פרק א: עדות שבעל-פה סימן א: הזמנת עדים וכשרותם סעיף 1סמכות להזמין עדים סעיף 2הכל כשרים להעיד סעיף 3סייג לעדותם של בני זוג סעיף 4סייג לעדותם של הורה וילד סעיף 5עדות מותרת סעיף 6עדות לזכות בן משפחה ראיה לחובתו סעיף 7עדות לעצמו או ליריב סעיף 8הגדרות סימן ב: עדות על אמרות סעיף 9אמרת עד בעת ביצוע עבירה סעיף 10אמרה של קרבן אלימות סעיף 10אאמרת עד מחוץ לבית המשפט סעיף 10בקבלת אמרה בהסכמה סעיף 10גשמירת דינים סעיף 11הוכחת אמרה של נאשם סעיף 12הודיה סימן ג: עדות מחוץ למדינה סעיף 13גביית עדות על ידי שלוח במשפט אזרחי סעיף 14עדות מחוץ למדינה במשפט פלילי פרק ב: עדות שבכתב סימן א: תצהירים סעיף 15תצהיר שבכתב כראיה בדין סעיף 16תחולת הדין הפלילי סעיף 17חקירה בעל פה סימן ב: שבועות סעיף 18הגדרה סעיף 19סמכות להשביע סימן ג: עדות של מומחים ועובדי ציבור סעיף 19אראיה לפעולת הממשלה סעיף 20חוות דעת מומחה ותעודת רופא סעיף 21חזקת חתימה סעיף 22חוות דעת ותעודת רופא שנעשו מחוץ לישראל סעיף 23תעודת עובד הציבור סעיף 24טפסים ותקנות סעיף 25דין תעודות לפי סימן זה כדין עדות בשבועה סעיף 26חקירה בעל פה סעיף 27שמירת זכויות וסמכויות סעיף 28הגדרה סימן ד: תעודות ציבוריות ונכריות סעיף 29הגדרות סעיף 30הוכחת תעודות חוץ סעיף 31אין צורך להוכיח מעמדו של המקיים סעיף 32הוכחת תעודות ציבוריות סעיף 33תעודת אישור של נציג ישראלי סעיף 34חזקות על תעודות ציבוריות סעיף 34א"רשומות" ראיה סעיף 34בתאריך הפרסום של "רשומות" סימן ה: רשומה מוסדית סעיף 35הגדרות סעיף 36קבילות רשומה מוסדית סעיף 38אי כפיית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי סעיף 39רשות עיון ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי סעיף 39אחוות דעת של מומחה סעיף 39בשמירת דינים סימן ו: העתק צילומי סעיף 40הגדרה סעיף 41העתק צילומי כראיה סעיף 41אהעתק של רשומה מוסדית סעיף 41במעמדו של פלט סעיף 42שמירת דינים סימן ז: פסק דין מרשיע במשפט פלילי סעיף 42אקבילות פסק דין סעיף 42בעיון בפרוטוקול ובחומר אחר סעיף 42גראיות לסתירת פסק דין סעיף 42דממצאים ומסקנות בתביעה אזרחית נגררת סעיף 42השמירת דינים סימן ח: תעודה נושנה סעיף 43תעודה נושנה פרק ג: ראיות חסויות סעיף 44חסיון לטובת המדינה סעיף 45חסיון לטובת הציבור סעיף 45אפגיעה הנגרמת מצירוף ראיות סעיף 46הדיון בעתירה לגילוי ראיה חסויה סעיף 47ראיות מפלילות סעיף 48עדות עורך דין סעיף 49עדות רופא סעיף 50עדות פסיכולוג סעיף 50אעדות עובד סוציאלי סעיף 51עדות כהן דת סעיף 52תחולה פרק ד: משקלן של ראיות סעיף 53משקלה של עדות סעיף 54הכרעה על פי עדות יחידה במשפט אזרחי סעיף 54אהכרעה על פי עדות יחידה במשפט פלילי סעיף 55עדות קטין שאינו בר אחריות פלילית סעיף 56ראיה שנתקבלה שלא כדין סעיף 57ראיות סותרות סעיף 57אחזקת יצרן סעיף 57א1חזקת זמן ייצור פרק ה: שונות סעיף 57בהדין הוא כמפורסמות סעיף 57גהמצאה על ידי הדואר סעיף 58אגרות סעיף 59תקנות סעיף 60תחולה תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1הגדרות סעיף 2שמו ומענו של המצהיר סעיף 3צורתו של תצהיר סעיף 4תיקונים צריכים קיום סעיף 5תצהיר שאינו ניתן לקריאה סעיף 6חתימת המצהיר סעיף 7מודעת ההשבעה סעיף 8תצהיר משותף סעיף 9שינוי בתצהיר סעיף 10נוסח השבועה