נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הדואר, תשמ"ו-1986

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

7

סעיף 1

הגדרות

Go

7

 

פרק א'1: רישוי שירותי דואר

Go

8

סעיף 1א

זכות המדינה וחובת רישוי

Go

8

סעיף 1ב

מתן רישיון, ביטולו, הגבלתו, התלייתו או שינויו

Go

9

סעיף 1ג

מתן היתר

Go

10

סעיף 1ד

פתיחה לתחרות של שירותי דואר בתחום השמור

Go

10

סעיף 1ה

חובת מתן שירותי דואר באורח תקין וסדיר

Go

11

סעיף 1ו

חובת בעל רישיון למסור מידע

Go

11

סעיף 1ז

התניית שירות בשירות

Go

11

סעיף 1ח

אגרות בעד מתן רישיונות או בעד רישום לפעול לפי היתר

Go

11

 

פרק ב': רישיון כללי

Go

11

 

סימן א': מתן שירותי דואר על פי רישיון כללי

Go

11

סעיף 5א

מתן רישיון כללי לחברה

Go

11

סעיף 5ב

חובת מתן שירותי דואר בידי בעל רישיון כללי לבעל רישיון אחר

Go

12

סעיף 5ג

חובת מתן שירותי דואר בסיסיים לכלל הציבור בכל המדינה

Go

12

 

סימן ב': התקשרויות וחובות במישור הבין-לאומי

Go

13

סעיף 6

חובות מכוח המשפט הבין לאומי

Go

13

סעיף 7

ביצוע פעולות במישור בין לאומי

Go

13

 

סימן ג':

Go

13

 

סימן ד':

Go

13

 

סימן ה':

Go

13

סעיף 37

קביעת תשלומים

Go

13

סעיף 37א

תמלוגים

Go

13

 

פרק ג': פעולות בעל רישיון

Go

14

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

14

סעיף 45

חזקות

Go

14

סעיף 46

סוכני דואר ומחלקי דואר

Go

14

 

סימן ב': ייחוד פעולות וזכויות

Go

14

סעיף 51

זכות המדינה בבולים

Go

15

 

סימן ג': העברת דואר ומסירתו

Go

15

סעיף 52

חובת סימון

Go

15

סעיף 53

כללים לענין טיפול בדברי דואר

Go

15

סעיף 54

דבר דואר שנמענו נפטר

Go

15

סעיף 55

טובין חבי מכס

Go

15

סעיף 56

משלוח בניגוד לכללים

Go

15

סעיף 56א

רישום פרטי השולח על גבי דבר דואר רשום

Go

15

סעיף 57

גביית תשלומים  שלא שולמו כדין

Go

16

סעיף 58

ראיות בתובענת דמי דואר

Go

16

סעיף 59

סימון רשמי   ראיה לסכום דמי הדואר

Go

16

 

פרק ד': הובלת דואר

Go

16

 

סימן א': הובלה בארץ

Go

16

סעיף 60

הגדרות

Go

16

סעיף 61

דרישה מבעל שירות

Go

16

סעיף 62

ביצוע הוראות הובלה

Go

17

סעיף 63

סייג להטלת חובות

Go

17

סעיף 64

אחריות לאבדן ונזק

Go

17

סעיף 65

תשלום לבעל שירות

Go

17

 

סימן ב': הובלה בין-לאומית

Go

17

סעיף 66

כלי טיס או כלי שיט יוצא

Go

17

סעיף 67

כלי טיס או כלי שיט נכנס

Go

17

סעיף 68

תשלום למפעיל ולאחרים

Go

17

 

סימן ג': תנאי שירות הובלה

Go

17

סעיף 69

הסכם בין מוביל לחברה

Go

17

סעיף 69א

הוראות לענין הפעלת סמכויות החברה לפי פרק ד'

Go

17

סעיף 70

ערעור על החלטת השר

Go

17

 

פרק ה': סמכויות הקשורות במקרקעין

Go

17

סעיף 71

הצבת תיבות דואר ותאי דואר

Go

17

סעיף 72

הודעה למחזיק במקרקעין

Go

17

סעיף 73

השגה וערעור

Go

18

סעיף 74

סדרי ערעור

Go

18

סעיף 75

תיבות דואר מחוברות  למקרקעין

Go

18

סעיף 75א

הוראות לענין הפעלת סמכויות בעל רישיון כללי לפי פרק ה'

Go

18

סעיף 76

שמירת דיני תכנון ובניה

Go

18

 

פרק ו': אחריות וחסינות

Go

18

סעיף 77

אחריות לדבר דואר פנים

Go

18

סעיף 78

הגבלת אחריות לאיחורים וטעויות

Go

18

סעיף 78א

הוראות לענין אחריות

Go

18

סעיף 79

ראיות

Go

19

סעיף 80

אחריות   כלפי מי

Go

19

סעיף 81

היקף האחריות

Go

19

סעיף 82

אחריות לדבר דואר בשירות בין לאומי

Go

19

סעיף 83

אחריות לחבילה בשירות בין לאומי

Go

19

סעיף 84

התיישנות

Go

19

סעיף 85

הגבלת אחריות

Go

19

סעיף 86

פטור מאחריות בשל עבירה או עוולה

Go

19

סעיף 86א

פטור מאחריות בשל לשון הרע

Go

19

סעיף 87

תוכן מברק לא יימסר במשפט

Go

19

סעיף 88

תעתיק מברק ישמש ראיה

Go

20

 

פרק ו'1: מתן השירותים הכספיים על ידי החברה

Go

20

סעיף 88א

מתן השירותים הכספיים על ידי החברה

Go

20

סעיף 88ג

איסור תשלום ריבית

Go

21

סעיף 88ד

איסור מתן אשראי או משיכת יתר

Go

21

סעיף 88ה

שירותי עזר

Go

21

 

סימן ב': שירות ללקוח

Go

21

סעיף 88ה1

הגדרה

Go

21

סעיף 88ה2

חובה לתת שירותים כספיים מסוימים

Go

21

סעיף 88ה3

איסור הטעיה

Go

21

סעיף 88ה4

איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות

Go

22

סעיף 88ה5

גילוי נאות

Go

22

סעיף 88ה6

מסירת מידע על התשלומים הנגבים בעד שירותים כספיים

Go

22

סעיף 88ה7

התניית שירות בשירות

Go

22

סעיף 88ה8

מועדים לזקיפת חיובים לחשבון לקוח

Go

22

סעיף 88ה9

אחריות להטעיה

Go

22

סעיף 88ה10

פרסומת המכוונת לקטינים

Go

22

 

סימן ג': הוראות כלליות לעניין מתן השירותים הכספיים

Go

22

סעיף 88ו

הגבלה על העברה

Go

22

סעיף 88ז

פטור ממס בולים

Go

23

סעיף 88ז1

שמירת מסמכים

Go

23

סעיף 88ח

אחריות החברה

Go

23

סעיף 88ט

סודיות

Go

23

סעיף 88ט1

שמירת דינים

Go

23

סעיף 88ט2

סמכות השר לדרוש מידע

Go

23

סעיף 88י

תקנות וביצוע

Go

23

סעיף 88יא

החברה הבת

Go

23

סעיף 88יב

גביית תשלום

Go

24

 

סימן ד': פיקוח וביקורת

Go

24

סעיף 88יג

מינוי המפקח לענייני השירותים הכספיים

Go

24

סעיף 88יד

הוראות ניהול תקין

Go

24

סעיף 88טו

תיקון ליקויים

Go

25

סעיף 88טז

הסמכת פקחים

Go

25

סעיף 88יז

סמכויות פיקוח

Go

25

סעיף 88יח

זיהוי מפקח או פקח

Go

26

סעיף 88יט

דוחות

Go

26

סעיף 88כ

דיווח החברה הבת על מעילה

Go

26

סעיף 88כא

חובת סודיות על המפקח או מי מטעמו

Go

26

 

פרק ז': עבירות, עונשין וסדרי דין

Go

26

 

סימן א': עבירות בשירות הדואר

Go

26

סעיף 89

גניבת דבר דואר

Go

26

סעיף 90

עשייה שלא כדין

Go

26

סעיף 91

הפרת סודיות

Go

27

סעיף 92

הפרת איסור מתן שירותי דואר בלא רישיון או היתר

Go

27

סעיף 93

רשלנות המעביר  דואר

Go

27

סעיף 94

בעל שירות נדרש שסירב להסדיר הובלה

Go

27

סעיף 95

עבירות מפעיל

Go

27

 

סימן ב': עבירות כלפי הדואר

Go

28

סעיף 96

הגדרת מוביל דואר

Go

28

סעיף 97

גניבה או פגיעה בשק דואר או בדבר דואר

Go

28

סעיף 98

משלוח חמרים מסוכנים

Go

28

סעיף 99

הסתרת דברי דואר

Go

28

סעיף 100

משלוח חמרים מזיקים

Go

28

סעיף 101

פתיחה או של דבר דואר

Go

28

סעיף 102

ביול שלא כדין

Go

28

סעיף 102א

הפרת איסור הנפקת בולים

Go

28

סעיף 103

התחמקות מתשלום דמי דואר

Go

29

סעיף 104

נזק לנכסי בעל רישיון כללי

Go

29

סעיף 105

הפרעה לעבודת פקיד דואר

Go

29

סעיף 106

מרמה

Go

29

סעיף 107

משלוח דואר בניגוד לכללים

Go

29

סעיף 108

התראות כבית דואר

Go

29

סעיף 109

עיסוק בבית דואר או לידו

Go

29

 

פרק ז'1: עיצומים כספיים

Go

29

סעיף 109א

הגדרות

Go

29

סעיף 109ב

עיצום כספי

Go

29

סעיף 109ב1

הודעה על כוונת חיוב

Go

30

סעיף 109ב2

זכות טיעון

Go

30

סעיף 109ב3

החלטת המנהל או המפקח ודרישת תשלום

Go

31

סעיף 109ג

שינוי סכומים

Go

31

סעיף 109ג1

סכומים מופחתים

Go

31

סעיף 109ד

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

31

סעיף 109ה

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

31

סעיף 109ה1

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

31

סעיף 109ו

הפרשי הצמדה וריבית

Go

31

סעיף 109ז

גביה

Go

31

סעיף 109ז1

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

32

סעיף 109ח

שמירת אחריות פלילית

Go

32

סעיף 109ט

ערעור על עיצום כספי

Go

32

סעיף 109ט1

פרסום

Go

32

 

פרק ח': העברת עובדים, נכסים, זכויות וחובות, התחייבויות ותביעות

Go

32

 

סימן א': העברת עובדים מהמדינה לרשות

Go

32

סעיף 110

הסכם להעברת עובדים

Go

32

סעיף 111

הסכם עבודה

Go

33

 

סימן א'1: העברת עובדים מהרשות לחברה

Go

33

סעיף 111א

הסכם להעברת עובדים לחברה

Go

33

סעיף 111ב

קרן להבטחת תשלומי פנסיה לעובדים

Go

33

 

סימן ב': העברת נכסים, זכויות, חובות ותקציב מהמדינה לרשות

Go

34

סעיף 112

הסכם להעברת נכסים ת"ט תשמ"ו 1986

Go

34

סעיף 113

העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות

Go

34

סעיף 114

העברת תקציב

Go

34

סעיף 115

תביעות תלויות ועומדות

Go

34

 

סימן ב'1: העברת נכסים, זכויות, חובות התחייבויות ותביעות מהרשות למדינה ומהמדינה  או מבנק הדואר לחברה

Go

34

סעיף 115א

העברת נכסים, חובות, התחייבויות ותביעות מהרשות למדינה

Go

34

סעיף 115ב

העברת נכסים מהמדינה לחברה בהסכם

Go

34

סעיף 115ג

תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברות

Go

35

סעיף 115ד

העברת זכויות, חובות והתחייבויות, מהמדינה לחברה, בצו

Go

35

סעיף 115ה

העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות מבנק הדואר לחברה, בצו

Go

35

סעיף 115ו

תביעות תלויות ועומדות מטעם בנק הדואר או נגדו

Go

35

 

סימן ג': העברת פעילות מהחברה לחברה הבת

Go

35

סעיף 115ו1

תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברות מהחברה לחברה הבת

Go

35

 

פרק ט': הוראות שונות

Go

35

סעיף 116

המדינה כמקבל שירות

Go

35

סעיף 120

פרסום כללים

Go

35

סעיף 121

היתרים קיימים

Go

36

סעיף 122

שמירת דינים

Go

36

סעיף 123

ביטול

Go

36

סעיף 124

תיקון חוק בנק הדואר

Go

36

סעיף 125

תיקון חוק הבזק

Go

36

סעיף 126

ביצוע ותקנות

Go

36

סעיף 127

תחילה

Go

36

סעיף 128

פרסום

Go

36

 

תוספת

Go

36

 

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004


חוק הדואר, תשמ"ו-1986*

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 71 (ה"ח 64)

חוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "אמצעי שליטה", "בעל ענין" ו"החזקה" – כהגדרתם בחוק התקשורת;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 71 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "אמצעי שליטה", "בעל ענין" ו"החזקה"

          "בול" – בול דביק או תווית אחרת, מיטבע או סימן שאישר השר או מינהל דואר-חוץ לציון תשלומם של דמי דואר;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "בזק" – כהגדרתו בחוק התקשורת;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 71 (ה"ח 64)

החלפת הגדרת "בזק"

הנוסח הקודם:

"בזק" – כהגדרתו בחוק הבזק;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "בית דואר" – מבנה או מקום אחר, לרבות תיבת דואר, שייעד בעל רישיון לקבלת דבר דואר, להעברתו או למסירתו, או לעיסוק בעניני בעל הרישיון;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 71 (ה"ח 64)

"בית דואר" – מבנה או מקום אחר, לרבות תיבת דואר, שייעדה הרשות שייעד בעל רישיון לקבלת דבר דואר, להעברתו או למסירתו, או לעיסוק בענייני הרשות  בעניני בעל הרישיון;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון לפי חוק זה, מי שפועל לפי היתר לפי חוק זה, וכן החברה;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 71 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "בעל רישיון"

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

"בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון לפי חוק זה, מי שפועל לפי היתר כללי לפי חוק זה, וכן החברה;

 

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          "גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1)   המדינה ומוסדותיה;

(2)   רשות מקומית או תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי רשות מקומית, לענין שירותים בעלי אופי ציבורי שהם נותנים לציבור;

(3)      תאגיד שהוקם בחוק;

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 162 (ה"ח 2490, ה"ח 2625)

הוספת הגדרת "גוף ציבורי"

          "דברי בולים" – מעטפה, איגרת, גלויה, וכל אריזה אחרת שעליהן מוטבע בול;

          "דברי דואר" – מכתב, גלויה, עיתון, דבר דפוס, דוגמה, חבילה וכל צרור וחפץ אחרים הניתנים להעברה בדואר ולרבות מברק;

          "דמי דואר" – התשלום בעד העברת דבר דואר;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "היתר" – היתר כללי שהוענק לפי סעיף 1ג;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "היתר"

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

"היתר" "היתר כללי" – היתר כללי שהוענק לפי סעיף 1ג;

 

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

"היתר לשירותים כספיים" – היתר שניתן לחברה הבת לפי סעיף 88ב;

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "היתר לשירותים כספיים"

          "הועדה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "החברה" – חברת דואר ישראל בע"מ;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

הוספת הגדרת "החברה"

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

"החברה הבת" – כמשמעותה בסעיף 88יא;

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "החברה הבת"

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          "הכללים" – הכללים שקבע בעל רישיון כללי לפי הוראות סעיף 53;

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 162 (ה"ח 2490, ה"ח 2625)

החלפת הגדרת "הכללים"

הנוסח הקודם:

"הכללים" – הכללים שנקבעו לפי סעיף 22;

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

"הכללים" – הכללים שקבעה המועצה או שקבע השר לפי חוק זה שקבע בעל רישיון כללי לפי הוראות סעיף 53;

 

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "המפקח" – המפקח לענייני השירותים הכספיים שמונה לפי סעיף 88יג;

מיום 31.7.2012

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

הוספת הגדרת "המפקח"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "המועצה" – (נמחקה);

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

מחיקת הגדרת "המועצה"

הנוסח הקודם:

"המועצה" – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 8;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "המנהל" – (נמחקה);

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

מחיקת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 26;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "הרשות" – רשות הדואר שהוקמה ופעלה לפי חוק זה כנוסחו ערב תחילתו של תיקון מס' 8;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

"הרשות" – רשות הדואר שהוקמה לפי חוק זה שהוקמה ופעלה לפי חוק זה כנוסחו ערב תחילתו של תיקון מס' 8;

(תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "השירותים הכספיים" – השירותים המנויים בסעיף 88א(א)(1) עד (6);

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 524, 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "השירותים הכספיים"

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

"השירותים הכספיים" – השירותים המנויים בסעיף 88א(א)(1) עד (6) עד (9);

 

          "השר" – שר התקשורת;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "השרים" – השר יחד עם שר האוצר;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "השרים"

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

החלפת הגדרת "חוק הבזק"

הנוסח הקודם:

"חוק הבזק" – חוק הבזק, התשמ"ב-1982;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "יוצא", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – היוצא מישראל;

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

"יוצא", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – היוצא מישראל;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "לקוח עסקי" – לקוח שהוא אחד מאלה:

(1)   תאגיד;

(2)   משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו;

(3)   עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(4)   גוף שהוקם לפי חוק;

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "לקוח עסקי"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "מברק" – מסר בכתב או בדרך אחרת המועבר, או המיועד להעברה, באמצעי בזק או בדרך מהירה אחרת;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

"מברק" -  מסר בכתב או בדרך אחרת המועבר, או המיועד להעברה, באמצעי בזק או בדרך מהירה אחרת שיקבע המנהל;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "מדריך הדואר" – (נמחקה);

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 162 (ה"ח 2490, ה"ח 2625))

הוספת הגדרת "מדריך הדואר"

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

מחיקת הגדרת "מדריך הדואר"

הנוסח הקודם:

"מדריך הדואר" – מדריך הדואר כאמור בסעיף 120;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "מפעיל", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – לרבות הבעלים, השוכר, המסיע, המטיס או המשיט, או מי מטעמם;

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

"מפעיל", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – לרבות הבעלים, השוכר, המסיע, המטיס או המשיט, או מי מטעמם;

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 31.7.2012

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "נכנס", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – הנכנס לישראל;

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

"נכנס", לענין כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט – הנכנס לישראל;

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          "סוכן דואר" – כמשמעותו בסעיף 46(א);

מיום 31.7.2012

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

הוספת הגדרת "סוכן דואר"

          "פנים", לענין דבר דואר – מדוור בישראל וממוען למקום בישראל, ולענין דמי דואר – דמי הדואר המוטלים על דבר דואר כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "פקיד דואר" – כל המועסק בכל ענין של בעל רישיון;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

"פקיד דואר" – כל המועסק בכל ענין של הרשות של בעל רישיון;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "רישיון" – רישיון כללי או רישיון מיוחד;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "רישיון"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "רישיון כללי" – רישיון שניתן לפי חוק זה למתן שירותי דואר בתחום המוסדר, ולענין החברה – גם למתן שירותים כמפורט בסעיף 5א(א);

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "רישיון כללי"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "רישיון מיוחד" – רישיון שניתן לפי חוק זה למתן שירותי דואר בתחום המוסדר, המוגבל לפי סוגי השירותים, סוגים של דברי דואר, מועדי מתן השירותים, מקומות מתן השירותים או הסוגים של מקבלי השירותים;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "רישיון כללי"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "שירותי דואר" – השירותים להעברת דברי דואר בישראל, מישראל לארצות חוץ ומארצות חוץ לישראל, לרבות שירותי דואר בתחום המוסדר ותברוקה;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

"שירותי דואר" – השירותים להעברת דברי דואר בישראל, מישראל לארצות חוץ ומארצות חוץ לישראל, לרבות שירותי דואר בתחום המוסדר ותברוקה;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "שירותי דואר בסיסיים" – שירותי דואר הכלולים ברשימה שקבע השר בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, לפי הוראות סעיף 5ג;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "שירותי דואר בסיסיים"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "שירותי דואר בתחום המוסדר" – איסוף, העברה, חלוקה או מסירה של מכתב, גלויה, דבר דפוס או צרור, שמשקלם אינו עולה על 500 גרם, למען הזולת, וכן תברוקה, והשירותים הכרוכים בפעולות אלה;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "שירותי דואר בתחום המוסדר"

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "שירותי דואר בתחום השמור" – (נמחקה);

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "שירותי דואר בתחום השמור"

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

מחיקת הגדרת "שירותי דואר בתחום השמור"

הנוסח הקודם:

"שירותי דואר בתחום השמור" – שירותי דואר בתחום המוסדר, שמחירם אינו עולה על פי ארבעה וחצי ממחיר משלוח מכתב רגיל בישראל, כפי שהיה בתוקף ביום כ"ח באדר א' התשס"ג (2 במרס 2003), בהתאם לתקנות לפי סעיף 37(א), למעט שירותי דואר בתחום המוסדר מישראל לארצות חוץ;

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

"שירותים פיננסיים" – כל שירות שתאגיד בנקאי רשאי לתת לפי סעיף 10 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, למעט שירותים המנויים בפסקאות (5), (6), (12) ו-(13) של הסעיף האמור, ולמעט קנייה ומכירה של ניירות ערך כסוחר כאמור בפסקה (9) של אותו סעיף;

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "שירותים פיננסיים"

          "שק דואר" – שק, ארגז, חבילה וכל כלי קיבול אחר שבהם מובילים דברי דואר במהלך העברתם בדואר, בין שיש בהם ובין שאין בהם דברי דואר;

          "תברוקה" – שירות למען הזולת לקבלת מברקים, העברתם ומסירתם;

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "תיבת דואר" – כל תיבה או כלי קיבול אחר של בעל רישיון לקבלת דואר לשם העברתו בדואר;

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 72 (ה"ח 64)

"תיבת דואר" – כל תיבה או כלי קיבול אחר של הרשות  בעל רישיון לקבלת דואר לשם העברתו בדואר.

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

          "תיקון מס' 8" – פרק ד' בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004;

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 73 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 96

הוספת הגדרת "תיקון מס' 8"

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          "תיקון מס' 13" – חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2022.

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

הוספת הגדרת "תיקון מס' 13"

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

פרק א'1: רישוי שירותי דואר

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 73 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת פרק א'1

זכות המדינה וחובת רישוי (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1א.     (א)  למדינה זכות לתת שירותי דואר.

 

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

          (ב)  לא ייתן אדם שירותי דואר בתחום המוסדר, אלא אם כן קיבל מאת השר רישיון לפי חוק זה או לפי חוק התקשורת, או שהוא פועל לפי היתר שהוענק לפי חוק זה, ובהתאם לתנאי הרישיון או ההיתר, לפי הענין.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על העברה או מסירה של כל אחד מאלה:

(1)   דבר דואר הנוגע לעניניו של שולחו או של מקבלו בלבד, המובל והנמסר בידי עובדו של השולח או של המקבל;

(2)   כתב בי-דין וכל מסמך אחר היוצא מרשות שיפוטית;

(3)   דבר דואר הנוגע לטובין והמצורף להם, בלא תמורה נוספת בשל אותו דבר דואר.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ג) אינן באות להתיר לאדם איסוף של דברי דואר מהסוגים המנויים בסעיף הקטן האמור, כדי לתתם להעברה או למסירה כאמור בו.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 73 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1א

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(ב) לא ייתן אדם שירותי דואר בתחום המוסדר, אלא אם כן קיבל מאת השר רישיון לפי חוק זה או לפי חוק התקשורת, או שהוא פועל לפי היתר שהוענק לפי חוק זה לפי היתר כללי שהוענק לפי חוק זה (בפרק זה – היתר), ובהתאם לתנאי הרישיון או ההיתר, לפי הענין.

מתן רישיון, ביטולו, הגבלתו, התלייתו או שינויו (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ב.     (א)  השר רשאי לתת רישיון ולקבוע בו תנאים; רישיון יכול שיינתן גם לגבי שירותים שהוענק לגביהם היתר.

          (ב)  במתן רישיון ובקביעת תנאים בו ישקול השר, בין השאר, את אלה:

(1)   מדיניות הממשלה בתחום שירותי הדואר;

(2)   התאמתו של מבקש הרישיון ויכולתו לתת את שירותי הדואר שלגביהם הוא מבקש רישיון;

(3)   תרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום שירותי הדואר ולרמת השירותים בו;

(4)   שיקולים שבטובת הציבור.

          (ג)   בקשה לרישיון תוגש לשר בכתב, ויפורטו בה שירותי הדואר המוצעים ודרכי ביצועם; השר רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בבקשה.

          (ד)  השר רשאי לאשר בקשה לרישיון, להתנות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיימם לפני מתן הרישיון או לאחריו, לרבות לענין תשלום אגרות והפקדת התחייבות עצמאית לתשלום, ורשאי הוא לדחות בקשה לרישיון תוך מתן נימוקים לכך.

          (ה)  לא ייתן השר רישיון לאדם שהורשע בעבירה, אשר לדעת השר[1], מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל רישיון, ואם הוא תאגיד – נושא משרה בו או אדם שהוא בעל ענין בו הורשע כאמור.

          (ו)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ח), ומהוראות לפי סעיפים 88י ו-126, ובהביאו בחשבון, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי השר לקבוע, בתקנות או ברישיון, הוראות בענינים אלה:

(1)   הגבלות ותנאים לענין החזקה, העברה או רכישה של שליטה או אמצעי שליטה במבקש רישיון או בבעל רישיון, לרבות בידי בעל רישיון אחר לפי חוק זה או בעל ענין בכל אחד מהם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, וכן הגבלות ותנאים לענין מינוי נושאי משרה במבקש הרישיון או בבעל הרישיון;

(2)   קיום מערכת חשבונאית נפרדת בין שירותים שונים הניתנים בידי בעל רישיון, לרבות באמצעות מערך לרישום נפרד של הוצאות והכנסות או דוחות כספיים נפרדים, הכל כפי שיקבע;

(3)   דרישה לקיומם של תאגידים נפרדים בין בעל רישיון לבין אחר לצורך מתן שירותים שונים, והוראות בדבר מימוש ההפרדה.

          (ז)   רישיון, לרבות זכות מהזכויות האמורות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול; ואולם רשאי השר, לאחר ששקל, בין השאר, את השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), להתיר העברת רישיון עקב שינויים מבניים בבעל רישיון, אם שוכנע שמתקיימים בבעל הרישיון הנעבר כל התנאים שהתקיימו במעביר.

          (ח)  השר רשאי לשנות תנאי מתנאי רישיון, להוסיף עליו או לגרוע ממנו; לענין זה יובאו בחשבון השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב).

          (ט)  השר רשאי, בכל עת, לבטל רישיון, להגבילו או להתלותו, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו:

(1)   בעל הרישיון ביקש ביטול רישיונו;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

(1א) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון;

(2)   בעל הרישיון הפר הוראה שנקבעה בחוק זה או לפיו;

(3)   בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או הפר תנאי שאינו מהותי בהפרה חוזרת או הוראה שניתנה לפיהם, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורה לו השר; לענין זה, "הפרה חוזרת" – לרבות הפרה של תנאים שונים שאינם מהותיים;

(4)   בעל הרישיון לא החל במתן שירות בתוך התקופה שנקבע לכך ברישיונו, או שחדל לתת את השירות;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

(5)   בעל הרישיון נפטר, הוכרז פסול דין או שמתקיימים לגביו הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, או הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – גם אם החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

(6)   (נמחקה);

(7)   לדעת השר, טעמים שבטובת הציבור מצדיקים ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 73 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ב

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

(1א) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון;

(5) בעל הרישיון נפטר, הוכרז פסול דין או פושט רגל, ואם הוא תאגיד – מונה לו כונס נכסים או מפרק זמני או שהתאגיד החליט על פירוקו מרצון שמתקיימים לגביו הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, או הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – גם אם החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(6) מתן השירות על ידי בעל הרישיון אינו עומד בתקני האיכות או השירות, כולם או חלקם, שנקבעו לגביו לפי הוראות סעיף 5ג(א)(2);

מתן היתר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ג[2].    (א)  השר רשאי להעניק היתר כללי למתן שירותי דואר בתחום המוסדר, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), ולקבוע בו תנאים; ההיתר יכול שיוענק גם לגבי שירותים שניתן לגביהם רישיון, וכן יכול שיהיה מוגבל לפי מועד מתן השירותים, סוג השירותים, סוג דברי הדואר, מקום מתן השירותים או סוג מקבלי השירותים; היתר יפורסם ברשומות.

          (ב)  ההיתר יכלול הוראות בדבר חובות רישום ודיווח לשר או למי שהוא הסמיך לכך, שקיומן הוא תנאי לתחולת ההיתר לגבי מי שמעוניין לתת מכוחו שירותי דואר בתחום המוסדר.

          (ג)   על ההיתר, על מבקש הרישום ועל מי שרשום לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 1ב בשינויים המחויבים.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 75 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ג

פתיחה לתחרות של שירותי דואר בתחום השמור (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ד.     (א)  בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיפים 1ב ו-1ג, יפעל השר לפתיחת שירותי דואר בתחום השמור, לתחרות, כמפורט להלן:

 

(תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004

(1)   לא יאוחר מיום ב' בשבט התשס"ו (31 בינואר 2006) ייפתחו לתחרות 20% לפחות אך לא יותר מ-30% משירותי הדואר בתחום השמור, על פי אמדן היקף ההכנסות בתחום זה, וזאת על ידי מתן אפשרות לפעול לפי היתר לכך או לקבל רישיון מיוחד, למתן שירותי דואר כמותי לסוגים מסוימים של מקבלי שירות שייקבעו בשים לב, בין השאר,להיקף או למהות פעילותם ולחלקם היחסי בהכנסות הנובעות ממתן שירותי הדואר בתחום השמור; אמדן היקף ההכנסות לפי פסקה זו ייקבע על בסיס נתונים הידועים שישה חודשים לפני המועד האמור;

(2)   החל ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) ייפתחו לתחרות מלאה שירותי הדואר הכמותי, באמצעות מתן אפשרות לפעול לפי היתר או לקבל רישיון מיוחד למתן שירותים כאמור;

(3)   לא עלה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) היקף התחרות בשוק שירותי הדואר בתחום השמור על 65%, ייפתחו לתחרות, החל במועד האמור – 65% לפחות אך לא יותר מ-70% משירותי הדואר בתחום השמור, על פי אמדן היקף ההכנסות בתחום זה, וזאת על ידי הפחתת הכמות המזערית של דברי דואר הנדרשת למשלוח דואר כמותי; אמדן היקף ההכנסות לפי פסקה זו ייקבע על בסיס הנתונים הידועים שישה חודשים לפני המועד האמור;

(4)   החל ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), רשאי השר, אם ראה שיש לעשות כן לטובת הציבור או לשם קידום התחרות, לתת רישיונות כלליים נוסף על הרישיון הכללי שניתן לחברה לפי הוראות סעיף 5א, וכן לאפשר לפעול לפי היתרים או לתת רישיונות מיוחדים המאפשרים הרחבה נוספת של התחרות בתחום השמור.

לענין סעיף קטן זה, "דואר כמותי" – סוגי דברי דואר שנקבעו ככמותיים בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג-2003, כנוסחן ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), בתנאים ובכמויות שנקבעו בתקנות האמורות.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), נוכחו השרים כי בשל פתיחת שירותי הדואר בתחום השמור לתחרות כמפורט באותו סעיף קטן, קיימת סכנה להמשך מתן שירותי דואר בסיסיים, רשאים הם, באישור הממשלה והועדה, לקבוע בצו כל אחד מאלה:

(1)   דחיית המועד הקבוע בסעיף קטן (א)(2) או (3) לתקופה שיקבעו ושלא תעלה על שישה חודשים;

(2)   הפחתת שיעורי הפתיחה לתחרות של שירותי הדואר בתחום השמור, המפורטים בסעיף קטן (א)(3), בעשר נקודות אחוז.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 75 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ד

 

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 524 (ה"ח 64)

1ד. (א) בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיפים 1ב ו-1ג, יפעל השר לפתיחת שירותי דואר בתחום השמור, לתחרות, כמפורט להלן:

(1) לא יאוחר מיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) ב' בשבט התשס"ו (31 בינואר 2006) ייפתחו לתחרות 20% לפחות אך לא יותר מ-30% משירותי הדואר בתחום השמור, על פי אמדן היקף ההכנסות בתחום זה, וזאת על ידי מתן אפשרות לפעול לפי היתר לכך או לקבל רישיון מיוחד, למתן שירותי דואר כמותי לסוגים מסוימים של מקבלי שירות שייקבעו בשים לב, בין השאר,להיקף או למהות פעילותם ולחלקם היחסי בהכנסות הנובעות ממתן שירותי הדואר בתחום השמור; אמדן היקף ההכנסות לפי פסקה זו ייקבע על בסיס נתונים הידועים שישה חודשים לפני המועד האמור;

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

ביטול סעיף 1ד

הנוסח הקודם:

פתיחה לתחרות של שירותי דואר בתחום השמור

1ד. (א) בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיפים 1ב ו-1ג, יפעל השר לפתיחת שירותי דואר בתחום השמור, לתחרות, כמפורט להלן:

(1) לא יאוחר מיום ב' בשבט התשס"ו (31 בינואר 2006) ייפתחו לתחרות 20% לפחות אך לא יותר מ-30% משירותי הדואר בתחום השמור, על פי אמדן היקף ההכנסות בתחום זה, וזאת על ידי מתן אפשרות לפעול לפי היתר לכך או לקבל רישיון מיוחד, למתן שירותי דואר כמותי לסוגים מסוימים של מקבלי שירות שייקבעו בשים לב, בין השאר,להיקף או למהות פעילותם ולחלקם היחסי בהכנסות הנובעות ממתן שירותי הדואר בתחום השמור; אמדן היקף ההכנסות לפי פסקה זו ייקבע על בסיס נתונים הידועים שישה חודשים לפני המועד האמור;

(2) החל ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) ייפתחו לתחרות מלאה שירותי הדואר הכמותי, באמצעות מתן אפשרות לפעול לפי היתר או לקבל רישיון מיוחד למתן שירותים כאמור;

(3) לא עלה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) היקף התחרות בשוק שירותי הדואר בתחום השמור על 65%, ייפתחו לתחרות, החל במועד האמור – 65% לפחות אך לא יותר מ-70% משירותי הדואר בתחום השמור, על פי אמדן היקף ההכנסות בתחום זה, וזאת על ידי הפחתת הכמות המזערית של דברי דואר הנדרשת למשלוח דואר כמותי; אמדן היקף ההכנסות לפי פסקה זו ייקבע על בסיס הנתונים הידועים שישה חודשים לפני המועד האמור;

(4) החל ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), רשאי השר, אם ראה שיש לעשות כן לטובת הציבור או לשם קידום התחרות, לתת רישיונות כלליים נוסף על הרישיון הכללי שניתן לחברה לפי הוראות סעיף 5א, וכן לאפשר לפעול לפי היתרים או לתת רישיונות מיוחדים המאפשרים הרחבה נוספת של התחרות בתחום השמור.

לענין סעיף קטן זה, "דואר כמותי" – סוגי דברי דואר שנקבעו ככמותיים בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג-2003, כנוסחן ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), בתנאים ובכמויות שנקבעו בתקנות האמורות.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נוכחו השרים כי בשל פתיחת שירותי הדואר בתחום השמור לתחרות כמפורט באותו סעיף קטן, קיימת סכנה להמשך מתן שירותי דואר בסיסיים, רשאים הם, באישור הממשלה והועדה, לקבוע בצו כל אחד מאלה:

(1) דחיית המועד הקבוע בסעיף קטן (א)(2) או (3) לתקופה שיקבעו ושלא תעלה על שישה חודשים;

(2) הפחתת שיעורי הפתיחה לתחרות של שירותי הדואר בתחום השמור, המפורטים בסעיף קטן (א)(3), בעשר נקודות אחוז.

חובת מתן שירותי דואר באורח תקין וסדיר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ה.     (א)  בעל רישיון ייתן שירותי דואר באורח תקין וסדיר, על פי הרישיון או ההיתר ועל פי ההוראות שנקבעו לפי חוק זה.

          (ב)  ראה השר כי בעל רישיון פועל באופן העלול לגרום לפגיעה במתן שירותי דואר באורח תקין וסדיר, או כי יש בפעולתו כדי לגרום לפגיעה משמעותית בתחרות בתחום שירותי הדואר, רשאי הוא להורות לבעל הרישיון, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בדבר פעולות שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (ג)   (1)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), השר רשאי להורות לבעל רישיון על פעולות שעליו לנקוט או להימנע מלנקוט לשם מניעת פגיעה או נזק כמפורט להלן, באופן ובתנאים שיורה, אף בלי שנתן הזדמנות לבעל הרישיון לטעון את טענותיו, אם ראה כי בעל הרישיון פועל באופן העלול לגרום לאחד או יותר מאלה:

(א)   פגיעה מיידית במתן שירותי דואר באורח תקין וסדיר;

(ב)   נזק בלתי הפיך לדברי דואר;

(ג)    פגיעה משמעותית ומיידית בתחרות בתחום שירותי הדואר;

(2)   הוראות כאמור בפסקה (1) ייכנסו לתוקפן עם נתינתן ויהיו בתוקף לתקופה הקצרה ביותר הנדרשת בנסיבות העניין, ובלבד שתקופה כאמור לא תעלה על תשעה חודשים מיום שניתנו; השר ייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בסמוך ככל האפשר בנסיבות העניין לאחר מתן ההוראות ולא יאוחר מתום 15 ימים לאחר כניסת ההוראות לתוקפן.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 76 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ה

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 816 (ה"ח 1448)

הוספת סעיף קטן 1ה(ג)

חובת בעל רישיון למסור מידע (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

1ו.      השר[3] רשאי לדרוש בכתב ולקבל מבעל רישיון, כל מסמך וכל מידע הנדרש, לדעת השר, לצורך פיקוח או ביקורת על בעל הרישיון או לשם הסדרת תחום הדואר; בעל רישיון שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה, בכתב, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה; לענין זה, "מסמך" ו"מידע" – לרבות "חומר מחשב" ו"פלט" כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 76 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ו

 

מיום 31.7.2012

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

1ו. השר רשאי לדרוש ולקבל מבעל רישיון, כל מסמך וכל מידע הנדרש, לדעת השר, לצורך פיקוח או ביקורת על בעל הרישיון או לשם הסדרת תחום הדואר; בעל רישיון שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה; לענין זה, "מסמך" ו"מידע" – לרבות "חומר מחשב" ו"פלט" כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 817 (ה"ח 1448)

1ו. השר רשאי לדרוש בכתב ולקבל מבעל רישיון, כל מסמך וכל מידע הנדרש, לדעת השר, לצורך פיקוח או ביקורת על בעל הרישיון או לשם הסדרת תחום הדואר; בעל רישיון שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה למלא אחר הדרישה, בכתב, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה; לענין זה, "מסמך" ו"מידע" – לרבות "חומר מחשב" ו"פלט" כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

התניית שירות בשירות (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ז.      בעל רישיון לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות, ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר, או באי-קבלת שירות מבעל רישיון אחר, אלא אם כן השר אישר לו לעשות כן, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף זה, "שירות" – שירות דואר או שירות אחר הניתן על ידי בעל רישיון.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ז

אגרות בעד מתן רישיונות או בעד רישום לפעול לפי היתר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

1ח.     השרים רשאים לקבוע –

(1)  אגרה בעד מתן רישיון או בעד רישום לפעול לפי היתר;

(2)  אגרה שנתית שעל בעל רישיון לשלם בעד כל סוכ של שירות דואר שהוא נותן;

(3)  דרכים ומועדים לתשלום האגרות, לרבות הצמדתן למדד המחירים לצרכן, גביית ריבית פיגורים והוצאות גביה.

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 1ח

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

פרק ב': רישיון כללי

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

החלפת כותרת פרק ב'

הנוסח הקודם:

פרק ב': רשות הדואר

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

סימן א': מתן שירותי דואר על פי רישיון כללי

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

החלפת כותרת סימן א'

הנוסח הקודם:

סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

2.       (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

הקמת הרשות

מוקמת בזה רשות הדואר.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

3.       (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

הרשות – תאגיד

הרשות היא תאגיד.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

4.       (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

הרשות – גוף מבוקר

הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב].

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

5.       (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 162 (ה"ח 2490, ה"ח 2625)

הוספת פסקה 5(א)(4)

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

תפקידי הרשות

  (א)  ואלה תפקידי הרשות:

(1)  לתת שירותי דואר לפי הוראות חוק זה;

(2)  לתכנן, לבנות, לפתח, לנהל, להחזיק, להפעיל ולקיים את המערכות הדרושות למתן שירותי הדואר;

(3)  לתת שירותים לבנק הדואר לצורך קיום השירותים על פי חוק בנק הדואר, תשי"א–1951;

(4)  להפיץ מידע לציבור מטעם גוף ציבורי ובהסכמתו, ולצורך זה לעבד את המידע, להחזיקו, לעדכנו ולנהלו, וכל זאת תוך שמירה על תחרות הוגנת, ובלבד שלא יהיה במידע או בדרך הצגתו או הפצתו משום פרסומת מסחרית; לענין פסקה זו, "גוף ציבורי" — לרבות גוף או מוסד אחר שאישר השר, לענין שירותים בעלי אופי ציבורי שהם נותנים לציבור; השר רשאי להתנות את מתן האישור בתנאים, לרבות בדבר מהות המידע; הודעה על אישור גוף ציבורי כאמור תפורסם ברשומות.

  (ב)  הרשות תמלא תפקידיה בהתאם למדיניות הממשלה.

  (ג)  במילוי תפקידיה תפעל הרשות —

(1)  על יסוד חישובים כלכליים כמפעל הנושא את עצמו;

(2)  לקידום צרכי החברה והמשק;

(3)  לשיפור והרחבה של שירותי הדואר בהתחשב בפיתוח הטכנולוגי בתחום התקשורת.

מתן רישיון כללי לחברה (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

5א.     (א)  השר ייתן לחברה רישיון כללי למתן השירותים המפורטים להלן:

(1)   שירותי דואר;

(2)   שירותי הפצת מידע לציבור מטעם גוף ציבורי ובהסכמתו, ובכלל זה עיבוד המידע, החזקתו, עדכונו וניהולו, והכל תוך שמירה על תחרות הוגנת, ובלבד שלא יהיה במידע או בדרך הצגתו או הפצתו משום פרסומת מסחרית; לענין זה, "גוף ציבורי" – לרבות גוף או מוסד אחר שאישר השר, לענין שירותים בעלי אופי ציבורי שהוא נותן לציבור, ורשאי השר להתנות מתן האישור בתנאים, לרבות בדבר מהות המידע; הודעה על גוף ציבורי תפורסם ברשומות;

(תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

(3)   השירותים הכספיים מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא;

 

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

(4)   (נמחקה).

          (ב)  הוראות סעיף 1ב יחולו, בשינויים המחויבים, לענין הרישיון הכללי שיינתן לחברה לפי הוראות סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  ביטל השר לפי הוראות סעיף קטן 1ב(ט) את הרישיון הכללי שניתן לחברה לפי הוראות סעיף קטן (א), ייתן השר רישיון כללי לפי סעיף זה, בדרך של מכרז; ניתן רישיון כללי כאמור, יחולו על בעל הרישיון כל ההוראות לפי חוק זה החלות על החברה, ויהיו לו הסמכויות, הזכויות והחובות, לרבות החובה למתן שירותי דואר בסיסיים לפי הוראות סעיף 5ג, שחלות על החברה לפי הוראות חוק זה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 77 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 524 (ה"ח 64)

(א) השר ייתן לחברה רישיון כללי למתן השירותים המפורטים להלן, ורשאי הוא לקבוע ברישיון תנאים:

(1) שירותי דואר;

(2) שירותי הפצת מידע לציבור מטעם גוף ציבורי ובהסכמתו, ובכלל זה עיבוד המידע, החזקתו, עדכונו וניהולו, והכל תוך שמירה על תחרות הוגנת, ובלבד שלא יהיה במידע או בדרך הצגתו או הפצתו משום פרסומת מסחרית; לענין זה, "גוף ציבורי" – לרבות גוף או מוסד אחר שאישר השר, לענין שירותים בעלי אופי ציבורי שהוא נותן לציבור, ורשאי השר להתנות מתן האישור בתנאים, לרבות בדבר מהות המידע; הודעה על גוף ציבורי תפורסם ברשומות;

(3) שירותים נוספים לפי פרק ו'1 השירותים הכספיים מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא;

(4) שירותים אחרים שנתנה הרשות כדין ערב תחילתו של תיקון מס' 8, אלא אם כן קבע השר אחרת ברישיון החברה או בתקנות.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 817 (ה"ח 1448)

(א) השר ייתן לחברה רישיון כללי למתן השירותים המפורטים להלן, ורשאי הוא לקבוע ברישיון תנאים:

(1) שירותי דואר;

(2) שירותי הפצת מידע לציבור מטעם גוף ציבורי ובהסכמתו, ובכלל זה עיבוד המידע, החזקתו, עדכונו וניהולו, והכל תוך שמירה על תחרות הוגנת, ובלבד שלא יהיה במידע או בדרך הצגתו או הפצתו משום פרסומת מסחרית; לענין זה, "גוף ציבורי" – לרבות גוף או מוסד אחר שאישר השר, לענין שירותים בעלי אופי ציבורי שהוא נותן לציבור, ורשאי השר להתנות מתן האישור בתנאים, לרבות בדבר מהות המידע; הודעה על גוף ציבורי תפורסם ברשומות;

(3) השירותים הכספיים מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא;

(4) שירותים אחרים שנתנה הרשות כדין ערב תחילתו של תיקון מס' 8, אלא אם כן קבע השר אחרת ברישיון החברה או בתקנות.

(ב) הוראות סעיף 1ב יחולו, בשינויים המחויבים, לענין הרישיון הכללי שיינתן לחברה לפי הוראות סעיף קטן (א).

(ג) החברה תהיה רשאית לתת שירותים נוסף על השירותים המפורטים בסעיף קטן (א), אם התירו זאת השרים במפורש, וכפי שהתירו.

(ד) החברה לא תיתן, במישרין או בעקיפין, שירותים שלא הותרו לה במפורש לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג); לענין זה, "החברה" – בין בעצמה ובין באמצעות אחר מטעמה.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

החלפת פסקה 5א(א)(3)

הנוסח החדש:

(3) כל שירות לחברה הבת, הניתן לשם מתן השירותים הכספיים;

הנוסח הקודם:

(3) השירותים הכספיים מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא;

מתן שירות חדש על ידי החברה (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

5א1.   (א)  בסעיף זה, "שירות חדש" – שירות נוסף על השירותים המנויים בסעיף 5א(א) שאינו שירות הדפסת דבר דואר ואינו שירות מהשירותים הכספיים.

          (ב)  החברה רשאית לתת שירות חדש אם הודיעה לשר על כך 14 ימים לפחות לפני תחילת מתן השירות החדש, ובלבד שאין במתן השירות החדש כדי לפגוע במתן שירותי הדואר והשירותים הכספיים באורח תקין וסדיר או כדי לפגוע בתחרות בתחום שירותי הדואר.

          (ג)   ראה השר כי מתן שירות חדש פוגע או עלול לפגוע במתן שירות דואר או שירות כספי באורח תקין וסדיר או בתחרות בתחום שירותי הדואר, רשאי הוא להורות לחברה שלא לתת את השירות או לתת אותו בכפוף לתנאים והגבלות שיורה לה.

          (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאפשרות החברה לתת שירותים שהותרו לה לפי סעיף 5א(ג) כנוסחו ערב ביטולו בתיקון מס' 13.

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 817 (ה"ח 1448)

הוספת סעיף 5א1

מתן שירות הדפסת דבר דואר על ידי החברה (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

5א2.   (א)  החברה רשאית לתת שירות הדפסת דברי דואר רק באמצעות תאגיד אחר המספק שירותי הדפסה שהחברה אינה מחזיקה באמצעי שליטה בו, אלא אם כן הותר לה לעשות כן לפי סעיף קטן (ב); השר רשאי לקבוע ברישיון הכללי של החברה תנאים והגבלות לעניין שירות כאמור.

          (ב)  החברה אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד המספק שירותי הדפסה, אלא אם כן השר התיר זאת מראש ובכתב, לאחר שנוכח שאין בכך כדי לפגוע בתחרות בתחום שירותי הדואר ובכפוף לתנאים שקבע ברישיונה הכללי, אם קבע.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), החברה רשאית לתת שירות הדפסת דבר דואר שלא באמצעות תאגיד אחר, בהתקיים כל אלה:

(1)   שירות ההדפסה יכלול הדפסה של עד 1,000 דברי דואר לכל משלוח;

(2)   דברי הדואר יישלחו על ידי החברה.

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 817 (ה"ח 1448)

הוספת סעיף 5א2

חובת מתן שירותי דואר בידי בעל רישיון כללי לבעל רישיון אחר (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

5ב.     (א)  לשם הגברת התחרות בתחום שירותי הדואר והבטחת רמת השירותים בתחום האמור, ובשים לב לענינו של הציבור ולענינם של בעלי הרישיון הנוגעים בדבר, רשאי השר לקבוע כי בעל רישיון כללי חייב לתת לבעל רישיון אחר שירותים המבוססים על התשתיות של בעל הרישיון הכללי, לרבות גישה למרכזי חלוקה או לתאי חלוקה, וליתן הוראות בדבר אופן מתן השירותים או הגישה וההסדרים לביצועם; קביעה או מתן הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שייעשו ברישיון, בהוראת מינהל או בתקנות, ובלבד שקביעה שענינה תשלום בעד שירותים לפי סעיף קטן זה תהיה בהסכמת שר האוצר; לענין זה, "תשתית" – ציוד, מיתקנים או מבנים המשמשים לשם מתן שירותי דואר.

          (ב)  לא קבע השר הוראות לפי סעיף קטן (א) בדבר התשלומים לבעל רישיון כללי בעד מתן השירותים כאמור באותו סעיף קטן, יקבעו בעלי הרישיון הנוגעים בדבר, בהסכמה, את התשלומים כאמור, ובאין הסכמה – יקבע השר, בהסכמת שר האוצר, את התשלומים; קביעת השר כאמור יכול שתיעשה בהוראת מינהל או ברישיון.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 78 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 5ב

שירות משלוח דבר דואר למרכז חלוקה (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022 הוראת שעה

5ב1.   (א)  החברה תיתן ללקוח עסקי שירות משלוח דבר דואר למרכז חלוקה (בסעיף זה – השירות).

          (ב)  השר יקבע תקני איכות ושירות למתן השירות; תקני האיכות והשירות יכול שייקבעו ברישיון או בהוראת מינהל.

          (ג)   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע את התשלום עבור השירות שיהיה מחיר עלות אספקת השירות.

          (ד)  ביקש בעל רישיון מהחברה לקבל את השירות בהתאם לתקני איכות ושירות מיטיבים מאלה שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), תספק החברה את השירות בהתאם לתנאים אלה ובתשלום סביר, הכול כפי שיסכימו ביניהם; באין הסכמה בין החברה לבעל הרישיון בנוגע לתשלום או לתקן האיכות והשירות המיטיב, יורה השר על התשלום או על הוראות התקן המיטיב, לפי העניין.

          (ה)  החברה רשאית לתת את השירות בהתאם לתקני איכות ושירות מיטיבים מאלה שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) כפי שקבעה, ובכלל זה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שתספק את השירות בהתאם לתקנים אלה לכל לקוח עסקי, ובכלל זה לבעל רישיון שיבקש זאת, בתשלום סביר ובתנאים שווים.

          (ו)   בתום שנה מיום תחילתו של תיקון מס' 13 ידווח השר לוועדה על יישום הוראות סעיף זה וכן על תוכנית משרדו לאסדרה עתידית של מתן שירות ללקוחות עסקיים במרכזי חלוקה, ובכלל זה מתן שירות כאמור לבעלי רישיונות.

          (ז)   בסעיף זה, "מרכז חלוקה" – מיתקן לחלוקת דברי דואר שמותקנים בו תאי חלוקה שהחברה הקצתה לנמען לשם חלוקת דברי דואר הממוענים אליו כחלופה לתיבת מכתבים במעונו, למעט תאי דואר שהחברה אפשרה לנמען לקבל בהם דברי דואר תמורת תשלום.

מיום 17.4.2022 עד יום 17.4.2026

תיקון מס' 13 הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 835 (ה"ח 1448)

הוספת סעיף 5ב1

חובת מתן שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים בסיסיים לכלל הציבור בכל המדינה (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

5ג.     (א)  (1)   השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, יקבע רשימת שירותי דואר בסיסיים וכן השירותים הכספיים הבסיסיים אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה;

 

 

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

(2)   השר, בהתייעצות עם שר האוצר יקבע תקני איכות ושירות לענין מתן שירותים כאמור בפסקה (1), אלא אם כן מצא כי אין הצדקה לקבוע תקנים כאמור בשל מאפייני השירות, טעמים הנוגעים לקידום התחרות בתחום שירותי הדואר או השירותים הכספיים, או בשל תקנים בין-לאומיים, אמנות בין-לאומיות או הוראות אחרות לפי דין לגבי אותו שירות, המבטיחים רמת שירות נאותה; תקני האיכות והשירות לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו ברישיון.

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (ב)  בעל רישיון כללי חייב לספק לכלל הציבור בכל המדינה, בכפוף להוראות כל דין, את השירותים שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), בהתאם לתקני האיכות והשירות שקבע אם נקבעו, לפי סעיף קטן (א)(2).

          (ג)   נוכחו השרים כי התקיימו כל אלה:

(1)   התבססה תחרות של ממש במתן שירות הכלול ברשימת שירותי הדואר הבסיסיים;

(2)   קיימים אזורים שבהם ניתן שירות הנכלל ברשימת השירותים הבסיסיים, על ידי בעל רישיון כללי בלבד;

(3)   עלות מתן השירות כאמור בפסקה (2) עולה על התועלת של בעל הרישיון הכללי ממתן אותו שירות;

רשאים הם לקבוע כי על בעל רישיון הנותן את שירותי הדואר הבסיסיים לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא לכלל הציבור בכל המדינה, להשתתף במימון מתן שירותי הדואר הבסיסיים כאמור, הניתנים על ידי בעל רישיון כללי; קבעו השרים כאמור, רשאים הם לקבוע הוראות בדבר אופן מימוש ההשתתפות במימון והיקפה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 78 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 5ג

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 524 (ה"ח 64)

(א) (1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, יקבע רשימת שירותי דואר בסיסיים וכן שירותים נוספים לפי פרק ו'1 השירותים הכספיים אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה;

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 818 (ה"ח 1448)

חובת מתן שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים בסיסיים לכלל הציבור בכל המדינה

(א) (1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, יקבע רשימת שירותי דואר בסיסיים וכן השירותים הכספיים הבסיסיים אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה;

(2) השר, בהתייעצות עם שר האוצר יקבע תקני איכות ושירות לענין מתן שירותים כאמור בפסקה (1), אלא אם כן מצא כי אין הצדקה לקבוע תקנים כאמור בשל מאפייני השירות, טעמים הנוגעים לקידום התחרות בתחום שירותי הדואר או השירותים הכספיים, או בשל תקנים בין-לאומיים, אמנות בין-לאומיות או הוראות אחרות לפי דין לגבי אותו שירות, המבטיחים רמת שירות נאותה; תקני האיכות והשירות לפי סעיף קטן זה יכול שייקבעו ברישיון.

(ב) בעל רישיון כללי חייב לספק לכלל הציבור בכל המדינה, בכפוף להוראות כל דין, את השירותים שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), בהתאם לתקני האיכות והשירות שקבע אם נקבעו, לפי סעיף קטן (א)(2).

 

מיום 31.7.2022 (בוטל)

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 566 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(א) (1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, יקבע רשימת שירותי דואר בסיסיים וכן השירותים הכספיים אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה;

(2) השר, בהתייעצות עם שר האוצר יקבע תקני איכות ושירות לענין מתן שירותים כאמור בפסקה (1).

(ב) בעל רישיון כללי חייב לספק לכלל הציבור בכל המדינה, בכפוף להוראות כל דין, את השירותים שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), בהתאם לתקני האיכות והשירות שקבע.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(א) (1) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הועדה, יקבע רשימת שירותי דואר בסיסיים וכן השירותים הכספיים אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה;

(2) השר, בהתייעצות עם שר האוצר יקבע תקני איכות ושירות לענין מתן שירותים כאמור בפסקה (1) או בהיתר לשירותים כספיים.

(ב) בעל רישיון כללי והחברה הבת, לפי העניין, חייב חייבים לספק לכלל הציבור בכל המדינה, בכפוף להוראות כל דין, את השירותים שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), בהתאם לתקני האיכות והשירות שקבע.

סימן ב': התקשרויות וחובות במישור הבין-לאומי

חובות מכוח המשפט הבין-לאומי (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

6.    חובות המוטלות על מדינת ישראל מכוח אמנות בין-לאומיות בענין שירותי דואר, יקויימו בידי החברה או בידי מי שהשר יקבע בתקנות.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

6. חובות המוטלות על מדינת ישראל מכוח אמנות בין-לאומיות בענין שירותי דואר, יקויימו בידי הרשות החברה או בידי מי שהשר יקבע בתקנות.

ביצוע פעולות במישור בין-לאומי (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

7.    השר רשאי ליפות כוחה של החברה להתקשר לצורך ביצוע תפקידיה עם מינהלים הנותנים שירותי דואר במדינות אחרות, בהתאם לאמנות בין-לאומיות שמדינת ישראל צד להן, או את כוחו של מי שקבע השר בתקנות לשם ביצוע התפקידים כאמור.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

7. השר רשאי ליפות כוחה של הרשות החברה להתקשר לצורך ביצוע תפקידיה עם מינהלים הנותנים שירותי דואר במדינות אחרות, בהתאם לאמנות בין-לאומיות שמדינת ישראל צד להן.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 818 (ה"ח 1448)

7. השר רשאי ליפות כוחה של החברה להתקשר לצורך ביצוע תפקידיה עם מינהלים הנותנים שירותי דואר במדינות אחרות, בהתאם לאמנות בין-לאומיות שמדינת ישראל צד להן, או את כוחו של מי שקבע השר בתקנות לשם ביצוע התפקידים כאמור.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

סימן ג': (בוטל)

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

ביטול סימן ג'

רבדים לסימן ג' טרם ביטולו

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

8. עד 20. (בוטלו).

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

סימן ד': (בוטל)

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

ביטול סימן ד'

רבדים לסימן ד' טרם ביטולו

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

21. עד 25. (בוטלו).

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

סימן ה': (בוטל)

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

ביטול סימן ה'

רבדים לסימן ה' לפני ביטולו

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

26. עד 36. (בוטלו).

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

סימן ו': תשלומים ותמלוגים

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

מחיקת כותרת סימן ו'

הנוסח הקודם:

סימן ו': תשלומים, תקציב וכספים

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 567 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

הוספת כותרת סימן ו'

קביעת תשלומים בעד שירותי דואר הניתנים על ידי בעל רישיון כללי (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

37.  (א)  בעל רישיון כללי ידרוש תשלום סביר בעד שירות דואר שהוא נותן, ובכלל זה שירות דואר הכלול במקבץ שירותים או במקבץ שירותי דואר, והכול בכפוף להוראות סעיף זה.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בעל רישיון כללי ידרוש תשלום אחיד בעד שירות דואר בסיסי הניתן ללקוח פרטי; בסעיף קטן זה, "לקוח פרטי" – לקוח שאינו לקוח עסקי.

          (ג)   בעל רישיון כללי יפרסם באתר האינטרנט שלו את התשלום שהוא דורש בעד שירות דואר, מקבץ שירותי דואר ומקבץ שירותים.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע כי בעד שירות דואר כאמור באותו סעיף קטן ישולם תשלום, ובכלל זה תשלום מרבי או תשלום מזערי, והכול בהתאם להוראות שיקבע, וכן רשאי הוא לקבוע בדרך האמורה הוראות בדבר עדכון סכומי התשלומים לפי סעיף זה.

          (ה)  השר רשאי להורות לבעל רישיון כללי להודיע לו, באופן ובמועד שיקבע, על תשלום שבעל הרישיון הכללי דורש או שבכוונתו לדרוש בעד שירות כאמור בסעיף קטן (א) וכן על כל שינוי בתשלום כאמור.

          (ו)   (1)   ראה השר כי בעל רישיון כללי דורש תשלום שאינו סביר או אינו אחיד, או תשלום שמעורר חשש לפגיעה בתחרות בתחום שירותי הדואר, בעד שירות דואר שלא נקבע לו תשלום, בעד שירות דואר שנקבע לו תשלום מרבי או מזערי, בעד מקבץ שירותי דואר או בעד מקבץ שירותים, רשאי הוא להורות לו כל אחד מאלה:

(א)   התשלום שידרוש בעד אותו שירות דואר או מקבץ שירותי דואר; תוקפה של הוראה לפי ספקה זו לא יעלה על תשעה חודשים מיום שניתנה;

(ב)   להפריד את התשלום בעד שירות הדואר הנכלל במקבץ שירותים, ובכלל זה במקבץ שירותי דואר, מהתשלום בעד מקבץ השירותים שאותו שירות דואר נכלל בו;

(2)   לא ייתן השר הוראה כאמור בפסקה (1) אלא אם כן נתן לבעל רישיון כללי הזדמנות לטעון את טענותיו; הוראה כאמור תינתן בהחלטה מנומקת בכתב ותחילתה תהיה במועד שהשר יקבע בה.

          (ז)   בחינת השר לפי סעיף קטן (ו) רישה אם תשלום בעד שירות דואר, ובכלל זה שירות דואר הנכלל במקבץ שירותי דואר או במקבץ שירותים, הוא תשלום שאינו סביר יכול שתיעשה בהתבסס על עלות מתן שירות הדואר בתוספת רווח סביר או על תשלום בעד אותו שירות דואר או בעד שירות דואר אחר בר-השוואה שבעל רישיון כללי או בעל רישיון אחר נותן, ולעניין שירות דואר הנכלל במקבץ שירותים – גם על עלות מקבץ השירותים.

          (ח)  בסעיף זה –

          "מקבץ שירותים" – כמה שירותים הכוללים לפחות שירות דואר אחד, שנקבע להם תשלום כולל אחד;

          "מקבץ שירותי דואר" – כמה שירותי דואר שנקבע להם תשלום כולל אחד.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 122 (ה"ח 1968)

(א) השר באישור שר האוצר יקבע בתקנות את התשלומים בעד השירותים המנויים בתוספת, שנותנת הרשות.

(ב) השר רשאי לשנות בצו את התוספת. השר רשאי, בצו, להוסיף שירותים לתוספת, ובאישור שר האוצר רשאי הוא, בצו, לגרוע שירוצים מן התוספת.

(ג) השר רשאי לקבוע בתקנות את התשלומים בעד שירותים שנותנת הרשות ואינם מנויים בתוספת; התקנות יובאו לידיעת הועדה; השר רשאי להורות כי התשלומים לא יפורסמו ברשומות אלא בדרך אחרת שהורה עליה. השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות את התשלומים בעד שירותים שהרשות נותנת ואינם מנויים בתוספת; אולם אם נכח השר כי קיימת תחרות במתן שירות מהשירותים האמורים, רשאי הוא להתיר לרשות לגבות בעדו תשלום סביר וההוראה בדבר הקביעה בתקנות לא תחול; השר יודיע לוועדה על מתן היתר כאמור.

(ד) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר הצמדת תשלומים לפי סעיף זה למדד המחירים לצרכן, ולגבי תשלומים בעד שירותים לחוץ-לארץ – לשער היציג של מטבע חוץ שייקבע בתקנות; התקנות יובאו לידיעת הועדה.

(ה) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר חובת תשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות גבייה על תשלומים המגיעים לרשות בשל שירותים שהיא נותנת ואשר לא שולמו במועד שנקבע לכך, דרכי חישובם והתנאים לתשלומם; לענין זה, "ריבית" – לרבות ריבית דריבית.

(ו) האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכות הרשות לגבות תשלום סביר בעד שירות שלא נקבע לו תשלום כאמור, והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו שירות. הרשות תמסור לשר, לפי דרישתו, דיווח על התשלומים שגבתה לפי סעיף קטן זה. 

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

37. (א) השר באישור שר האוצר יקבע בתקנות את התשלומים בעד השירותים המנויים בתוספת, שנותנת הרשות שנותן בעל רישיון כללי.

(ב) השר רשאי, בצו, להוסיף שירותים לתוספת, ובאישור שר האוצר רשאי הוא, בצו, לגרוע שירוצים מן התוספת. השר, באישור שר האוצר והועדה, רשאי, בצו, להוסיף שירותים לתוספת או לגרוע שירותים מהתוספת.

(ג) השר, בהתייעצות עם באישור שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות את התשלומים בעד שירותים שהרשות נותנת שבעל רישיון כללי נותן ואינם מנויים בתוספת; אולם אם נכח השר כי קיימת תחרות במתן שירות מהשירותים האמורים, רשאי הוא להתיר לרשות לבעל רישיון כללי לגבות בעדו תשלום סביר וההוראה בדבר הקביעה בתקנות לא תחול; השר יודיע לוועדה על מתן היתר כאמור.

(ד) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר הצמדת תשלומים לפי סעיף זה למדד המחירים לצרכן, ולגבי תשלומים בעד שירותים לחוץ-לארץ – לשער היציג של מטבע חוץ שייקבע בתקנות.

(ה) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר חובת תשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות גבייה על תשלומים המגיעים לרשות לבעל רישיון כללי בשל שירותים שהיא נותנת שהוא נותן ואשר לא שולמו במועד שנקבע לכך, דרכי חישובם והתנאים לתשלומם; לענין זה, "ריבית" – לרבות ריבית דריבית.

(ו) האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכות הרשות בעל רישיון כללי לגבות תשלום סביר בעד שירות שלא נקבע לו תשלום כאמור, והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו שירות. הרשות תמסור בעל רישיון כללי ימסור לשר, לפי דרישתו, דיווח על התשלומים שגבתה שגבה לפי סעיף קטן זה.

(ז) ההסדרים הכספיים שבין הרשות לבין בנק הדואר, לרבות התמורה שתשולם לרשות בעד שירותיה לבנק הדואר (להלן – התמורה) ייקבעו בהסכם, ובאין הסכם – ייקבעו בידי הממשלה או מי שהיא הסמיכה, הכל על פי כלכלי; ובלבד שאגרות ועמלות שגובה בנק הדואר בעד שירותיו יועברו לרשות כחלק מן התמורה. הוראות ההסכם שנחתם ביום י"ט באלול התשס"ג (16 בספטמבר 2003) בין בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951, כנוסחו ערב ביטולו בתיקון מס' 8, לבין הרשות (בסעיף קטן זה – ההסכם), לרבות ככל שהן נוגעות לשירותים, להסדרים הכספיים ולתשלומים שנקבעו בו, לתנאים שנקבעו לצורך הבטחת ביצועם של ההסדרים כאמור וזכות המדינה לקבל מידע לשם כך או לרמת השירותים שתיתן הרשות למדינה, ימשיכו לחול על המדינה ועל החברה למשך התקופה שנקבעה בהסכם, בשינויים ובהתאמות הנדרשים כפי שיקבע שר האוצר בצו, ובשינוי זה: בכל מקום בהסכם, במקום "בנק הדואר" או "מנהל בנק הדואר" יבוא "המדינה", ובמקום "רשות הדואר" יבוא "החברה", והכל כל עוד לא הושגה הסכמה אחרת בין המדינה לחברה.

(ח) השר רשאי להורות לרשות לבעל רישיון כללי על האופן והדרכים להעברת מכתבי חיילים המשרתים בצבא-הגנה לישראל; התמורה שתשולם לרשות לבעל רישיון כללי בעד שירותים כאמור תקבע בהסכם בין הרשות בעל הרישיון הכללי לבין צבא-הגנה לישראל, ובאין הסכמה – בידי הממשלה או מי שהיא הסמיכה.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 818 (ה"ח 1448)

החלפת סעיף 37

הנוסח הקודם:

קביעת תשלומים

37. (א) השר באישור שר האוצר יקבע בתקנות את התשלומים בעד השירותים המנויים בתוספת, שנותן בעל רישיון כללי.

(ב) השר, באישור שר האוצר והועדה, רשאי, בצו, להוסיף שירותים לתוספת או לגרוע שירותים מהתוספת.

(ג) השר, באישור שר האוצר, רשאי לקבוע בתקנות את התשלומים בעד שירותים שבעל רישיון כללי נותן ואינם מנויים בתוספת; אולם אם נכח השר כי קיימת תחרות במתן שירות מהשירותים האמורים, רשאי הוא להתיר לבעל רישיון כללי לגבות בעדו תשלום סביר וההוראה בדבר הקביעה בתקנות לא תחול; השר יודיע לוועדה על מתן היתר כאמור.

(ד) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר הצמדת תשלומים לפי סעיף זה למדד המחירים לצרכן, ולגבי תשלומים בעד שירותים לחוץ-לארץ – לשער היציג של מטבע חוץ שייקבע בתקנות.

(ה) השר, באישור שר האוצר, רשאי להתקין תקנות בדבר חובת תשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות גבייה על תשלומים המגיעים לבעל רישיון כללי בשל שירותים שהוא נותן ואשר לא שולמו במועד שנקבע לכך, דרכי חישובם והתנאים לתשלומם; לענין זה, "ריבית" – לרבות ריבית דריבית.

(ו) האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכות בעל רישיון כללי לגבות תשלום סביר בעד שירות שלא נקבע לו תשלום כאמור, והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו שירות. בעל רישיון כללי ימסור לשר, לפי דרישתו, דיווח על התשלומים שגבה לפי סעיף קטן זה.

(ז) הוראות ההסכם שנחתם ביום י"ט באלול התשס"ג (16 בספטמבר 2003) בין בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951, כנוסחו ערב ביטולו בתיקון מס' 8, לבין הרשות (בסעיף קטן זה – ההסכם), לרבות ככל שהן נוגעות לשירותים, להסדרים הכספיים ולתשלומים שנקבעו בו, לתנאים שנקבעו לצורך הבטחת ביצועם של ההסדרים כאמור וזכות המדינה לקבל מידע לשם כך או לרמת השירותים שתיתן הרשות למדינה, ימשיכו לחול על המדינה ועל החברה למשך התקופה שנקבעה בהסכם, בשינויים ובהתאמות הנדרשים כפי שיקבע שר האוצר בצו, ובשינוי זה: בכל מקום בהסכם, במקום "בנק הדואר" או "מנהל בנק הדואר" יבוא "המדינה", ובמקום "רשות הדואר" יבוא "החברה", והכל כל עוד לא הושגה הסכמה אחרת בין המדינה לחברה.

(ח) השר רשאי להורות לבעל רישיון כללי על האופן והדרכים להעברת מכתבי חיילים המשרתים בצבא-הגנה לישראל; התמורה שתשולם לבעל רישיון כללי בעד שירותים כאמור תקבע בהסכם בין בעל הרישיון הכללי לבין צבא-הגנה לישראל, ובאין הסכמה – בידי הממשלה או מי שהיא הסמיכה.

תמלוגים (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004

37א.  (א)  החברה תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור מהכנסותיה, כמפורט להלן:

(1)   בתקופה שמיום תחילת תיקון מס' 8 עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005) – 3%;

(2)   בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007) – 2%;

(3)   בתקופה שתחילתה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) – 1%;

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

לענין זה, "הכנסות החברה" – הכנסות החברה משירותים שהתשלום בעדם נקבע לפי הוראות סעיף 37(א) או (ג), וכן הכנסותיה מהשירותים הכספיים שהתשלומים בעדם נקבעו לפי הוראות סעיף 88י.

          (ב)  בעל רישיון כללי שאינו החברה ישלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור מהכנסותיו, הכל כפי שקבעו השרים באישור הועדה.

          (ג)   השרים רשאים לקבוע הוראות בעל ענין הנוגע לתשלום התמלוגים לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), לרבות לענין שינוי שיעור התמלוגים, מועדי תשלומם, הפרשי הצמדה וריבית וריבית פיגורים; קביעה לענין שינוי שיעור התמלוגים טעונה אישור הועדה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 79 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 37א

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 524 (ה"ח 64)

(א) החברה תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור מהכנסותיה, כמפורט להלן:

(1) בתקופה שמיום תחילת תיקון מס' 8 עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005) – 4% 3%;

(2) בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007) – 3% 2%;

(3) בתקופה שתחילתה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) –-2% 1%;

לענין זה, "הכנסות החברה" – הכנסות החברה משירותים שהתשלום בעדם נקבע לפי הוראות סעיף 37(א) או (ג), וכן הכנסותיה מאגרות ומעמלות שנקבעו מהשירותים הכספיים שהתשלומים בעדם נקבעו לפי הוראות סעיף 88י.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 567 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(א) החברה תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור מהכנסותיה, כמפורט להלן:

(1) בתקופה שמיום תחילת תיקון מס' 8 עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005) – 3%;

(2) בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007) – 2%;

(3) בתקופה שתחילתה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) – 1%;

לענין זה, "הכנסות החברה" – הכנסות החברה משירותים שהתשלום בעדם נקבע לפי הוראות סעיף 37(א) או (ג), וכן הכנסותיה מהשירותים הכספיים שהתשלומים בעדם נקבעו לפי הוראות סעיף 88י מהשירותים הניתנים לחברה הבת לשם מתן השירותים הכספיים.

הנחה בתשלום בעד שירות דואר ללקוח עסקי (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

37א1. (א)  בעל רישיון כללי רשאי לתת הנחה בעד שירות דואר ללקוח עסקי בהתאם לאמות מידה שיקבע לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – אמות המידה), ובלבד שההנחה תינתן באופן בלתי מפלה ושהתשלום לאחר מתן ההנחה יהיה תשלום סביר כאמור בסעיף 37(א).

          (ב)  אמות המידה יתבססו על השוני בעלות מתן השירות, במאפייניו, באופן אספקתו, היקפו ובאופן התשלום בעדו, ולא יהיה בהן כדי לפגוע בתחרות בתחום שירותי הדואר.

          (ג)   בעל רישיון כללי יפרסם את אמות המידה וכל שינוי שלהן באתר האינטרנרט שלו, וימסור הודעה על הפרסום לשר או לעובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכך, והכול 14 ימים לפחות לפני יום הכניסה לתוקף של אמות המידה או השינוי, לפי העניין; לא פרסם בעל רישיון את אמות המידה או שינוי שלהן או לא מסר הודעה על פרסומם בהתאם להוראות סעיף קטן זה, לא ייכנסו אמות המידה או השינוי לתוקף, ובעל הרישיון לא יהיה רשאי לתת הנחות ללקוח עסקי אלא אם כן הורה לו השר אחרת.

          (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים 1ו ו-88כג, השר רשאי לדרוש בכתב מבעל רישיון כללי כל מידע לגבי אמות המידה וההנחות הניתנות לפיהן, ובכלל זה פירוט לגבי ההנחות ושיעורן; בעל רישיון כללי לא יהיה רשאי לתת הנחות ללקוח עסקי אם לא מסר מידע כאמור, אלא אם כן הורה לו השר אחרת.

          (ה)  השר רשאי להורות לבעל רישיון כללי לבטל או לשנות אמת מידה, או לתת לו כל הוראה אחרת בעניינה, אם ראה כי היא אינה תואמת את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

          (ו)   השר רשאי להורות לבעל רישיון כללי לנקוט או להימנע מלנקוט פעולות אם נתן הנחה שלא בהתאם לאמות המידה או נמנע מלתת הנחה לפיהן, ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

          (ז)   על אף האמור בסעיף קטן (א), בעל רישיון כללי לא ייתן הנחה ללקוח עסקי בעד תשלום שנקבע בתקנות לפי סעיף 37(א), (ג) ו-(ד) כנוסחו ערב תיקון מס' 13 ולפי סעיף 126(א), כל עוד הן עומדות בתוקף לפי סעיף 62 לתיקון מס' 13, או על תשלום או תשלום מזערי שנקבע בתקנות לפי סעיף 37(ד) כנוסחו אחרי תיקון מס' 13.

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 819 (ה"ח 1448)

הוספת סעיף 37א1

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

38.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

תקציב רגיל ותקציב פיתוח

38. (א) המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של הרשות לשנת הכספים הקרובה; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.

(ב) המנהל רשאי להכין, נוסף לתקציב כאמור בסעיף קטן (א), גם תקציב רגיל ותקציב פיתוח למספר שנים מראש; התקציב טעון אישור המועצה והממשלה.

(ג) נוצר גרעון בביצוע התקציב הרגיל, בסכום העולה על מה  שנקבע בו לענין זה, תביא הרשות את הדבר לידיעת השר ושר האוצר לא יאוחר מתום מחצית שנת הכספים שבה נוצר הגרעון.

(ד) לא תתחייב הרשות בהתחייבות כספית אלא במסגרת התקציב המאושר.

(ה) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את מספר המשרות שהרשות רשאית למלא (להלן — שיא כוח אדם).

(ו) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ועל פי החלטת הממשלה, רשאי להפחית את תקציב הרשות ואת שיא כוח האדם שלה.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

39.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

חריגה מן התקציב

39. ביצעה הרשות פעולה החורגת מתקציבה או חרגה משיא כוח האדם שלה, רשאי שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר, לנקוט צעדים הדרושים לדעתו לתיקון הליקויים האמורים, ובהם:

(1) הוראה להפסיק פעולה;

(2) הפחתת השתתפות הממשלה בתקציב בסכום שלא יעלה על הסכום שבו חרגה הרשות מתקציבה.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

40.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 40

הנוסח הקודם:

חוזה של הרשות

40. בחוזה של הרשות שהיקפו עולה מעל סכום שיורה השר, יצויין –

(1) כי התקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים לפי חוק זה;

(2) הסעיף בתקציב שעל פיו נערך.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

41.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

דו"ח שנתי

41. המנהל יערוך ויגיש למועצה, לשר ולשר האוצר, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון שנתי שיכלול:

(1) מאזן וחשבון ריווח והפסד, לרבות ייעוד הרווחים;

(2) דין וחשבון על ביצוע התקציב השוטף ותקציב הפיתוח;

(3) דין וחשבון על המשאבים ואופן השימוש בהם;

(4) סקירה על פעולות הרשות.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

42.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 42

הנוסח הקודם:

קרנות

42. (א) הרשות תיצור ותקיים קרנות לחידוש המבנים, המיתקנים והציוד של הרשות, לפיתוח נכסיה ולתשלום חובותיה.

(ב) המועצה, באישור השר, תקבע את שיעורי ההפרשות ואת אופן ההפקדות של כספי הקרנות; קביעת אופן ההפקדות טעונה גם אישור של שר האוצר.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

43.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 43

הנוסח הקודם:

מילוות ואיגרות חוב

43. (א) הרשות רשאית, על פי החלטת המועצה ובכפוף לאמור בכל חוק, לקבל מילוות למטרות פיתוח ולהנפיק לשם כך איגרות חוב, וכן ללוות כספים לשם כיסוי גרעונות.

(ב) איגרות החוב, המילוות ותנאיהם טעונים הסכמת השר ושר האוצר.

(ג) כספים שיינתנו לרשות מאוצר המדינה לכיסוי גרעון יהיו בתנאי הלוואה.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

44.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 44

הנוסח הקודם:

קופת הרשות

44. (א) כל הכנסה שתקבל הרשות, למעט כספים כאמור בסעיף קטן (ב), תוכנס לקופת הרשות, וכל תשלומי הרשות יוצאו מקופת הרשות במסגרת תקציבה המאושר.

(ב) כספים שיתקבלו לזכות חשבונות בבנק הדואר לא יוכנסו לקופת הרשות והם ינוהלו בנפרד בבנק הדואר.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

44א.  (בוטל).

מיום 6.4.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 131 (ה"ח 1967)

הוספת סעיף 44א

 

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 42 (ה"ח 2081)

(ג) החל בשנת הכספים 1991 יהיה התשלום השנתי בשיעור שיקבעו השר ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מן העלות של הרכוש הקבוע המצוי בשימושה של הרשות או הנמצא בהקמה, כשהיא מתואמת לתאריך המאזן שקדם לתחילת שנת הכספים, לפני ניכוי הוצאות הפחת בשנה השוטפת, או בשיעור אחר, הכל בהתחשב בריבית התחשיבית הנזקפת במאזן ובהתחשב ביכלתה הכלכלית של הרשות. בשנת הכספים 1992 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל-3.5% מכלל הכנסותיה של הרשות, והחל בשנת הכספים 1993 – בסכום השווה ל-4.5% מכלל הכנסותיה של הרשות; לענין זה, "כלל הכנסותיה של הרשות" – הכנסות שקיבלה הרשות כפי שנרשמו בדו"ח ביצוע התקציב לשנת הכספים שקדמה לאותה שנה.

(ד) כל תשלום שנתי ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים ורצופים, כל תשלום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום. כל תשלום שנתי ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים ורצופים בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי שיעור העליה של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום לעומת המדד הממוצע של שנת הכספים שאליה מתייחס דו"ח ביצוע התקציב.

(ה) נמצא כי בשנה כלשהי מצבה הכלכלי של הרשות אינו מאפשר לה לשלם למדינה תשלום שנתי בשיעורים הקבועים בסעיף קטן (ג), יופחת התשלום השנתי לאותה שנה בשיעור שיקבע שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר; נקבע שיעור מופחת לאחר ששולמו תשלומים רבעוניים כאמור בסעיף קטן (ד), רשאית הרשות לקזז מהתשלומים הרבעוניים הבאים סכומי יתר ששילמה כשהם מתואמים לשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום סכומי היתר עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הקיזוז.

 

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ד מס' 1443 מיום 21.12.1993 עמ' 36 (ה"ח 2201)

(ג) בשנת הכספים 1992 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל-3.5% מכלל הכנסותיה של הרשות, והחל בשנת הכספים 1993 – בסכום השווה ל-4.5% מכלל הכנסותיה של הרשות; לענין זה, "כלל הכנסותיה של הרשות" – הכנסות שקיבלה הרשות כפי שנרשמו בדו"ח ביצוע התקציב לשנת הכספים שקדמה לאותה שנה.

(ג1) החל בשנת הכספים 1993 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל-4.5% מהכנסותיה של הרשות; לענין זה, "הכנסותיה של הרשות" – הכנסות שקיבלה הרשות משירותים שנתנה ושהתשלום בעדם נקבע בתקנות לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק זה ולפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי"א-1951, בהתאם לרישומן בדו"ח ביצוע התקציב לשנת הכספים שקדמה לאותה שנה.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 44א

הנוסח הקודם:

תשלום שנתי

44א. (א) החל בשנת הכספים 1990 תשלם הרשות תשלום שנתי למדינה (להלן – התשלום השנתי).

(ב) בשנת הכספים 1990 יהיה התשלום השנתי סכום של 10 מיליון שקלים חדשים והוא ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים ורצופים החל ביום ח' בסיון תש"ן (1 ביוני 1990).

(ג) בשנת הכספים 1992 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל-3.5% מכלל הכנסותיה של הרשות; לענין זה, "כלל הכנסותיה של הרשות" – הכנסות שקיבלה הרשות כפי שנרשמו בדו"ח ביצוע התקציב לשנת הכספים שקדמה לאותה שנה.

(ג1) החל בשנת הכספים 1993 יהיה התשלום השנתי בסכום השווה ל-4.5% מהכנסותיה של הרשות; לענין זה, "הכנסותיה של הרשות" – הכנסות שקיבלה הרשות משירותים שנתנה ושהתשלום בעדם נקבע בתקנות לפי סעיף 37(א) ו-(ג) לחוק זה ולפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי"א-1951, בהתאם לרישומן בדו"ח ביצוע התקציב לשנת הכספים שקדמה לאותה שנה.

(ד) כל תשלום שנתי ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים ורצופים בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי שיעור העליה של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום לעומת המדד הממוצע של שנת הכספים שאליה מתייחס דו"ח ביצוע התקציב.

(ה) נמצא כי בשנה כלשהי מצבה הכלכלי של הרשות אינו מאפשר לה לשלם למדינה תשלום שנתי בשיעורים הקבועים בסעיף קטן (ג), יופחת התשלום השנתי לאותה שנה בשיעור שיקבע שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר; נקבע שיעור מופחת לאחר ששולמו תשלומים רבעוניים כאמור בסעיף קטן (ד), רשאית הרשות לקזז מהתשלומים הרבעוניים הבאים סכומי יתר ששילמה כשהם מתואמים לשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום סכומי היתר עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הקיזוז.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

פרק ג': פעולות בעל רישיון

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

פרק ג': פעולות הרשות בעל רישיון

סימן א': הוראות כלליות

חזקות

45.  לענין חוק זה –

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

(1)  יראו מסירת דבר דואר לאדם המורשה לקבל אותו דבר דואר בשביל בעל רישיון, כמסירה לבית הדואר;

(2)  יראו דבר דואר כמצוי במהלך העברה משעה שנמסר לבית הדואר עד זמן מסירתו לנמען;

(תיקון מס' 1)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

(3)  יראו כמסירת דבר דואר לנמען – הכנסה של דבר דואר לתיבת המכתבים שלו או לתיבת מכתבים שהקצה לו בעל רישיון במיתקן לחלוקת דברי דואר וכן מסירה לידיו של הנמען או לידי אדם הנחזה כרשאי לקבלו עבור הנמען כמקובל במסירת דברי דואר הממוענים אליו, בין אם המסירה נעשתה בבית דואר ובין בביתו של הנמען, במקום עסקו או במקום אחר שאותו הועיד הנמען לצורך זה.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 122 (ה"ח 1968)

(3) יראו כמסירת דבר דואר לנמען – הכנסה של דבר דואר לתיבת המכתבים שלו או לתיבת מכתבים שהקצתה לו הרשות במיתקן לחלוקת דברי דואר וכן מסירה לידיו של הנמען או לידי אדם הנחזה כרשאי לקבלו עבור הנמען כמקובל במסירת דברי דואר הממוענים אליו, בין אם המסירה נעשתה בבית דואר ובין בביתו של הנמען, במקום עסקו או במקום אחר שאותו הועיד הנמען לצורך זה.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

45. לענין חוק זה –

(1) יראו מסירת דבר דואר לאדם המורשה לקבל אותו דבר דואר בשביל הרשות בעל רישיון, כמסירה לבית הדואר;

(2) יראו דבר דואר כמצוי במהלך העברה משעה שנמסר לבית הדואר עד זמן מסירתו לנמען;

(3) יראו כמסירת דבר דואר לנמען – הכנסה של דבר דואר לתיבת המכתבים שלו או לתיבת מכתבים שהקצתה לו הרשות שהקצה לו בעל רישיון במיתקן לחלוקת דברי דואר וכן מסירה לידיו של הנמען או לידי אדם הנחזה כרשאי לקבלו עבור הנמען כמקובל במסירת דברי דואר הממוענים אליו, בין אם המסירה נעשתה בבית דואר ובין בביתו של הנמען, במקום עסקו או במקום אחר שאותו הועיד הנמען לצורך זה.

סוכני דואר ומחלקי דואר (תיקון מס' 6) תשנ"ד-1993 (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

46.  (א)  החברה רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר; היחסים שבין החברה לבין סוכני הדואר לא ייראו, לכל דבר וענין, כיחסי עובד ומעביד.

 

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ב)  היחסים שבין החברה לבין מחלקי דואר המועסקים בהיקף של פחות מחצי משרה של דוור שהוא עובד החברה, לא ייראו, לכל דבר וענין, כיחסי עובד ומעביד.

מיום 31.12.1993

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ד מס' 1444 מיום 31.12.1993 עמ' 39 (ה"ח 2208)

החלפת סעיף 46

הנוסח הקודם:

46. (א) החברה רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר או מחלקי דואר.

(ב) היחסים שבין הרשות ובין סוכני הדואר ומחלקי הדואר לא ייראו, לכל דבר וענין, כיחסי עובד ומעביד.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

46. (א) החברה רשאית לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני דואר; היחסים שבין הרשות החברה לבין סוכני הדואר לא ייראו, לכל דבר וענין, כיחסי עובד ומעביד.

(ב) היחסים שבין הרשות החברה לבין מחלקי דואר המועסקים בהיקף של פחות מחצי משרה של דוור שהוא עובד הרשות החברה, לא ייראו, לכל דבר וענין, כיחסי עובד ומעביד.

סימן ב': ייחוד פעולות וזכויות

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

47.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 47

הנוסח הקודם:

הגדרת מכתב

47. בסימן זה, "מכתב" – מכתב, גלויה, דבר דפוס וצרור שמשקלם אינו עולה על 500 גרם.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

48.    (בוטל).

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 48

הנוסח הקודם:

הובלת מכתבים וקיום תברוקה בידי הרשות

48. הרשות תעסוק על פי חוק זה באיסופם, העברתם, חלוקתם ומסירתם של מכתבים ובקיום תברוקה, וכן בביצוע השירותים הכרוכים בעיסוקים אלה, והכל באורח תקין וסדיר.

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

49.  (בוטל).

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 49

הנוסח הקודם:

איסור עיסוק

49. (א) לא יעסוק אדם זולת הרשות באיסופם, העברתם, חלוקתם או מסירתם של מכתבים, בקיום תברוקה ובביצוע השירותים הכרוכים בעיסוקים אלה, אלא אם כן ניתן לו היתר לפי חוק זה או רישיון לפי חוק הבזק, לפי הענין.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על העברה ומסירה של אלה:

(1) מכתב הנוגע לענייניו של שולחו או מקבלו בלבד, והמובל ונמסר בידי עובדו של השולח או המקבל;

(2) כתב בי-דין וכל מסמך אחר היוצא מרשות שיפוטית;

(3) מכתב הנוגע לטובין והמצורף להם, ללא תמורה נוספת בשל המכתב.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) אינן באות להתיר לאדם איסופם של מכתבים מהסוגים המנויים בו, כדי לתיתם להעברה או למסירה כאמור בו.

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

50.  (בוטל).

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 122 (ה"ח 1968)

50. (א) השר רשאי, לאחר התייעצות המועצה, להעניק היתר לאיסופם, העברתם, חלוקתם או מסירתם של מכתבים ולקבוע בו תנאים; ההיתר יכול שיהיה מוגבל לפי סוגי השירותים, מועדי נתינתם ומקומות נתינתם ויכול שיהיה כללי או לאדם פלוני.

(ב) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) התאמתו של מבקש ההיתר ויכולתו לבצע את השירותים שלגביהם הוא מבקש היתר;

(2) ענין הציבור ועניינה של הרשות.

(ד) התשלום לפי סעיף קטן (ג) ישולם למדינה אלא אם כן הורה השר בהיתר שישולם לרשות.

 

מיום 15.8.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 528 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 50

הנוסח הקודם:

היתרים לשירותים שלא בידי הרשות

50. (א) השר רשאי, לאחר התייעצות המועצה, להעניק היתר לאיסופם, העברתם, חלוקתם או מסירתם של מכתבים ולקבוע בו תנאים; ההיתר יכול שיהיה מוגבל לפי סוגי השירותים, מועדי נתינתם ומקומות נתינתם ויכול שיהיה כללי או לאדם פלוני.

(ב) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) התאמתו של מבקש ההיתר ויכולתו לבצע את השירותים שלגביהם הוא מבקש היתר;

(2) ענין הציבור ועניינה של הרשות.

(ג) השר רשאי בהיתר לחייב את בעל ההיתר לשלם תשלום בעדו; שיעורי התשלום ותנאיו ייקבעו בתקנות.

(ד) התשלום לפי סעיף קטן (ג) ישולם למדינה אלא אם כן הורה השר בהיתר שישולם לרשות.

(ה) ההודעה על מתן היתר תפורסם ברשומות.

זכות המדינה בבולים (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

51.  (א)  למדינה הזכות הייחודית להנפיק בולים דביקים ודברי בולים והיא תספקם לחברה במחיר העלות; ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של בעל רישיון להשתמש בסימן אחר לציון תשלומם של דמי דואר, ובלבד שסימן כאמור אינו נחזה להיות בול.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ב)  הקנין הרוחני בבולים, וכן כל הזכויות בתרשימי בולים, ביצירות ששימשו לצורך הנפקת בולים, ובבולים, שבידי השירות הבולאי, הם קנין המדינה.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ג)   המדינה רשאית להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי הנפקת הבולים והפצתם, ובלבד שבהתקשרות כאמור תשמש החברה כנאמן בעבור המדינה; ואולם רשאי השר בכל עת להורות לחברה על ביטול התקשרות כאמור וכן להורות לה להשיב למדינה את נכסי המדינה המוחזקים על ידה או המשמשים אותה לצורך הנפקת בולים; הורה השר כאמור, רשאית המדינה להעניק את הזכות להנפיק בולים בעבורה, בדרך של מכרז.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ד)  השר רשאי לקבוע הוראות בכל ענין הנוגע לבולים, לרבות לענין הדרכים שבהן יפעל השירות הבולאי, אופן הנפקת הבולים והתשלומים בעדם.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 80 (ה"ח 64)

זכות המדינה והרשות בבולים

51. (א) למדינה הזכות הייחודית להנפיק בולים דביקים ודברי בולים והיא תספקם לרשות לחברה במחיר העלות; אין בכך כדי לפגוע בזכותה של הרשות להשתמש בבול מסוג אחר לציון תשלומם של דמי דואר. ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של בעל רישיון להשתמש בסימן אחר לציון תשלומם של דמי דואר, ובלבד שסימן כאמור אינו נחזה להיות בול.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות את הדרכים שבהם יפעל השירות הבולאי והתשלומים בעד שירותיו; בתקנות כאמור רשאי השר להטיל על הרשות תפקידים הקשורים בשירות הבולאי. הקנין הרוחני בבולים, וכן כל הזכויות בתרשימי בולים, ביצירות ששימשו לצורך הנפקת בולים, ובבולים, שבידי השירות הבולאי, הם קנין המדינה.

(ג) המדינה רשאית להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי הנפקת הבולים והפצתם, ובלבד שבהתקשרות כאמור תשמש החברה כנאמן בעבור המדינה; ואולם רשאי השר בכל עת להורות לחברה על ביטול התקשרות כאמור וכן להורות לה להשיב למדינה את נכסי המדינה המוחזקים על ידה או המשמשים אותה לצורך הנפקת בולים; הורה השר כאמור, רשאית המדינה להעניק את הזכות להנפיק בולים בעבורה, בדרך של מכרז.

(ד) השר רשאי לקבוע הוראות בכל ענין הנוגע לבולים, לרבות לענין הדרכים שבהן יפעל השירות הבולאי, אופן הנפקת הבולים והתשלומים בעדם.

סימן ג': העברת דואר ומסירתו

חובת סימון (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

52.    (א)  בעל רישיון יסמן את דברי הדואר המועברים על ידו, וכן את בתי הדואר שלו ואת כלי רכבו, בסימן אשר יאפשר את זיהוים כמועברים על ידו או כשייכים לו.

          (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות לענין דרך הסימון כאמור בסעיף קטן (א); הוראות כאמור יכול שייעשו בהוראות מינהל.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

החלפת סעיף 52

הנוסח הישן:

סימן הרשות

52. רכב הרשות וכל כלי קיבול אחר המיועדים לקבלת דברי דואר או להעברתם יהיו מסומנים בסימן שתקבע המועצה באישור השר, ושיאפשר זיהויים כשייכים לרשות.

כללים לענין טיפול בדברי דואר (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

53.    (א)  בעל רישיון כללי יקבע כללים בדבר סדרי הטיפול בדברי דואר, לרבות בענין דיוורם, איסופם, העברתם, חלוקתם, ומסירתם וכל ענין אחר הנוגע לטיפול בהם, ויפרסם אותם ואת מועד תחילתם באתר האינטרנט שלו כל תקופת תוקפם.

 

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (א1) ביקש בעל רישיון כללי לקבוע כלל לפי סעיף קטן (א) או לשנות כלל שקבע כאמור, ימסור הודעה בעניין לשר או לעובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכך, בצירוף נוסח הכלל או השינוי המוצע, לפי העניין, ויפרסם את הכלל או את השינוי באתר האינטרנט שלו 14 ימים לפחות לפני כניסתו לתוקף; נוסח הכלל או השינוי בו כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד התקשורת, בסמוך לאחר קבלת הודעת בעל הרישיון הכללי לפי סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

          (א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי לקבוע ברישיון של בעל רישיון כללי עניינים כאמור באותו סעיף קטן שקביעת כללים לגביהם טעונה את אישורו מראש ובכתב.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר[4] לקבוע הוראות בענינים האמורים באותו סעיף קטן שיחולו על בעל רישיון; הוראות כאמור יכול שיהיו בתקנות, בהוראות מינהל או ברישיון; היתה סתירה בין הוראות שקבע השר לפי סעיף קטן זה, לבין הכללים שקבע בעל רישיון כללי לפי סעיף קטן (א), ההוראות שקבע השר – עדיפות.

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 163 (ה"ח 2490, ה"ח 2625)

החלפת סעיף 53

הנוסח הקודם:

53. סדרי דיוורם של דברי דואר, איסופם, העברתם, חלוקתם ומסירתם וכל ענין אחר הנוגע לטיפול בדברי דואר יהיו בהתאם לכללים.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

החלפת סעיף 53

הנוסח הקודם:

סדרי טיפול בדברי דואר

53. המנהל יקבע הוראות בדבר דיוורם של דברי דואר, איסופם, העברתם, חלוקתם ומסירתם וכל ענין אחר הנוגע לטיפול בדברי דואר, ובלבד שאינן סותרות הוראות הכללים; הוראות המנהל לפי סעיף זה ייכללו במדריך הדואר.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 820 (ה"ח 1448)

53. (א) בעל רישיון כללי יקבע כללים בדבר סדרי הטיפול בדברי דואר, לרבות בענין דיוורם, איסופם, העברתם, חלוקתם, ומסירתם וכל ענין אחר הנוגע לטיפול בהם, ויפרסם אותם ואת מועד תחילתם באתר האינטרנט שלו כל תקופת תוקפם.

(א1) ביקש בעל רישיון כללי לקבוע כלל לפי סעיף קטן (א) או לשנות כלל שקבע כאמור, ימסור הודעה בעניין לשר או לעובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכך, בצירוף נוסח הכלל או השינוי המוצע, לפי העניין, ויפרסם את הכלל או את השינוי באתר האינטרנט שלו 14 ימים לפחות לפני כניסתו לתוקף; נוסח הכלל או השינוי בו כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד התקשורת, בסמוך לאחר קבלת הודעת בעל הרישיון הכללי לפי סעיף קטן זה.

(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי לקבוע ברישיון של בעל רישיון כללי עניינים כאמור באותו סעיף קטן שקביעת כללים לגביהם טעונה את אישורו מראש ובכתב.

דבר דואר שנמענו נפטר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

54.  נודע לבעל רישיון כי נמענו של דבר דואר נפטר לפני מסירתו, רשאי הוא להחזיר את דבר הדואר לשולחו או למסרו למי שיורה השולח, תמורת תשלום הקבוע לאותו דבר דואר.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

54. נודע לרשות לבעל רישיון כי נמענו של דבר דואר נפטר לפני מסירתו, רשאית היא רשאי הוא להחזיר את דבר הדואר לשולחו או למסרו למי שיורה השולח, תמורת תשלום הקבוע לאותו דבר דואר.

טובין חבי-מכס (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

55.  דבר דואר המכיל טובין חבי-מכס, לא ייפתח ולא ייבדק בידי פקיד המכס אלא בנוכחות פקיד דואר ולענין החברה, בכפוף לאמור באמנת הדואר העולמית ובהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

55. דבר דואר המכיל טובין חבי-מס, לא ייפתח ולא ייבדק בידי פקיד המכס אלא בנוכחות פקיד הדואר ובכפוף ולענין החברה, בכפוף לאמור באמנת הדואר העולמית ובהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם.

משלוח בניגוד לכללים (תיקון מס' 1) תש"ן-1990 (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

56.  (א)  דבר דואר שנשלח באמצעות בעל רישיון כללי בניגוד לכללים או שאינו ניתן למסירה או להחזרה רשאי בעל הרישיון הכללי לעשות בו כפי שימצא לנכון, לרבות השמדתו, הכל בהתאם לכללים.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ב)  החליט בעל רישיון כללי למסור דבר דואר שנשלח בניגוד לכללים לנמען או להחזירו לשולח, ישלם הנמען, אם ירצה בדבר הדואר, או השולח – לפי הענין – תשלום כפי שייקבע בכללים; התשלום לא יעלה על סכום הגדול פי חמישה מדמי הדואר בשל אותו דבר דואר – אם הוא דבר דואר פנים, ואם הוא דבר דואר חוץ – יהיה התשלום בכפוף לאמור באמנת הדואר העולמית ובהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 122 (ה"ח 1968)

56. (א) דבר דואר שנשלח בניגוד לכללים או שאינו ניתן למסירה או להחזרה, רשאי המנהל לעשות בו כפי שימצא לנכון, לרבות השמדתו, הכל בהתאם לכללים.

(ב) החליט המנהל למסור דבר דואר כאמור  שנשלח בניגוד לכללים לנמען או להחזירו לשולח, ישלם הנמען, אם ירצה בדבר הדואר, או השולח – לפי הענין – תשלום כפי שייקבע בכללים; התשלום לא יעלה על סכום הגדול פי חמישה מדמי הדואר בשל אותו דבר דואר – אם הוא דבר דואר פנים, ואם הוא דבר דואר חוץ – יהיה התשלום בכפוף לאמור באמנת הדואר העולמית ובהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

56. (א) דבר דואר שנשלח באמצעות בעל רישיון כללי בניגוד לכללים או שאינו ניתן למסירה או להחזרה, רשאי המנהל בעל הרישיון הכללי לעשות בו כפי שימצא לנכון, לרבות השמדתו, הכל בהתאם לכללים.

(ב) החליט המנהל בעל רישיון כללי למסור דבר דואר שנשלח בניגוד לכללים לנמען או להחזירו לשולח, ישלם הנמען, אם ירצה בדבר הדואר, או השולח – לפי הענין – תשלום כפי שייקבע בכללים; התשלום לא יעלה על סכום הגדול פי חמישה מדמי הדואר בשל אותו דבר דואר – אם הוא דבר דואר פנים, ואם הוא דבר דואר חוץ – יהיה התשלום בכפוף לאמור באמנת הדואר העולמית ובהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם.

רישום פרטי השולח על גבי דבר דואר רשום (תיקון מס' 12) תשע"ז-2017

56א.  (א)  שולח יציין על גבי דבר דואר רשום, באופן בולט לעין, ברור ושאין בו כדי להטעות, פרטים אלה:

(1)   שם השולח, ואם דבר הדואר נשלח בידי השולח כמיופה כוח של אדם אחר – גם שמו של האדם שייפה את כוחו, ואולם אם דבר הדואר נשלח בידי המדינה ומוסדותיה, יירשם שם השולח – "מדינת ישראל";

(2)   מען השולח, למעט אם הוא המדינה ומוסדותיה;

(3)   האפשרות שחזקת מסירה לפי כל דין תחול לגבי דבר הדואר.

          (ב)  בעל רישיון לא יקבל למשלוח דבר דואר רשום שלא מצוינים על גביו הפרטים האמורים בסעיף קטן (א).

          (ג)   בעל רישיון המוסר הודעת דואר רשום לנמען, יציין בה באופן ברור את הפרטים שציין השולח על גבי דבר הדואר כאמור בסעיף קטן (א); השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע שהוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגים מסוימים של הודעות דואר רשום.

          (ד)  בסעיף זה –

          "דבר דואר רשום" – דבר דואר שנשלח באמצעות בעל רישיון, באופן הכולל, בין השאר, רשיום בעת הקבלה, ניסיון מסירה במען הנמען, מסירה כנגד חתימה, לרבות אפשרות קבלת אישור מסירה ומסירת הודעת דואר רשום במקרה שבו לא התאפשרה מסירה כנגד חתימה כאמור;

          "הודעת דואר רשום" – הודעה על משלוח דואר רשום שימסור בעל רישיון לנמען ומזמינה אותו לאסוף את דבר הדואר, במקרה שבו לא התאפשרה מסירת דבר דואר רשום במענו כנגד חתימתו;

          "המדינה ומוסדותיה" – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתי משפט ובתי דין;

          "שולח" – אדם המשלם לבעל רישיון בעבור משלוח דבר הדואר הרשום על ידי בעל הרישיון או באמצעות בעל רישיון אחר.

מיום 8.3.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2609 מיום 8.3.2017 עמ' 450 (ה"ח 881)

הוספת סעיף 56א

גביית תשלומים  שלא שולמו כדין (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

57.  לא שילם השולח את דמי הדואר בעד משלוח דבר דואר או ששילם אותם בחסר, רשאי בעל רישיון כללי לגבות את כפל התשלום החסר מאת השולח, או מאת הנמען אם ירצה בדבר הדואר, בצירוף ההוצאות הכרוכות בגביה, הכל לפי הכללים.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

57. לא שילם השולח את דמי הדואר בעד משלוח דבר דואר או ששילם אותם בחסר, רשאי המנהל בעל רישיון כללי לגבות את כפל התשלום החסר מאת השולח, או מאת הנמען אם ירצה בדבר הדואר, בצירוף ההוצאות הכרוכות בגביה, הכל לפי הכללים.

ראיות בתובענת דמי דואר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

58.  בכל הליך לתשלום דמי דואר או תשלומים אחרים בשל דברי דואר לפי חוק זה –

(1)  הצגתו של דבר הדואר שבעדו נדרש התשלום כשעליו חותמת בעל הרישיון המציינת שהנמען סירב לקבלו או שהנמען נפטר או שאי אפשר למצאו, תהיה ראיה לכאורה על העובדה שצויינה;

(2)  האדם שממנו לכאורה בא דבר הדואר שבעדו נדרש התשלום, חזקה שהוא השולח.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

(1) הצגתו של דבר הדואר שבעדו נדרש התשלום כשעליו חותמת דואר חותמת בעל הרישיון המציינת שהנמען סירב לקבלו או שהנמען נפטר או שאי אפשר למצאו, תהיה ראיה לכאורה על העובדה שצויינה;

סימון רשמי – ראיה לסכום דמי הדואר (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

59.  סימון רשמי על דבר דואר שסכום פלוני מגיע בעדו לבעל רישיון כללי או למינהל דואר מחוץ לישראל יהיה ראיה לכאורה שדבר הדואר חב בסכום שצויין.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

59. סימון רשמי על דבר דואר שסכום פלוני מגיע בעדו לרשות לבעל רישיון כללי או למינהל דואר מחוץ לישראל יהיה ראיה לכאורה שדבר הדואר חב בסכום שצויין.

פרק ד': הובלת דואר

סימן א': הובלה בארץ

הגדרות

60.  בסימן זה –

          "כלי תעבורה" – אוטובוס ציבורי או מונית, כמשמעותם בפקודת התעבורה, או בתקנות שהותקנו לפיה;

          "בעל שירות" – כל אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון קו באוטובוס לפי תקנה 386 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

(2)   בעל מונית המסיעה נוסעים בקו קבוע;

(3)   מי שמנהל עסק של הסעת נוסעים במונית בקו קבוע;

(4)   בעל רשיון לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, הרשאי להטיס נוסעים בקו סדיר וקבוע על-פי תנאי רשיונו.

דרישה מבעל שירות (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

61.  החברה רשאית לדרוש מבעל שירות (להלן – בעל שירות נדרש), בהודעה בכתב, שהחל ביום הנקוב בהודעה יוביל ויעביר שקי דואר בימים ובשעות הנהוגים בקו, כפי שתורה החברה, ובלבד שמשקל השקים ומספרם לא יעלה על הקבוע בתקנות לענין זה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

61. המנהל רשאי החברה רשאית לדרוש מבעל שירות (להלן – בעל שירות נדרש), בהודעה בכתב, שהחל ביום הנקוב בהודעה יוביל ויעביר שקי דואר בימים ובשעות הנהוגים בקו, כפי שיורה המנהל שתורה החברה, ובלבד שמשקל השקים ומספרם לא יעלה על הקבוע בתקנות לענין זה.

ביצוע הוראות הובלה (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

62.  בעל שירות נדרש יעשה את כל הסידורים הנחוצים, להנחת דעתה של החברה, להובלת שקי דואר החל ביום הנקוב בהודעה, ומכאן ואילך יקבל, יאסוף ויוביל את כל שקי הדואר שפקיד הדואר של החברה ימסור לו, לעובדיו או לשלוחיו לשם כך, ויקבל, יאסוף, ימסור ויניח את שקי הדואר הנתונים לו במקומות שלאורך מסלול נסיעתו ובכפיפות להנחיות ולהגבלות סבירות שתקבע החברה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

62. בעל שירות נדרש יעשה את כל הסידורים הנחוצים, להנחת דעתו של המנהל דעתה של החברה, להובלת שקי דואר החל ביום הנקוב בהודעה, ומכאן ואילך יקבל, יאסוף ויוביל את כל שקי הדואר שפקיד הדואר של החברה ימסור לו, לעובדיו או לשלוחיו לשם כך, ויקבל, יאסוף, ימסור ויניח את שקי הדואר הנתונים לו במקומות שלאורך מסלול נסיעתו ובכפיפות להנחיות ולהגבלות סבירות שיקבע המנהל שתקבע החברה.

סייג להטלת חובות

63.  החובות שיוטלו על בעל שירות נדרש לפי פרק זה, יהיו כפופות לתנאי הרשיון שלו ולהוראות כל דין.

אחריות לאבדן ונזק (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

64.  בעל שירות יהא אחראי לשמירתו הבטוחה של כל שק דואר שנמסר לו להובלה; במקרה של נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר הנמצא בשק, ישפה בעל השירות את החברה על כל סכום פיצויים ששילמה בשל כך.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

64. בעל שירות יהא אחראי לשמירתו הבטוחה של כל שק דואר שנמסר לו להובלה; במקרה של נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר הנמצא בשק, ישפה בעל השירות את הרשות החברה על כל סכום פיצויים ששילמה בשל כך.

תשלום לבעל שירות (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

65.  החברה תשלם לבעל שירות נדרש תמורה ראויה, בעד שירותיו לפי סימן זה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

65. הרשות החברה תשלם לבעל שירות נדרש תמורה ראויה, בעד שירותיו לפי סימן זה.

סימן ב': הובלה בין-לאומית

כלי טיס או כלי שיט יוצא (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

66.  מפעיל יקבל, על כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט יוצא, כל שק דואר שפקיד דואר של החברה נותן לו להובלה, ומשקיבלו יובילו בהקדם האפשרי וימסור אותו ללא השהיה, בהגיע כלי הרכב, כלי הטיס או כלי השיט ליעדו.

מיום 17.3.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1660 מיום 17.3.1998 עמ' 163 (ה"ח 2490, ה"ח 2625)

66. מפעיל יקבל, על כלי טיס או כלי שיט יוצא, כל שק דואר שפקיד דואר נותן לו להובלה, ומשקיבלו ימסור יובילו בהקדם האפשרי וימסור אותו ללא השהיה בהגיע כלי הטיס או כלי השיט ליעדו.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

66. מפעיל יקבל, על כלי טיס או כלי שיט יוצא, כל שק דואר שפקיד דואר של החברה נותן לו להובלה, ומשקיבלו יובילו בהקדם האפשרי וימסור אותו ללא השהיה בהגיע כלי הטיס או כלי השיט ליעדו.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 821 (ה"ח 1448)

66. מפעיל יקבל, על כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט יוצא, כל שק דואר שפקיד דואר של החברה נותן לו להובלה, ומשקיבלו יובילו בהקדם האפשרי וימסור אותו ללא השהיה בהגיע כלי הרכב, כלי הטיס או כלי השיט ליעדו.

 

כלי טיס או כלי שיט נכנס (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

67.  מפעיל של כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט נכנס ימסור ללא השהייה את כל דברי הדואר שבו, שנמסרו לו לשם העברתם לחברה, לפקיד דואר של החברה המוסמך לדרוש אותם, ובאין דרישה – לבית דואר של החברה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

67. מפעיל של כלי טיס או כלי שיט נכנס ימסור ללא השהייה את כל דברי הדואר שבו, שנמסרו לו לשם העברתם לרשות, לפקיד דואר לחברה, לפקיד הדואר של החברה המוסמך לדרוש אותם, ובאין דרישה – לבית דואר של החברה.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 821 (ה"ח 1448)

67. מפעיל של כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט נכנס ימסור ללא השהייה את כל דברי הדואר שבו, שנמסרו לו לשם העברתם לחברה, לפקיד הדואר של החברה המוסמך לדרוש אותם, ובאין דרישה – לבית דואר של החברה.

 

תשלום למפעיל ולאחרים (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 13) תשפ"ב-2022

68.  החברה תשלם תמורה ראויה למפעיל כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט יוצא בעד דברי דואר שמסרה לו החברה להובלה.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

68. הרשות החברה תשלם תמורה ראויה למפעיל כלי טיס או כלי שיט יוצא בעד דברי דואר שמסרה לו הרשות  החברה להובלה, וכן לנתבים ולאחרים שהביאו דברי דואר מכלי טיס או כלי שיט לבית דואר.

 

מיום 17.4.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 821 (ה"ח 1448)

68. החברה תשלם תמורה ראויה למפעיל כלי רכב, כלי טיס או כלי שיט יוצא בעד דברי דואר שמסרה לו החברה להובלה.

 

סימן ג': תנאי שירות הובלה

הסכם בין מוביל לחברה (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

69.  תנאי שירות הובלה לפי פרק זה וכן התמורה בעדם כאמור בסעיפים 65 ו-68 ייקבעו, בכפוף להוראות כל דין, בהסכם; באין הסכם יכריע השר בדבר.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 81 (ה"ח 64)

הסכם בין מוביל לרשות לחברה

 

הוראות לענין הפעלת סמכויות החברה לפי פרק ד' (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

69א.  השר רשאי לקבוע הוראות שיחולו על החברה בכל הנוגע להפעלת סמכויותיה לפי פרק זה, לרבות בדבר חובת מתן הודעה לשר על הפעלת סמכות מסמכויותיה כאמור, וביטול דרישות שדרשה לפי פרק זה; הוראת כאמור יכול שייעשו בתקנות, בהוראות מינהל או ברישיון.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 82 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 69א

ערעור על החלטת השר

70.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת השר לפי סעיף 69 רשאי לערער עליה בפני בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקיו של המערער בישראל.

          (ב)  בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת השר, לדחותה או לשנותה.

          (ג)   בית המשפט ידון בערעור לפי סדר הדין המינהלי שהתקין שר המשפטים, ובאין סדר דין מינהלי – בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

          (ד)  הגשת ערעור לבית המשפט אינה פוטרת את המערער ממילוי חובותיו על פי פרק זה.

פרק ה': סמכויות הקשורות במקרקעין

הצבת תיבות דואר ותאי דואר (תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

71. בעל רישיון כללי רשאי –

(1)   להקים תיבות דואר לפי צרכיו בכל מקום שיש לציבור גישה אליו;

(2)   להתקין תאי דואר בקירות של בית דואר הפונים כלפי חוץ.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 82 (ה"ח 64)

71. הרשות רשאית, לפי החלטת המנהל – בעל רישיון כללי רשאי –

(1) להקים תיבות דואר לפי צרכי הרשות צרכיו בכל מקום שיש לציבור גישה אליו;

הודעה למחזיק במקרקעין (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

72.  (א)  התכוון בעל רישיון כללי לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 71, ימסור למחזיק במקרקעין הודעה בכתב על כך עשרים ואחד ימים מראש.

(תיקון מס' 8)  תשס"ד-2004

          (ב)  לא ניתן למצוא את המחזיק במקרקעין, יפרסם בעל הרישיון הכללי הודעה באופן שיקבע השר בתקנות.

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 82 (