פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: ניהול מועצה אזורית סעיף 2מועצה סעיף 3ראש מועצה סעיף 4האצלת תפקידים וסמכויות פרק 3: מועצה ראשונה ממונה סעיף 5מינוי מועצה ראשונה סעיף 6כינוס מועצה לישיבה ראשונה סעיף 7בחירת ראש מועצה סעיף 8בחירת סגן ראש המועצה סעיף 9משכורת סעיף 10חדילה מכהונה של ראש מועצה וסגנו סעיף 11התפטרות מכהונה סעיף 12בחירה מחדש של ראש מועצה וסגנו סעיף 13מינוי חבר מועצה חדש פרק 4: מועצה נבחרת סימן א: בחירת מועצה סעיף 14מועצה נבחרת סעיף 15שיטת הבחירות למועצה סעיף 16מועד הבחירות סעיף 17מספר הנציגים סעיף 18הזכות לבחור סעיף 19הזכות להיבחר צו סעיף 19אהוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון סעיף 20הזכות להגשת רשימות מועמדים סעיף 21נציג מטעם ישוב חדש סעיף 22תחילת כהונתה של מועצה סעיף 23רציפות כהונה סימן ב: בחירת ראש מועצה וחדילה מכהונה סעיף 24שיטת הבחירות סעיף 25הזכות לבחור ולהיבחר ומועד הבחירות סעיף 26הצעת מועמד סעיף 27התפטרות מועמד סעיף 28פטירת מועמד סעיף 29בחירות באין מועמד סעיף 30תחילת כהונתו של ראש מועצה ורציפות הכהונה סעיף 31ראש מועצה לזמן ביניים סעיף 32חדילה מכהונה סעיף 33חליפו של ראש מועצה שחדל לכהן סעיף 34פרסום פרק 5: חברי מועצה וסגני ראש מועצה סעיף 35ישיבה ראשונה סעיף 36סגן ממלא מקום צו סעיף 37סגנים נוספים צו סעיף 37אמילוי מקום ראש המועצה בהעדר הסגן סעיף 37במשכורת סעיף 37גפסולים לכהונה סעיף 37ג1קביעת קלון על ידי בית המשפט סעיף 37דהיעדרות מישיבות המועצה סעיף 37ההודעה על חדילת חברות במועצה סעיף 37ה1הוראות לענין השעיה סעיף 37וחדילה מכהונת סגן סעיף 37זפרסום סעיף 37חהתפטרות חבר מועצה סעיף 37טהתפטרות ראש מועצה מייצוג אזור סעיף 37יחליפו של חבר מועצה שחדל לכהן צו סעיף 37יאתוקף פעולות פרק 6: ועדות סעיף 38ועדת הנהלה סעיף 39ועדת בקורת סעיף 39אתפקידים וסמכויות סעיף 40ועדה חקלאית סעיף 40אועדת מכרזים סעיף 40בועדת מל"ח סעיף 40גועדת בטחון סעיף 41ועדות שונות סעיף 42הרכב הועדות סעיף 43יושבי ראש הועדות סעיף 44תקופת הכהונה של ועדות המועצה סעיף 45חדילת חברות סעיף 46ועדות משנה סעיף 47סדרי העבודה של הועדות פרק 7: ישיבות המועצה והועדות וסדריהן סעיף 48מועד הישיבות סעיף 49סדר היום סעיף 50הזמנות סעיף 51הנהלת הישיבות סעיף 52פומביות ישיבות המועצה סעיף 53מנין חוקי סעיף 54פרוטוקול סעיף 54אהגשת שאילתה ותשובה סעיף 54בשאילתה נוספת סעיף 55הסדר העבודה והישיבות סעיף 56תוקף הדיונים וההחלטות פרק 8: עובדים סעיף 57העסקת עובדים צו סעיף 57אהיקף משרה סעיף 58גמלאות לעובדים סעיף 59איסור טובת הנאה סעיף 60איסור עבודות חוץ סעיף 61פיטורי עובדים סעיף 61אהעסקת מתנדבים סעיף 62עובד מועצה שהיה לחבר מועצה פרק 9: סמכויות סעיף 63סמכויות המועצה סעיף 64שיתוף עם רשויות אחרות סעיף 64אדיון חוזר בהחלטות המועצה סעיף 64בראש מועצה המסיים תפקידו פרק 10: הוצאות והכנסות סעיף 65הוצאות סעיף 66הכנסות סעיף 67מכסות ושילומן סעיף 68מסים ושילומם צו סעיף 68אמועד החלטה על ארנונה סעיף 69שיעורי מסים סעיף 73חילופי בעלים או מחזיקים סעיף 74בנין שנהרס סעיף 75הפחתת מסים וויתור עליהם סעיף 75אפטור מהיטל לצרכי סעד פרק 11: כספים סעיף 76קופת המועצה סעיף 77בטחון קופת המועצה סעיף 78חתימה על פקודות תשלום סעיף 79הוראות להנהלת הקופה סעיף 80השקעת כספים סעיף 80אקניות ומחסנים סעיף 81מחיקת חובות פרק 12: תקציב חשבונות ובקורת חשבונות סימן א: תקציב המועצה סעיף 81אתקציב שנתי סעיף 81בשנת כספים צו סעיף 81גאישור השר סעיף 81דהכנת התקציב ואישורו סעיף 81התקציב שהוגש באיחור סעיף 81ותקציב שטרם אושר סימן ב: חשבונות ובקורת חשבונות סעיף 82הנהלת חשבונות סעיף 83בקורת חשבונות ופרסומם סעיף 84הוצאה שאינה כדין פרק 13: חוזים והצעות סעיף 85התקשרות בחוזים על פי החלטת המועצה סעיף 86התקשרות בחוזים ללא החלטת המועצה סעיף 87תיקון ההוראות בדבר מכרזים סעיף 88חוזים הטעונים אישור סעיף 89מכרזים סעיף 89אחבר מועצה המעונין בחוזה סעיף 89באיסור התקשרות בחוזים פרק 14: הנהלה מקומית סעיף 90ועד מקומי סעיף 90אסיווג תושבים ביישוב שיתופי סעיף 90בעררים ועתירות סעיף 91הועד המקומי בישוב שיתופי צו סעיף 91אצירוף נציגות לוועד מקומי צו סעיף 91בבחירת ועד מקומי בישוב שיתופי סעיף 91ב1יישוב שיתופי בכינוס נכסים או פירוק סעיף 91גבקשות לשינויים בניהול המקומי סעיף 91דהודעה בדבר הגשת בקשות סעיף 91האופן הגשת בקשות סעיף 91ובדיקת בקשות סעיף 91זתוקף הוראת השר סעיף 92הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי סעיף 93הישיבה הראשונה סעיף 94כהונת הועד סעיף 96מספר חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי סעיף 96במועד הבחירות לועד המקומי ולנציגות סעיף 96גשיטת הבחירות סעיף 98הזכות לבחור לועד מקומי סעיף 99הזכות להיבחר לועד מקומי סעיף 100הזכות להגשת רשימת מועמדים סעיף 101החלת הוראות צו סעיף 102תחילת כהונה ורציפותה סעיף 103תקופת כהונה צו סעיף 104ישיבה ראשונה של ועד מקומי נבחר סעיף 105בחירת ראש ועד מקומי סעיף 106פסולים לכהונה סעיף 106אהודעה על התפנות מקומו של חבר הוועד המקומי סעיף 106בהוראות לעניין חזרה לכהונה סעיף 127ועד נחשל סעיף 127אועד המסרב למלא חובה סעיף 127בסמכות הממונה סעיף 128החלת הוראות על חברי ועד מקומי סעיף 129יושב ראש הועד המקומי בישוב שיתופי צו סעיף 130מילוי מקומות פנויים סעיף 130אועדת ביקורת בועד מקומי סעיף 131ועדות סעיף 132סמכויות ועד מקומי סעיף 132אפעולות הועד המקומי סעיף 132במינוי עובדים בועד מקומי סעיף 133מסי ועד מקומי סעיף 134הכנת תקציב ועד מקומי סעיף 134אשינוי התקציב סעיף 134בערר סעיף 134גביקורת חשבונות סעיף 134דחשבונות ועד מקומי סעיף 135החזקת רכוש וקבלת מילוות סעיף 136ערר של ועד מקומי פרק 14-1: מועצה כפרית, ומועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי סעיף 136אהגדרות סעיף 136במועצה ראשונה ממונה סעיף 136גמועצה נבחרת סעיף 136דועד מייעץ בישוב במועצה כפרית פרק 15: בחירות סימן א: פרשנות סעיף 137הגדרה סימן ב: ועדת בחירות והכנת פנקס בוחרים סעיף 138בחירת ועדת בחירות סעיף 139מנין חוקי בישיבת ועדת בחירות סעיף 140ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי סעיף 142מנהל בחירות סעיף 143הכנת פנקס בוחרים צו סעיף 143אתיקון פרטי בוחר סעיף 143במסירת מידע לציבור סעיף 143גהודעה לקראת בחירות סעיף 144הזכות להירשם בפנקס בוחרים סעיף 145הצגת פנקסי הבוחרים סעיף 146ערר סעיף 147עתירה בעניין פנקס הבוחרים סעיף 148תיקון פנקס הבוחרים סעיף 149חתימה על פנקס הבוחרים וכניסתו לתוקף סימן ב1: סעיף 149אהגדרות סעיף 149בהחלת סעיף 138 סעיף 149גפנקס בוחרים סימן ג: רשימות והצעות מועמדים סעיף 150מועד הגשת רשימות והצעות מועמדים סעיף 151טפסים סעיף 152מספר המועמדים ופרטיהם סעיף 153הסכמה לשמש כמועמדים סעיף 154חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים סעיף 155אי קבלת רשימת מועמדים סעיף 156הודעה בדבר הגשת רשימות והצעות מועמדים סעיף 157מינוי בא כוח סעיף 158כינוי וסימון של רשימת מועמדים סעיף 159אישור קבלת רשימות והצעות מועמדים סעיף 160התפטרות מועמד סעיף 161רשימות והצעות מועמדים פסולות סעיף 162ליקויים ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד צו סעיף 163פסילת מועמד ברשימת מועמדים סעיף 164איסור שינוי רשימת מועמדים סעיף 165אישור רשימות והצעות מועמדים צו סעיף 166פסילה עקב אי תיקון ליקויים סעיף 167עתירה בעניין רשימות ומועמדים סימן ד: כינון מוסדות נבחרים ללא בחירות בקלפי סעיף 168מועמד יחיד לראשות מועצה סעיף 169הכרזה על נציגי אזור במועצה סעיף 170מינוי חבר מועצה סעיף 171הכרזה על חברי ועד מקומי או נציגות סעיף 172מינוי חברי ועד מקומי סעיף 173אי קיום בחירות בישוב שיתופי לועד מקומי או לנציגות סימן ה: ההכנות ליום הבחירות סעיף 174בחירות בקלפי סעיף 175מקומות הקלפיות סעיף 176מספר הקלפיות סעיף 177ועדות קלפי סעיף 178סמכויות ועדת קלפי סעיף 179ועדת קלפי שאינה ממלאת תפקידיה כראוי סעיף 180מינוי משקיף סעיף 181מזכיר ועדת קלפי צו סעיף 182הודעה בדבר קיום בחירות סעיף 183מעטפות ההצבעה סעיף 184פתקי הצבעה סעיף 185קלפיות סעיף 186מנעול סעיף 187הספקת ציוד לועדות קלפי סעיף 188מודעות במקומות הקלפי סעיף 189סידור תא ההצבעה סעיף 189אאיסור שימוש בטלפונים ניידים סימן ו: ההצבעה סעיף 190שעות ההצבעה סעיף 191מנין חוקי לפעולות ועדת קלפי סעיף 191אמינוי מחליף לחבר ועדת קלפי או למזכיר סעיף 192ניהול פרוטוקול צו סעיף 193הסדר במקום הקלפי סעיף 194הצגת הקלפי ונעילתה סעיף 194אאריזת מעטפות פסולות סעיף 194בחתימה על מעטפות ההצבעה סעיף 195זיהוי הבוחרים צו סעיף 196סדרי ההצבעה סעיף 197סיוע בהצבעה סעיף 197אבדיקת הפתקים בתא ההצבעה סימן ז: ספירת הקולות סעיף 198מועד ספירת הקולות סעיף 199הנוכחים בספירה סעיף 200ההכנות לספירת הקולות סעיף 201מעטפות פסולות צו סעיף 202אופן ספירת הקולות סעיף 203קולות פסולים סעיף 204פתק כפול סעיף 205אריזת חומר ההצבעה העיקרי סעיף 206העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות צו סימן ח: קביעת תוצאות הבחירות סעיף 207האחראי לקביעת התוצאות סעיף 208הנוכחים בהליך קביעת התוצאות סעיף 209פרוטוקולי קביעת התוצאות צו סעיף 210תוצאות הבחירות לראשות המועצה סעיף 211חדילה ממועמדות בין בחירות ראשונות לחוזרות סעיף 212החלת הוראות על בחירות חוזרות סעיף 213פתקים בהצבעה בעד ונגד סעיף 214תוצאות הבחירות למועצה סעיף 215תוצאות הבחירות לועד מקומי סעיף 216תוצאות הבחירות לנציגות סעיף 217מינוי חברים לרשימה זוכה סעיף 218פרסום תוצאות הבחירות סעיף 219פרסום ברשומות סעיף 220שמירת מסמכים צו סעיף 221עיון במסמכים צו סימן ט: ערעור בחירות סעיף 222ערעור על תוצאות הבחירות צו סעיף 223פסק דין בערעור סעיף 223אביטול בחירות סעיף 224הפרדת ערעורים סעיף 225מילוי תפקידים בתקופת ביניים סימן י: סמכויות מיוחדות סעיף 227סמכויות השר בנסיבות מיוחדות סעיף 227אתחולת הוראות על מועצות אזוריות פרק 16: הוראות שונות סעיף 228שינוי פרט בתוספת הראשונה סעיף 229שימוש באולמות לאסיפות בחירות סעיף 230הוצאות בחירות סעיף 231ימי מנוחה סעיף 232חותמת המועצה סעיף 233משפטים סעיף 234שמירת מסמכים סעיף 235גישה לספרי המועצה סעיף 236עיון בספרי המועצה סעיף 237אופן פרסום מסמכים סעיף 238מסירת מסמכים סעיף 239דין וחשבון על פעולות המועצה סעיף 240המצאת ידיעות לשר סעיף 241עבירות וענשים סעיף 242הוראות מעבר סעיף 243השם תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2הצמדה למדד סעיף 3פטורים סעיף 4הצעה שלא נדונה בוועדה סעיף 5פיצול חוזים סעיף 6שמירת סודיות סעיף 7פנקס המכרזים סעיף 8מכרז זוטא סעיף 9מכרז פומבי סעיף 10מסמכי המכרז סעיף 11אומדן סעיף 12המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז סעיף 13הגשת מסמכי המכרז סעיף 14קבלת המסמכים במועצה סעיף 15פתיחת תיבת המכרזים סעיף 16צורת ניהול הפרוטוקול סעיף 17רישום מסמכי מכרז סעיף 18חוות דעת מומחה סעיף 18אאיסור ניהול משא ומתן סעיף 19בירור פרטים סעיף 20פסילת מסמכי מכרז סעיף 21דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות סעיף 22המלצות הוועדה סעיף 23ביטול מכרז פרק א: הצגת הקלפי וסיום ההצבעה: פרק ב: פתיחת הקלפי ומנין הקולות פרק ג: הערות וחתימות תוספת 4: פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: כללי סעיף 2רכישת טובין וניהול מחסן סעיף 3ניהול פנקס סעיף 4איסור מחיקה פרק ג: הסדר רכישות סעיף 5מינויים סעיף 6תכנון צריכה תקופתי סעיף 7קביעת פריטים בתכנון סעיף 8אישור ועדת רכש ובלאי סעיף 9רכישה ללא אישור הועדה סעיף 10חילוקי דעות סעיף 11טופס הזמנה פרק ד: ניהול מחסנים סעיף 12מחסן סעיף 13אחסנה סעיף 14הוצאת טובין ממחסן סעיף 15ניהול ואחזקת מחסן סעיף 16זיהוי טובין סעיף 17תו זיהוי סעיף 18אחסון לפי תעודה סעיף 19התאמה לתעודת משלוח סעיף 20תעודת כניסה סעיף 21רישום טובין במחסן סעיף 22שמירת הטובין במחסן סעיף 23חתימה על טופסי דרישה לניפוק סעיף 24תעודת הניפוק סעיף 25איסור הנפקה סעיף 26ספירת מלאי סעיף 27השוואת תוצאות סעיף 28ממצאי ההשוואה סעיף 29טובין בלתי ראויים לשימוש פרק ה: רישום וניהול מצאי סעיף 30רישום מצאי סעיף 31השאלת פריטי מצאי סעיף 32אישור ראש העיריה סעיף 33ספירת מצאי סעיף 34דיווח על נזקים סעיף 35גריעת פריט