סעיף 1צו אימוץ והחלטות בהליכי אימוץ סעיף 1אהגדרות סעיף 1בטובת המאומץ סעיף 2כשירות המאומץ סעיף 3כשירות המאמץ סעיף 4הבדל גיל סעיף 5דת סעיף 6תקופת מבחן סעיף 7הסכמת המאומץ סעיף 8הסכמת הורה או הכרזה על ילד כבר אימוץ סעיף 8אהסכמת הורה ומועד קבלתה סעיף 8במתן מידע והסברים לפני קבלת הסכמה למסירת ילד לאימוץ סעיף 8גפרטים של ההורה השני סעיף 9מתן הסכמת הורה סעיף 9אהסכמת הורה הניתנת מחוץ לישראל סעיף 9בהסכמת הורה שהוא קטין סעיף 9גהעברת בקשה למסירת ילד לאימוץ לבית המשפט סעיף 10סייגים להסכמת הורה סעיף 11הורי הורים סעיף 12מסירת ילד למטרת אימוץ סעיף 13הכרזת ילד כבר אימוץ סעיף 13אביטול הכרזה על ילד כבר אימוץ לפי סעיף 13 סעיף 14שמיעת האפוטרופוס סעיף 15עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ כאפוטרופוס סעיף 16תוצאות האימוץ סעיף 17תחילת תקפו של האימוץ סעיף 18צו ביניים סעיף 19ביטול צו אימוץ סעיף 20תוצאות הביטול סעיף 21סודיות הדיון סעיף 22תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ סעיף 23אפוטרופוס לצורך הדיון סעיף 24שמיעת האפוטרופוס הכללי ומינוי עורך דין סעיף 25סמכות לסטות מסייגים סעיף 26בית המשפט המוסמך סעיף 27בית דין מוסמך סעיף 28שיפוט מבחינה בין לאומית סעיף 28אאימוץ בין ארצי סעיף 28ברשות מרכזית סעיף 28געמותה מוכרת סעיף 28דחובת נאמנות סעיף 28הסמכויות הרשות המרכזית סעיף 28וועדה מייעצת סעיף 28זבקשה לאימוץ בין ארצי סעיף 28חבדיקת כשירות מבקש סעיף 28טהודעה על אי כשירות סעיף 28ימבקש שאינו מתאים לאימוץ בין ארצי סעיף 28יאפניה לרשות מוסמכת במדינת החוץ סעיף 28יבאישורים הנדרשים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ סעיף 28יגפניה לקבלת חוות דעת סעיף 28ידהסכמת העמותה המוכרת לאימוץ סעיף 28טובקשה לאישור כניסת ילד לישראל סעיף 28טזמסירת הילד למבקש סעיף 28יזסייגים לטיפול במבקש סעיף 28יחמעקב אחר קליטת ילד חוץ סעיף 28יטאפוטרופסות סעיף 28כצו לאימוץ בין ארצי על ידי בית משפט סעיף 28כאאמצעים להגנה על שלום הילד סעיף 28כבהכרה בעמותה סעיף 28כגתנאים להכרה בעמותה סעיף 28כדתנאים נוספים סעיף 28כהבקשה להכרה סעיף 28כופיקוח ומסירת מידע לרשות המרכזית סעיף 28כזהפסקת פעילות סעיף 28כחביטול הכרה או התלייתה סעיף 28כטסודיות סעיף 28להגבלת אימוץ ממדינת חוץ סעיף 28לאהסכם עם מדינת חוץ סעיף 28לבפרסומת סעיף 28לגתשלומים סעיף 28לדטיפול בבקשה לאימוץ ללא תמורה סעיף 28להאחריות בנזיקין סעיף 28לואימוץ בין ארצי בהתאם לדין הזר סעיף 28לזכללים והנחיות סעיף 28לחכניסה לישראל סעיף 28לטאימוץ ילד ממדינת חוץ שנמסר לפני תחילתו של חוק זה סעיף 29פנקס אימוצים סעיף 30עיון בפנקס סעיף 31צווי אימוץ קודמים סעיף 32איסור תמורה סעיף 33עונשין סעיף 34איסור גילוי סעיף 35פרשנות סעיף 36ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק האימוץ סעיף 36אועדת ערר סעיף 37ביטול סעיף 38תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף 39הוראות מעבר