נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – אסור פתיחת בתי עינוג – תשעה באב

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – חגים, מועדים וארועים

תוכן ענינים

2

Go

תשעה באב

סעיף 1

2

Go

תחילת יום האבל וסיומו

סעיף 2

2

Go

איסור עינוגים ציבוריים

סעיף 3

2

Go

תחולת האיסור

סעיף 4

2

Go

ביצוע

סעיף 5

2

Go

עונשין

סעיף 6

2

Go

בית המשפט המוסמך

סעיף 7

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 8

2

Go

תיקון פקודת העיריות    מס 64

סעיף 9


חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997*

תשעה באב

1.    תשעה באב הוא יום אבל לעם היהודי על חורבן בית המקדש.

תחילת יום האבל וסיומו

2.    תחילתו של יום האבל הוא משקיעת החמה וסיומו עם צאת הכוכבים למחרת; חל יום תשעה באב בשבת, יקוים יום האבל ביום ראשון שלאחריו.

איסור עינוגים ציבוריים  (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

3.    (א)  על אף האמור בכל דין, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיאסור קיום עינוגים ציבוריים ביום האבל, או פתיחת בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת השמש למחרתו.

           (ב)  לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" – כהגדרתו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, בסעיף 3(ב);

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

           "בתי אוכל" – לרבות בתי קפה, מסעדות, בתי תה, בתי משקה, מזנונים ומוסדות אחרים וכיו"ב, כמשמעותם בסעיף 249(20) לפקודת העיריות.

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 426 (ה"ח 3097)

3. (א) על אף האמור בכל דין, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיאסור קיום עינוגים ציבוריים ביום האבל, או פתיחת בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת השמש למחרתו.

(ב) לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" – כהגדרתו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, בסעיף 3(ב);

"בתי אוכל" – לרבות בתי קפה, מסעדות, בתי תה, בתי משקה, מזנונים ומוסדות אחרים וכיו"ב, כמשמעותם בסעיף 249 (20) לפקודת העיריות.

תחולת האיסור

4.    רשות מקומית רשאית להטיל איסור כאמור בסעיף 3 על כל אזור שיפוטה או על חלק מסוים ממנו, ובלבד שיחול על כל האוכלוסיה באותו אזור או באותו חלק ממנו.

ביצוע

5.    רשות מקומית רשאית להסמיך מפקחים לצורך ביצוע הוראות חוק זה.

עונשין

6.    עונשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי חוק זה כעונשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המועצות המקומיות, הכל לפי הענין.

בית המשפט המוסמך

7.    בית המשפט לענינים מקומיים מוסמך לדון בעבירות לפי חוק זה.

הוראת מעבר

8.    חוק עזר העוסק באיסורים החלים בתשעה באב, שהתקינה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק זה, ואשר היה נעשה כדין אילו חוק זה היה בתוקפו אותה שעה, יראוהו מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקן לפיו.

תיקון פקודת העיריות – מס' 64

9.    בפקודת העיריות, בסעיף 249 בפסקה (21), אחרי "שבמסורת דתית" יבוא "ולגבי יום תשעה באב", ובסופו יבוא "יום תשעה באב" – כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997.

                                                         בנימין נתניהו

                                                                            ראש הממשלה

                      עזר ויצמן                                                                דן תיכון

                           נשיא המדינה                                                                           יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1637 מיום 14.11.1997 עמ' 8 (ה"ח תשנ"ז מס' 2644 עמ' 494).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 426 (ה"ח תשס"ב מס' 3097 עמ' 400) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 2 לענין תוקף חוק עזר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות