פרק 1: רשות כניסה וישיבה סעיף 1הוראות כלליות סעיף 2סוגי אשרות ורשיונות ישיבה סעיף 3הארכת אשרות ורשיונות ישיבה סעיף 3אהארכת אשרות ורישיונות ישיבה לעובד זר, והגבלת מתן אשרות ורישיונות חוזרים סעיף 3בהארכת אשרות ורישיונות ישיבה לזכאי שבות סעיף 4החלפת רשיונות ישיבה סעיף 5אשרות חוזר סעיף 6קביעת תנאים פרק 2: סדרי כניסה וסדרי יציאה סעיף 7תחנות גבול סעיף 7איציאה מישראל סעיף 8ביקורת הגבולות סעיף 9בדיקת רשות הכניסה סעיף 10הרחקת מי שאינו רשאי להיכנס סעיף 10אתנאים למתן אשרה ורשיון לעובד זר פרק 3: ביטול אשרות ועבירות סעיף 11ביטול אשרות וכו' סעיף 12עבירות סעיף 12אהלנה, העסקה והסעה שלא כדין סעיף 12א1סדרי דין מיוחדים סעיף 12גפיקוח סעיף 12דביצוע סימן א: ביטול אשרות סעיף 11ביטול אשרות וכו' סעיף 11אביטול רישיון לישיבת קבע בשל הפרת אמונים סימן ב: עבירות שונות סעיף 12עבירות סימן ג: הסעה שלא כדין סעיף 12אהסעה שלא כדין סימן ד: סדרי דין מיוחדים סעיף 12א1סדרי דין מיוחדים סימן ה: הלנה והעסקה שלא כדין סעיף 12ב1הגדרות סימן ה' סעיף 12ב2הלנה והעסקה שלא כדין סעיף 12ב3הלנה והעסקה בנסיבות מחמירות סעיף 12ב4צו מינהלי להגבלת שימוש במקום סעיף 12ב5צו שיפוטי להגבלת שימוש במקום סעיף 12ב6שיקולים למתן צו הגבלת שימוש במקום סעיף 12ב7תוכנו של צו הגבלת שימוש במקום סעיף 12ב8ביצוע צו הגבלת שימוש במקום סעיף 12ב9צו התליית רישיון או היתר עיסוק סעיף 12ב10הטלת עונש של התליית רישיון או היתר עיסוק סעיף 12ב11סמכות עניינית ומקומית במתן צווים סימן ו: הוראות שונות סעיף 12ב12הפרת צו הגבלת שימוש במקום סעיף 12ב13חזקה סעיף 12ב14אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 12ב15חילוט סעיף 12גפיקוח סעיף 12דביצוע פרק 4: הרחקה ומשמורת סימן א: הרחקה, משמורת ושחרור בערובה סעיף 13הרחקה מישראל סעיף 13אמשמורת סעיף 13במשמורת זמנית סעיף 13גמועד למתן החלטה סעיף 13דמינוי פקחים סעיף 13הסמכויות אכיפה סעיף 13ושחרור בערובה סעיף 13זהחזרה למשמורת וחילוט ערבות סעיף 13חתנאי משמורת סעיף 13טסייג לתחולת חוק סדר הדין הפלילי סעיף 13יהוצאה מישראל סימן ב: בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין סעיף 13יאבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין סעיף 13יבתפקידי בית הדין לביקורת משמורת סעיף 13יגאי תלות סעיף 13ידהבאה לפני בית הדין לביקורת משמורת סעיף 13טוסמכויות בית הדין לביקורת משמורת סעיף 13טזעיון חוזר סעיף 13יזפניה לבית הדין לביקורת משמורת בכל עת סעיף 13יחמקום הדיון סעיף 13יטסדרי דיון, ראיות וסמכויות עזר סעיף 13כנוכחות בדיון סעיף 13כ1תשלום הוצאות סעיף 13כ2תחולת הוראות חוק בתי דין מינהליים סעיף 13כאערעור ועתירה מינהליים סעיף 13כא1תקנות לעניין בית הדין לביקורת משמורת פרק 4-1: בית דין לעררים סעיף 13כבהגדרות סעיף 13כגבית דין לעררים סעיף 13כדערר סעיף 13כהתחולת הוראות חוק בתי דין מינהליים סעיף 13כוטיעון לפני בית הדין לעררים סעיף 13כזעילות, סמכויות וסעדים סעיף 13כחמסירת מסמכים לבית הדין לעררים ועיון העורר בהם סעיף 13כטהצגת מידע חסוי סעיף 13לסופיות הדיון סעיף 13לאערעור מינהלי סעיף 13לבערעור היועץ המשפטי לממשלה על החלטה בעניין מידע חסוי סעיף 13לגאי הסתמכות על מידע חסוי סעיף 13לדתקנות לעניין פרק רביעי 1 סעיף 13להשינוי התוספת פרק 5: הוראות שונות סעיף 14תקנות סעיף 15ביצוע סעיף 16העברת סמכויות סעיף 17פטור סעיף 18תחולה והוראות מעבר סעיף 19ביטול ואישור תוקף תוספת 1: