פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: זכאות סעיף 2תנאי זכאות סעיף 3סייג לזכאות סעיף 3אזכאות מותנית לגמלה סעיף 3בהוראת שעה תשס"ד 2004 סעיף 4זכאות בני זוג פרק ג: הגימלה סעיף 5שיעור הגימלה סעיף 6גימלה לבני זוג סעיף 7סכום קובע סעיף 8גימלה שלא תשולם פרק ד: הכנסה סעיף 9הכנסה סעיף 9אהוראות מיוחדות לענין נכס שהוא רכב מנועי סעיף 10הכנסות שלא יחושבו סעיף 11הכנסות בני זוג סעיף 12ניכויים לענין מי שמלאו להם 55 שנים וטרם הגיעו לגיל פרישה ולעניין מועסקים בעלי יכולת עבודה מופחתת, שלא משתלמות להם קצבאות שאירים או תלויים סעיף 12אניכויים לענין מי שטרם מלאו להם 55 שנים ולא משתלמות להם קצבאות שאירים או תלויים סעיף 12בניכויים לעניין מי שהגיעו לגיל פרישה, ומי שמשתלמות להם קצבאות זקנה, שאירים או תלויים פרק ה: הוראות כלליות סימן א: תביעות סעיף 13בירור תביעות סימן ב: תשלום גימלאות סעיף 14תקופת התשלום סעיף 14אזכאי לגמלה שיצא את ישראל סעיף 14במענק חימום סעיף 15מענק עקב פטירה סעיף 16תשלום באמצעות גוף אחר סעיף 17זכות לתביעה לפיצוי סעיף 18סמכות לשלול גימלה סימן ג: הוראות עזר לביצוע סעיף 19חובת התובע סעיף 20חובת הודעה סעיף 20אמסירת מידע מטעה או אי מסירת מידע שדרש המוסד לביטוח לאומי סעיף 20בעונשין סעיף 21חקירה ודרישת ידיעות סימן ד: שונות סעיף 22אחריותם של מנהלים סעיף 23תחולת הוראות חוק הביטוח סעיף 24צרכים מיוחדים סעיף 25מימון סעיף 26בית הדין לעבודה סעיף 27הגשת תביעות ותשלום גימלאות סעיף 28תיקון חוק הביטוח סעיף 29תיקון חוק שירותי סעד סעיף 30הוראות מעבר סעיף 30אהוראות מיוחדות סעיף 31ביצוע סעיף 32תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: חלק א: פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורה לעניין סעיף 20ב