פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: מינוי בית הדין למשמעת, תובע וחוקר סעיף 2בית הדין למשמעת סעיף 3חברי בית הדין סעיף 4אב בית הדין וממלא מקומו סעיף 5פרסומים סעיף 6הרכב המותבים של בית הדין סעיף 7סדרי הדין סעיף 8אי תלותם של חברי בית הדין סעיף 9הפסקת הכהונה סעיף 11סמכויות בית הדין סעיף 12התפטרות סעיף 13סמכות להעביר מכהונה סעיף 14תובע סעיף 15חוקר סעיף 16סמכויות חקירה פרק 3: עבירות משמעת, שפיטה ועונשין סעיף 17עבירות משמעת סעיף 18שותפות לעבירת משמעת סעיף 19ועדות משמעת סעיף 20מינוי ועדות משמעת סעיף 21סייג לכשירות סעיף 22הגשת תלונה סעיף 23סדרי דין בועדת משמעת סעיף 24סמכויות ועדת משמעת סעיף 25החלטת הועדה ואמצעי משמעת סעיף 26הודעה לנציב השירות סעיף 27הפסקת הליכים בועדת משמעת סעיף 28התערבות נציב השירות בהחלטת ועדת המשמעת סעיף 29ערעור העובד על החלטת ועדת משמעת סעיף 30ביצוע וסדרי דין סעיף 31סמכות של שר או מנהל כללי סעיף 32קובלנה סעיף 33הגשת תובענה סעיף 34אמצעי משמעת על ידי בית הדין סעיף 35השבה סעיף 36הוצאות ההגנה סעיף 37מינוי סניגור על ידי אב בית הדין סעיף 38נוכחות העובד סעיף 39סירוב להעיד או להגיש מסמך סעיף 40ביצוע סעיף 41פומביות הדיון סעיף 41אהרחקת קטינים מבית הדין סעיף 41באיסור פרסומים סעיף 41גהפרעת הדיונים סעיף 41דעונשין סעיף 41הזילות בית הדין סעיף 42פרסום החלטות סעיף 43ערעור על החלטת בית הדין סעיף 43אהחלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה סעיף 44עובד שאינו מסוגל לעמוד בדין סעיף 45חידוש הדיון נגד מי שאינו מסוגל לעמוד בו סעיף 46שמירת סמכות פרק 4: השעיה סעיף 46אפרשנות סעיף 47השעיה סעיף 48השעיה והעברה דחופות סעיף 49תשלום המשכורת בתקופת ההשעיה סעיף 50עובד שהושעה מותר בעבודת חוץ סעיף 51משכורתו של מושעה שהורשע בבית המשפט ופוטר סעיף 52משכורתו של מושעה שהורשע בבית המשפט ולא פוטר סעיף 53משכורתו של מושעה שיצא זכאי בבית המשפט סעיף 54משכורתו של מושעה שהורשע בבית הדין סעיף 54אפיצויי פיטורים של מושעה שהורשע ופוטר סעיף 55משכורתו של מושעה אחרי הפסקת ההליכים או ביטול ההשעיה סעיף 55אדיווח על הליכי השעיה פרק 5: דיון חוזר סעיף 56דיון חוזר בפיטורים או בפסילה סעיף 57שאירים זכאים לבקש דיון חוזר סעיף 58קיום הדיון החוזר סעיף 59פיצוי על פיטורים ופסילה שבוטלו סעיף 60החזרה לעבודה פרק 6: הוראות כלליות סעיף 61שיפוט פלילי אינו מוציא שיפוט משמעתי סעיף 61אהליך משמעת והליך פלילי סעיף 61בראיות חסויות סעיף 61גפסק דין במשפט פלילי סעיף 62אין מענישים פעמיים על אותה עבירה סעיף 63שיפוט שמעתי לפי חיקוק אחר סעיף 63אאי תחולה על רשם סעיף 63בתחולה על רשם הוצאה לפועל סעיף 64התיישנות סעיף 65פרישה אינה מפסקת הליכים סעיף 66הגשת תובענה לאחר פרישת העובד סעיף 67טיהור שמו של עובד המדינה סעיף 68אין פיטורין על עבירה אלא על פי פסק דין סעיף 69אין השעיה אלא על פי חוק סעיף 70סמכויות ומינויים סעיף 71סמכויות מנהל כללי ובעל משרה אחרת סעיף 72עובדי לשכת הנשיא, הכנסת ומבקר המדינה סעיף 73אצילת סמכויות סעיף 74החלת החוק על מי שהופטר מתחולת חוק המינויים סעיף 75תחולה על עובדי גוף מבוקר סעיף 75אהוראות בקשר לעובדי שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין סעיף 76עבירות משמעת מלפני תחילת החוק סעיף 77דין החלטות קודמות סעיף 78ביצוע ותקנות סעיף 79תחילה