פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 1אפרסום בעתון סעיף 1בחובת פרסום הודעות באינטרנט סעיף 1גאתר אינטרנט פרק ב: מוסדות תכנון סימן א: המועצה הארצית סעיף 2מועצה ארצית סעיף 3פרסום ברשומות סעיף 4מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר סעיף 5מזכיר המועצה הארצית ויועציה סעיף 6ועדות משנה סימן א1: ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות סעיף 6אועדה ארצית לתכנון של תשתיות לאומיות סעיף 6בתפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה סעיף 6גועדות משנה ותוקף החלטותיהן סעיף 6דועדת משנה להשגות סעיף 6היועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים סעיף 6ומסירת החלטות הועדה לתשתיות סימן ב: ועדה מחוזית סעיף 7ועדה מחוזית סעיף 8מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים סעיף 9תקופת כהונה סעיף 10מהנדס מקומי בועדה מחוזית חוק סעיף 11ועדת משנה להתנגדויות סעיף 11אועדת משנה לעררים סעיף 11א1ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים סעיף 11א2ועדת משנה לתכניות מסוימות ביישובי מיעוטים סעיף 11א3ועדת משנה לעניין תשתית תיירות סעיף 11א4ועדת משנה להתחדשות עירונית סעיף 11א5ועדת משנה של הוועדה המחוזית לעניין שמיעת טענות סעיף 11בועדות משנה אחרות סעיף 11גמשלוח ההחלטות של ועדות המשנה סעיף 11דהחלטה פגומה דיון במליאת הועדה סעיף 11הדין החלטת ועדת משנה סעיף 12מרחב תכנון מחוזי סימן ב1: ועדת ערר סעיף 12אועדת ערר סעיף 12בסמכויות ועדת הערר סעיף 12גהקמת ועדות ערר נוספות סעיף 12דסדרי דין סעיף 12ההוצאות ועדת ערר סימן ב2: ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה סעיף 12וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה סעיף 12זסמכויות ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה סעיף 12חתחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה סימן ג: ועדה מקומית סעיף 13מרחב תכנון מקומי סעיף 14תכנו ופרסומו של צו תכנון סעיף 15תחילתו של צו תכנון סעיף 16שינוי מרחב תכנון סעיף 17ועדה מקומית סעיף 18ועדה ברשות מקומית אחת סעיף 19ועדה במספר רשויות מקומיות סעיף 20מהנדס ומזכיר הועדה המקומית סעיף 20אמבקר הוועדה המקומית סעיף 20ביועץ משפטי של ועדה מקומית סעיף 21תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית סעיף 22פרסום ברשומות סעיף 24תקציב סעיף 25גביית האגרות סעיף 26הקניית מקרקעין סעיף 27ביצוע החוק על ידי הועדה המקומית סעיף 28כפיית ביצוע על ידי הועדה המחוזית סעיף 28אועדה ממונה סעיף 28בהעברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית סעיף 29אאצילת סמכויות בועדה מקומית של רשות מרחבית סעיף 30רשות רישוי סעיף 31המצאת מידע על ידי ועדה מקומית או מהנדס הוועדה סעיף 31אהסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת סעיף 31במינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית סעיף 31גיחידת בקרה על ועדות מקומיות סעיף 31דהדרכה, הכוונה וסיוע לוועדות מקומיות סימן ד: ועדה מיוחדת סעיף 32מרחב תכנון מיוחד סעיף 33תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד סעיף 33אהכרזה על מתחם פינוי ובינוי סעיף 34ועדה מיוחדת והרכבה סעיף 35מזכיר הועדה סעיף 36הסמכויות והתפקידים סימן ה: ועדה משותפת סעיף 37הקמת ועדות משותפות סעיף 38הרכבן של ועדות משותפות סעיף 39סמכויות הועדה המשותפת סעיף 40פרסום ברשומות סימן ו: הוראות כלליות סעיף 41מקום פנוי במוסד סעיף 41אמינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון סעיף 42מנין חוקי סעיף 43דעות שקולות בהצבעה סעיף 44סדרי הדיון והעבודה סעיף 44אהיעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון סעיף 44בחבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום סעיף 44גחבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד עניינים תדיר סעיף 44דבדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד תכנון מקומי ותוצאותיה סעיף 45התפטרות חבר סעיף 46שמירת סוד סעיף 47ניגוד עניינים אישי בקשר לעניין מסוים סעיף 47אהימנעות מהשתתפות בדיון בשל קשר ליזם או נטילת חלק בהחלטה העולה לדיון סעיף 48מתן היתר או אישור שלא כדין סעיף 48אממלא מקום לחבר מוסד תכנון סעיף 48באופן משלוח ההחלטות של מוסד התכנון והודעות מטעמו סעיף 48גזכות עיון במסמכי מוסד תכנון סעיף 48דחובת ניהול פרוטוקול ופרסומו סעיף 48התחילת תוקפה של החלטת מוסד תכנון ופרסומה סעיף 48ודוח שנתי על פעולות מוסד תכנון פרק ג: תכנית סימן א: תכנית מיתאר ארצית סעיף 49הוראות תכנית מיתאר ארצית סעיף 50תכנית חלקית סעיף 51עריכת התכנית סעיף 51אדיווח לכנסת הוראת שעה סעיף 52מסירת העתק לועדות המחוזיות סעיף 53אישור תכנית סעיף 53אאישור תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות סעיף 54פרסום סימן ב: תכנית מיתאר מחוזית סעיף 55מטרות התכנית סעיף 56עריכת התכנית סעיף 57הוראות התכנית סעיף 58הוראות המועצה הארצית סעיף 59סמכויות של ממונה לביצוע סימן ג: תכנית מיתאר מקומית ותכנית מפורטת סעיף 61מטרות התכנית סעיף 61אתכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית סעיף 61בהודעה על הגשת תכנית בסמכות ועדה מקומית והגשת חוות דעת סעיף 62תכנית בסמכות ועדה מחוזית סעיף 62אתכנית בסמכות ועדה מקומית סעיף 62א1תכנית כוללנית מעקב אחר יישום ודיווח סעיף 62א2תכנית בסמכות ועדה מחוזית שהוראות התוספת השישית חלות עליה סעיף 62בבדיקה תכנונית מוקדמת סעיף 63הוראות בתכנית מיתאר מקומית סעיף 63אמעונות לחוסים סעיף 63בהכללת דירות קטנות בתכנית למגורים סעיף 63גדיור בהישג יד סעיף 64חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו סימן ד: תכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה סעיף 69הוראות תכנית מפורטת סעיף 70התאמת מגרשים סעיף 70אהגדרות סימן ד' סעיף 70בתכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה במסלול הריסה ובנייה מחדש סעיף 70גתכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה במסלול הריסה והוספת שטחי בנייה במגרש אחר סעיף 70דתכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה במסלול חיזוק סעיף 70התכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה במסלול חיזוק והוספת שטחי בנייה במגרש אחר סעיף 70וקביעת הוראות מפורטות לשם מתן היתר סעיף 70זתנאים להפקדה סעיף 70חסייג לתחולה סעיף 70טדחיית תכנית סימן ה: תכנית מיוחדת סעיף 71תכנית מיוחדת סעיף 72אישור תכנית מיתאר מיוחדת סעיף 73התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת סעיף 74ערר על החלטות אחרות סעיף 75דין תכנית מיוחדת סעיף 76תקנות סימן ה1: תכנית לשימור אתרים סימן ה-1: תכנית לשימור אתרים סעיף 76אתכנית לשימור אתרים סעיף 76אתכנית לשימור אתרים סימן ה2: תכנית לתשתית לאומית סימן ה-2: תכנית לתשתית לאומית סעיף 76בתכנית לתשתית לאומית סעיף 76בתכנית לתשתית לאומית סעיף 76ב1הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות סעיף 76ב1הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות סעיף 76גהוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית סעיף 76גהוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית סעיף 76ג1הוראות מיוחדות לעניין שינוי תוכנית לתשתית לאומית סימן ה3: תכנית למיתקן טעון היתר פליטה סעיף 76דהוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר סימן ו: הוראות כלליות לתכניות סעיף 77הודעה על הכנת תכנית סעיף 78היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים סעיף 79פטור מתשלומי חובה סעיף 80תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה סעיף 81ייזום תכניות לבטיחות הטיסה סעיף 82ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה סעיף 83תשריט סעיף 83אמסמכי לוואי לתכנית סעיף 83א1מועד הגשת תכנית סעיף 83בעריכת תסקיר השפעה על הסביבה סעיף 83גשמירה על עצים בוגרים סעיף 84שלבי ביצוע סעיף 85הפקדה סעיף 86שינויים לפני הפקדה סעיף 86אהפקדת תכנית מצומצמת סעיף 88מקום ההפקדה סעיף 89הודעה על הפקדת תכנית סעיף 89אפרסום ומסירה של הודעת הפקדה סעיף 90הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית סעיף 91הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה סעיף 92תוכן הודעת ההפקדה סעיף 93הודעות על הפקדה מיוחדת סעיף 94הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה סעיף 95מניעת טענות סעיף 96עיון בתכנית סעיף 96אזכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט סעיף 97הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופקדת סעיף 97אהיתר על פי תכנית שהופקדה סעיף 98הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית סעיף 99מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות סעיף 100התנגדות סעיף 101התנגדות מטעמי בטיחות הטיסה סעיף 102המועד להגשת התנגדות סעיף 103מקום הגשת התנגדות סעיף 103אהנמקת התנגדות סעיף 104עיון בהתנגדויות סעיף 105המחליטים בהתנגדות סעיף 106דיון והכרעה בהתנגדות סעיף 107שמיעת התנגדויות בפומבי סעיף 107אמינוי חוקר סעיף 108הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות סעיף 109סמכויות השר סעיף 109אמועדים לסיום הטיפול בתכנית סעיף 110ערר בפני המועצה הארצית סעיף 111ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית סעיף 112ערר בפני ועדת הערר סעיף 116סמכויות מוסד תכנון בערר סעיף 117פרסום אישור תכנית ודחייתה סעיף 118שמירת תכנית שאושרה ופרסומה סעיף 119תחילתה של תכנית סעיף 119אחובת מסירת מידע סעיף 119א1העברת הדיון למוסד תכנון אחר סימן ו-1: תכנון דרכים ומסילות ברזל סימן ו1: תכנון דרכים ומסילות ברזל סעיף 119בהוראות מיוחדות לדרכים סעיף 119בהוראות מיוחדות לדרכים סעיף 119גתסקיר השפעה על הסביבה סעיף 119גתסקיר השפעה על הסביבה סעיף 119דפיצויים סעיף 119דפיצויים סימן ו2: מיתקני גז טבעי סימן ו-2: מיתקני גז טבעי סעיף 119המיתקן גז בלחץ נמוך מאוד סעיף 119המיתקן גז בלחץ נמוך מאוד סעיף 119ורישוי מיתקני גז סעיף 119ורישוי מיתקני גז סעיף 119זועדת המשנה לתכניות עבודה סעיף 119זועדת המשנה לתכניות עבודה סימן ז: חלוקה חדשה סעיף 120הגדרה סעיף 121איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה סעיף 122חלוקה שלא בהסכמה סעיף 123רישום הערה בפנקסי המקרקעין סעיף 124תחילה סעיף 125רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית סעיף 126השפעת חלוקה חדשה על שעבודים סעיף 127איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים סעיף 128הבטחת הזכויות של בעל משכנתה סימן ח: סולם העדיפויות של תכניות סעיף 129תכנית מיתאר מקומית סעיף 130תכנית מיתאר מחוזית סעיף 131תכנית המיתאר הארצית סעיף 132תקנות לפי החוק סימן ט: ביטול תכניות, שינוין והתלייתן סעיף 133סמכות מוסד תכנון סעיף 134סמכות הועדה המחוזית פרק ד: חלוקה ואיחוד של קרקעות סעיף 137תשריט חלוקת קרקע סעיף 138פרטי התשריט סעיף 138אתשריט הכולל מגרש תלת ממדי סעיף 140ערר על תשריט חלוקה סעיף 141רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין סעיף 142שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע סעיף 143הגבלה על חלוקת קרקע סעיף 144איחוד פרק ה: רישוי סעיף 145עבודות טעונות היתר סעיף 145אהסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר סעיף 145א1היתר תואם תכנית לעמידות מבנים מפני רעידת אדמה שהיא תכנית לרישוי מהיר סעיף 145ברישוי בדרך מקוצרת סעיף 145גפטור מהיתר סעיף 145דהנחיות מרחביות סעיף 145האישור לשינוי שימוש שנקבע בהיתר סעיף 146שימוש חורג סעיף 147הקלות סעיף 147אהיתר להגדלת שימוש למגורים או לתוספת שימושים אחרים למגורים הוראת שעה סעיף 148שימוש חורג והקלה בתנאים סעיף 149תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות סעיף 151סטיה ניכרת סעיף 151אשימוש חורג ביחידת דיור הוראת שעה סעיף 151בהיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים סעיף 152ערר והשגה סעיף 153סדרי הערר סעיף 155זכויות לפי דינים אחרים סעיף 156הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית סעיף 157מועד להכרעה בבקשות סעיף 157אהגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון סעיף 157באישור תחילת עבודה סעיף 157גבקרת ביצוע על ידי מכון בקרה סעיף 158אחובת התקנת מעליות וגנרטורים סעיף 158א1הצמדת מקומות חניה סעיף 158א2בתי שימוש המיועדים לנשים סעיף 158א3התניית היתר בהתקנת מקומות חניה פרק ה1: סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים סעיף 158בהגדרות סעיף 158ב1תחולת הפרק סעיף 158גסידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים סעיף 158דערעור סעיף 158הביטול רשיון עסק סעיף 158ומתן היתר לבנין ציבורי פרק ה1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות סעיף 158ו1נגישות מקום ציבורי חדש סעיף 158ו2שטח משותף בבנין מגורים חדש סעיף 158ו3אישור מורשה נגישות סעיף 158ו4תוקף היתר מוסד חינוך פרק ה2: רישוי בדרך מקוצרת סעיף 158זבקשה להיתר בדרך מקוצרת סעיף 158חסמכות להתנות תנאים סעיף 158טערר לגבי היתר בדרך מקוצרת סעיף 158יאביטול היתר סעיף 158יברשימת אדריכלים, מהנדסים והנדסאים פרק ה3: מכוני בקרה סימן א: הקמת מכון בקרה ותפקידיו סעיף 158יגהגדרות פרק ה'3 סעיף 158ידהקמת מכון בקרה ותפקידיו סעיף 158טותנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו סעיף 158טו1תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה לעניין הקמת בניין מגורים חדש הוראת שעה סעיף 158טזרישיון, תנאיו והארכת תוקפו סעיף 158יזביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו סימן ב: בקרים סעיף 158יחבקרים במכון בקרה סעיף 158יטרישום בקרים סעיף 158כתנאי כשירות לבקר ותחומי פעולתו סימן ג: בקרים מורשים סעיף 158כאהעסקת בקר מורשה במכון בקרה סעיף 158כבכשירות בקרים מורשים והסמכתם סעיף 158כגסמכויות בקרים מורשים סימן ד: דרכי העבודה של מכון בקרה סעיף 158כדהגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר מורשה סעיף 158כהפעילותו של מכון בקרה סעיף 158כואגרות ואיסור תמורה אחרת למכון בקרה סעיף 158כזהחלת דינים על עובדי מכון בקרה סעיף 158כחמניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה סעיף 158כטקביעת הוראות לעניין מכוני בקרה סימן ה: דיווח, פיקוח וביקורת סעיף 158לחובת דיווח של מכון בקרה סעיף 158לאביקורת ופיקוח על מכוני בקרה ובקרים מורשים סעיף 158לא1האחראי על מכוני הבקרה מינויו וסמכויותיו סימן ו: עיצום כספי סעיף 158לבעיצום כספי סעיף 158לגהודעה על כוונת חיוב סעיף 158לדזכות טיעון סעיף 158לההחלטת הממונה על דרישת תשלום סעיף 158לוהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 158לזסכומים מופחתים סעיף 158לחסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 158לטהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 158מהפרשי הצמדה וריבית סעיף 158מאגבייה סעיף 158מבעיצום כספי על הפרה של חוק זה או חוק אחר סעיף 158מגשמירת אחריות פלילית סעיף 158מדערעור על דרישת תשלום סעיף 158מהפרסום סעיף 158מושינוי התוספת השביעית פרק ה4: רישוי באמצעות מורשה להיתר סעיף 158מזהגדרות פרק ה'4 סעיף 158מחתנאי סף להיתר באמצעות מורשה להיתר סעיף 158מטהגשת בקשה לקבלת מידע למורשה להיתר סעיף 158נהגשת בקשה להיתר וקליטתה סעיף 158נאתשלום חיובים למתן היתר סעיף 158נבמתן היתר סעיף 158נגתעודת גמר סעיף 158נדחובות אמון, פיקוח ודיווח סעיף 158נהניגוד עניינים סעיף 158נותחולה אזורית סעיף 158נזערר על היתר סעיף 158נחהחלפת מורשה להיתר סעיף 158נטתקנות לפי פרק זה סעיף 158נט1דיווח לכנסת הוראת שעה פרק ו: מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה סעיף 159הגדרות סעיף 160סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה סעיף 161התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות וסביבתיות סעיף 162המנין החוקי סעיף 163עניני טיסה אזרחית סעיף 164קרקעות חקלאיות סעיף 165תחולת פרק ז' סעיף 166ועדת ערר סעיף 167דיון בערר בהרכב של שלושה סעיף 168היושב ראש סעיף 170סודיות הדיונים סעיף 171סדרי הדיון סעיף 172פטור סעיף 173תקנות סעיף 174מניעת מכשולי טיסה סעיף 175הוראת שינוי סעיף 176פיצויים סעיף 177התנגדות לתכנית בשל מיתקן בטחוני סעיף 177אהוראות לעניין מיתקן שרואים אותו כמיתקן ביטחוני בתקופת המעבר פרק ז: שימוש חורג סעיף 178תקופת מקסימום לחריגה סעיף 179פרסום הרשימה ואישורה סעיף 180תקופת המקסימום לחריגה בבנינים סעיף 181התקופה המרבית לחריגה סעיף 182אישור התקופה המרבית סעיף 183הפסקת החריגה בתום התקופה המרבית סעיף 184הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית סעיף 185אי ביצוע ההפסקה לפני המועד סעיף 186ביצוע על ידי הועדה המקומית סעיף 187שיכון חלוף פרק ח: הפקעות סעיף 188מטרת ההפקעה סעיף 189סמכות הועדה המקומית סעיף 190ביצוע ההפקעה סעיף 191חילופי קרקע סעיף 192הסכם אינו היתר לחריגה סעיף 193דין רכוש שהופקע סעיף 194שיכון חלוף סעיף 195דין מקרקעין שנרכשו בתמורה סעיף 196שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום פרק ח1: היטל השבחה סעיף 196אהיטל השבחה פרק ט: פיצויים סעיף 197תביעת פיצויים סעיף 197אהתניית הליכי תכנון בכתב שיפוי סעיף 198תביעה לפיצויים סעיף 200פטור מתשלום פיצויים סעיף 201אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית סעיף 202פיצויים על הפסקת חריגה סעיף 202אפיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז סעיף 202בכתב שיפוי כתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית פרק ט1: רשימת שמאים מכריעים סעיף 2עונשין סעיף 202גרשימת שמאים מכריעים סעיף 202דהוועדה המייעצת סעיף 202הכשירות לכהונה כשמאי מכריע סעיף 202ופעולות לשם מניעת ניגוד עניינים סעיף 202זאיסור ניגוד עניינים סעיף 202ח11ייחוד פעולת שמאי מכריע סעיף 202ח14ייחוד פעולת שמאי מכריע סעיף 202טמחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעים סעיף 202י11העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר סעיף 202י14העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר סעיף 202יבהחלת הוראות על שמאי מכריע סעיף 202יגתקנות לעניין שמאי מכריע פרק י: פיקוח, אכיפה ועונשין סימן א: הגדרות סעיף 203הגדרות פרק י' סימן ב: סמכויות פיקוח ואכיפה סעיף 204מנהל היחידה הארצית לאכיפה סעיף 205הסמכת מפקחים סעיף 206סמכויות מפקחים סעיף 207חובת הזדהות סימן ג: סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון סעיף 208הסדרת הפיקוח והאכיפה כלפי מערכת הביטחון סעיף 209הגדרות סימן ג' סעיף 210הפעלת סמכויות כלפי מערכת הביטחון סעיף 211סמכויות פיקוח ואכיפה כלפי מערכת הביטחון הוראות מיוחדות סעיף 212נוהל עבודה סעיף 213פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי סעיף 214פיקוח ואכיפה לגבי מיתקן ביטחוני סודי מיוחד סעיף 215נהלים ראשונים סימן ד: אכיפה מינהלית סעיף 216צו מינהלי להפסקת עבודה סעיף 217צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת עבודה סעיף 218איסור מינהלי על שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי סעיף 219צו מינהלי להפסקת שימוש סעיף 220צו לסגירת בניין או מקום לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת שימוש סעיף 221צו הריסה מינהלי סעיף 222ביצוע צו הריסה מינהלי סעיף 223תחולת צו הריסה מינהלי על עבודה אסורה נוספת באותם מקרקעין סעיף 224בקשה למתן ארכה לביצוע צו הריסה מינהלי סעיף 225חובת היוועצות כתנאי למתן צו מינהלי סעיף 226המצאת צו מינהלי סעיף 227הודעה על מתן צו מינהלי סעיף 228בקשה לביטול צו מינהלי סעיף 229תנאים לביטול צו מינהלי סעיף 230שמירת אחריות פלילית סעיף 231פיצויים סעיף 232אצילת סמכות מנהל היחידה הארצית לאכיפה סעיף 233סמכות האכיפה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים סימן ה: צווים שיפוטיים סעיף 234צו שיפוטי למניעת פעולות סעיף 235צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו שיפוטי למניעת פעולות סעיף 236צו הפסקה שיפוטי סעיף 237צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש בניגוד לצו הפסקה שיפוטי סעיף 238בקשה לביטול צו שניתן לאחר הפרת צו שיפוטי למניעת פעולות או צו הפסקה שיפוטי סעיף 239צו הריסה בלא הליך פלילי סעיף 240בקשה לביטול צו הריסה בלא הליך פלילי סעיף 241שמירת אחריות פלילית סימן ו: עונשין סעיף 242הגדרות סימן ו' סעיף 243עבודה אסורה ושימוש אסור סעיף 244עבודה ושימוש על פי היתר שאינו תואם תכנית סעיף 245קנסות נוספים סעיף 246אי קיום צו סעיף 247עבירה לפי פרק ה'1 סעיף 248הפרעה במילוי תפקיד סעיף 249מסירת ידיעה כוזבת או מטעה סעיף 250בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על פי מידע שאינו נכון סעיף 251מתן אישור או היתר שלא כדין סעיף 251אעבירות של מורשה להיתר סעיף 252הפעלת מכון בקרה בלא רישיון או בניגוד לתנאיו סעיף 253ביצוע עבירות על ידי תאגיד סעיף 254אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 254אתשלום קנסות סימן ז: אמצעי אכיפה נוספים סעיף 254בצווים במסגרת גזר דין סעיף 254גביצוע צו סעיף 254דמועד ביצוע צו סעיף 254הסמכויות ביצוע צו סעיף 254ותשלום הוצאות ביצוע צו סעיף 254זתחולת הוראות לעניין ביצוע צווים אחרים סימן ח: עיכוב ביצוע צווים סעיף 254חעיכוב ביצוע זמני של צו עד להכרעה בבקשה לביטול הצו או בערעור סעיף 254טבקשת בעל זכות לגבי מקרקעין לעיכוב ביצוע של צו סופי סימן ט: חיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים סעיף 254יחיוב בתשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים סימן י: רישום בפנקסי המקרקעין סעיף 254יארישום הערות בפנקסי המקרקעין סימן יא: רשות מקומית המוסמכת לאכיפה ונטילת סמכויות פיקוח ואכיפה סעיף 254יבהסמכת רשות מרחבית לרשות מקומית המוסמכת לאכיפה סעיף 254יגהעברת הטיפול בהליך אכיפה מסוים סעיף 254ידנטילת סמכויות אכיפה מוועדה מקומית סימן יב: דיווח על פעולות אכיפה וסקר בנייה סעיף 254טודיווח על פעולות אכיפה סעיף 254טזסקר עבירות בנייה סימן יג: סדרי דין והוראות שונות סעיף 254יזסמכות לדרוש מידע או מסמכים סעיף 254יחניהול הליכים בידי תובע סעיף 255סדרי דין פרק י1: עתירות בעניני תכנון ובניה פרק י2: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע"מ סעיף 255זהגדרות סעיף 255חסייג להחלת הוראות סעיף 255טסמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות סעיף 255ימיזמים תיירותיים בשטח ים המלח סעיף 255יאסמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות סעיף 255יבאי תחולת פרקים ח1 ו ט סעיף 255יגהוראות לענין קבלת היתר פרק י3: הוראות לעניין נכסי פעילות סעיף 255ידהגדרות סעיף 255טוהוראות מעבר לעניין תוקפם של אישורים ובקשות תלויות ועומדות סעיף 255טזאישור תשריט סעיף 255יזהגשת תכנית ראשונה סעיף 255יחבנייה נוספת לפני אישור תכנית ראשונה סעיף 255יטהיתר למימוש תכנית שאושרה סעיף 255כערר סעיף 255כאפיצויים והיטל השבחה סעיף 255כברציפות סעיף 255כגרשות הרישוי פרק יא: שונות סעיף 256בוררות סעיף 256אאגרה השנויה במחלוקת סעיף 257כניסה למקרקעין לשם עריכת סקירה, בדיקה או מדידה סעיף 257אמינוי מפקחים סעיף 258ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט סעיף 259תחולה על המדינה בדרך כלל סעיף 260עדיפות בדיון בבקשות המדינה סעיף 261דרכים ותשתיות סעיף 262ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז סעיף 263עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף 19 סעיף 264סמכויות הממשלה סעיף 265ביצוע ותקנות סעיף 265אהצמדת תשלומים מסויימים סעיף 266פטור באזורים כפריים סעיף 266גפטור למיתקן גישה אלחוטית סעיף 266ג1פטור להחלפה של מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית הוראת שעה סעיף 266ג2הגדרות סעיפים 266ג3 עד 266ג7 סעיף 266ג3ביצוע עבודה בהתאם להוראות תכנית מתירה סעיף 266ג4פטור להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית סעיף 266ג5פטור להחלפת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית סעיף 266ג6פטור להוספת אנטנה למיתקן שידור קיים לתקשורת בשיטה התאית סעיף 266ג7פטור להחלפת תורן וחיזוקו הוראת שעה סעיף 266דאגרה מופחתת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה והתחדשות עירונית סעיף 266הפטור לעבודות זמניות לשם ביצוע מיזם בעל חשיבות לאומית או מיזם בעל חשיבות לכלל המחוז סעיף 267בניה לפי מיפרטים סעיף 268תקנות סדרי דין סעיף 269אצילת סמכויות פרק יב: ביטולים והוראות מעבר סעיף 269אהגדרות סעיף 270ביטול סעיף 271שטח תכנון במרחב תכנון סעיף 272ענינים תלויים ועומדים סעיף 273אישור תקנות ותכניות קיימות סעיף 274אישור סעיף 275המשך בהליכים סעיף 276ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי תכנון עיר לפני תחילת החוק סעיף 277הפסקת שימוש חורג סעיף 277אהתנגדות לתכנית ממלכתית סעיף 277בזכות עיון סעיף 277גסמכויות השרים סעיף 277דעריכה מחדש של תכנית ממלכתית סעיף 277האישור התכנית סעיף 277ופטור מהיתר סעיף 277זדרכים סעיף 278פרשנות סעיף 279תחילה סעיף 280פרסום תוספת 1: סעיף 1הועדה סעיף 2הרכב הועדה סעיף 3יושב ראש הועדה סעיף 4הנוהל סעיף 5הכרזה על קרקע חקלאית סעיף 6הגבלת אישור תכנית סעיף 7הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית סעיף 8הגבלות על קביעת מפעלים סעיף 9תכנית הטעונה אישור הועדה סעיף 10בדיקת תכניות קיימות סעיף 11הגבלת השימוש בסמכויות הועדה סעיף 11אתכנית לדרכים סעיף 12ועדת ערר סעיף 13סדרי הדין בועדת ערר סעיף 14דין המדינה סעיף 15שמירת דינים וסמכויות אחרות סעיף 16הוראות מעבר תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2הועדה לשמירת הסביבה החופית סעיף 3הרכב הועדה סעיף 4סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש חורג והקלה סעיף 5סייג למתן היתרים סעיף 6תכנית הטעונה אישור הועדה סעיף 7סמכויות הועדה סעיף 8ערר סעיף 9סמכויות המועצה הארצית בערר סעיף 10שמירת דינים וסמכויות סעיף 11הוראת מעבר סעיף 12סייג לתחולה סעיף 13אי תחולה על תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות תוספת 3: סעיף 1פרשנות סעיף 2חובות בהיטל השבחה סעיף 3שיעור ההיטל סעיף 3אשיעור ההיטל בתכנית פינוי ובינוי סעיף 4שומת ההשבחה סעיף 5לוח שומה סעיף 6הצגת הלוח והודעת שומה סעיף 7מועד תשלום ההיטל סעיף 8ערובות להבטחת תשלום סעיף 9הצמדה סעיף 10הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל סעיף 11שותפים במקרקעין סעיף 12חלוקת ההיטל סעיף 13יעוד ההיטל סעיף 13אשיעור החיוב בהיטל סעיף 14שמאי מכריע, ערר וערעור סעיף 14אמסירת מידע סעיף 15הצמדה סעיף 16הפחתת תשלומי פיגורים סעיף 17החזר היטל סעיף 18גביה סעיף 19פטור מהיטל סעיף 20הארכת מועדים סעיף 21הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל תוספת 4: סעיף 1הגדרות סעיף 2תכנית לשימור סעיף 3תכנית לשימור שהוצעה על ידי מעונינים סעיף 4הוראות בשלב הביניים סעיף 5הודעה סעיף 6שינויים על פי תכנית סעיף 7שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור סעיף 8העדר מקור כספי למימון לפיצויים סעיף 9פטור ממסים סעיף 10ועדה לשימור סעיף 11הזמנת משתתפים סעיף 12רשימת אתרים לשימור סעיף 13תפקידי ועדה לשימור סעיף 14עבודות אחזקה סעיף 15הפקעה ופיצויים סעיף 16ערר סעיף 17שמירת דינים תוספת 5: תוספת 6: סעיף 1הגדרות סעיף 2שימוש בדיור בהישג יד סעיף 3הגבלה על בעלות סעיף 4חובת ניהול ואחזקה תקינה סעיף 5פקיעת חוזה השכירות בהשכרה במחיר מופחת סעיף 6רישום הערה בפנקסי המקרקעין ורישום העברת זכויות סעיף 7רישום והעברה של זכויות שאינן רשומות סעיף 8מחיקת הערות וביטול הצורך באישור סעיף 9מינוי המנהל סעיף 10חובת דיווח סעיף 11סמכויות פיקוח סעיף 12ניהול רישום סעיף 13בירור פניות ציבור סעיף 14הטלת עיצום כספי על בעלים של דיור בהישג יד סעיף 15ביצוע ותקנות סעיף 15אעונשין סעיף 15בסעדים על הפרת הוראות סעיף 16תחולת התוספת תוספת 7: תוספת 8: