פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולת התקנות סעיף 2אטעות מהותית בדוחות כספיים ודוחות כספיים ביניים סעיף 3צורת הדו"חות סעיף 4פרטי הדו"חות סעיף 4אמספר ניירות הערך בבורסה סעיף 5חתימה על דוחות סעיף 5אהכללה על דרך ההפניה סעיף 5בחוות דעת, דוח או אישור סעיף 5גתאגיד שייחשב תאגיד קטן סעיף 5דהקלות לתאגיד קטן סעיף 5ההוראות נוספות לתאגיד קטן פרק ב: הדו"ח התקופתי – מועד הגשתו ופרטיו סעיף 7מועד הגשת הדו"ח סעיף 8פרטי הדו"ח התקופתי וצורתו סעיף 8אתיאור עסקי התאגיד סעיף 8בהערכת שווי סעיף 8גסייג לתחולת תקנות 8 סעיף 9דו"חות כספיים סעיף 9אדוח פרופורמה סעיף 9בדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי סעיף 9גדוח כספי נפרד של התאגיד סעיף 9דדוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון סעיף 10דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד סעיף 10אתמצית דו"חות על הרווח הכולל הרבעוניים סעיף 10בסייג לתחולת תקנות 10 ו 10א סעיף 10גשימוש בתמורת ניירות הערך סעיף 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות סעיף 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות סעיף 13הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן סעיף 14רשימת הלוואות סעיף 20מסחר בבורסה סעיף 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה סעיף 21אהשליטה בתאגיד סעיף 22עסקאות עם בעל שליטה סעיף 24החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה סעיף 24אהון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים סעיף 24במרשם בעלי המניות סעיף 25אמען רשום סעיף 26הדירקטורים של התאגיד סעיף 26אנושאי משרה בכירה סעיף 26במורשה חתימה של התאגיד סעיף 27רואה החשבון המבקר של התאגיד סעיף 28שינוי בתזכיר או בתקנות סעיף 29המלצות והחלטות הדירקטורים סעיף 29אהחלטות החברה פרק ג: דו"חות מיידיים – מועד הגשתם ופרטיהם סעיף 30הדו"ח המיידי ומועד הגשתו סעיף 30אדו"ח מידי לפי דרישת הרשות סעיף 30בדוח מיידי בדבר טעות מהותית בדוחות כספיים או בדוחות כספיים ביניים סעיף 30גדוח מיידי בסיום תקופת תכנית הצעת ניירות ערך סעיף 31שינוי בהון, במניות רדומות ובניירות ערך אחרים של התאגיד סעיף 31אשינוי שם סעיף 31בשינוי בפרטי תאגיד סעיף 31גשינויים בתקנון סעיף 31דשינויים בתזכיר וביטולו סעיף 31ד1שינויים בשטר הנאמנות או בנאמן סעיף 31השינויים במרשם בעלי המניות סעיף 31וקיפוח סעיף 31זהפיכתה של חברה ציבורית לחברה פרטית סעיף 31חפשרה או הסדר סעיף 31טהגשת בקשה לאישור חלוקה סעיף 31יבקשה לפירוק התאגיד או מינוי בעל תפקיד סעיף 31יאמיזוג סעיף 31יבדוח מיידי בדבר אישור תכנית רכישה סעיף 32זכויות לרכישת מניות סעיף 33החזקה בידי בעל עניין ונושא משרה בכירה סעיף 34שינויים ביחס לנושאי משרה בכירה סעיף 35מינוי וחילופין של רואה חשבון מבקר סעיף 35אפרטים לעניין תעודות התחייבות סעיף 36אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים סעיף 36אאי השגת יעד בשימוש בתמורת ניירות הערך סעיף 36בזימון אסיפה סעיף 36גהצבעה בכתב והודעות עמדה סעיף 36דתוצאות אסיפה סעיף 37המלצות והחלפות הדירקטורים סעיף 37אהחלטות החברה סעיף 37א1עסקה בנושא הערכת שווי סעיף 37א2חובת עדכון סעיף 37א3תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה פרק ג1: מיזוג סימן א: הוראות כלליות סעיף 37בהגדרות סעיף 37גמהותיות המיזוג סעיף 37דדיווח על ידי חברה קולטת סעיף 37הדיווח של חברת יעד סימן ב: מיזוג מהותי סעיף 37ודוח על מיזוג מהותי סעיף 37זתמורה בניירות ערך של החברה הקולטת סעיף 37חתמורה במזומנים סעיף 37טתמורה בויתור על התחייבות סעיף 37יתמורה בניירות ערך או בפעילות של תאגיד סעיף 37יאתמורה בנכס אחר סעיף 37יבחוות דעת מקצועית סעיף 37יגדוחות כספיים ודוחות פרופורמה סעיף 37ידמידע פרופורמה בקשר למיזוג סעיף 37טוחברת יעד שהיא תאגיד מדווח סימן ג: מיזוג שאינו מהותי סעיף 37טזדוח על מיזוג שאינו מהותי סימן ג2: הסדרי חוב סעיף 37כהצעה להסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים סעיף 37כאהצעה להסדר חוב שאינה הסדר חוב אחר או הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים סעיף 37כבהצעה להסדר חוב אחר סעיף 37כגחתימה על הדוח סעיף 37כדחובת עדכון סעיף 37כההצעת רכש חליפין על רקע קשיים פיננסיים סימן ד: הוראות שונות סעיף 37יזדיווח על פי דין אחר סעיף 37יחחיסול חברת יעד בלא פירוק על פי צו בית משפט סעיף 37יטדוח מיידי על תוצאות האסיפה פרק ד: דוחות רבעוניים סעיף 38הגדרות סעיף 38אתוכן דוח רבעוני סעיף 38בנתוני פרופורמה סעיף 38גדוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי סעיף 38דדוח כספי ביניים נפרד של התאגיד סעיף 38הדוח רבעוני בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון סעיף 38ודוח רבעוני בדבר נכס נפט מפיק סעיף 39מועד הגשת דוחות רבעוניים סעיף 39אעדכון מידע שהובא בדוח התקופתי סעיף 40עקרונות לעריכת הדו"ח סעיף 40אדוחות כספיים ביניים של מנפיק חוץ סעיף 40באי התאמה בין הוראות התקנות לכללי החשבונאות המקובלים סעיף 41דו"חות השוואתיים סעיף 42דרישות לפירוט סעיף 43בנק, מבטח או חברת כרטיסי אשראי סעיף 44צירוף דוחות חברה כלולה סעיף 44אצירוף מידע מתומצת לגבי חברה כלולה סעיף 45צירוף דוחות חברה נערבת סעיף 46חתימת הדוח סעיף 47סקירה של רואה חשבון פרק ה: סעיף 48דו"ח הדירקטוריון לתקופת ביניים סעיף 49הערכת שווי בדוח רבעוני פרק ה1: סיום חובות דיווח סעיף 50הגדרות סעיף 51תאגיד שמספר המחזיקים בניירות הערך שלו אינו עולה על 35 סעיף 52תאגיד שמספר המחזיקים בניירות הערך שלו אינו עולה על מאתיים סעיף 53תאגיד בהליכי מימוש נכסים סעיף 54תאגיד שהרשות הודיעה על סיום חובות הדיווח שלו תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2פרטי הדיווח סעיף 3מידע נוסף סעיף 4הצגה בדוחות כספיים תוספת 3: תוספת 4: סעיף 1פרטי המבקר הפנימי סעיף 2דרך המינוי סעיף 3סיום כהונה סעיף 4זהות הממונה על המבקר הפנימי סעיף 5תכנית העבודה סעיף 6ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים סעיף 7היקף העסקה סעיף 8עריכת הביקורת סעיף 9גישה למידע סעיף 10דין וחשבון המבקר הפנימי סעיף 11הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי סעיף 12תגמול סעיף 13גילוי חשיפה בשל אי עמידה בתנאים תוספת 5: סעיף 1שלבי העסקה סעיף 2סוג הנכס הנרכש תוספת 6: תוספת 7: סעיף 1פירוט השכר ושעות העבודה סעיף 2גילוי ביחס לתאגיד מאוחד סעיף 3שינויים בשכר הטרחה או בשעות העבודה סעיף 4החלפת רואה חשבון מבקר תוספת 8: תוספת 9: תוספת 10: תוספת 11: סעיף 1מונחים מקצועיים סעיף 2פטור מגילוי סעיף 3הכללת שיעורי החזקות השותפים בנכס הנפט בכל דיווח מיידי סעיף 4החלטה בעניין ביצוע קידוח ניסיון אימות, הערכה או פיתוח סעיף 5החלטה שלא לקחת חלק בביצועו של קידוח סעיף 6גילוי סימני פטרוליום בקידוח ניסיון סעיף 7אירוע מהותי בקידוח ניסיון סעיף 8קידוח ניסיון, אימות, הערכה או פיתוח יבש סעיף 9נטישת באר סעיף 10מבחני הפקה בקידוח סעיף 11תכנית מפורטת לביצוע מבחני הפקה סעיף 12הודעה על תוצאות קידוח ניסיון סעיף 13הודעה טכנית בסיום מבחני הפקה סעיף 14דיווח על עניין או אירוע אחר בנוגע לקידוח ניסיון, אימות, הערכה ופיתוח בנכס נפט שמחזיק התאגיד סעיף 15דיווחים מיידיים הנוגעים להערכת עתודות או משאבים מותנים סעיף 16דיווח מיידי עקב פרסום נתונים בידי צדדים קשורים סעיף 17שינוי בתכנית העבודה בנכס נפט סעיף 18דיווח מיידי בדבר רכישת נכס נפט סעיף 19מונחי PRMS