פרק א: הוראות כלליות סעיף 1מעצר ותחולה סעיף 2סמכות ענינית סעיף 3סמכות מקומית פרק ב: מעצר ושחרור סימן א: הוראות כלליות סעיף 4עדיפות למעצר בצו סעיף 5תחילת מעצר סעיף 6סיום המעצר סימן ב: תנאי החזקה במעצר סעיף 7החזקת עצור סעיף 8הפרדה בין עצורים לאסירים סעיף 9תנאי המעצר סעיף 9אכבילת עצור במקום ציבורי סעיף 10אמצעי ריסון ומשמעת סעיף 11תקנות סימן ג: מעצר חשודים בצו שופט סעיף 12סמכות שופט סעיף 13עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום סעיף 14מעצר של נמלט ממשמורת סעיף 15סדרי דין סעיף 16הארכת מעצר סעיף 16אהארכת מעצר שלא בנוכחות העצור סעיף 17מעצר לפני הגשת כתב אישום סעיף 18צו מעצר סעיף 19ביצוע צו מעצר סעיף 20שחרור עצור לפי צו מעצר על ידי קצין משטרה סעיף 21מעצר לאחר הגשת כתב אישום סעיף 21אתסקיר מעצר סעיף 22סמכות מעצר עד לערעור סימן ג1: מעצר בפיקוח אלקטרוני סעיף 22אהגדרות סעיף 22בהחלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני סעיף 22גתסקיר מעצר לעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני סעיף 22דתכנית הפיקוח סעיף 22התחולת הוראות לעניין ערובה סעיף 22ומינוי מנהל הפיקוח האלקטרוני וסמכויותיו סעיף 22זהסמכת נציגי חברה מפעילה סעיף 22חהפסקה של מעצר בפיקוח אלקטרוני סעיף 22טבירור הפרת תנאי תכנית הפיקוח סעיף 22יסמכויות עיכוב ומעצר של סוהר סעיף 22יאביצוע ותקנות סימן ג'1 סעיף 22יבמכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני סעיף 22יגדיווח לכנסת הוראת שעה סימן ד: מעצר חשודים שלא בצו שופט והוראות הנוגעות למעצר סעיף 23סמכות שוטר לעצור בלא צו סעיף 24ביצוע המעצר סעיף 25הבאת עצור לתחנת משטרה סעיף 26דוח מעצר בידי שוטר סעיף 27בירור מטעם הקצין הממונה סעיף 28שמיעת טענות העצור סעיף 29הבאת העצור בפני השופט סעיף 30פעולות חקירה דחופות סעיף 31שחרור העצור בתחנת המשטרה סעיף 32הסברת זכויות לעצור סעיף 33מסירת הודעות על מעצר סעיף 34זכות העצור להיפגש עם עורך דין סעיף 35פגישה עם עורך דין בעבירות בטחון סעיף 36עיכוב ידיעה על מעצר על ידי בית משפט סעיף 37דוח מעצר בידי הקצין הממונה סעיף 38פיצוי בשל מעצר סימן ה: מעצר שלא בידי שוטר סעיף 39הענקת סמכויות מעצר לעובדי ציבור סעיף 40מעצר בידי עובד ציבור סימן ו: הטלת ערובה ושחרור בערובה סעיף 41הגדרות סעיף 42קביעת ערובה בידי הקצין הממונה סעיף 43ערר על החלטת הקצין הממונה סעיף 44שחרור בערובה על ידי בית המשפט סעיף 45סייג לשחרור סעיף 46שיקולים לקביעת ערובה חוק תשנ"ז 1997 סעיף 47תוצאות אי המצאת ערובה סעיף 48תנאי השחרור בערובה סעיף 49כתב ערובה סעיף 50פטור הערב סעיף 51תוצאות הפרת תנאי שחרור בערובה סעיף 52עיון חוזר בהחלטת בית המשפט סעיף 53ערר על החלטת בית המשפט סעיף 54הסמכות בעיון חוזר ובערר סעיף 55השהיית ביצוע שחרור סעיף 56אופן הגשת בקשות סעיף 57נוכחות בעלי הדין סעיף 58תוקף הערובה סעיף 59שחרור באין אישום סעיף 60שחרור באין משפט סעיף 61שחרור באין הכרעת דין או גזר דין סעיף 62הארכת מעצר או חידושו סעיף 62אסמכות מעצר לבית משפט עד לדיון בבקשה למעצר מחדש סעיף 63שחרור והפטר בתום המשפט סעיף 64מעצר בשל עבירה אחרת סעיף 65סמכות שוטר סימן ז: פרק ג: עיכוב סעיף 66הגדרות סעיף 67עיכוב חשוד במקום סעיף 68עיכוב עד במקום סעיף 69עיכוב לחיפוש ולבדיקת מסמכים סעיף 70עיכוב לביצוע צו מעצר או צו מאסר סעיף 71עיכוב כלי רכב לשם חיפוש סעיף 72הנוהל בעיכוב סעיף 72אחיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב סעיף 73משך העיכוב סעיף 74דו"ח על עיכוב סעיף 75עיכוב בידי אדם פרטי פרק ד: שונות סעיף 76תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 24 סעיף 77תיקון פקודת סדר הדין הפלילי סעיף 78תיקון חוק העונשין מס' 50 סעיף 79תיקון חוק השיפוט הצבאי מס' 31 סעיף 80תיקון חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום סעיף 81תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות חוק תשנ"ז 1997 סעיף 82הוראת מעבר סעיף 83תחילה