פרק א: פרשנות ותחולה סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולה פרק ב: הליכים בבית דין אזורי סימן א: מקום השיפוט סעיף 3מקום השיפוט סעיף 4תובענה נגד המדינה סעיף 5מקום שיפוט במקרים אחרים סעיף 6תובענה בנושא אחד בבתי דין אחדים סעיף 7נתבעים אחדים סימן ב: פתיחת תובענה סעיף 8מסירת כתב תביעה סעיף 8אסייג לקבלת כתב בי דין סעיף 9פרטי כתב תביעה סעיף 10מען להמצאת כתבי בי דין סעיף 11רשימת מסמכים סעיף 12טפסי הזמנה סעיף 13טפסי תובענות שכר, פיצויי פיטורים וקיצבה סעיף 14תובענה על פי חוק הביטוח הלאומי סימן ג: בעלי דין סעיף 15צירוף תובעים ונתבעים סעיף 16סייג לצירוף בעלי דין סעיף 17ספק בנוגע לנתבעים סעיף 18שינוי בעלי דין סעיף 19שמירת זכויות סעיף 20תובע או נתבע בשם תובע או נתבע אחר סעיף 21אחד מטעם כל המעונינים סעיף 22טוענים בהליך ייצוג סעיף 23ייצוג של תאגיד סעיף 24פסולי דין סעיף 25חילופי בעל דין סימן ד: פיצול סעדים סעיף 26תביעת מלוא הסעד ופיצול סעדים סימן ה: כתב הגנה וכתבי טענות אחרים סעיף 27הגשת כתב הגנה סעיף 28המועד להגשת כתב הגנה סעיף 29כתב הגנה תוכן וצורה סעיף 30שתיקה כהודאה סעיף 31המצאת כתב הגנה סעיף 32הגשת כתב הגנה בתובענות לשכר עבודה, פיצויי פיטורים וקצבה סעיף 33הגשת כתב הגנה בתובענות על פי חוק הביטוח הלאומי סעיף 34רשות הנתבע לקיזוז ולתביעה שכנגד סעיף 35תשובה לתביעה שכנגד סעיף 36בקשה למחוק או להפריד דיון בתביעה שכנגד סימן ו: כתבי טענות - הוראות כלליות סעיף 37הגשת כתב טענות סעיף 38התנגדות טכנית סעיף 39סימון כתב טענות סעיף 40מחיקה בכתב טענות סעיף 41תיקון כתב טענות סימן ז: דן יחיד סעיף 42בקשה לדן יחיד סימן ח: פסק דין בהעדר הגנה, מחיקה ודחיה סעיף 43פסק דין על יסוד כתב התביעה סעיף 44מחיקת כתב טענות על הסף סעיף 45דחייה על הסף סימן ט: הליכי ביניים להבהרת כתב טענות סעיף 46פרטים נוספים, גילוי ועיון במסמכים, שאלונים סימן י: הדיון סעיף 47הודעה על תאריך הדיון סעיף 48דחיית הדיון סעיף 48אמחיקת תובענה מחמת חוסר מעש סעיף 49אי התייצבות לדיון סעיף 50ביטול סעיף 51סדרי הטיעון והסיכום סעיף 52טענת סיכום בכתב סימן יא: הזמנת עדים סעיף 53הזמנת עד סעיף 54צו הבאה סימן יב: פסק דין סעיף 55פסק דין סעיף 56הקראת פסק הדין סעיף 57פסיקתה סעיף 58פסק דין מוסכם סימן יג: בוררות סעיף 59מקום השיפוט לענין שבבוררות סעיף 60תחולת תקנות סימן יד: ערעור על החלטת הממונה על תשלום הגימלאות סעיף 61הגדרות סעיף 62הגשת ערעור סעיף 63צירוף העתקי ההחלטה סעיף 64המצאה למשיב סעיף 65תשובה סעיף 66פסק דין על פי חומר שבכתב סעיף 67תחולת הוראות סימן טו: ערר לפי חוק שירות התעסוקה סעיף 68הגדרות סעיף 69הגשה סעיף 70קביעת מועד לדיון סעיף 71פסק דין על פי חומר שבכתב סעיף 72איחוד והפרדה פרק ג: ערעור סימן א: מועדי ערעור על החלטות בית דין אזורי סעיף 73המועד להגשת ערעור בזכות סעיף 74המועד להגשת ערעור ברשות סעיף 75המועד להגשת ערעור ברשות לפי סעיפים 64א, 127לד ו 200א לחוק הביטוח הלאומי סימן ב: ערעור על פסק דין ועל החלטה אחרת של רשם בית דין אזורי סעיף 76ערעור על פסק דין של רשם סעיף 77ערעור על החלטה אחרת של רשם סעיף 78ערעור על פסק דין של רשם בתביעת שכר עבודה או קצבה וערעור שכנגד סימן ג: ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין הארצי סעיף 79ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין הארצי סימן ד: רשות לערער סעיף 80רשות מסוייגת לערעור סעיף 81אין ערעור על רשות לערער סעיף 82הגשת בקשת רשות לערער כהגשת ערעור סעיף 83הפיכת בקשת רשות לערער לכתב ערעור סעיף 84השגה על החלטה אחרת סעיף 85מסמכים שיצורפו לבקשת רשות לערער סעיף 86החלטת בית הדין הארצי סימן ה: הגשת הערעור סעיף 87הגשת ערעור סעיף 88ערעור על תובענות שאוחדו סעיף 89איחוד בעלי דין סעיף 90מיהו המשיב סעיף 91צירוף משיב בידי בית הדין סעיף 92תחולת הוראות סעיף 93תוכן כתב ערעור סעיף 94נימוקים שלא פורשו סעיף 95מחיקת נימוקים ותיקונים סעיף 96פרטים נוספים סעיף 97מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור סעיף 98מסמכים שיש להמציאם למשיבים סימן ו: ערעור שכנגד סעיף 99ערעור שכנגד טעון הודעה סעיף 100אי הגשת הודעה סימן ז: הדיון בערעור סעיף 101פגם בצורת כתב הערעור סעיף 102עיקרי טיעון בבית הדין הארצי סעיף 103סיכום טענות בכתב סעיף 104אי התייצבות בערעור סעיף 105השבת ערעור שנמחק סעיף 106דיון שנית בערעור שנדון על פי צד אחד סימן ח: פסק הדין בערעור סעיף 107פסק דין בערעור סעיף 108תוכן פסק הדין סעיף 109פסק דין מוסכם סעיף 110סמכותו של בית הדין בערעור סעיף 111שימוע החלטה סעיף 112פסיקתה פרק ג1: טענת פסלות לישב בדין סעיף 112אסייג לתחולתן של התקנות סעיף 112במועד לטענת פסלות סעיף 112גערעור על החלטה פרק ד: הוראות כלליות סימן א: תשלום הוצאות סעיף 113הכלל בדבר הוצאות סעיף 114סכום ההוצאות סעיף 115אכיפת צו הוצאות סעיף 116עורך דין שהוא בעל דין סעיף 116אערובה לתשלום הוצאות סימן ב: אימות עובדות סעיף 117הצהרת אימות סעיף 118חקירת המצהיר סעיף 119הימנעות מאימות או מחקירה שכנגד סימן ג: שונות סעיף 120איחוד ענינים מטעם בית הדין סעיף 120אבעל דין או עד שהוא קטין סעיף 121עריכת טופס סעיף 122קבלת טפסים בהליכים מסויימים סעיף 123תיקון טעויות סעיף 124סמכות כללית לתקן פגם בהליך סעיף 125הארכת מועדים סעיף 126תקופת פגרה לא תבוא במנין סעיף 127מחיקה אינה מעשה בית דין סעיף 128אי קיום התקנות סעיף 129תחולת תקנות סדר דין האזרחי סעיף 130תחולת תקנות בדבר החזרת פקדונות סעיף 131ביטול סעיף 132תחילה והוראות מעבר