פרק א: פרשנות, ארגון, מינהל ומיכון סעיף 1הגדרות סעיף 2פירושים סעיף 3מנהל מערכת ההוצאה לפועל סעיף 3אאצילת סמכויות סעיף 5רישומים סעיף 6העברת מידע בדבר פרטי חייב סעיף 9השימוש בטופס פרק ב: הוראות כלליות סעיף 10בקשת ביצוע סעיף 10אחייב שנפטר סעיף 10בהמצאת צו לגביית חוב מכספי עיזבון סעיף 10גאופן פרסום ומשלוח הודעה על הגשת בקשה לצו לגביית חוב סעיף 10האופן הגשת התנגדות לבקשה לצו לגביית חוב סעיף 11נספחים לבקשת ביצוע ותחליפיהם סעיף 12אזהרה לחייב והמצאתה סעיף 12אחקירת יכולת סעיף 12בבקשת חייב לצו תשלומים סעיף 14ביצוע הליך לפני המצאת אזהרה סעיף 14אשאלון וכתב ויתור על סודיות סעיף 14בתשלום חודשי מזערי סעיף 14גבקשת זוכה להגדלת תשלומי חייב סעיף 15הגשת בקשות ללשכה סעיף 15אהמצאה לזוכה סעיף 15א1כתב בי דין אלקטרוני סעיף 15א2המצאת בקשות בתקשורת בין מחשבים סעיף 15בתמצית בקשה ותגובה סעיף 16שאילתה סעיף 17תיק אלקטרוני סעיף 17אעדכון תיק סעיף 18העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת סעיף 19העברת ביצוע הליך ללשכה אחרת סעיף 20פסק דין הטעון הבהרה סעיף 21בקשה להשהיית הליך סעיף 22בקשת מעצר ועיכוב יציאה סעיף 22אבקשה להטלת הגבלה סעיף 22בהטלת הגבלה סעיף 22גהודעה על הטלת הגבלה סעיף 22דביטול הגבלה סעיף 23חיפוש סעיף 23אבקשה למסירת מידע סעיף 23בצו למסירת מידע לפי סעיף 7ב סעיף 23גמסירת מידע לזוכה על כתובת החייב והשימוש בו סעיף 23ג1צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב סעיף 23דצו למסירת מידע לפי סעיף 7ב סעיף 23ד1שאילתה לקבלת מידע על קיומו של חוב מזונות סעיף 23ד2הוראות להגנת המידע סעיף 23ד3בקשה לקבלת מידע על חוב מזונות במסלול המקוצר סעיף 23ד4מסירת מידע על גובה חוב מזונות והשימוש במידע סעיף 23המסירת צו לגורם שיש לו כמה משרדים או סניפים סעיף 23וצו למסירת מידע לפי סעיף 7ב סעיף 23זתוכן צו למסירת מידע שנשלח בדרך ממוכנת סעיף 23חדרך המצאת צווים ומסירת מידע סעיף 23טאבטחת מידע סעיף 23יבקשה לעיון ולתיקון המידע סעיף 23יאהארכת מועדים סעיף 24המצאת כתבי בי דין סעיף 24בעיון במערכת מרחוק סעיף 25הודעה על שינוי מען סעיף 26שמיעת הצדדים סעיף 27ביטול או שינוי החלטה או צו בלא טיעון נפגע סעיף 27אהגשת בקשה לפי סעיפים 19, 25, 48, או 58 לחוק ודיון בה סעיף 28הצטרפות לבקשת ביצוע סעיף 28אהגשת כמה שטרות לביצוע סעיף 28בהגשת כמה תביעות על סכום קצוב סעיף 28גייצוג על ידי עורך דין סעיף 28דהודעה על החלטת בית משפט סעיף 28המסירת מספר חשבון בנק פרק ב1: איחוד תיקים וחייבים מוגבלים באמצעים סעיף 29בקשת איחוד סעיף 29אהגשת הבקשה סעיף 29בתיוק ורישום סעיף 32מינוי ממונה סעיף 33ביצוע צו איחוד סעיף 33אהגשת בקשות בתיק איחוד סעיף 34תיק נוסף או הגדלת קרן סעיף 35פרטים נוספים סעיף 36ביטול איחוד תיקים סעיף 36אהודעה למנפיק כרטיס חיוב סעיף 36בשאילתה לקבלת מידע מהמרשם סעיף 36גתיקון מחיקת מידע שבמרשם סעיף 36דאיחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים סעיף 36ההודעה לזוכה על איחוד תיקים פרק ב2: בעלי תפקידים סעיף 37הגדרות סעיף 37אבקשה לקבל אישור סעיף 37א1ערבות וביטוח בעל אישור סעיף 37בחובת דיווח סעיף 37גהטלת תפקיד על פקיד של בית משפט או של מערכת ההוצאה לפועל סעיף 37דסיוע לעיקול נכס רשום סעיף 37הכתב הטלת תפקיד סעיף 37ואישור שפקע תוקפו סעיף 37זחובותיו של בעל תפקיד סעיף 37ז1בירור תלונה בועדת האישורים פרק ב3: חוקרי הוצאה לפועל סעיף 37טהגדרות סעיף 37יבקשה להיכלל ברשימה סעיף 37יאחובת הודעה סעיף 37יבחובותיו של חוקר ההוצאה לפועל סעיף 37יגבדיקת בקשות ושיקולי הוועדה הממליצה סעיף 37יג1הכשרה סעיף 37ידהצגת הרשימה סעיף 37טוביטול המלצה סעיף 37טזהזמנה לבדיקה סעיף 37יזבדיקה סעיף 37יחפרוטוקול ודין וחשבון סעיף 37כביקורת על חוקר ההוצאה לפועל סעיף 37כאבקשה להתייצב לפני רשם ההוצאה לפועל סעיף 37כבבקשה לדחיית מועד בדיקה סעיף 37כגדיווח פרק ב4: מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם סעיף 37כדהגשת בקשה לרישום חייב במרשם חייבים משתמטים סעיף 37כהמשלוח הזמנה או התראה לדיון סעיף 37כושאילתה לקבלת מידע ממרשם חייבים משתמטים סעיף 37כזיישום אמצעים טכנולוגיים בהעמדת מרשם החייבים המשתמטים לעיון באינטרנט סעיף 37כחבקשה לתיקון המידע פרק ב5: הפטר לחייב מוגבל באמצעים סעיף 37כטהודעה לחייבים על האפשרות להגיש בקשת הפטר סעיף 37לבקשת חייב למתן צו הפטר סעיף 37לאהודעה לנושים על פתיחת תיק במסלול הפטר סעיף 37לבהתנגדות לבקשת הפטר פרק ג: עיקול מיטלטלין ומכירתם סעיף 38צו עיקול מיטלטלין סעיף 39עיקול בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב סעיף 40ביצוע העיקול סעיף 41עיקול מזומנים, שטרות ותכשיטים סעיף 41אעיקול מחשב סעיף 42עיקול מיטלטלין שהעברתם טעונה רישום סעיף 43עיקול מיטלטלין על ידי רישום סעיף 44שינוי עיקול שנרשם סעיף 44אביטול עיקול סעיף 45פתיחת חצרים וכלים נעולים סעיף 46דו"ח העיקול סעיף 47פירותיו של המעוקל סעיף 48בדיקת המעוקלים סעיף 49העמדת נאמן סעיף 50מיטלטלין הפטורים מעיקול סעיף 51מיטלטלין שכבר עוקלו סעיף 51אבקשה לתפיסת רכב סעיף 52מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני סעיף 53אופן המכירה סעיף 54פרסומים סעיף 55המכירה הפומבית סעיף 56הצעה למטה ממחיר השומה סעיף 57מכירת נכסים שערכם קבוע בשוק סעיף 58דין וחשבון סעיף 59העברת מיטלטלין סעיף 60אישור מכירה סעיף 61יתרת מעוקלים פרק ג1: מכירת מעוקלים במכרז סעיף 61אהגדרות סעיף 61בהטלת תפקיד על תאגיד סעיף 61גועדות מכירות וסמכויותיהן סעיף 61דהודעת מכירה סעיף 61ההליכי המכירה סעיף 61זמיטלטלין בעלי ערך נמוך סעיף 61חמסים ואגרות סעיף 61טתחולת תקנות סעיף 61ימכירה בידי רשות פרק ד: עיקול מקרקעין ומכירתם סעיף 62צו עיקול מקרקעין סעיף 63הודעה לחייב סעיף 63אביטול עיקול סעיף 64צו למכירת מקרקעין סעיף 65שומת המקרקעין סעיף 66פרסום הודעת המכירה סעיף 67הצעות קניה סעיף 68המכירה הפומבית סעיף 69מציע שהוכרז כקונה סעיף 70רישום זכות פרק ה: עיקול בידי צד שלישי סעיף 71בקשת עיקול סעיף 72שליחת הודעת עיקול לצד שלישי סעיף 72אהודעה לצד השלישי שהוא תאגיד בנקאי סעיף 72בהודעה לצד שלישי שהוא חברה מנהלת סעיף 73תוכן הודעת עיקול סעיף 74תשובת הצד השלישי סעיף 75צו למסירת מעוקלים סעיף 76תשלום הוצאות סעיף 77עיקול בידי אוצר המדינה סעיף 78מכירת הנכסים סעיף 79ביטול העיקול פרק ו: כינוס נכסים סעיף 80בקשה למינוי כונס נכסים סעיף 81צו מינוי סעיף 82ערובה סעיף 83נכס שנתמנה לו יותר מכונס נכסים אחד סעיף 84רישום סעיף 85שכר והוצאות סעיף 86דינים וחשבונות סעיף 87אסמכתאות סעיף 88חשבון נפרד סעיף 89ציון תפקיד סעיף 90סיום תפקידו של כונס הנכסים סעיף 91מכירה על ידי כונס נכסים פרק ז: ביצוע בעין סעיף 92צו למסירת נכס סעיף 93ביצוע המסירה סעיף 94נכס שאינו ניתן לתפיסה סעיף 95מסירת קטין סעיף 96עשיית מעשה סעיף 97הודעה בדבר פינוי מקרקעין סעיף 98פינוי מקרקעין פרק ח: מימוש משכנתה סעיף 99בקשה למימוש משכנתה סעיף 100אזהרה סעיף 101צו מכירה פרק ח1: הוצאה לפועל במסלול מקוצר סעיף 101אבקשות לביצוע במסלול מקוצר סעיף 101בדרכי הגשת בקשה לביצוע במסלול מקוצר סעיף 101גהחלת הוראות התקנות פרק ח2: הוצאה לפועל במסלול מזונות סעיף 101ודרכי הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות סעיף 101זדרכי דיווח של חייב פרק ט: ביצוע שטר סעיף 102בקשה לביצוע שטר סעיף 103פרטי הבקשה סעיף 104נספחים לבקשת ביצוע שטר ותחליפיהם סעיף 104אבקשות לביצוע שטר שלא יקובלו סעיף 104באיסור העברה או המחאה של בקשה לביצוע של שיק "למוטב בלבד" סעיף 105אזהרה סעיף 106התנגדות לביצוע ובקשה להפחתת תוספת הצמדה סעיף 107תשלום אגרות סעיף 108העברת הדיון לבית המשפט סעיף 109הארכת מועד להגשת ההתנגדות פרק ט1: ביצוע תביעה על סכום קצוב סעיף 109אמשלוח התראה טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב סעיף 109בבקשה לביצוע תביעה סעיף 109גפרטי הבקשה סעיף 109דנספחים לבקשת ביצוע תביעה סעיף 109ד1מסמכים התומכים בתביעה סעיף 109ד2תביעה כנגד ערבים סעיף 109ההגשה ממוכנת סעיף 109ואזהרה והמצאתה סעיף 109זהעברה בגין אי קיום תנאים סעיף 109חהתנגדות לביצוע תביעה סעיף 109טהעברת הדיון לבית המשפט סעיף 109יהארכת מועד להגשת ההתנגדות סעיף 109יאאישור בדבר פרטי הנתבע סעיף 109יבהתאמת מועדים פרק י: חקירה ומאסר סעיף 110הזמנה לחקירה סעיף 111סדרי הדין סעיף 112שאלון סעיף 113המצאת צו לתשלום בשיעורים סעיף 114צו הבאה סעיף 114אצו מאסר סעיף 114בביטול צו מאסר פרק יא: כספים שנגבו סעיף 115העברת כספים שנגבו סעיף 115אזקיפת הכנסות הביצוע סעיף 116זכות קדימה סעיף 117ביטול עיקולים ומינויים פרק יב: ערר וערעור סעיף 118ערר סעיף 119רשות לערער סעיף 120ערעור פרק יב1: הטלת הוצאות על ידי הרשם סעיף 120אהטלת הוצאות סעיף 120בקביעת סכום ההוצאות סעיף 120גהארכת דיון שלא לצורך סעיף 120דאכיפת צו להוצאות סעיף 120הבעל דין שאינו מיוצג הטוען לעצמו פרק יג: שונות סעיף 121שינוי והוספת טפסים סעיף 122אימות מסמכים סעיף 123אעיקול ללא בקשת זוכה סעיף 124הודעה על ביטול עיקול סעיף 126סגירת תיק סעיף 126אתיקון טעות סעיף 127שכר טרחת עורך דין סעיף 128הארכת מועדים ופגרה סעיף 129חייב שהוא פסול דין סעיף 130מינוי אפוטרופוס לחייב פסול דין סעיף 131ביטול סעיף 132תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: