נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות האזרחים הוותיקים, תשנ"א-1991

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – אזרחים ותיקים

תוכן ענינים

2

Go

משרדי הממשלה ומוסדות המדינה במועצה

סעיף 1


תקנות האזרחים הוותיקים, תשנ"א-1991*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג)(1) ו-8 לחוק האזרחים הוותיקים, תש"ן-1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

משרדי הממשלה ומוסדות המדינה במועצה

1.    משרדי הממשלה ומוסדות המדינה לענין סעיף 4(ג)(1) לחוק יהיו אלה:

(1)   משרד ראש-הממשלה;

(2)   משרד האוצר;

(3)   משרד הבינוי והשיכון;

(4)   משרד הבריאות;

(5)   משרד החינוך והתרבות;

(6)   משרד המשטרה;

(7)   משרד העבודה והרווחה;

(8)   משרד הפנים;

(9)   המוסד לביטוח לאומי.

י"א באדר תשנ"א (25 בפברואר 1991)                    יצחק שמיר

                                                                                               ראש הממשלה* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 704.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות