Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954

בריאות – מוות – חקירת סיבת מוות

עונשין ומשפט פלילי – חקירת סיבת מוות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

טופס

סעיף 2

2

Go

ללא כותרת

סעיף 3

2

Go

חובת הודעה על גויה שהותרה

סעיף 4

2

Go

חובת בית ספר לרפואה לענות להודעה

סעיף 5

2

Go

העדר דרישה של בית ספר לרפואה

סעיף 6

2

Go

חובה למסור גויה שנדרשה

סעיף 7

2

Go

העברת גויה

סעיף 8

2

Go

אישור על קבלת הגויה

סעיף 9

2

Go

פנקס הגויות

סעיף 10

2

Go

התנגדות לשמירת גוויה בידי בית ספר לרפואה

סעיף 11

2

Go

אישורים לניתוח אנטומיה פתולוגית

סעיף 12

3

Go

עונשין

סעיף 13

3

Go

השם

סעיף 14


תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    לענין תקנות אלה –

תק' תשמ"א-1980

          "בן משפחה" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

החלפת הגדרת "קרוב" בהגדרת "בן משפחה"

הנוסח הקודם:

"קרוב" פירושו – בן זוג או בת זוג, צאצא, ילד מאומץ וצאצאיו, הורים, הורי הורים, אח או אחות וצאצאיהם, דוד או דודה וצאצאיהם;

          "גוף מוכר" פירושו – חברה קדישא וכל חבר אנשים ששר הבריאות הכיר בו לענין תקנות אלה כמוסמך לטפל בקבורת מתים, בארץ כולה או באזור מסויים בה;

תק' תשס"ה-2005

          "דגימה" – דגימה ביולוגית שאינה עולה על 20 גרם שנלקחה מנתיחת גוויה לצורך קביעת סיבת המוות.

מיום 30.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6383 מיום 4.5.2005 עמ' 624

הוספת הגדרת "דגימה"

טופס תק' תשמ"א-1980

2.    הסכמה כמשמעותה בחוק תינתן באחד מהטפסים שבתוספת לתקנות אלה, לפי הענין.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

דין גויה שלא הותרה

2. נפטר אדם ואין ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעיות (להלן – גויה שלא הותרה), רשאי קרובו או גוף מוכר לדרוש את גוייתו מידי מי שהגויה ברשותו.

תק' תשמ"א-1980

3.    (בוטלה).

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

חובת הודעה על גויה שלא הותרה

3. עברו עשרים וארבע שעות משעת מותו של אדם שגוייתו לא הותרה או משעה שנמצאה הגויה ולא נדרשה על ידי קרוב או גוף מוכר, מי שהגויה ברשותו יודיע על כך מיד לגוף מוכר ולבית ספר לרפואה.

חובת הודעה על גויה שהותרה תק' תשמ"א-1980

4.    נפטר אדם ויש ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעיות, מי שהגויה ברשותו יודיע על כך מיד לבית ספר לרפואה.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

4. נפטר אדם ויש ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעיות (להלן – גויה שהותרה), מי שהגויה ברשותו יודיע על כך מיד לבית ספר לרפואה.

חובת בית ספר לרפואה לענות להודעה תק' תשמ"א-1980

5.    קיבל בית ספר לרפואה הודעה כאמור בתקנה 4, יודיע מיד למי שהגויה ברשותו, אם הוא דורש אותה לשם ביתור לצרכי לימוד ומחקר ואם לאו.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

5. קיבל בית ספר לרפואה הודעה כאמור בתקנה 3 או 4, יודיע מיד למי שהגויה ברשותו, אם הוא דורש אותה לשם ביתור לצרכי לימוד ומחקר ואם לאו.

העדר דרישה של בית ספר לרפואה

6.    לא נתקבלה מבית הספר לרפואה הודעה כאמור עד שעברו ארבעים ושמונה שעות משעת המוות או משעת הימצא הגויה, יראו את בית הספר לרפואה כמוותר על הגויה.

חובה למסור גויה שנדרשה תק' תשל"ז-1977 תק' תשמ"א-1980

7.    נתקבלה מבית ספר לרפואה דרישה לגוויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור, מי שהגוויה ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה בתום המועד האמור.

מיום 17.2.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3665 מיום 17.2.1977 עמ' 945

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

החובה למסור גויה שנדרשה

7. נתקבלה מבית הספר לרפואה דרישה לגויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור, ולא נדרשה על ידי קרוב או גוף מוכר, מי שהגויה ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

7. נתקבלה מבית ספר לרפואה דרישה לגוויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור, ולא נדרשה על ידי קרוב או גוף מוכר, מי שהגוויה ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה בתום המועד האמור.

העברת גויה תק' תשל"ז-1977

8.    העברת גוויה לבית ספר לרפואה תיעשה בידי בית הספר לרפואה ועל חשבונו.

מיום 17.2.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3665 מיום 17.2.1977 עמ' 945

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

העברת גויה

8. העברת הגויה תיעשה על ידי בית הספר לרפואה ועל חשבונו.

אישור על קבלת הגויה

9.    (א)  בשעת מסירת הגויה יחתום בא כוח בית הספר לרפואה על קבלה בשלושה טפסים בה יצויינו פרטים אלה בדבר המת, במידה שהם ידועים:

(1)   השם;

(2)   המין;

(3)   מקום הלידה, תאריכה או הגיל המשוער;

(4)   מקום המגורים האחרון;

(5)   ההתעסקות;

(6)   שעת המוות;

(7)   העדה הדתית שעמה נמנה;

(8)   התאריך והשעה של מסירת הגויה;

(9)   מקום מסירת הגויה.

          (ב)  טופס אחד של הקבלה האמורה בתקנת משנה (א) יישאר בידי בית הספר לרפואה, הטופס השני יימסר לידי מי שהגויה היתה ברשותו והשלישי לידי רשות הלידות והפטירות המוסמך.

פנקס הגויות

10.  בית הספר לרפואה ינהל פנקס בו יירשמו הפרטים ביחס לכל גויה כאמור בתקנה 9(א) וכן תאריכה ושעתה של הוצאת הגויה או חלקים ממנה מרשותו, השם והכתובת של האדם אשר לו נמסרה הגויה או חלקים ממנה, ואם נקברה – התאריך והמקום של הקבורה.

התנגדות לשמירת גוויה בידי בית ספר לרפואה תק' תשמ"א-1980

11.  בן משפחה וגוף מוכר רשאים לדרוש את הגוויה לענין סעיף 5(ב) לחוק; התנגד אחד מהם שהגוויה או חלק ממנה יישמרו בידי בית ספר לרפואה, תהא ההתנגדות בתוקף אם נמסרה במכתב רשום שנשלח לבית הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת הגוויה לבית הספר.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

התנגדות לשמירת גויה על ידי בית ספר לרפואה

11. התנגדות של קרוב או של גוף מוכר לפי סעיף 5(ב) לחוק, שגויה או חלק ממנה יהיו שמורים על ידי בית ספר לרפואה, תהא בת תוקף אם נמסרה במכתב רשום שנשלח לבית הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת הגויה לבית הספר.

אישורים לניתוח אנטומיה פתולוגית תק' תשס"א-2001

12.  (א)  הרופאים המוסמכים לקבוע בתעודה שנחתמה על ידיהם שניתוח גויה משמש לאחת המטרות המותרות לפי החוק כאמור בסעיף 6 לחוק, הם:

(1)   לגבי אדם שמת בבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, מנהל של בית החולים או ממלא מקומו, ומנהל המחלקה של בית החולים שבה מת האדם או ממלא מקומו;

תק' תשל"ו-1976

                 (2)   (א)   לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא – כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל בית חולים או מנהל המכון הפתולוגי לרפואה משפטית על שם ליאופולד גרינברג, ובהעדרו – ממלא מקומו;

(ב)   היה האדם המת חייל, יכול שיהיה אחד משלושת הרופאים קצין רפואה ראשי של צה"ל או רופא אחר שהוא הסמיך ודרגתו אינה פחות מסגן אלוף.

תק' תשס"א-2001

          (ב)  היתה מטרת ניתוח הגוויה הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים, לא יחתום רופא על קביעה לפי תקנת משנה (א) אלא אם כן הניתוח נמנה עם הסוגים המפורטים ברשימה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות.

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2290

החלפת פסקה 12(2)

הנוסח הקודם:

(2) לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים – הרופא שטיפל בו לאחרונה לפני מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא – כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל בית חולים.

מיום 20.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 304

12. (א) הרופאים המוסמכים לקבוע בתעודה שנחתמה על ידיהם שניתוח גויה משמש לאחת המטרות המותרות לפי החוק כאמור בסעיף 6 לחוק, הם:

(1) לגבי אדם שמת בבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, מנהל של בית החולים או ממלא מקומו, ומנהל המחלקה של בית החולים שבה מת האדם או ממלא מקומו;

(2) (א) לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא – כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל בית חולים או מנהל המכון הפתולוגי לרפואה משפטית על שם ליאופולד גרינברג, ובהעדרו – ממלא מקומו;

(ב) היה האדם המת חייל, יכול שיהיה אחד משלושת הרופאים קצין רפואה ראשי של צה"ל או רופא אחר שהוא הסמיך ודרגתו אינה פחות מסגן אלוף.

(ב) היתה מטרת ניתוח הגוויה הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים, לא יחתום רופא על קביעה לפי תקנת משנה (א) אלא אם כן הניתוח נמנה עם הסוגים המפורטים ברשימה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות.

עונשין תק' תשמ"א-1980

13.  העובר על תקנות 9 או 10, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 1000 שקלים, או שני הענשים כאחד.

מיום 26.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

עונשין

13. מי שלא הודיע לגוף מוכר כאמור בתקנה 3 או עבר על התקנות 9 או 10, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 50 ל"י או שני הענשים כאחד..

השם

14.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954".

תק' תשמ"א-1980

תוספת

(תקנה 2)

טופס 1

]הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר[

תק' תשס"ה-2005

טופס 2

]הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח גוויה[

תק' תשס"א-2001

טופס 2א

]הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפויו של אדם – פעולות ניתוחיות מצילות חיים[

טופס 3

]הסכמה לניתוח גוויה[

תק' תשס"ה-2005

טופס 4

]הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות[

תק' תשס"א-2001

טופס 5

]הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות למטרות ריפויו של אדם – פעולות ניתוחיות מצילות חיים[

א' בשבט תשי"ד (5 בינואר 1954)                                        יוסף סרלין

                                                                                                             שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 417 מיום 14.1.1954 עמ' 334.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2298 – תק' תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ז מס' 3665 מיום 17.2.1977, עמ' 945 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תשמ"א מס' 4192 מיום 26.12.1980 עמ' 329 – תק' תשמ"א-1980.

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 304 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה מס' 6383 מיום 4.5.2005 עמ' 624 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.