סעיף 1הגדרות סעיף 2הזכות לשכר מינימום סעיף 3חישוב השכר לענין שכר המינימום סעיף 4הגדלת שכר המינימום סעיף 5אי הפחתת שכר מינימום סעיף 6פרסום שכר המינימום סעיף 6אהזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל סעיף 6במודעה סעיף 7זכות תביעה סעיף 7אהגנה על מתלונן סעיף 7בחזקות סעיף 8פיצויים מוגדלים סעיף 8אצו מניעה וצו עשה סעיף 9סייג לתביעה סעיף 10שכר ממוצע סעיף 11שמירת זכויות סעיף 12איסור התניה סעיף 13המדינה כמעסיק סעיף 14עונשין מעסיק סעיף 14אעונשין מעסיק בפועל סעיף 15אחריות מנהלים סעיף 15אהתיישנות אזרחית ופלילית מעסיק בפועל סעיף 15במפקחי עבודה סעיף 15גהפרעה למפקח עבודה סעיף 15דחובת רשות ציבורית סעיף 16נוער עובד ת"ט תשמ"ז 1987 סעיף 17מפעלים מוגנים סעיף 18ביצוע ותקנות סעיף 18אסמכות שיפוט סעיף 19תיקון חוק בית הדין לעבודה סעיף 20תחילה סעיף 21הוראת שעה