להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות העברת אסירים לארצותיהם, תשנ"ח-1997

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר

רשויות ומשפט מנהלי – בתי סוהר – כליאה ואסירים

תוכן ענינים

2

Go

הרשות המוסמכת

סעיף 1

2

Go

הודעה לאסיר זר

סעיף 2

2

Go

פניית אסיר זר

סעיף 3

2

Go

הסכמת אסיר זר

סעיף 4

2

Go

ויתור על חיסיון רפואי

סעיף 5

2

Go

העברת הבקשה למדינה האחרת

סעיף 6

2

Go

הודעה לאסיר ישראלי

סעיף 7

3

Go

הסכמתו של אסיר ישראלי

סעיף 8

3

Go

טיפול בבקשה של אסיר ישראלי

סעיף 9

3

Go

צו של שר המשפטים

סעיף 10

3

Go

בקשה לבית המשפט לאשר נשיאת מאסר שהוטל מחוץ לישראל

סעיף 11

3

Go

הודעה על שינוי עונש המאסר

סעיף 12

3

Go

מרשם לענין העברת אסירים

סעיף 13

3

Go

בקשה להעביר אסיר זר דרך ישראל

סעיף 14

3

Go

תחילה

סעיף 15


תקנות העברת אסירים לארצותיהם, תשנ"ח-1997*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 לחוק העברת אסירים לארצותיהם, תשנ"ז-1996 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הרשות המוסמכת

1.    שר המשפטים רשאי לקבוע שעובד מבין עובדי משרדו יהיה הרשות המוסמכת לקבל בקשות להעברת אסיר למדינת ישראל וממנה ולטפל בהן.

הודעה לאסיר זר

2.    (א)  גזר בית משפט בישראל עונש מאסר על אדם שאיננו אזרח ישראלי (להלן – אסיר זר), ימסור לו מנהל בית הסוהר שבו הוא כלוא, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימים מיום כניסתו לבית הסוהר, הודעה על זכותו לפי החוק לבקש לשאת את עונשו במדינת אזרחותו; בעת מסירת ההודעה לאסיר הזר ימסור לו מנהל בית הסוהר טופס לפנייה לרשות המוסמכת כאמור בתקנה 3.

           (ב)  העתק של הודעה כאמור בתקנת משנה (א), בציון מועד מסירתה לאסיר הזר, יישלח לרשות המוסמכת וזאת תודיע לנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת אזרחותו של האסיר הזר על מסירת ההודעה.

           (ג)   הוחזק האסיר בבית מעצר משטרתי, ימסור לו מנהל בית המעצר הודעה כאמור בתקנת משנה (א), והוראות תקנות אלה יחולו עליו בשינויים המחויבים, וכל מקום בהן שנאמר בו "מנהל בית הסוהר" או "בית הסוהר", "מנהל בית המעצר המשטרתי" או "בית מעצר משטרתי" במשמע.

           (ד)  הודעה לפי תקנת משנה (א) תהיה לפי טופס 1 שבתוספת; טפסים 1 עד 5 ונוסח החוק יהיו מתורגמים לאנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית.

תק' תש"ס-1999

           (ה)  הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי אסיר זר, שאין בין מדינת ישראל לבין מדינת אזרחותו אמנה להעברת אסירים לפי החוק.

מיום 1.11.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6004 מיום 1.11.1999 עמ' 54

הוספת תקנת משנה 2(ה)

פניית אסיר זר

3.    (א)  פנייה של אסיר זר לרשות המוסמכת, בין במישרין ובין באמצעות אחר, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), תהיה לפי טופס 2 שבתוספת והיא תועבר, ללא דיחוי, לרשות המוסמכת; לפניית האסיר תצורף הסכמתו להעברה בהתאם לתקנה 4 והעתק מאושר של פסק הדין שבו הוטל העונש.

           (ב)  היה האסיר קטין, פסול דין או מאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי, רשאי לפנות במקומו קרוב משפחה, אפוטרופסו או האחראי על הטיפול בו; פנייה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

           (ג)   מנהל בית הסוהר יצרף לבקשת האסיר הזר דו"ח שיכלול את אלה: פרטים בקשר לאסיר ולעונש שהוטל עליו בישראל, בציון תקופת העונש שכבר נשא האסיר, התנהגותו של האסיר בבית הסוהר, לרבות תסקיר מטעם עובד סוציאלי המכיר את האסיר, וכל מידע אחר הנחוץ כדי לקבוע אם נתקיימו התנאים להעברת אסיר מישראל כאמור בסעיף 13(א) לחוק; כן יציין מנהל בית הסוהר אם מתנהלת חקירה פלילית נגד האסיר או אם תלוי ועומד תיק פלילי נגדו, ולענין זה תצורף חוות דעת מטעם משטרת ישראל.

           (ד)  הרשות המוסמכת תעביר את הבקשה של האסיר ואת דו"ח מנהל בית הסוהר, בצירוף המלצתה, לשר לבטחון הפנים כדי לקבל את עמדתו בקשר להעברת האסיר הזר; נידון האסיר הזר בשל עבירה כאמור בסעיף 4(ו) לחוק, תעביר הרשות המוסמכת העתק מהפנייה של האסיר או מטעמו גם לשר הבטחון כדי לקבל את עמדתו.

הסכמת אסיר זר

4.    (א)  הסכמתו של אסיר זר להעברתו למדינת אזרחותו לפי החוק תינתן בכתב בפני מנהל בית הסוהר שבו נושא האסיר את עונשו, או בפני סוהר בכיר אחר שימונה על ידי נציב בתי הסוהר לענין חוק זה (להלן - הסוהר הממונה), לפי טופס 4 שבתוספת, שיהיה מתורגם לשפה המובנת לאסיר הזר.

           (ב)  בטרם יתן האסיר הזר את הסכמתו להעברתו למדינת אזרחותו יסביר לו מנהל בית הסוהר או הסוהר הממונה, בשפה המובנת לאסיר, בעצמו או בעזרת מתורגמן, את כל אלה:

(1)   המשך נשיאת העונש במדינת אזרחותו של האסיר ייעשה בהתאם לדין הקיים במדינה האמורה בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל בישראל לענין זה יפסיק לחול עליו;

(2)   עם זאת, כל שינוי שיחול, לפי הדין בישראל, בעונש שהוטל על האסיר יובא לידיעתה של מדינת אזרחותו של האסיר כדי שזאת תקצר את תקופת המאסר של האסיר או תשחרר אותו בהתאם למה שייקבע בישראל;

(3)   הסכמתו של האסיר להעברה היא סופית ואין הוא רשאי לחזור בו לאחר נתינתה;

(4)   העברת האסיר למדינת אזרחותו מותנית בכך שמדינת ישראל ומדינת אזרחותו מסכימות להעברתו כאמור;

(5)   העברת האסיר למדינת אזרחותו תיעשה כשהאסיר נמצא במשמורת;

(6)   הוצאות ההעברה של האסיר למדינת אזרחותו, לרבות הוצאות ליוויו, לא יהיו על חשבון מדינת ישראל.

           (ג)   היה האסיר הזר קטין או פסול דין, תינתן הסכמת אפוטרופסו לפי טופס 5 שבתוספת לאחר שהוסבר לו מה הם תנאי ההעברה כאמור בתקנת משנה (ב); טופס 5 יהיה מתורגם לשפה המובנת לאפוטרופסו של האסיר הזר.

           (ד)  באסיר כאמור בסעיף 4(ד) לחוק, יאשר בכתב מי שאחראי על הטיפול באסיר שהעברת האסיר למדינת אזרחותו נעשית על דעתו.

ויתור על חיסיון רפואי

5.    ביקש אסיר זר לעבור למדינת אזרחותו בשל מצב בריאותו יוותר בכתב על החיסיון בקשר לתיקו הרפואי וימלא בטופס מתן הסכמתו את הספח המיועד לכך ויחתום עליו.

העברת הבקשה למדינה האחרת

6.    (א)  הגיש אסיר זר לרשות המוסמכת בקשה להעבירו למדינת אזרחותו, תעביר הרשות המוסמכת עותק של הבקשה לנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של אותה מדינה; לבקשה תצורף עמדת מדינת ישראל בקשר להעברת האסיר.

           (ב)  קיימת אמנה להעברת אסירים בין מדינת ישראל לבין מדינת אזרחותו של האסיר, תפעל הרשות המוסמכת בהתאם לאמור באמנה; לא קיימת אמנה כאמור, ומדינת ישראל מוכנה להעברת האסיר למדינת אזרחותו, רשאית הרשות המוסמכת לברר, באמצעות הצינורות הדיפלומטיים, אם המדינה האמורה מעוניינת בכריתת הסכם מיוחד עם מדינת ישראל לענין זה.

           (ג)   נפתחה חקירה פלילית נגד האסיר הזר או תלוי ועומד נגדו הליך פלילי, תודיע זאת הרשות המוסמכת לאסיר הזר ולמדינת אזרחותו ותציין שהטיפול בבקשת האסיר יידחה עד לסיומם של הליכים אלה.

           (ד)  הודיעה מדינת אזרחותו של האסיר שהיא מסכימה להעברתו, תעשה הרשות המוסמכת את הסידורים הנדרשים כדי להעמיד את האסיר לרשותה של אותה מדינה במקום הקבוע כתחנת כניסה לישראל; הודעה על ההסדר תימסר לשר המשפטים כדי שיתן צו להעברת האסיר כאמור בסעיף 13(ב) לחוק.

הודעה לאסיר ישראלי

7.    (א)  נודע לנציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל (להלן – נציג ישראלי) שאזרח ישראלי נידון, במדינה שבה משמש הנציג או שאליה מאומן, לעונש מאסר (להלן – אסיר ישראלי), יבקר אותו וימסור לו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימים מהיום שנודע לו הדבר, הודעה על זכותו של האסיר הישראלי לפי החוק לבקש לשאת את עונשו בישראל; העתק של הודעה כאמור ישלח הנציג הישראלי בציון מועד מסירתה לאסיר הישראלי, לרשות המוסמכת.

           (ב)  נבצר מהנציג הישראלי, במקרים מיוחדים, לבקר את האסיר כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להעביר את ההודעה בדרך אחרת; במקרה זה יבקר הנציג הישראלי את האסיר בהזדמנות האפשרית הראשונה כדי להחתימו על טופס ההודעה.

           (ג)   מסר האסיר לנציג הישראלי שברצונו לשאת את עונשו בישראל, יעזור לו הנציג לפנות לרשויות המתאימות במדינה שבה הוטל העונש; כן יודיע הנציג הישראלי לרשות המוסמכת על רצונו של האסיר הישראלי.

           (ד)  הודעה לפי תקנה זו תהיה לפי טופס 6 שבתוספת; פניה של האסיר לרשות המוסמכת תהיה לפי טופס 7 שבתוספת.

הסכמתו של אסיר ישראלי

8.    (א)  הסכמתו של אסיר ישראלי תינתן בהתאם לדין הנהוג במדינה שבה הוטל העונש.

           (ב)  הנציג הישראלי יסביר לאסיר, בטרם יתן את הסכמתו להעברה לישראל, את התוצאות של הסכמה כאמור לפי דיני ישראל ויחתים אותו על אישור קבלת המידע האמור; הנציג הישראלי יסביר לאסיר את אלה:

(1)   העונש שעל האסיר לשאת בישראל הוא העונש שהוטל עליו במדינת כליאתו, למעט התקופה שכבר נשא;

(2)   המשך נשיאת העונש בישראל ייעשה בהתאם לדין הקיים בישראל לענין נשיאת עונש מאסר וקיצורו, והדין החל במדינה שבה הוטל העונש יפסיק לחול עליו;

(3)   עם זאת, כל ביטול או שינוי של העונש שייעשה במדינה שבה הוטל העונש, אשר הובא לידיעתם של שר המשפטים או של הרשות המוסמכת, יובא בחשבון בישראל בסמוך לקבלת מידע על ביטול או שינוי כאמור;

(4)   הסכמתו של האסיר להעברה היא סופית ואין הוא רשאי לחזור בו לאחר נתינתה;

(5)   העברת האסיר לישראל מותנית בכך שמדינת ישראל והמדינה שבה הוטל העונש מסכימות להעברתו כאמור;

(6)   העברת האסיר לישראל תיעשה כשהאסיר נמצא במשמורת;

(7)   הוצאות ההעברה של האסיר לישראל, לרבות הוצאות ליוויו, לא יהיו על חשבון מדינת ישראל.

           (ג)   אישורו של האסיר על קבלת המידע לפי תקנה זו יינתן לפי טופס 8 שבתוספת; היה האסיר קטין או פסול דין יינתן האישור בידי אפוטרופסו לפי טופס 5 שבתוספת, בשינויים המחויבים.

טיפול בבקשה של אסיר ישראלי

9.    (א)  קיבלה הרשות המוסמכת בקשה של אסיר ישראלי לעבור לישראל כדי לשאת בה את עונשו, תערוך את כל הבירורים הנדרשים כדי לבדוק אם נתמלאו לגבי האסיר התנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק; בין היתר תפנה הרשות המוסמכת למשרד הפנים כדי לבדוק את מועד תחילת אזרחותו של האסיר.

           (ב)  הרשות המוסמכת תטפל בבקשה כאמור בתקנת משנה (א) אם היא כוללת פרטים אלה: פרטי זיהוי של האסיר הישראלי, פירוט העבירות שבשלהן הורשע, תאריך מתן פסק הדין שבו הורשע, פירוט העונש שהוטל עליו לרבות התקופה שהאסיר נשא במדינה שבה הוטל העונש ופירוט יתרת העונש שעליו לשאת בישראל; לבקשה יצורפו העתק מאושר של פסק הדין, אישור מרשות במדינה שבה הוטל העונש לגבי תקופת העונש שכבר נשא האסיר ויתרת העונש שעליו לשאת בישראל, וכן עמדת המדינה שבה הוטל העונש לגבי בקשתו של האסיר לשאת את יתרת עונשו בישראל.

           (ג)   בסיום איסוף המידע לענין העברתו של האסיר הישראלי לישראל, תעביר הרשות המוסמכת את ענינו, בצירוף המלצתה, להחלטת השרים.

           (ד)  החליטו השרים על אישור הבקשה, תמסור הרשות המוסמכת הודעה על כך לאסיר הישראלי ולנציג הישראלי, למדינה שבה הוטל העונש ולנציב בתי הסוהר, כדי להסדיר את הליכי ההעברה של האסיר לישראל.

           (ה)  הרשות המוסמכת, לאחר התייעצות עם נציב בתי הסוהר, תודיע למדינה שבה נמצא האסיר הישראלי את מועד בואו של סוהר ישראלי שיקבל אותו ויעבירו לישראל.

           (ו)   הרשות המוסמכת תטפל בבקשה כאמור בתקנת משנה (א) בהקדם האפשרי.

צו של שר המשפטים

10.   צו של שר המשפטים להעברת אסיר ישראלי לנשיאת מאסרו בישראל לפי סעיף 8 לחוק או להעברת אסיר זר למדינת אזרחותו לפי סעיף 13(ב) לחוק, יהיה לפי טופס 9 שבתוספת.

בקשה לבית המשפט לאשר נשיאת מאסר שהוטל מחוץ לישראל

11.   (א)  הובא אסיר ישראלי לישראל יגיש היועץ המשפטי לממשלה, לא יאוחר משלושים ימים מיום בואו לישראל, בקשה לפי סעיף 10 לחוק (להלן – הבקשה) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

           (ב)  בבקשתו יצוינו פרטי האסיר, תאריך ומקום מתן פסק הדין, העונש שהוטל על האסיר, תקופת העונש שכבר נשא האסיר ויתרת העונש שעל האסיר לשאת בישראל; היה האסיר קטין, פסול דין או אדם המאושפז במוסד לטיפול פסיכיאטרי, תפורט בבקשה גם דרך ביצוע העונש בישראל; לבקשה יצורף עותק מאושר של פסק הדין המרשיע שמבקשים לאכוף בישראל ומסמך מטעם רשויות המדינה שבה הוטל העונש, שבו נקבעה תקופת העונש שיש להפעיל בישראל.

הודעה על שינוי עונש המאסר

12.   (א)  בוטל בישראל או קוצר מאסרו של אסיר זר שהועבר למדינת אזרחותו, תמסור הרשות שביטלה את המאסר או שקיצרה אותו, הודעה על כך לרשות המוסמכת ולשירות בתי הסוהר בסמוך לקבלת ההחלטה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלתה; הרשות המוסמכת תעביר הודעה על כך למדינה שבה מוחזר האסיר בבקשה שהאסיר ישוחרר מיד או שעונשו יקוצר, לפי הענין.

           (ב)  הודעה של שר המשפטים על ביטול העונש שהוטל על אסיר ישראלי או על שינויו לפי סעיף 10(ב) לחוק, תימסר לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי הרשות המוסמכת בסמוך לאחר קבלת הידיעה מהמדינה שבה הוטל העונש ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת הידיעה; בית המשפט יורה בצו על שחרור האסיר או על קיצור עונשו בסמוך לאחר קבלת ההודעה מאת הרשות המוסמכת.

מרשם לענין העברת אסירים

13.   (א)  שירות בתי הסוהר ינהל מרשם מיוחד של אסירים זרים שהורשעו בישראל והוטל עליהם עונש מאסר; במרשם יפורט כל הליך הקשור בביצוע החוק, ומועדי ההודעות על ביטול העונש או שינויו.

           (ב)  שירות בתי הסוהר ינהל מרשם של אסירים ישראליים שהועברו לישראל על פי החוק ובו יפורטו כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א).

בקשה להעביר אסיר זר דרך ישראל

14.   (א)  הוגשה לרשות המוסמכת בקשה של מדינה זרה להעביר אסיר דרך מדינת ישראל, תעבירה הרשות לשר הפנים לטיפול כאמור בסעיף 15 לחוק.

           (ב)  הועברה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) במישרין לשר הפנים, יודיע על כך שר הפנים לרשות המוסמכת; כן יודיע שר הפנים על המשך טיפולו בבקשה לפי תקנה זו.

           (ג)   הרשות המוסמכת תנהל רישום של בקשות לפי תקנה זו אשר יכלול את כל הפרטים הקשורים בביצועה.

תחילה

15.   תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים לאחר פרסומן.

תוספת

טופס 1

(תקנה 2(ד))

]הודעה לאסיר זר בדבר זכותו לשאת את עונשו בארץ אזרחותו[

טופס 2

(תקנה 3(א))

[פנייה של אסיר זר לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל]

טופס 3

(תקנה 3(ב))

[פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת כדי לבקש את העברתו למדינת אזרחותו לשם נשיאת יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל]

טופס 4

(תקנה 4(א))

[הסכמתו של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו]

טופס 5

(תקנה 4(ג))

[הסכמה בשם אסיר זר שהוא קטין או פסול דין להעברתו למדינת אזרחותו]

טופס 6

(תקנה 7(ד))

[הודעה בדבר זכותו של אסיר ישראלי לשאת את עונשו במדינת ישראל]

טופס 7

(תקנה 7(ד))

[פנייה של אסיר ישראלי לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו במדינה אחרת]

טופס 8

(תקנה 8(ג))

[הסכמתו של אסיר ישראלי להעברתו לישראל לנשיאת יתרת מאסרו, לאחר קבלת מידע על המשמעות המשפטית של העברה זו]

טופס 9

(תקנה 10)

[צו להעברת אסיר ]

כ"ח בסיון תשנ"ז (3 ביולי 1997)           אביגדור קהלני                     צחי הנגבי

                                                                        השר לבטחון הפנים                      שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5860 מיום 6.11.1997 עמ' 60.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6004 מיום 1.11.1999 עמ' 54 – תק' תש"ס-1999.