נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר – אזורי סחר

מסים – מס הכנסה – הנחות והקלות – ישובים ואזורים שונים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פרשנות ושמירת דינים

Go

3

 

פרק ב': הטבות במסים עקיפים ובמס ערך מוסף

Go

3

סעיף 3

פטור ממסים עקיפים

Go

3

סעיף 4

סמכות לפטור ממסים עקיפים

Go

3

סעיף 5

הקלות במס ערך מוסף

Go

3

סעיף 6

סמכות לשנות את תחולת ההקלות

Go

3

סעיף 7

טובין לצריכה אישית באזור נמל חפשי

Go

4

סעיף 8

שימוש שלא בהתאם למטרת ההטבה

Go

4

סעיף 8א

איסור הוצאת טובין

Go

4

סעיף 9

פטור מדיווח תקופתי למע"מ

Go

4

 

פרק ג': פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה

Go

4

סעיף 10

פטור ממס מעסיקים

Go

4

סעיף 11

זיכוי ממס הכנסה ליחיד

Go

4

סעיף 12

הטבה למעסיק להפחתת עלויות

Go

4

 

פרק ד':

Go

5

 

פרק ד'1: עונשין

Go

5

סעיף 13א

הצגת חשבונית מס בלי הטובין

Go

5

סעיף 13ב

הוצאת טובין מאילת

Go

5

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

5

סעיף 14

פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם

Go

5

סעיף 15

הפחתת מחירים ופיקוח עליהם

Go

5

סעיף 16

החלת הוראות

Go

5

סעיף 17

תחולה על תושבי שטח גובל

Go

5

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 19

תחילה והוראות מעבר

Go

6

 


חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

           "אזור אילת" – תחום העיר אילת; ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924;

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

"אזור אילת" – תחום העיר אילת; ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ד-1994

           "אזור חבל אילות" – תחום המועצה המקומית חבל אילות כמשמעותו לפי פקודת המועצות המקומיות;

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 45 (ה"ח 2212)

הוספת הגדרת "אזור חבל אילות"

           "אזור נמל חפשי" – כמשמעותו בחוק אזורי נמל חפשיים, תשכ"ט-1969;

           "תושב אזור אילת" –

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

(1)   יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;

(2)   חבר-בני-אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת – לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לענין חוק מע"מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו;

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

(1) יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר בה שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;

           "יבוא לאזור אילת" – יבוא טובין במישרין לאזור אילת, לרבות יבוא דרך אזור נמל חפשי אילת, ולרבות יבוא דרך מקום אחר בישראל כאשר הטובין מועברים לאזור אילת בפיקוח רשות המכס;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

           "שירותי תיירות מסויימים" – שירותי תיירות, כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976, המפורטים בתוספת הראשונה, וכן זכות כניסה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ב-1992;

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

הוספת הגדרת "שירותי תיירות מסויימים"

           "חוק מע"מ" – חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

           "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985

           "מס ערך מוסף" – לרבות מס בלו מוסף החל ביהודה, שומרון וחבל עזה;

מיום 1.11.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח 1753)

הוספת הגדרת "מס ערך מוסף"

           "מסים עקיפים" – מכס, מס קניה, בלו או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח-1958, וכן הפקדה על פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979;

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

           "המנהל" – המנהל כהגדרתו בסעיף 1 בפקודה.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 366 (ה"ח 143)

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – מנהל המכס והמע"מ.

פרשנות ושמירת דינים

2.    (א)  כל מונח בהוראה בחוק זה המתייחס למס כלשהו יתפרש לפי המשמעות שיש לו בחוק שלפיו מוטל אותו מס.

           (ב)  חוק זה בא להוסיף על ההטבות על פי כל דין, זולת אם נאמר במפורש אחרת בחוק זה.

           (ג)   הוראות חוק זה והסמכויות לפיו לא יגרעו מכל הוראה של דין אחר או מסמכות לפיה, זולת אם נאמר אחרת בחוק זה.

פרק ב': הטבות במסים עקיפים ובמס ערך מוסף

פטור ממסים עקיפים

3.    (א)  לא יוטלו מסים עקיפים על יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם בו בידי בעל היתר, תמורת מטבע חוץ בלבד, במקום ובדרך שקבע המנהל, לתיירים או לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים.

           (ב)  טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לבעל היתר לשם מכירתם לתיירים או לשם מכירתם לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים, הכל תמורת מטבע חוץ, יראו אותם, לכל דבר וענין כולל הטבות שלא על פי חוק זה, כטובין המיוצאים מישראל.

           (ג)   היתר לענין סעיף זה יינתן מאת המנהל, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים; תנאים לקבלת היתר ייקבעו בתקנות.

סמכות לפטור ממסים עקיפים

4.    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לפטור ממסים עקיפים, כולם או מקצתם, פטור מלא או חלקי, טובין הנמכרים באזור אילת ושירותים הניתנים בו, כמפורט להלן:

(1)   טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, דרך כלל או לסוג מסויים של טובין;

(2)   שירותים טעוני מס, דרך כלל או מסוג מסויים.

הקלות במס ערך מוסף (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

5.    (א)  יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 7) תשע"ג-2013

           (ב)  על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, ובלבד שלא תוצג, לגבי אותם טובין, חשבונית על מס בשיעור אפס, בכניסה לאילת, בלי שהטובין נושא החשבונית נמצאים עם מציג החשבונית. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985 (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

           (ג)   מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף.

           (ד)  מכירתם של מקרקעין המצויים באזור אילת תהא פטורה ממס ערך מוסף; ואולם מכירה שהיא פעולה באיגוד מקרקעין תהא פטורה רק אם כל מקרקעין של האיגוד מצויים באזור אילת.

           (ה)  מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת.

מיום 1.11.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח 1753)

(ב) על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

(ג) מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת, תהא פטורה ממס ערך מוסף.

 

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

(א) יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת בתוספת השניה.

(ב) על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

(ג) מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 171 (ה"ח 768)

(ב) על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, ובלבד שלא תוצג, לגבי אותם טובין, חשבונית על מס בשיעור אפס, בכניסה לאילת, בלי שהטובין נושא החשבונית נמצאים עם מציג החשבונית. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

סמכות לשנות את תחולת ההקלות

6.    שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

(1)   להוסיף לתוספות או לגרוע מהן;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985

(2)   לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2 לחוק מע"מ, במקום שיעור אפס כאמור בסעיף 5(ב), לגבי מכירת טובין שייקבעו;

(3)   לקבוע שהפטור על פי סעיף 5(ה) לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים באזור אילת או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985

(4)   לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באזור אילת;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985

(5)   לקבוע פטור ממס ערך מוסף, או מס ערך מוסף בשיעור אפס, לגבי נסיעה בכל דרך שהיא לאזור אילת או ממנו.

מיום 1.11.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח 1753)

6. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת –

(1) להוסיף לתוספת או לגרוע ממנה;

(2) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2 לחוק מע"מ, במקום שיעור אפס כאמור בסעיף 5(ג) בסעיף 5(ב), לגבי מכירת טובין שייקבעו;

(3) לקבוע שהפטור על פי סעיף 5(ה) לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים באזור אילת או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו;

(4) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באזור אילת;

(5) לקבוע פטור ממס ערך מוסף, או מס ערך מוסף בשיעור אפס, לגבי נסיעה בכל דרך שהיא לאזור אילת או ממנו.

 

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

החלפת פסקה 6(1)

הנוסח הקודם:

(1) להוסיף לתוספת או לגרוע ממנה;

טובין לצריכה אישית באזור נמל חפשי

7.    הוראות סעיף 24 לחוק אזורי נמל חפשיים, תשכ"ט-1969, לא יחולו על הבאתם לאזור נמל חפשי אילת של טובין שיבואם ומכירתם באזור אילת פטורים על פי חוק זה ממסים עקיפים וממס ערך מוסף.

שימוש שלא בהתאם למטרת ההטבה

8.    ניתן לגבי טובין פטור ממסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי סעיפים 3 עד 6 ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין המסים שהפטור ניתן לגביהם, לפי השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם סעיף 3(ב), יהא בעל ההיתר חייב גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה, בהתאם לכללים שיקבע המנהל.

איסור הוצאת טובין (תיקון מס' 7) תשע"ג-2013

8א.     טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס לפי סעיף 5(ב), לא יועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בידי עוסק שקיבל את ההטבה כאמור, אלא אם כן בידו מסמך המעיד על ביטול העסקה בהתאם להוראות לפי חוק זה.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 172 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8א

פטור מדיווח תקופתי למע"מ

9.    שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק זה, מחובת הגשת דו"ח תקופתי עליהן על פי סעיף 67 לחוק מע"מ; ורשאי הוא לעשות כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות.

פרק ג': פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה

פטור ממס מעסיקים (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

10.   מעסיק תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, תשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת.

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

10. מעסיק תושב אזור אילת תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, תשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באזור אילת בתחום העיר אילת.

זיכוי ממס הכנסה ליחיד (תיקון מס' 6) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 8)  תשע"ו-2016

11.   (א)  מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו הוא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

           (ב)  מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.

           (ג)   הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 45 (ה"ח 2212)

11. יחיד שהוא תושב אזור אילת זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, לפי סעיפים
2(1) או 2(2) לפקודה, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

 

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח 2486)

11. יחיד שהוא תושב אזור אילת תושב תחום העיר אילת זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה, שנצמחה או הופקה באזור אילת בתחום העיר אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 428 (ה"ח 25)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

זיכוי ממס הכנסה ליחיד

11. יחיד שהוא תושב תחום העיר אילת זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה, שנצמחה או הופקה בתחום העיר אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2322 מיום 30.11.2011 עמ' 35 (ה"ח 249)

הוספת סעיף 11

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2536 מיום 10.3.2016 עמ' 620 (ה"ח 1011)

(א) מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו הוא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.

הטבה למעסיק להפחתת עלויות (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 4)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

12.   (א)  מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה לעובדו בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות מהכנסת העבודה של אותו עובד; בסעיף זה –

           "הכנסת עבודה" – למעט תשלומים כמפורט להלן:

(1)   תשלומים לקרוב;

(2)   תשלומים כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה המשתלמים לבעל שליטה או לקרובו;

           "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

           "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

           (ב)  הזכאי להטבה על פי סעיף קטן (א), יקבל אותה על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות מהכנסת העבודה של העובד.

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 258 (ה"ח 2486)

(א) מעסיק תושב אזור אילת תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה המתבצעת באזור אילת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור באותה הכנסת העבודה; לענין זה, "הכנסת עבודה" – למעט תשלום לבעל שליטה בחברת מעטים, כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה, ולמעט תשלום מאדם לקרובו כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה.

 

מיום 1.7.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 428 (ה"ח 25)

(א) מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור באותה הכנסת עבודה; לענין זה, "הכנסת עבודה" – למעט תשלום לבעל שליטה בחברת מעטים, כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה, ולמעט תשלום מאדם לקרובו כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה.

 בסעיף קטן זה –

"הכנסת עבודה" – למעט תשלומים כמפורט להלן:

(1) תשלומים לקרוב;

(2) תשלומים כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה המשתלמים לבעל שליטה או לקרובו;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 366 (ה"ח 143)

12. (א) מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה לעובדו בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור באותה הכנסת עבודה מהכנסת העבודה של אותו עובד; בסעיף קטן זה בסעיף זה

"הכנסת עבודה" – למעט תשלומים כמפורט להלן:

(1) תשלומים לקרוב;

(2) תשלומים כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה המשתלמים לבעל שליטה או לקרובו;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.

(ב) הזכאי להטבה על פי סעיף קטן (א), יקבל אותה על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות במקור על פי סעיף 164 לפקודה מהכנסת העבודה של העובד.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

פרק ד': (בוטל)

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 258 (ה"ח 2486)

ביטול פרק ד'

הנוסח הקודם:

פרק ד' : פטור מאגרות בקשר לטיסות בינלאומיות

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

13.   (בוטל).

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 258 (ה"ח 2486)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

פטור מאגרות

13. (א) הובלת נוסעים בטיסה בינלאומית מאזור אילת ואליו ויציאת נוסעים לחוץ לארץ בטיסה בינלאומית מאזור אילת יהיו פטורות מאגרות אלה: אגרת פיקוח אווירי, אגרות נחיתה והמראה של מטוסים, אגרות סבלות ושירותי נוסע שמשלם בעל כלי הטיס, ואגרת נוסע שחייב בה הממריא לחוץ לארץ משדה תעופה שבאזור אילת.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על טיסה בינלאומית משדה תעופה עובדה ואליו.

(תיקון מס' 7) תשע"ג-2013

פרק ד'1: עונשין

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 172 (ה"ח 768)

הוספת פרק ד'1

הצגת חשבונית מס בלי הטובין (תיקון מס' 7) תשע"ג-2013

13א.   עוסק או מוביל מטעמו שהציג חשבונית על מס בשיעור אפס בכניסה לאילת בלי שהיו עמו הטובין נושא החשבונית, בניגוד להוראות סעיף 5(ב), דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפרק זה – חוק העונשין).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 172 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 13א

הוצאת טובין מאילת (תיקון מס' 7) תשע"ג-2013

13ב.   עוסק או מוביל מטעמו שהעביר טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס, מאזור אילת למקום אחר בישראל, בלי שבידו מסמך המעיד על ביטול העסקה, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 172 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 13ב

פרק ה': הוראות שונות

פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם

14.   הפיקוח על הכנסת טובין לאזור אילת, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שניתן לגביהם פטור או הקלה על פי חוק זה, יהיה בידי רשות המכס; לענין זה רשאי המנהל להורות על מקומות הכנסת טובין והוצאתם ועל הימים והשעות שבהם מותר להכניס או להוציא טובין, וליתן כל הוראה הנראית לו דרושה.

הפחתת מחירים ופיקוח עליהם

15.   (א)  כל שר רשאי, בתחום סמכותו –

(1)   לצוות על הפחתת מחיריהם של טובין ושירותים שניתנו לגביהם הטבות על פי חוק זה;

(2)   להתקין תקנות בדבר הפיקוח על המחירים של טובין ושירותים, לרבות בדבר מתן סמכויות לעובדי ציבור, ככל הנחוץ לביצוע סעיף זה.

           (ב)  הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, יחולו, בשינויים המחוייבים, כאילו כל צו ותקנה שניתנו לפי סעיף זה ניתנו לפי החוק האמור.

החלת הוראות

16.   (א)  באין הוראה אחרת לפי חוק זה יחולו לגבי המסים שחוק זה מתייחס אליהם הוראות החוקים שלפיהם מוטלים אותם מסים; לענין תשלום מסים עקיפים ומס ערך מוסף כאמור בסעיף 8 בידי מי שמביא אתו טובין מאזור אילת למקום אחר בישראל, יראו אותו כמי שנכנס לישראל מחוץ לארץ ואת הטובין שאתו יראו כטובין שהוא נושא עמו או כמטען לואי שלו; שר האוצר רשאי לקבוע פטורים מהמסים האמורים לפי סכום ערך מרבי או לפי סוג הטובין.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ו-1985

           (ב)  טובין שהועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בלי ששולמו המסים או הוחזרו ההטבות כנדרש על פי סעיף 8, יראו את הטובין כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס החלות על טובין מוברחים, גם אם ההטבות ניתנו שלא בקשר ליבוא.

מיום 1.11.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח 1753)

(ב) טובין שהועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בלי ששולמו המסים או הוחזרו ההטבות כנדרש על פי סעיף 8, יראו את הטובין  שלגביהן ניתנו ההטבות כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס החלות על טובין מוברחים, גם אם ההטבות ניתנו שלא בקשר ליבוא.

תחולה על תושבי שטח גובל

17.   הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יחיד וחבר-בני-אדם הפועלים בשטח שרחבו קילומטר אחד מגבולות אזור אילת כאילו הם תושבי אילת, אם נתקיימו בהם התנאים האחרים שבהגדרת תושב אילת, וכן לגבי טובין המיובאים לשטח האמור או הנמצאים או הנמכרים בו, ולגבי שירותים הניתנים בו.

ביצוע ותקנות

18.   (א)  שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)   הבטחת השימוש בטובין ובשירותים למטרות שלהם נועדו על פי חוק זה, לרבות הוראות שיאפשרו גביית המס מלכתחילה והחזרתו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לאחר שיוכח שנתקיימו הוראות חוק זה;

(2)   הפעלת הוראות חוק זה לגבי עוסק שהוא תושב אזור אילת ועוסק בו ויש לו גם עסקים במקומות אחרים, ובמיוחד הוראות בדבר ייחוס מס תשומות לעסקאות מעורבות או להוצאות שאינן מתייחסות במישרין לעסקאות.

           (ב)  שר האוצר, בבואו להתקין תקנות המתייחסות לתחום שעליו מופקד שר אחר, יתייעץ עם אותו שר.

           (ג)   שר האוצר ושר התעשיה והמסחר רשאים לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מקומות באזור אילת שבהם יינתנו למפעלים מאושרים הטבות מס הניתנות למיזם מורשה באזור נמל חפשי אילת.

 

תחילה והוראות מעבר (תיקון מס' 1) תשמ"ו-1985

19.   (א)  תחילתו של חוק זה ביום י"ז בחשון תשמ"ו (1 בנובמבר 1985) (להלן – יום התחילה).

           (ב)  מכירת טובין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי כל חלק של הטובין שנמסר ביום התחילה או אחריו.

           (ג)   מכירת טובין כאמור בסעיף 5, שעל פי חוק מע"מ או התקנות שלפיו חל עליה מס ערך מוסף בעת התשלום, תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.

           (ד)  מכירת מקרקעין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.

           (ה)  שירותים כאמור בסעיף 5 או בתקנות לפי סעיף 6(4), שניתנו לפני יום התחילה או שניתנו בחלקם לפני יום התחילה ובחלקם ביום התחילה או אחריו, יהיו פטורים ממס ערך מוסף, או חייבים במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי אותו חלק מהתמורה ששולם ביום התחילה או אחריו או לגבי אותו חלק של השירות שניתן ביום התחילה או אחריו, הכל לפי הענין.

מיום 1.11.1985

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח 1753)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

תחילה

19. תחילתו של חוק זה ביום שיקבעו שר האוצר, שר התיירות ושר התעשיה והמסחר, אך לא יאוחר מיום י"ז בחשון התשמ"ו (1 בנובמבר 1985).

 

(תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996

התוספת הראשונה

(סעיף 1)

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 258 (ה"ח 2486)

הוספת התוספת הראשונה

שירותי התיירות כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976

בית מלון, לרבות שירות הניתן בו, ועסק הנמצא בתחומו והמיועד בעיקר לאורחיו

בית אוכל

חניון

סוכנות נסיעות, וכל עיסוק אחר בתיירות נכנסת או יוצאת, למעט עיסוק בנסיעות בינלאומיות

משרד לתיור

שירותי מורי דרך

עיסוק קבוע בארגון כנסים, סמינרים, סימפוזיונים וקבוצות לימוד (להלן – כנס), לרבות עיסוק בשירות מתורגמנות לכנס

השתתפות בכנס

 

תק' תשע"א-2011

התוספת השניה

(סעיף 5(א) ו-(ג))

מיום 17.7.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1059

החלפת התוספת השניה

לנוסח התוספת השניה לפני החלפתה

רכב פרטי כהגדרתו בתקנה 1(1)(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, למעט רכב המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;

אופנוע שסיווגו בפרט 87.11 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"א-2011 (להלן – הצו), למעט אופנוע המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;

אופנוע ים שסיווגו בפרט 89.03 לצו, למעט אופנוע כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;

טרקטורון שסיווגו בפרט 87.01 לצו או בפרט 87.03 לצו, למעט טרקטורון כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;

טרקטור משא שסיווגו בפרט 87.01 לצו או בפרט 87.03 לצו, למעט טרקטור כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;

צגים שסיווגם בפרט 85.28.5000 לצו, מטולים שסיווגם בפרט 85.28.6000 לצו ומקלטי טלוויזיה שסיווגם בפרט 85.28.7000 לצו, למעט צג, מטול ומקלט טלוויזיה כאמור, המשמשים במלון באזור אילת וכל עוד הם משמשים לכך, ולמעט צגי LCD למחשב בלבד שגודלם אינו עולה על 25 אינצ' שסיווגם בפרט 85.28.5190 לצו;

סיגריות וטבק ומוצריו, שסיווגם בפרטים 24.01, 24.02 ו-24.03 לצו;

תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל פני מועד המכירה; לעניין זה, "תכשיט" – לרבות שעון;

בול – כהגדרתו בחוק הדואר, התשמ"ו-1986.

 

 

       חיים הרצוג                 שמעון פרס                 יצחק מודעי

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                        שר האוצר

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ה מס' 1156 מיום 7.8.1985 עמ' 204 (ה"ח תשמ"ה מס' 1747 עמ' 261).

תוקן ס"ח תשמ"ו מס' 1161 מיום 3.11.1985 עמ' 42 (ה"ח תשמ"ו מס' 1753 עמ' 2) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.11.1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5010 מיום 27.2.1987 עמ' 527 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.11.1985.

ק"ת תשמ"ט מס' 5164 מיום 14.2.1989 עמ' 475 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.11.1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5374 מיום 30.7.1991 עמ' 1075 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ד מס' 5570 מיום 31.12.1993 עמ' 319 – צו תשנ"ד-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 45 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 2 בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994; תחילתו ביום 1.1.1994.

ס"ח תשנ"ו מס' 1586 מיום 21.3.1996 עמ' 257 (ה"ח תשנ"ו מס' 2486 עמ' 476) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 9 לענין תחילה.

ק"ת תש"ס: מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 102 – תק' תש"ס-1999. מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 714 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 4 בסעיף 37 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.7.2003 ור' סעיף 40 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 5 בסעיף 22 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; ר' שם לענין תחילה.

ק"ת תשס"ו מס' 6484 מיום 11.5.2006 עמ' 804 – תק' תשס"ו-2006.

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1059 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ס"ח תשע"ב מס' 2322 מיום 30.11.2011 עמ' 35 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 249 עמ' 418) – תיקון מס' 6; תחילתו בים 1.1.2012 ור' סעיף 2 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 171 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 7 בסעיף 54 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013.

ס"ח תשע"ו מס' 2536 מיום 10.3.2016 עמ' 620 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1011 עמ' 466) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.1.2016 ותחולתו על הכנסה שהופקה מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות