סעיף 1הגדרה סעיף 2הפחתת סכומי העיצום הכספי בידי המפקח