נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997

חקלאות טבע וסביבה – נהיגה ברכב בחוף הים

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – נהיגה ובטיחות

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – עבירות וביהמ"ש

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור נהיגה בחוף הים

Go

2

סעיף 3

סייגים לנהיגה בחוף הים

Go

2

סעיף 4

הסמכת מפקחים

Go

2

סעיף 6

סמכויות מפקחים

Go

3

סעיף 7

עונשין

Go

3

סעיף 7א

סמכויות בית משפט

Go

3

סעיף 7ב

סמכות בית משפט לפסול רישיון נהיגה

Go

3

סעיף 8

פסילת רשיון נהיגה

Go

3

סעיף 8א

תחולה על המדינה

Go

4

סעיף 9

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 10

שמירת דינים

Go

4


חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          "חוף הים" –

(1)   רצועת קרקע, ברוחב של 100 מטרים, לאורך הים מנקודת גאות המים שבחוף;

(2)   ברצועת קרקע, כאמור בפסקה (1), שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964 - כל תחום מקום הרחצה המוכרז, אף אם הוא חורג מרוחב של 100 מטרים,

למעט דרכים שהוסדרו על פי חיקוק, ובכלל זה תחום שרשות מקומית פרסמה הודעה כי הוא מיועד להורדת כלי שיט לים, תחומים שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971, תחום מעגן, בתחום שיועד לו בתכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, המשמש בפועל למטרה זו, וחניונים;

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

"חוף הים" –

(1) רצועת קרקע, ברוחב של 100 מטרים, לאורך הים מנקודת גאות המים שבחוף;

(2) ברצועת קרקע, כאמור בפסקה (1), שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964 - כל תחום מקום הרחצה המוכרז, אף אם הוא חורג מרוחב של 100 מטרים,

למעט דרכים שהוסדרו על פי חיקוק, ובכלל זה תחום שרשות מקומית פרסמה הודעה כי הוא מיועד להורדת כלי שיט לים, תחומים שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971, תחום מעגן, בתחום שיועד לו בתכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, המשמש בפועל למטרה זו, וחניונים;

          "ים" - ים התיכון, ים סוף, ים המלח, ים כנרת;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          "מפקח" – מי שמונה לפי סעיף 4;

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 746 (ה"ח 483)

הוספת הגדרת "מפקח"

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          "מפקח הגנת הסביבה" – עובד המשרד להגנת הסביבה שהוסמך בידי השר להגנת הסביבה לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (בחוק זה – חוק הגנת הסביבה);

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

הוספת הגדרת "מפקח הגנת הסביבה"

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          "נהיגה" – לרבות העמדת רכב או חנייתו;

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

הוספת הגדרת "נהיגה"

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          "רכב" – כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים ותלת-אופן;

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

החלפת הגדרת "רכב"

הנוסח הקודם:

"רכב" –

(1) כמשמעותו בפקודת התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה), ובין היתר, טרקטורון, ג'יפ או רכב שדה בדומה לו ואופנוע, למעט אופניים;

(2) רכב כאמור בפסקה (1) גם כשהוא משמש לרוכלות;

          "השר" - שר הפנים.

איסור נהיגה בחוף הים

2.    לא ינהג אדם ברכב בחוף הים.

סייגים לנהיגה בחוף הים

3.    על אף הוראת סעיף 2, רשאי אדם שהורשה לכך לנהוג ברכב בחוף הים לאחת ממטרות אלה:

(1)  שמירה על בטחון הציבור ועל בטחון המדינה;

(2)  ביצוע משימות שיטור על פי דין;

(3)  פיקוח והצלה;

(4)  מתן שירותים בתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך בכתב על ידי ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(5)  מתן שירותים מחוץ לתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך על ידי הממונה על המחוז;

(6)  מטרה אחרת שאישר השר בצו.

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

4.    (א)  השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          (ב)  בלי לגרוע מסמכות השר להגנת הסביבה למנות מפקחי הגנת הסביבה, רשאי השר האמור להסמיך מפקחים לעניין חוק זה מקרב כל אחד מאלה:

(1)   עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו;

(2)   עובדי רשויות נחלים ומעיינות;

(3)   עובדי רשות העתיקות;

(4)   עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.";

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          (ג)   לא יוסמך מפקח לפי חוק זה, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר או השר להגנת הסביבה, לפי העניין, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר או השר להגנת הסביבה, לפי העניין, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 1 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

(א) השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו, ומתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות מקומיות ואיגודי ערים שעיקר עיסוקם שמירה על איכות הסביבה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 327 (ה"ח 436)

(1) מינהל רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981;

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

הוספת סעיף קטן 4(ג)

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

(ב) השר לאיכות הסביבה רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתוך רשימות שהגישו לו –

(1) רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981;

(2) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, של פקחים שמונו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ב-1992;

(3) רשויות נחל - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק רשויות נחלים ומעינות, תשכ"ה-1965;

(4) רשות העתיקות - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק העתיקות, תשל"ח-1978.

(ב) בלי לגרוע מסמכות השר להגנת הסביבה למנות מפקחי הגנת הסביבה, רשאי השר האמור להסמיך מפקחים לעניין חוק זה מקרב כל אחד מאלה:

(1) עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו;

(2) עובדי רשויות נחלים ומעיינות;

(3) עובדי רשות העתיקות;

(4) עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.";

(ג) לא יוסמך מפקח לפי חוק זה, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר או השר להגנת הסביבה, לפי העניין, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר או השר להגנת הסביבה, לפי העניין, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

5.    (בוטל).

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

הכשרת מפקחים

5. לא יתמנה מפקח לפי חוק זה אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שנקבע על ידי השר והשר לאיכות הסביבה, לפי הענין, בתיאום עם השר לבטחון פנים.

סמכויות מפקחים

6.       (א)  לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

(1)   לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הוראות חוק זה להזדהות בפניו ולהציג בפניו מסמכים הקשורים לקיום הוראות חוק זה לרבות רישיון רכב ורישיון נהיגה;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

(2)   להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עבירה בניגוד להוראות סעיף 2, או שבו מצוי רכב שיש חשש שנעברה בו עבירה או שבו מצוי אדם שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור; ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010 (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          (ב)  לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח שמונה בידי השר או למפקח שמונה לפי סעיף 4(ב)(4) סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן – פקודת מעצר וחיפוש), וסמכות לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור לפי הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          (ג)   (1)   סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלא או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(2)   היה למפקח או למפקח הגנת הסביבה יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי חוק זה, ברכב שאינו נושא תו רישום או סימן זיהוי אחר שנקבע לפי פקודת התעבורה, רשאי הוא לעכבו בתחום חוף הים או בסמיכות לאזור זה, למעט באזור מיושב או בדרך עירונית, דרך שאינה דרך עירונית ודרך מהירה, כדי לאפשר את הפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(3)   (נמחקה).

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

          (ד)  מפקח שהוסמך בידי השר להגנת הסביבה לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה, ואולם מפקח כאמור שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח 257)

6. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הוראות חוק זה להזדהות בפניו ולהציג בפניו מסמכים הקשורים לקיום הוראות חוק זה לרבות רישיון רכב ורישיון נהיגה;

(2) להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עבירה בניגוד להוראות סעיף 2, או שבו מצוי רכב שיש חשש שנעברה בו עבירה או שבו מצוי אדם שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור; ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט ובליווי שוטר.

(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן – פקודת מעצר וחיפוש), וסמכות לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור לפי הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.

(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), חיפוש שנערך על ידי מפקח לפי סעיף קטן (ב), ייעשה בנוכחותו של שוטר.

(ג) (1) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלא או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים;

(2) היה למפקח יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי חוק זה, ברכב שאינו נושא תו רישום או סימן זיהוי אחר שנקבע לפי פקודת התעבורה, רשאי הוא לעכבו בתחום חוף הים או בסמיכות לאזור זה, למעט באזור מיושב או בדרך עירונית, דרך שאינה דרך עירונית ודרך מהירה, כדי לאפשר את הפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה;

(3) בסעיף קטן זה, "מפקח" – מפקח שהוסמך לעניין חוק זה ושחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, חל עליו בשינויים המחויבים.

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 747 (ה"ח 483)

(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח שמונה בידי השר או למפקח שמונה לפי סעיף 4(ב)(4) סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 (להלן – פקודת מעצר וחיפוש), וסמכות לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור לפי הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.

(ג) (1) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלא או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים;

(2) היה למפקח או למפקח הגנת הסביבה יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי חוק זה, ברכב שאינו נושא תו רישום או סימן זיהוי אחר שנקבע לפי פקודת התעבורה, רשאי הוא לעכבו בתחום חוף הים או בסמיכות לאזור זה, למעט באזור מיושב או בדרך עירונית, דרך שאינה דרך עירונית ודרך מהירה, כדי לאפשר את הפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה;

(3) בסעיף קטן זה, "מפקח" – מפקח שהוסמך לעניין חוק זה ושחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, חל עליו בשינויים המחויבים.

(ד) מפקח שהוסמך בידי השר להגנת הסביבה לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה, ואולם מפקח כאמור שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

עונשין (תיקון מס' 3) תשע"א-2010

7.       (א)  הנוהג ברכב בחוף הים בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          (ב)  עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2010

          (ג)   על עבירה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 27 ו-27ב לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 103 (ה"ח 257)

7. (א) הנוהג ברכב בחוף הים בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(ב) עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ג) על עבירה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 27 ו-27ב לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

סמכויות בית משפט (תיקון מס' 3) תשע"א-2010

7א.     (א)  בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי, בגזר הדין, נוסף על כל עונש שיטיל –

(1)   לצוות עליו לתקן או לשקם כל פגיעה שגרם לסביבה או לתקן או לשקם מפגע סביבתי אחר כפי שיורה בית המשפט;

(2)   לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו לתיקון הפגיעה או לשיקום הסביבה, כאמור בפסקה (1), אם הגיש מי שהוציאן בקשה על כך לבית המשפט.

          (ב)  הורשעו בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה לפי אותו סעיף קטן, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות העניין.

          (ג)   על גביית סכום ההוצאות שנקבע לפי סעיף זה יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה).

          (ד)  לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתבען בתובענה רגילה.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 103 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 7א

סמכות בית משפט לפסול רישיון נהיגה (תיקון מס' 3) תשע"א-2010

7ב.     הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, לפסול אותו אדם מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים; החליט בית המשפט על פסילת רישיון כאמור, יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; על סעיף זה יחולו הוראות סעיף 42 לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 103 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 7ב

סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2016

7ג.     הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים; החליט בית המשפט על איסור שימוש ברכב כאמור, יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; על סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 57ג עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

מיום 11.2.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 546 (ה"ח 614)

הוספת סעיף 7ג

פסילת רשיון נהיגה ואיסור שימוש ברכב (תיקון מס' 3) תשע"א-2010 (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2016

8.       היה לשוטר או למפקח יסוד סביר להניח כי אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק זה ובאופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה, יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי –

(1)  לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיון נהיגה לאותו סוג של רכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, והוראות סעיפים 47, 48, 49 ו-50 לפקודת התעבורה יחולו בהתאם;

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2016

(2)  אם היה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם – למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העברה לתקופה של 30 ימים, וליטול את רישיון הרכב; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו) ו-57ב עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 103 (ה"ח 257)

8. היה לשוטר או למפקח יסוד סביר להניח כי אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק זה ובאופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה, יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיון נהיגה לאותו סוג של רכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, והוראות סעיפים 47, 48, 49 ו-50 לפקודת התעבורה יחולו בהתאם.

מיום 11.2.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 546 (ה"ח 614)

פסילת רשיון נהיגה ואיסור שימוש ברכב

8. היה לשוטר או למפקח יסוד סביר להניח כי אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק זה ובאופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה, יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי

(1) לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיון נהיגה לאותו סוג של רכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, והוראות סעיפים 47, 48, 49 ו-50 לפקודת התעבורה יחולו בהתאם;

(2) אם היה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם – למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העברה לתקופה של 30 ימים, וליטול את רישיון הרכב; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו) ו-57ב עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

תחולה על המדינה (תיקון מס' 3) תשע"א-2010

8א.     הוראות חוק זה יחולו על המדינה.

מיום 18.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 103 (ה"ח 257)

הוספת סעיף 8א

ביצוע ותקנות

9.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות בענינים שהשר לאיכות הסביבה, השר לבטחון פנים או שר התחבורה ממונים עליהם - יותקנו בהסכמתם.

שמירת דינים

10.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

                        בנימין נתניהו                        אליהו סויסה

                               ראש הממשלה                                    שר הפנים

            עזר ויצמן                              דן תיכון

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ז מס' 1615 מיום 17.3.1997 עמ' 84 (ה"ח תשנ"ו מס' 2542 עמ' 789).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 196 עמ' 112) – תיקון מס' 1 בסעיף 19 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו (תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 343) – תיקון מס' 1 (תיקון) תשס"ט-2009).

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 327 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 2 בסעיף 15 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2267 מיום 19.12.2010 עמ' 102 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 257 עמ' 484) – תיקון מס' 3; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 4 בסעיף 28 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.8.2011.

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 546 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 614 עמ' 36) – תיקון מס' 5.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות