פרק 1: רישום בפנקס שמאי מקרקעין סעיף 1הגדרות סעיף 2בקשה להרשם בפנקס סעיף 3אימות מסמכים סעיף 4סירוב לרשום בפנקס סעיף 5תעודת רישום סעיף 6ביטול תעודת רישום פרק 2: בחינות פרק 3: התמחות פרק 4: סדרי דיון במועצה ובועדות סעיף 29מזכיר סעיף 30ועדות סעיף 31ישיבות המועצה והועדות סעיף 32החלטות המועצה סעיף 33סדרי דין בועדה פרק 5: חקירת התנהגותם של שמאי מקרקעין פרק 6: אגרות פרק 7: הוראות שונות סעיף 48הוראות מעבר סעיף 49השם תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: