נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), תשנ"ט-1999

 

 

בריאות – מידע גנטי – איסור התערבות גנטית

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – איסור התערבות גנטית

תוכן ענינים

2

Go

מטרת ה

סעיף 1

2

Go

הגדרות

סעיף 2

2

Go

פעולות אסורות

סעיף 3

2

Go

ועדה מייעצת   תפקידיה וסמכויותיה

סעיף 4

3

Go

התרת התערבות גנטית מסוימת

סעיף 5

3

Go

עונשין

סעיף 6

3

Go

שמירת דינים

סעיף 7

3

Go

תוקף

סעיף 8

3

Go

ביצוע

סעיף 9

 


חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה),
תשנ"ט-1999
*

מטרת החוק (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

1.    מטרתו של חוק זה למנוע שיבוט לצורכי רביה בבני אדם על ידי קביעה שלא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם וזאת לאור ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי התערבות האסורים, והשלכותיהם על כבוד האדם, ולשם בחינת מדיניות בנוגע לסוגי ההתערבות האמורים לאור היבטים אלה, תוך התחשבות בחופש המחקר המדעי לצורך קידום הרפואה.

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח 74)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

מטרתו של חוק זה לקבוע תקופה קצובה של חמש שנים, שבה לא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם, לשם בחינת ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי התערבות אלה והשלכותיהם על כבוד האדם.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "ועדה מייעצת" – ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א-1980;

(תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

          "שיבוט אדם – human reproductive cloning" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 3) תשע"ו-2016

(1)   יצירה של עובר אדם הזהה מבחינה גנטית לאחר, אדם או עובר, חי או מת (בחוק זה – עובר משובט);

(2)   החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה או לרחם או לגוף אחר;

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח 74)

החלפת הגדרת "שיבוט אדם"

הנוסח הקודם:

"שיבוט אדם" – יצירה של אדם שלם, הזהה מבחינה גנטית כרומוזומלית באופן מוחלט לאחר, אדם או עובר, חי או מת (cloning human being);

 

מיום 24.5.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2553 מיום 25.5.2016 עמ' 882 (ה"ח 1039)

החלפת פסקה (1) להגדרת "שיבוט אדם"

הנוסח הקודם:

(1) יצירת עובר אדם על ידי העברת גרעין מתא גוף לתוך ביצית או לתוך ביצית מופרית, שממנה הוצא הגרעין (בחוק זה – עובר משובט), במטרה ליצור אדם הזהה מבחינה גנטית כרומוזומלית לאחר, אדם או עובר, חי או מת;

          "תא רביה" – תא זרע או ביצית של אדם;

          "השר" – שר הבריאות.

פעולות אסורות (תיקון מס' 1) תשס"ד-2004

3.    במשך תקופת תוקפו של חוק זה, לא יעשה אדם כל פעולה שהיא אחת מאלה:

(1)  שיבוט אדם – human reproductive cloning;

(2)  שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם.

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח 74)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

התערבות גנטית אסורה

3. במשך תקופת תוקפו של חוק זה לא יעשה אדם כל פעולה של התערבות בתאי אדם שמטרתה אחת מאלה:

(1) שיבוט אדם;

(2) לגרום ליצירת אדם על ידי שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy).

ועדה מייעצת – תפקידיה וסמכויותיה (תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

4.    (א)  הועדה המייעצת –

(1)   תעקוב אחד התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם;

(תיקון מס' 4) תש"ף-2020

(2)   תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק זה וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תדון בהם;

(3)   תייעץ לשר בנושא הניסויים הגנטיים בבני אדם, ותגיש לו את המלצותיה בענין האיסורים הקבועים בסעיף 3.

          (ב)  השר יקבע הוראות לענין הפעלת סמכויותיה של הועדה המייעצת לפי חוק זה; בתקנות כאמור ייקבעו גם סמכויות פיקוח ובקרה.

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח 74)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

ועדה מייעצת

4. הועדה המייעצת תעקוב אחר התפתחות הרפואה, המדע והביוטכנולוגיה בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, תגיש על כך לשר דין וחשבון מדי שנה, תייעץ לשר בענינים אלה, וכן תמליץ לשר בענין תוקף האיסורים הקבועים בסעיף 3.

 

מיום 17.6.2020

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ף מס' 2825 מיום 14.7.2020 עמ' 222 (ה"ח 1333)

(2) תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק זה וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תדון בהם;

התרת התערבות גנטית מסוימת

5.    (א)  על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא כי אין בכך כדי לפגוע בכבוד האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2).

          (ב)  עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן (א), טעונה קבלת היתר מראש, בתנאים שייקבעו.

(תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

          (ג)   בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 341 (ה"ח 74)

(ג) בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.

עונשין (תיקון מס' 1)  תשס"ד-2004

6.    העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)  מבצע שיבוט אדם – human reproductive cloning;

(2)  משתמש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם, אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5.

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 341 (ה"ח 74)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים:

(1) עובר על הוראות סעיף 3(1);

(2) עובר על הוראות סעיף 3(2) אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5.

שמירת דינים

7.    הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

תוקף (תיקון מס' 4)  תש"ף-2020

8.    חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"א באייר התשפ"ד (29 במאי 2024).

מיום 7.1.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 341 (ה"ח 74)

8. חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו עד יום ה' באדר התשס"ט (1 במארס 2009).

 

מיום 24.5.2009

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2212 מיום 22.10.2009 עמ' 233 (ה"ח 447)

8. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ה' באדר התשס"ט (1 במארס 2009) עד יום ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016).

 

מיום 24.5.2016

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ו מס' 2553 מיום 25.5.2016 עמ' 882 (ה"ח 1039)

8. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016) כ"ט באייר התש"ף (23 במאי 2020).

 

מיום 17.6.2020

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ף מס' 2825 מיום 14.7.2020 עמ' 222 (ה"ח 1333)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

תוקף

8. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ט באייר התש"ף (23 במאי 2020).

 

ביצוע (תיקון מס' 4)  תש"ף-2020

9.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

מיום 17.6.2020

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ף מס' 2825 מיום 14.7.2020 עמ' 222 (ה"ח 1333)

9. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                       יהושע מצא

                                                 ראש הממשלה                                                    שר הבריאות

            עזר ויצמן                                            דן תיכון

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 * פורסם ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 עמ' 47 (ה"ח תשנ"ח מס' 2741 עמ' 482).

תוקן ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 340 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 74 עמ' 290) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 7.1.2004 ור' סעיף 8 לענין תחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2212 מיום 22.10.2009 עמ' 233 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 447 עמ' 768) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 24.5.2009 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"ו מס' 2553 מיום 25.5.2016 עמ' 882 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1039 עמ' 988) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 24.5.2016 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. תחילתו של חוק זה ביום ט"ז באייר התשע"ו (24 במאי 2016), ואולם לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תש"ף מס' 2825 מיום 14.7.2020 עמ' 222 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1333 עמ' 370) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התש"ף (17 ביוני 2020), אולם לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות