סעיף 1הגדרות סעיף 2מפת המדידה סעיף 3מתחמי איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית סעיף 4הכנת טבלת הקצאה ואיזון בתכנית שלא בהסכמת הבעלים סעיף 5הכנת טבלת הקצאה סעיף 6כמה חלקות בבעלות אחת סעיף 7חלקות בבעלות משותפת סעיף 8תשלומי איזון סעיף 9עדכון טבלת הקצאה ואיזון סעיף 10שליחת הודעות לבעלים סעיף 11איסור מתן היתר בטרם אישורה של תכנית לצורכי רישום סעיף 12העברת מסמכים לרשם המקרקעין סעיף 13הוראות בדבר רישום שיעבוד סעיף 14עסקה במקרקעין טרם רישום החלוקה החדשה סעיף 15הוצאות עריכת התכנית סעיף 16ביטול סעיף 17תחילה סעיף 18תחולה וסייג לתחולה