פרק א: פרשנות ותחולה סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולת תקנות סדר הדין פרק ב: הליכים בפשיטת רגל סימן א: התראת פשיטת רגל סעיף 3בקשה להמצאת התראה סעיף 4המועד להמצאה סעיף 5התנגדות להתראה סימן ב: בקשת פשיטת רגל סעיף 6בקשת חייב סעיף 7מסירה לכונס והפקדת פקדון סעיף 8פרטים נוספים סעיף 9בקשת נושה סעיף 10מועד הבירור סעיף 11התנגדות החייב סעיף 12החזרת פקדון סימן ג: מינוי כונס זמני סעיף 13בקשה למינוי סעיף 15צו המינוי סעיף 16חובותיו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי סעיף 17אכיפת תשלום סעיף 18סיום התפקיד סימן ד: צו כינוס סעיף 19עריכת צו ופרסומו סעיף 20העתק לכונס הרשמי סעיף 21רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין סעיף 22הוצאות משפט סעיף 23עיכוב יציאה מן הארץ סימן ה: דו"ח וחקירה סעיף 24דו"ח החייב על מצב עסקיו סעיף 25חקירה פומבית סימן ו: פשרה סעיף 26הצעת פשרה סעיף 27פקדון סעיף 28נאמן סעיף 29ערובה של הנאמן סעיף 30זימון וניהול אסיפה סעיף 31הסכמה או התנגדות סעיף 32הודעה על מועד שמיעת הבקשה סעיף 33אגרות והוצאות סעיף 34תעודת אישור פשרה סעיף 35הבטחת תביעות שבמחלוקת סעיף 36תשלום דיבידנד סעיף 37ביטול פשרה סימן ז: הכרזת פשיטת רגל וביטולה סעיף 38הזמנה לדיון בבקשת פשיטת רגל סעיף 39משלוח העתק לכונס הרשמי סעיף 40פרסום הכרזה וביטולה סעיף 41תסקיר הכונס הרשמי סימן ח: הפטר סעיף 42צירופים לבקשת הפטר סעיף 43הודעה על הדיון סעיף 44תסקיר הכונס הרשמי סעיף 45השגות החייב סעיף 46התנגדות להפטר סעיף 47תחילתו של צו הפטר סעיף 48דו"חות בתקופת הפטר מותנה סעיף 49חקירת החייב סעיף 50הליכי הוצאה לפועל סעיף 51המשיבים בבקשת שינוי צו הפטר סעיף 52הוצאות פרק ג: אסיפת נושים סימן א: זימון סעיף 53פרסום ההודעה סעיף 54כינוס אסיפות סעיף 55משלוח הודעות סעיף 56ראיה על משלוח הודעה סעיף 57אסיפה נדחית סעיף 58משלוח העתק לכונס הרשמי סעיף 59משלוח החלטה לבית המשפט סעיף 60אי קיום אסיפה סימן ב: זכות הצבעה של נושים רגילים סעיף 61זכות הצבעה סעיף 62המועד להגשת תביעת חוב סעיף 63אישור לצורך הצבעה סימן ג: זכות הצבעה של נושים מובטחים סעיף 64פרטי הערובה סעיף 65דין שטר חוב סעיף 66הסמכות לדרוש ויתור על הערובה סימן ד: הצבעה על ידי שלוח סעיף 67הרשות להצביע סעיף 68יפוי כוח סעיף 69הכונס הרשמי כשלוח להצבעה סעיף 70איסור קבלת טובת הנאה סימן ה: ניהול האסיפה סעיף 71יושב ראש האסיפה סעיף 72פרוטוקול סימן ו: מנין חוקי סעיף 73מנין חוקי סעיף 74דחיית האסיפה סעיף 75קולו של נאמן פרק ד: תביעת חובות סימן א: סדר הגשת תביעת חוב סעיף 76הגשת תביעה סעיף 76אהגשה מקוונת של תביעת חוב סעיף 78הוצאות התביעה סעיף 79הזכות לעיין בתביעות סימן ב: תשלומים עתיים סעיף 80תביעת תשלומים עתיים סימן ג: הוראות מיוחדות לענין תביעות עובדים סעיף 81תביעה משותפת סעיף 82תביעה למוסד לביטוח לאומי סימן ד: תביעת נושה מובטח סעיף 83נושה שויתר על ערובתו סעיף 84פרטי הערובה סעיף 85הודעה לנאמן סעיף 86מימוש בדרך פדיון או מכירה סעיף 87תיקון השומה והתביעה סעיף 88תוצאות התיקון סעיף 89דין ערובה שמומשה סעיף 90הפרת הוראות סעיף 91גבולות התשלום סימן ה: טיפול הנאמן בתביעות סעיף 92רשימת התביעות סעיף 93מתן החלטה סעיף 95ביטול תביעה או הפחתתה סעיף 96ערעור נושה סימן ו: חלוקת נכסים סעיף 97פרסום הודעה על דיבידנד ראשון סעיף 98הודעה לפני דיבידנד סופי סעיף 99הפרשה להוצאות ולדיבידנד סעיף 100סימון מסמכים סחירים והצגתם סעיף 101ריבית והצמדה מיום צו הכינוס סעיף 102חישוב החוב במטבע חוץ פרק ה: כונסים רשמיים סימן א: המשנה והסגנים – סמכויות ותפקידי עזר סעיף 103סמכויות המשנה והסגנים סעיף 104תפקידי עזר סימן ב: אחריות להוצאות ולדמי נזק סעיף 105הוצאות ודמי נזק סעיף 106תשלום הוצאות כשאין נכסים סעיף 107הוצאות הפרסומים סעיף 108דו"ח לחייב או לנאמן סימן ג: הוראות בית המשפט סעיף 109בקשות הכונס הרשמי לבית המשפט סעיף 110התייצבות לדיון סימן ד: חקירה וחוות דעת סעיף 111הסמכה לביצוע חקירה סעיף 111אהזמנה לחקירה סעיף 111בהמצאת מידע ומסמכים סעיף 111גגילוי מידע לפי בקשת חייב סעיף 111דהעברת מידע מראש ההוצאה לפועל לכונס הרשמי סעיף 111החוות דעת הכונס הרשמי סעיף 111ומסירת עותק מחוות הדעת סימן ה: העסקת נציג סעיף 112הסכם בכתב סעיף 113שיעור השכר פרק ו: נאמנים על נכסי פושט רגל סימן א: מינוי נאמן סעיף 114הצעה למינוי סעיף 115ערובה סימן ב: דיון בבית המשפט סעיף 116בקשת הוראות סעיף 117הנאמן כצד בבקשה סעיף 118בקשה להעברת תשלומים סעיף 119שינוי התשלומים סעיף 119אשימוש בכרטיס חיוב סימן ג: דו"חות וניהול חשבונות סעיף 120פנקסי חשבונות סעיף 121דו"חות הנאמן סעיף 122תצהיר במקום דו"ח סעיף 123הפקדת כספים בחשבון בנק סעיף 123אהשקעת כספים סעיף 124העברת נכסים לנאמן סעיף 125מינוי רואה חשבון סימן ד: העברת נאמן מתפקידו סעיף 126הרשות לבקש העברה סעיף 127פסלות למינוי נוסף סימן ה: התפטרות ושחרור נאמן סעיף 128בקשת נאמן להתפטר סעיף 129דו"ח סופי סעיף 130תעודת שחרור פרק ז: פשיטת רגל של שותפות סימן א: כללי סעיף 131הגדרות סעיף 132תחולה סעיף 133בקשת שותפות סעיף 134היקף הצו סעיף 135דו"ח על מצב העסקים סעיף 136אסיפת נושים סעיף 137הצעת פשרה סעיף 138נאמן סעיף 139ועדת בקורת סימן ב: חיובי השותפים סעיף 140שותף מוגבל סעיף 141שותף כללי פרק ח: ההליכים בבית המשפט סימן א: הדיון סעיף 142כותרת כתב בי דין סעיף 143הדיון בבית המשפט סימן ב: העברת הליכים לבית-משפט אחר סעיף 144העברת הליכים סעיף 145העברת ההחלטה פרק ט: שונות סעיף 146סדר תשלום הוצאות סעיף 147איסור לעכב פנקסים סעיף 148גניזת הפנקסים סעיף 149עריכת טפסים סעיף 150ביטול סעיף 151תחילה והוראות מעבר תוספת 1: