סעיף 1הגדרות סעיף 2חישוב העלות סעיף 2אאיגוד ערים למים או לביוב סעיף 3חיוב בעד שירותי מים וביוב סעיף 4תשואה מוכרת על הון זר סעיף 5תשואה מוכרת על הון עצמי סעיף 6תשואה מוכרת על זכויות מים סעיף 7פחת של ערך כינון מלא מוכר כללים סעיף 8עלויות מוכרות בעבור הון חוזר כללים סעיף 9הפחתה בשל דמי הקמה סעיף 10עלויות תפעול ומינהלה מוכרות סעיף 10אעלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות כללים סעיף 10בעדכון עלויות האנרגיה סעיף 10גהכרה בהכנסות ממתן שירותי תשתית סעיף 11עלות טיפול בשפכים סעיף 11אעלות להולכת ביוב המבוצעת בידי אחר סעיף 11בעלות להולכת מים המבוצעת בידי אחר סעיף 12שיעור פחת מים מוכר סעיף 13מקדם פחת מים מוכר סעיף 14פחת מים מוכר סעיף 15שיעור פחת גבייה מוכר סעיף 16מקדם פחת גבייה מוכר סעיף 17פחת גבייה נמוך מוכר סעיף 18פחת גבייה גבוה מוכר סעיף 19עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים סעיף 19אעלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני סעיף 20עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים סעיף 21חישוב תעריף מצטבר לשירותי מים ולשירותי ביוב סעיף 22תעריף לשירותי מים בלבד סעיף 23מספר נפשות מוכר ביחידת דיור סעיף 24כמות מוכרת לחברה סעיף 24אעדכון הצריכה למוסדות עירוניים סעיף 25הפרשי מדידה וצריכה חריגה הנובעת מנזילה סעיף 26הערכת צריכה סעיף 27עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים סעיף 28תעריף לשירותי ביוב סעיף 29עדכון סכומים ותעריפים סעיף 30עדכון מפקד נכסים סעיף 31קביעת תעריפים לראשונה לחברה סעיף 32הכרה בעלויות טכנולוגיות מיוחדות סעיף 32אהכרה מוקדמת בהשקעה סעיף 34תחילה סעיף 35הוראת שעה סעיף 36הוראות מעבר כללים תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: