פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: כללי סעיף 2מטרת התקנות סעיף 3החזקת בעל חיים סעיף 4גודל מתחם סעיף 5החזקת עופות בכלובים סעיף 6החזקת בעל חיים בהובלה ובהמתנה סעיף 7טיפול בבעל חיים חולה או סובל סעיף 8קשירת בעל חיים פרק ג: החזקת בעלי חיים במיתקן סעיף 9הודעה על מיתקן סעיף 10הפעלת מיתקן סעיף 11החזקת בעלי חיים במיתקן סעיף 12פיקוח רפואי סעיף 13בידוד בעלי חיים חולים סעיף 14מסירת בעל חיים ממיתקן סעיף 15מתן הוראות טיפול פרק ד: החזקת כלבים וחתולים סעיף 16הוראות לעניין החזקת חתולים או כלבים פרק ה: החזקה והפעלה של פינת ליטוף סעיף 17מקום החזקה קבוע וחובת רישום סעיף 18חובות אחראי פינת ליטוף סעיף 19חובות מדריך סעיף 20מגע סעיף 21מנוחה סעיף 22מזון סעיף 23איסור החזקה ומגע פרק ו: העבדת בעלי חיים סעיף 24הגדרות סעיף 25עלי חיים אסורים בהעבדה סעיף 26משא מרבי סעיף 27מבנה עגלה או כרכרה סעיף 28מנוחה סעיף 29חובת סימון בשבב סעיף 30חובת נשיאת אישור סעיף 31הפעלה או ניהול של אתר פעילות סעיף 32חובות אחראי אתר פעילות סעיף 33חובות מדריך באתר פעילות סעיף 34אישור מדריך באתר פעילות סעיף 35סייג לתחולה פרק ז: הוראות שונות סעיף 36הוראות מיוחדות לחיות בר סעיף 37צידוק מיוחד סעיף 38תחולה סעיף 39עונשין סעיף 40חזקות סעיף 41אחריות בעלים סעיף 42שמירת דינים סעיף 43תחילה