פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: רישוי שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים סעיף 2רישיון סעיף 3הרשם סעיף 4פרסום עיקרי החוק סעיף 5תנאים לקבלת רישיון סעיף 6בקשה לרישיון סעיף 7ערובה סעיף 8דיווח לרשם על שינויים סעיף 9ביטול או התליית רישיון פרק ג: פיקוח סעיף 10סמכויות הרשם סעיף 11תפיסת מחשב או חומר מחשב סעיף 12הסמכה לצורך פיקוח סעיף 13הפעלת הפיקוח פרק ד: הפעלת שירות נתוני אשראי סעיף 14מנהל השירות סעיף 15ייחוד העיסוק סעיף 16נתונים בדבר אי תשלום חובות איסוף ומסירה סעיף 17נתונים חיוביים חובת איסוף ומסירה סעיף 18נתונים חיוביים איסוף ומסירה בהסכמה סעיף 19המידע בדו"ח אשראי סעיף 20תקופת החזקת מידע סעיף 21דו"ח אשראי חלקי סעיף 22הגבלת תקופת מסירת נתוני אשראי סעיף 23ציון מועד סעיף 24חובת העברת נתוני אשראי לבעל רישיון סעיף 25קבלת דו"ח אשראי סעיף 26דירוג סעיף 27איסור פרסום מידע סעיף 28התקשרות עם מבקש דו"ח אשראי סעיף 29שימוש בדו"ח אשראי על ידי מקבל הדו"ח סעיף 30זכות עיון סעיף 31תיקון המידע סעיף 32ערעור על החלטת בעל רישיון פרק ה: הפעלת שירות מידע על עוסקים סעיף 33איסוף ומסירת מידע לגבי עוסק סעיף 34מנהל השירות סעיף 35החזקת מידע סעיף 36ציון מועד פרק ו: שמירת סודיות, אחריות ותרופות סעיף 37שמירת סודיות סעיף 38אחריות במסירת מידע לבעל שירות נתוני אשראי סעיף 39סייג לאחריות של בעל רישיון סעיף 40הגנה לענין חוק איסור לשון הרע סעיף 41עוולה בנזיקין פרק ז: עיצום כספי ועונשין סעיף 42עיצום כספי סעיף 43עדכון סכום העיצום הכספי סעיף 44דרישת העיצום הכספי ותשלומו סעיף 45הפרשי הצמדה וריבית סעיף 46גביה סעיף 47שמירת אחריות פלילית סעיף 48ערעור על עיצום כספי סעיף 49עונשין סעיף 50אחריות בעל הרישיון ומנהל השירות פרק ח: שונות סעיף 51הודעה על הרשעה בפלילים סעיף 52ביצוע ותקנות סעיף 53איסור התניה סעיף 54שמירת דינים סעיף 55תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים מס' 5 סעיף 56תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה מס' 2 סעיף 57תיקון חוק שיקים ללא כיסוי מס' 5 סעיף 58הוראת מעבר סעיף 59תחילה סעיף 60חובת התקנת תקנות