נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור),
תשנ"ח-1998

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פסולת ומיחזור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעת כמות הפסולת ביום הקובע

סעיף 2

2

Go

הפחתה הדרגתית של כמות הפסולת לסילוק

סעיף 3

2

Go

פטור

סעיף 4

2

Go

סייג

סעיף 5

3

Go

חובת דיווח

סעיף 6

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

תוספת


תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור),
תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הפנים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אשפה", "מיחזור" ו"פסולת למיחזור" - כהגדרתם בחוק;

           "אתר לסילוק פסולת" - מקום מוסדר לפי דין, המשמש לפינוי ולסילוק פסולת;

           "היום הקובע" - יום תחילתן של תקנות אלה;

           "כמות פסולת" - אשפה ופסולת למיחזור שרשות מקומית אספה ופינתה במשך שנה מתחומה לאתר לסילוק פסולת ולמיחזור, ושמשקלה נקבע בטונות בכניסה לאתר לסילוק פסולת;

           "השר" - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה.

קביעת כמות הפסולת ביום הקובע

2.    (א)  ראש רשות מקומית ימסור בהודעה לשר, לא יאוחר משלושים ימים מן היום הקובע, את כמות הפסולת שהיתה לרשות המקומית עד סוף השנה שקדמה ליום הקובע.

           (ב)  הודעה כאמור תימסר בכתב, לפי טופס 1 שבתוספת ותכלול פירוט מלא ומדויק של הנתונים, לגבי הפסולת לסוגיה כמפורט בטופס.

           (ג)   לא הודיע ראש רשות מקומית לשר כאמור בתקנת משנה (א), יקבע השר את כמות הפסולת של הרשות המקומית ביום הקובע, על פי הנתונים שבידו.

הפחתה הדרגתית של כמות הפסולת לסילוק

3.    רשות מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילוק, על ידי פינוי למיחזור של חלק ממנה, באחוזים, כמפורט להלן:

(1)  10 אחוזים לפחות - עד יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

(2)  15 אחוזים לפחות - עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000);

(3)  25 אחוזים לפחות - עד יום כ"ב בטבת תשס"ח (31 בדצמבר 2007).

פטור

4.    (א)  רשות מקומית רשאית להגיש לשר בקשה לפטור מהוראות תקנות אלה. לבקשה כאמור תצרף הרשות המקומית דין וחשבון בדבר בדיקה של הכדאיות הכלכלית של מיחזור הפסולת שלה. הדין וחשבון ייערך לפי טופס 2 שבתוספת.

           (ב)  בקשה כאמור בתקנת משנה (א), תגיש הרשות המקומית לא יאוחר מ-6 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.

           (ג)   השר יבדוק את הבקשה וישיב לרשות המקומית תוך 30 ימים; לא השיב השר במועד, תהיה הרשות המקומית פטורה מקיום תקנות אלה עד מסירת תשובת השר.

סייג

5.    (א)  על אף האמור בתקנה 3, השר יפטור רשות מקומית מהוראות תקנות אלה לתקופה שלא תפחת משנה אם הוכיחה הרשות המקומית, להנחת דעתו של השר, אחת מאלה:

(1)   קיומן של חלופות לסילוק הפסולת כדאיות יותר מבחינה כלכלית ושאינן מזיקות מבחינה סביבתית; לענין פסקה זו, "שאינן מזיקות מבחינה סביבתית" - חלופות שנקבעו והפועלות על פי כל דין;

(2)   מצויה אצלה בשימוש טכנולוגיה כדאית יותר מבחינה כלכלית ושאינה מזיקה מבחינה סביבתית, לשימוש חוזר בפסולת.

           (ב)  ראה השר כי התנאים המנויים בתקנת משנה (א) מתקיימים לגבי חלק מן הפסולת כאמור בתקנה 3, יפטור אותה השר מהוראות התקנות לגבי אותו חלק.

חובת דיווח

6.    ראש רשות מקומית ידווח לשר, בחודש ינואר של כל שנה או במועד אחר שיקבע השר לאותה רשות מקומית, על כמות הפסולת שלה, לפי טופס 1 שבתוספת.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתמוז תשנ"ח (1 ביולי 1998).

תוספת

טופס 1

(תקנות 2(ב) ו-6)

דין וחשבון לגבי כמויות פסולת

שם הרשות המקומית      

מספר תושבים      

תקופת הדיווח: מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר שנת      

כמות פסולת למיחזור לסוגיה, שפונתה למיחזור, כמפורט להלן:

                                                                                                              מקום/מפעל

                סוג פסולת למיחזור                       כמות (טון)             שאליו פונתה הפסולת

נייר עיתון                                                             

קרטון                                                                  

נייר משרדי                                                           

חומרים פלסטיים                                                   

חומרי מתכת                                                         

זכוכית                                                                 

גזם                                                                     

חומר אורגני רקבובי לקומפוסט                               

אחר                                                                    

סך הכל                                                    

אישור

אני       ראש הרשות המקומית       מאשר בזאת את נכונות הנתונים המפורטים בטופס זה.

                   תאריך                                        ________________

                                                                                                           חתימה

טופס 2

(תקנה 4(א))

דין וחשבון לבדיקת הכדאיות הכלכלית למיחזור ברשויות מקומיות

חלק א' – כללי

1.    שם הרשות      

2.    מספר תושבים      

3.    מספר בתי אב      

4.    כמות הפסולת המוצקה הנוצרת       טון/שנה.

       כמות הפסולת לפי הסוגים השונים:

א.    פסולת ביתית       טון/שנה

ב.    גזם       טון/שנה

ג.    פסולת בנין       טון/שנה

ד.    גרוטות מתכת       טון/שנה

5.    סקר הרכב אשפה (אם קיים):

א.    חומר אורגני רקבובי       טון/שנה

ב.    נייר (עיתון, קרטון, נייר משרדי)       טון/שנה

ג.    פלסטיק       טון/שנה

ד.    גרוטות מתכת       טון/שנה

ה.    זכוכית       טון/שנה

ו.     אחר       טון/שנה

6.    הימצאות תחנת מעבר בישוב () ומרחקה       ק"מ

אם תחנת המעבר מצויה מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית - המרחק של התחנה מגבול שטח השיפוט הוא       ק"מ.

7.    האם קיים קו מיון בתחנת המעבר ().

8.    עלויות נוכחיות לטיפול בפסולת מוצקה:

א.    עלויות איסוף[1] בעיר       ש"ח/טון

ב.    עלויות בתחנת המעבר       ש"ח/טון

ג.    עלויות השינוע לאתר ההטמנה       ש"ח/טון

ד.    עלויות הטמנה       ש"ח/טון

סה"כ עלויות טיפול בפסולת       ש"ח/טון,       ש"ח/שנה.

חלק ב' - כדאיות כלכלית להקמת מערך המיחזור

1.    פירוט מקורות ההכנסה/חסכון הצפויים ממכירת חומרי הגלם (לדוג' מכירת חומר הגלם בשער המפעל, הנחה במחיר פינוי הפסולת וכו'):      

2.    פירוט צעדי החסכון/מקורות החסכון כתוצאה מהטיפול בפסולת מוצקה:

א.    צעדי החסכון בעלויות האיסוף בעיר      

סה"כ חסכון בעלויות האיסוף       שקלים חדשים לשנה.

ב.    צעדי החסכון בעלויות השינוע לתחנת המעבר      

סה"כ חסכון בעלויות השינוע לתחנת המעבר       שקלים חדשים לשנה.

ג.    צעדי החסכון בעלויות תחנת המעבר      

סה"כ חסכון בעלויות תחנת המעבר       שקלים חדשים לשנה.

ד.    צעדי החסכון בעלויות השינוע לתחנת המעבר      

סה"כ חסכון בעלויות השינוע לאתר ההטמנה       שקלים חדשים לשנה.

ה.    צעדי החסכון בעלויות הטמנה      

סה"כ חסכון בעלויות ההטמנה       שקלים חדשים לשנה.

סה"כ חסכון כתוצאה מהפעלת מערך המיחזור ברשות המקומית       שקלים חדשים לשנה.

3.    פירוט עלויות הפעלת מערך המיחזור:

א.    תוספת תשתית לקיום מערך המיחזור (תכנון, כלי אצירה וכו'), פרט      

סה"כ תוספת עלויות בתשתית       שקלים חדשים לשנה.

ב.    תוספת בעלויות האיסוף בעיר כתוצאה מקיום מערך המיחזור, פרט      

סה"כ תוספת עלויות איסוף       שקלים חדשים לשנה.

ג.    תוספת בעלויות תחנת המעבר (אם קיימות), פרט      

סה"כ תוספת בעלויות תחנת המעבר       שקלים חדשים לשנה.

ד.    עלויות שינוע למפעל המיחזור (אם קיימות), פרט      

סה"כ עלויות שינוע       שקלים חדשים לשנה.

ה.    עלויות קליטת חומר הגלם בשער המפעל (אם קיימות), פרט      

סה"כ עלויות קליטת חומר הגלם בשער המפעל       שקלים חדשים לשנה.

סה"כ תוספת בעלויות הטיפול בפסולת       שקלים חדשים לשנה.

4.    סה"כ כדאיות למיחזור 10% ברשות       שקלים חדשים לשנה.

5.    אם אין כדאיות כלכלית למיחזור, פרט מהן החלופות לטיפול/סילוק פסולת מוצקה הנמצאות בשימוש וישימות יותר מבחינה כלכלית ואינן מזיקות מבחינה סביבתית      

6.    עלויות הטיפול בפסולת מוצקה בשיטות הטיפול החלופיות        שקלים חדשים לשנה.

י"ג בניסן תשנ"ח (9 באפריל 1998)                         רפאל איתן

                                                                                         השר לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5898 מיום 13.5.1998 עמ' 712.

[1] אחסון הפסולת במכלי האצירה וריקונה אל רכב האיסוף ושינועה לתחנת המעבר

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות