סעיף 1ביטוח הבריאות הממלכתי פרק א: פרשנות סעיף 2הגדרות פרק ב: עקרונות יסוד סעיף 3הזכות לשירותי בריאות סעיף 3אקביעת תושבות סעיף 4חברות בקופת חולים סעיף 4ארישום ומעבר סעיף 5מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת סעיף 5אחזקת רישום סעיף 5בהשגה על רישום סעיף 6תחומי שירותי הבריאות סעיף 7סל שירותי הבריאות סעיף 7אשירותי רפואה בעבודה סעיף 8שינויים בשירותי הבריאות ותשלומים סעיף 9עלות סל שירותי בריאות סעיף 10שירותי בריאות נוספים סעיף 11שירותי בריאות במדינות חוץ סעיף 12מתן שירותי בריאות על בסיס ארצי ואזורי פרק ג: מימון שירותי הבריאות סעיף 13מקורות המימון סעיף 14חובת תשלום דמי ביטוח בריאות סעיף 15גביית דמי ביטוח בריאות ותשלומים פרק ד: חלוקת התקבולים סעיף 16העברת כספי מקורות המימון סעיף 17אופן חלוקת התקבולים סעיף 18חלוקת תקבולים סעיף 19מחלה קשה סעיף 20ייעוד המימון סעיף 20אהיקף ההוצאה המרבית של קופת חולים בבית חולים כללי פרטי פרק ה: מתן שירותי בריאות סעיף 21חובת קופת חולים למתן שירותים סעיף 21אשירותי בריאות לתלמיד סעיף 21בשירותים פארה רפואיים סעיף 21גאיסור פיצול מרשמים סעיף 22הטבת נזק סעיף 23בחירה מבין נותני השירותים סעיף 23אהודעה על סגירת מרפאה או הפסקת התקשרות פרק ו: קופות חולים סעיף 24הכרה בקופת חולים סעיף 25תנאי הכרה סעיף 26תקנון קופת חולים סעיף 27מועצת קופת חולים סעיף 28אחראי לבירור תלונות החברים פרק ו1: כללים לניהול עניניה של קופת חולים סעיף 29שליטה בתאגיד אחר סעיף 29אשליטה בתאגיד חוץ סעיף 29א1פטור מדרישת היתר מראש לעניין אמצעי שליטה בתאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי סעיף 29בהוראות בדבר ניהול עניניה של קופת חולים סעיף 30התקשרויות קופת חולים סעיף 31איסור הפליה סעיף 32איזון תקציבי פרק ו2: תאגיד ייעודי סעיף 32אהכרה בתאגיד ייעודי סעיף 32בהוראות ותנאים במסגרת הכרה בתאגיד ייעודי סעיף 32גייחוד פעילותה של חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי סעיף 32דשליטה בתאגיד ייעודי סעיף 32התנאי לקבלת שירותי רפואת שיניים סעיף 32ותחולת הוראות על תאיגד ייעודי פרק ז: פיקוח ובקרה סעיף 33ביקורת מבקר המדינה סעיף 34חובת ניהול רשומות סעיף 35פיקוח ובקרה סעיף 36ידיעות והסברים סעיף 37נקיטת אמצעים נגד קופת חולים סעיף 37אמינוי חשב מלווה סעיף 37בתקופת מינוי חשב מלווה סעיף 37גסמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו סעיף 37דדין וחשבון והמלצות החשב המלווה סעיף 37התביעה בשם קופת חולים סעיף 38פירוק מרצון של קופת חולים סעיף 39נכסי קופת חולים פרק ח: מידע סעיף 40מסירת מידע למוסד ולמשרד הבריאות סעיף 40אדיווח על תרופות בתחום הבריאות סעיף 40במסירת מידע מרשויות המדינה סעיף 41חובת שמירה על סודיות סעיף 42שמירת דינים פרק ט: נציב קבילות סעיף 43מינוי נציב קבילות סעיף 44תנאים למינוי הנציב סעיף 45הגשת תלונה סעיף 46סמכויות ודרכי בירור סעיף 46אתלונה שענינה אי מתן שירותי בריאות סעיף 46במתן מידע לציבור פרק י: עונשין סעיף 47עונשין פרק יא: מועצת הבריאות סעיף 48הקמת מועצת הבריאות סעיף 49הרכב מועצת הבריאות סעיף 50פקיעת כהונה כחבר מועצת הבריאות סעיף 51העברה מכהונה סעיף 52תפקידי מועצת הבריאות פרק יב: הוראות כלליות סעיף 53ערעור קופת חולים על החלטת שר הבריאות סעיף 54פניה לערכאות סעיף 55שירותי בריאות לחייל סעיף 56הסדרים מיוחדים סעיף 57פטורים ושיעורים מיוחדים סעיף 58הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל סעיף 59מתן שירותי בריאות למבוטחי חוץ סעיף 60ביצוע ותקנות סעיף 61שמירת דינים סעיף 62תיקון תקנות שעת חירום סעיף 63תיקון חוק מס מקביל מס' 12 סעיף 64תיקון חוק הביטוח הלאומי מס' 88 סעיף 65תיקון חוק בית הדין לעבודה מס' 23 סעיף 66תיקון חוק טיפול בחולי נפש מס' 2 פרק יג: הוראות מעבר סעיף 67הכרה בקופת חולים קיימת סעיף 68רישום בקופת חולים וחישוב השיעור מהסכום לחלוקה סעיף 69שירותי בריאות לפרט סעיף 69אמימון על ידי המדינה סעיף 70מתן שירותי בריאות בתקופת הביניים סעיף 71תחילה תוספת 1: תוספת 2: סעיף 24בצו סעיף 30צו תוספת 3: סעיף 1צו תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: תוספת 7: תוספת 8: