פרק א: פרשנות ותחולה סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולתן של התקנות פרק ב: המרשם הארצי סעיף 3הממונה הארצי סעיף 4פרטי המרשם הארצי סעיף 5סודיות, בירור ועיון פרק ג: הפקדה, עשייה ומסירה של צוואות סעיף 6הפקדת צוואה סעיף 7עשיית צוואה בפני רשות סעיף 8מסירת צוואה סעיף 9הודעה על הימצאות צוואה פרק ד: הגשת תובענה לבית המשפט סעיף 10מקום השיפוט סעיף 11פתיחת תיק עזבון סעיף 12סעדים בשל תביעות שונות פרק ה: צו ירושה וצו קיום סימן א: הגשת בקשה לרשם לעניני ירושה סעיף 13הרשם לעניני ירושה המוסמך סעיף 14הגשת בקשה סעיף 15תצהירים לאימות פטירה סעיף 16הודעת הסתלקות סעיף 17פרסום סעיף 18בדיקת המרשם סעיף 19התנגדות לבקשה סימן ב: העברת הבקשה לבית המשפט סעיף 20העברת תיק הבקשה סעיף 21סדר הדין בבקשה סעיף 22הודעת הרשם על הימצאותה של צוואה סימן ג: מתן צו ירושה וצו קיום סעיף 23מתן צו באין התנגדות סעיף 24נוסח הצו סעיף 25צו חלקי סעיף 26קיום צוואה פגומה סעיף 27תיקון או ביטול צו פרק ו: מזונות מן העזבון סעיף 28תובענה למזונות מן העזבון סעיף 29הזמנה וכתב הגנה סעיף 30הרחבת העזבון לצורכי מזונות פרק ז: הנהלת העזבון סעיף 31בקשה למינוי מנהל עזבון סעיף 32תוכן הבקשה סעיף 33התנגדות לבקשה סעיף 34הסכמתו של מנהל העזבון סעיף 35ערובה סעיף 36הפקדת כספים סעיף 37מינוי מנהל עזבון סעיף 38פרטת נכסי העזבון סעיף 39ציון תפקידו של מנהל העזבון וחובותיו סעיף 40בקשת הוראות מבית המשפט סעיף 41הגשת דוחו"ת סעיף 42אכיפת תשלום סעיף 45משיבים בבקשות פרק ז1: פסיקת שכר טרחה של מנהל עיזבון ואישור על סיום תפקידו סעיף 45אבקשה לפסיקת שכר טרחה ואישור על סיום תפקיד סעיף 45בקביעת השכר סעיף 45גמה כולל שכר מנהל עיזבון סעיף 45דהמועד לפסיקת השכר סעיף 45הכמה מנהלי עיזבון סעיף 45ומנהל עיזבון במקום מנהל קודם סעיף 45זשווי העיזבון פרק ח: ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה סעיף 46המועד להגשת ערעור סעיף 47עיכוב ביצוע פרק ט: הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום בבית דין דתי סעיף 48הגשת בקשה לבית דין דתי סעיף 49הודעת הרשם בדבר הימצאותה של צוואה סעיף 50מתן הצו סעיף 51מנהל עזבון שמונה בידי בית דין דתי פרק י: שונות סעיף 52המצאה בדואר סעיף 53בירור עובדות סעיף 54המצאה ליועץ המשפטי לממשלה סעיף 54אתרגום סעיף 54בחוסר מעש סעיף 55תחילה סעיף 56הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: