חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

 

 

עבודה – בטיחות בעבודה – ארגון הפיקוח

 

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: שירות הפיקוח

Go

3

סעיף 1

הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו

Go

3

סעיף 2

מנגנון השירות

Go

3

סעיף 3

סמכויות מפקח עבודה

Go

3

סעיף 4

העתק דינים וחשבונות

Go

4

סעיף 5

עזרת מומחים

Go

4

סעיף 6

צווי בטיחות

Go

4

סעיף 6א

צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה

Go

4

סעיף 7

תוקף צו בטיחות

Go

5

סעיף 8

ביצוע צו בטיחות

Go

5

סעיף 8א

צו שיפור

Go

6

סעיף 8ב

ערעור

Go

6

סעיף 8ג

עונשין וקנס מינהלי

Go

6

סעיף 8ד

תכנית בטיחות

Go

6

סעיף 8ה

מידע והכשרה בטיחותית

Go

7

סעיף 8ו

תחולה על מעליות או דרגנועים שאינם במפעל

Go

7

 

פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות

Go

7

סעיף 9

הגדרות

Go

7

סעיף 10

הקמת ועדות בטיחות

Go

7

סעיף 11

הרכבת ועדת בטיחות

Go

7

סעיף 12

הודעה על ועדת בטיחות

Go

7

סעיף 13

סדרי עבודתה של ועדת בטיחות

Go

7

סעיף 14

חובות וסמכויות של ועדת בטיחות

Go

8

סעיף 15

קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה

Go

8

סעיף 16

פגיעה בכלל בטיחות

Go

8

סעיף 17

חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות

Go

8

סעיף 18

העברת סמכויות

Go

9

סעיף 19

נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות

Go

9

סעיף 20

נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות

Go

9

סעיף 21

הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו

Go

9

סעיף 22

חובות וסמכויות של נאמן בטיחות

Go

9

סעיף 23

חובות המעסיק

Go

9

סעיף 24

הגנה על נאמן בטיחות

Go

9

סעיף 25

ממונה על בטיחות

Go

9

 

פרק שלישי: המוסד לבטיחות ולגיהות

Go

9

סעיף 26

המוסד לבטיחות ולגיהות

Go

9

סעיף 27

פעולות המוסד

Go

10

סעיף 28

מועצת המוסד

Go

10

סעיף 29

ועדות

Go

10

סעיף 30

יושב ראש המועצה

Go

10

סעיף 31

נוהל

Go

10

סעיף 32

מינהלת המוסד

Go

10

סעיף 33

תקציב המוסד

Go

10

סעיף 34

הכנסות המוסד

Go

10

סעיף 34א

משלוח מסמכים למוסד

Go

10

 

פרק שלישי 1: פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה

Go

11

סעיף 34ב

פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה

Go

11

 

פרק רביעי: שונות

Go

11

סעיף 35

שמירת סוד

Go

11

סעיף 36

עונשין

Go

11

סעיף 37

העברה מכהונה

Go

11

סעיף 38

משלוח חינם בדואר

Go

11

סעיף 39

קיום מינויים

Go

11

סעיף 40

הגבלת תחולה

Go

11

סעיף 41

ביטול

Go

11

סעיף 42

שמירת דינים וחובות

Go

12

סעיף 43

תקנות

Go

12

סעיף 43א

אגרות

Go

12

סעיף 44

הוראות מעבר

Go

12

 


חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954*

פרק ראשון: שירות הפיקוח

הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו

1.    יוקם שירות פיקוח על העבודה (להלן – השירות), שמתפקידו –

(1)  לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על קיומו;

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

(2)  לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן – בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן – גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק או משלח יד או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעסיקים;

(3)  למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו שר העבודה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(2) לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן – בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן – גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק או משלח יד או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעבידים המעסיקים;

מנגנון השירות

2.    (א)  מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי עבודה שימונו על ידי שר העבודה, דרך כלל או לענפי פעולה מסויימים או לתפקידים מסויימים.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ב)  שר העבודה ימנה מבין מפקחי העבודה מפקח עבודה ראשי (להלן – מפקח עבודה ראשי), סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים (להלן – מפקח עבודה אזורי). מפקח עבודה רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.

          (ג)   הודעה על כל מינוי לפי סעיף קטן (א) ו-(ב) ועל מענם של מפקחי עבודה אזוריים תפורסם ברשומות; ורשאי השר לקבוע בהודעה את המרחב שיראוהו כתחום פעולתו של מפקח עבודה אזורי.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח 1472)

(ב) שר העבודה ימנה מבין מפקחי העבודה מפקח עבודה ראשי (להלן – מפקח עבודה ראשי), סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים (להלן – מפקח עבודה אזורי). מפקח עבודה רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.

סמכויות מפקח עבודה (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

3.    בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

(1)  להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועסקים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועסקים בו, או נעשית בו, עבודה לצרכי עסק או משלח יד (להלן בפרק זה – מקום עבודה);

(2)  לבדוק במקום עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

(3)  לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות העבודה;

(4)  לחקור – בין לבדו ובין בפני אדם אחר – בכל ענין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו; מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו;

(5)  לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשמתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

(6)  ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

(7)  באישור מפקח עבודה אזורי, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

(8)  להיות מלווה על ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח 1472)

3. סמכויותיו של מפקח עבודה, נוסף לכל סמכות הנתונה לו בכל חיקוק, הן: בנוסף לכל סמכות הנתונה מפקח עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:

(1) להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועבדים בו, או נעשית בו, עבודה לצרכי עסק או משלח יד (להלן בפרק זה – מקום עבודה);

(2) לבדוק במקום עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

(3) לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות העבודה;

(4) לחקור – בין לבדו ובין בפני אדם אחר – בכל ענין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו; מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו;

(5) לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשמתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם;

(6) ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;

(7) באישור מפקח עבודה אזורי, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח;

(6) (8) להיות מלווה על ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(1) להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים מועסקים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועבדים מועסקים בו, או נעשית בו, עבודה לצרכי עסק או משלח יד (להלן בפרק זה – מקום עבודה);

העתק דינים וחשבונות

4.    לא ימסור מפקח עבודה העתק של דין וחשבון שערך או קטעים ממנו אלא על דעת מפקח העבודה הראשי.

עזרת מומחים

5.    היה מפקח עבודה סבור, כי שלומם או בריאותם של בני אדם העובדים במקום עבודה נתון בסכנה מחמת העבודה או תהליכה, מחמת מצב המכונות או המתקנים או הציוד, או מחמת דרך השימוש בהם, או מכל סיבה אחרת, רשאי הוא להביא מומחה מקצועי לאותו מקום על מנת שיעשה בפניו את הבדיקות שהוא עצמו רשאי לעשותן.

צווי בטיחות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

6.       (א)  שוכנע מפקח עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

(1)   להורות על הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה;

(2)   לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.

          (ב)  מקום שאין הסכנה תכופה לא יתן מפקח עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם נתן למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

          (ג)   צו לפי סעיף זה ייחתם על ידי מפקח עבודה אזורי ויישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיותו של צו שנמסר או שהודבק כאמור.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982 ת"ט תשמ"ב-1982

          (ד)  מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח 1472)

ת"ט תשמ"ב-1982

ס"ח תשמ"ב מס' 1057 מיום 4.8.1982 עמ' 205

6. (א) שוכנע מפקח עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה רבה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים סיכון רב שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:

(1) לאסור את השימוש במכונה, במתקן בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה;

(2) לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.

(ב) מקום שאין הסכנה תכופה לא יתן מפקח עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם נתן למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

(ג) צו לפי סעיף זה ייחתם על ידי מפקח עבודה אזורי ויישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיותו של צו שנמסר או שהודבק כאמור.

(ד) מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.

 

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1189 (ה"ח 644)

(א) שוכנע מפקח עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:

(1) לאסור את השימוש במכונה להורות על הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה;

צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה (תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

6א.     (א)  בסעיף זה –

          "אתר בנייה שאינו מוסדר" – אתר בנייה שלא הוצג בו שלט כנדרש בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988;

          "מחזיק במקום העבודה" – כהגדרתו בסעיף 172א לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

          "פעילות באתר" – למעט עבודה שנעשתה בהתאם להיתר שנתן המפקח לפי סעיף קטן (ה);

          "צו הפסקת עבודה" – צו שניתן לפי סעיף קטן (ב);

          "שכר רגיל" – כהגדרתו בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.

          (ב)  נוגע למפקח עבודה על אירוע באתר בנייה שגרם למוות או לפציעה של קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים ממשית וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, יורה המפקח בצו הפסקת עבודה על סגירת אתר הבנייה ויאסור את המשך הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה; צו הפסקת עבודה יימסר למחזיק במקום העבודה.

          (ג)   נודע למחזיק במקום העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר על אירוע באתר בנייה שגרם למוות, יפסיק המחזיק במקום העבודה את הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה.

          (ד)  ניתן צו הפסקת עבודה, יבדוק מפקח עבודה בתקופת תוקפו של הצו את הבטיחות במקום העבודה, ורשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו בשלושה ימים נוספים, וכן לתת צו לפי סעיף 6 או 8א לשם הבטחת הבטיחות.

          (ה)  (1)   על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ד), ניתן צו הפסקת עבודה, רשאי מפקח עבודה לתת היתר לבצע עבודות לתיקון ליקויי בטיחות באתר הבנייה בתקופת תוקפו של הצו, בתנאים שיורה;

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), הופסקה העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר, רשאי מפקח עבודה לתת היתר כאמור בימי הפסקת הפעילות באתר, בתנאים שיורה.

          (ו)   המחזיק במקום עבודה שלגביו ניתן צו הפסקת עבודה או הוארך תוקפו רשאי לטעון את טענותיו כלפי הצו בהזדמנות הראשונה לאחר הוצאתו; הוכיח המחזיק במקום העבודה כי עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות – יבוטל הצו; המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על החלטה שלא לבטל את הצו לפני בית דין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה.

          (ז)   עובד באתר בנייה שנסגר בצו הפסקת עבודה, שנעדר מהעבודה בשל סגירת האתר, ישלם לו מעסיקו שכר רגיל בעד התקופה שבה אתר הבנייה היה סגור מכוח הצו.

          (ח)  הודעה על מתן צו הפסקת עבודה תפורסם במקום בולט במקום העבודה וכן באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ואולם אין באי-פרסום הודעה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של הצו.

          (ט)  נודע למפקח עבודה ראשי על אירוע שגרם למות אדם או לפציעתו הקשה באתר בנייה, יודיע על כך לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.

          (י)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לפי סעיפים 6 ו-8א.

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1189 (ה"ח 644)

הוספת סעיף 6א

תוקף צו בטיחות (תיקון מס' 1) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

7.    (א)  צו לפי סעיף 6 יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט-1969, (להלן – בית דין אזורי לעבודה), על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ב)  נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד או בחומר עד שהורחק גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחון מפקח עבודה את המצב תוך שני ימים מאז נתקבלה ההודעה על ידי מפקח עבודה אזורי או על ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף 6(ד).

מיום 9.9.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 553 מיום 27.3.1969 עמ' 78 (ה"ח 748)

(א) צו לפי סעיף 6 יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי שופט בית משפט מחוזי על פי בקשה בדרך המרצה בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה תשכ"ט–1969 על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.

 

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח 1472)

7. (א) צו לפי סעיף 6 יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט–1969 (להלן – בית דין אזורי לעבודה) על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.

(ב) נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד או בחומר עד שהורחק גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחון מפקח עבודה את המצב תוך שני ימים מאז נתקבלה ההודעה על ידי מפקח עבודה אזורי או על ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף 6(ד).

ביצוע צו בטיחות (תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

8.       (א)  ניתן צו לפי סעיף 6 או 6א, רשאי מפקח עבודה, בעזרת המשטרה להשתמש בכוח במידה הדרושה לביצוע הצו.

          (ב)  לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו – מאסר שנה אחת או קנס 2000 לירות או שני הענשים כאחד, וכן קנס נוסף של 20 לירות, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

          (ב1) (1)   לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6א(ב) או לא הפסיק המחזיק במקום העבודה את העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר בניגוד להוראות סעיף 6א(ג), דין המחזיק במקום העבודה – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד, וכן הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה;

(2)   עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

          (ג)   מתן צו לפי סעיף 6 או 6א וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1190 (ה"ח 644)

8. (א) ניתן צו לפי סעיף 6 או 6א, רשאי מפקח עבודה, בעזרת המשטרה להשתמש בכוח במידה הדרושה לביצוע הצו.

(ב) לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו – מאסר שנה אחת או קנס 2000 לירות או שני הענשים כאחד, וכן קנס נוסף של 20 לירות, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

(ב1) (1) לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6א(ב) או לא הפסיק המחזיק במקום העבודה את העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר בניגוד להוראות סעיף 6א(ג), דין המחזיק במקום העבודה – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד, וכן הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה;

(2) עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ג) מתן צו לפי סעיף 6 או 6א וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.

צו שיפור (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

8א.     (א)  נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לענין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקויימת הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן – צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים; הוראות סעיף 6(ג) יחולו גם על צו שיפור; היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך.

          (ב)  המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח העבודה האזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8א

ערעור (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

8ב.     המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על צו שיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו הצו באחת הדרכים המנויות בסעיף 6(ג), ומשערער כך רשאי הוא לבקש מבית הדין שיורה על דחיית ביצוע הצו, כולו או חלקו.

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 163 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8ב

עונשין וקנס מינהלי (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

8ג.     (א)  מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו –

(1)   מאסר ששה חדשים או קנס 50,000 שקלים;

(2)   קנס נוסף 5,000 שקלים, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ו)   (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1985

          (ז)   (בוטל).

          (ח)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של המחזיק במקום עבודה, לפי יתר הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר.

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 163 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8ג

 

מיום 9.12.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח 1708)

ביטול סעיפים קטנים 8ג(ב) עד 8ג(ז)

הנוסח הקודם:

(ב) נוכח מפקח עבודה אזורי, בין עקב אי קבלת הודעה כנדרש בסעיף 8א(ב) ובין בכל דרך אחרת, כי צו שיפור לא בוצע במלואו, רשאי הוא לקבוע זאת בתעודה חתומה בידו, שבה ציין את מספר הימים שעברו מתום הזמן שנקבע לביצוע הצו עד יום מתן התעודה, ולהטיל קנס מינהלי של עשירית הסכום שאפשר להטילו לפי סעיף קטן (א)(2); מפקח עבודה אזורי רשאי לחזור ולהוציא תעודות כאמור ולהטיל קנס כאמור, עד לביצועו המלא של צו השיפור, ובתעודה חוזרת כאמור יצויין מספר הימים שעברו מיום מתן התעודה הקודמת; התעודה תומצא בדרך שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.

(ג) המועד לתשלום קנס מינהלי לפי סעיף קטן (ב) הוא חמישה עשר ימים מיום המצאת התעודה; לא שולם הקנס במועד, יווספו עליו ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפי הענין, כאמור בסעיף 97 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975.

(ד) על הטלת קנס מינהלי לפי סעיף קטן (ב) ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך חמישה עשר ימים לאחר המצאת התעודה.

(ה) שולם הקנס המינהלי ולא הוגש ערעור עליו, או שהערעור נדחה, יראו כאילו כופרה העבירה לפי סעיף קטן (א).

(ו) החלטת בית הדין האזורי לעבודה בערעור, דינה, לענין הערעור עליה, כדין פסק דין שלו בהליך פלילי.

(ז) פקודת המסים (גביה), תחול על גביית קנס מינהלי לפי סעיף זה וניתן לגבותו גם בדרך תובענה אזרחית.

תכנית בטיחות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

8ד.     (א)  המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, יכין תכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר בתקנות, ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה.

          (ב)  תכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה ובנושאי בטיחות נוספים שייקבעו בתקנות:

(1)   נוהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה, ונושאי התפקידים בו בתחומים אלה;

(2)   נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.

          (ג)   שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין הכנת תכנית בטיחות, פרטיה, עדכון התכנית והבאתה לידיעת העובדים במקום העבודה; הוראות כאמור לגבי גיהות או בריאות תעסוקתית טעונות התייעצות עם שר הבריאות.

          (ד)  המחזיק במקום עבודה ימסור למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו בכתב, העתק של תכנית הבטיחות המעודכנת, במועד שנקבע בדרישה.

          (ה)  מצא מפקח עבודה אזורי ליקוי בתכנית בטיחות, רשאי הוא לדרוש הכנת תכנית בטיחות מתוקנת או חדשה, והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים.

          (ו)   מי שלא קיים דרישה לפי סעיף קטן (ד) או (ה), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחוייבים.

          (ז)   תקנות על פי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגון מעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

(תיקון מס' 4)  תשמ"ט-1989

          (ח)  הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר עיסוקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז (להלן – מפעל גז).

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 164 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8ד

 

מיום 1.11.1989

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 113 (ה"ח 1940)

הוספת סעיף קטן 8ד(ח)

מידע והכשרה בטיחותית (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

8ה.     שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 164 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8ה

תחולה על מעליות או דרגנועים שאינם במפעל (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

8ו.      לענין סעיפים 3, 4 ו-6 עד 8ג, רואים חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית או בדרגנוע, כאילו היו מקום עבודה, וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה, המחזיק במקום העבודה.

מיום 1.1.1983

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 164 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 8ו

 

מיום 14.7.2006

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח 76)

תחולה על מעליות שאינן מעליות או דרגנועים שאינם במפעל

8. לענין סעיפים 3, 4 ו-6 עד 8ג, רואים חצרים שאינם חלק ממפעל ומשתמשים בהם במעלית או בדרגנוע, כאילו היו מקום עבודה, וכאילו היה האדם המשתמש בחצרים או תופש אותם למעשה, המחזיק במקום העבודה.

 

פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות

הגדרות

9.    לענין פרק זה –

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          "מפעל" – מקום שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, כולה או חלקה;

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 164 (ה"ח 1472)

"מפעל" – מקום שחלה עליו פקודת בתי-חרושת, 1946 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, כולה או חלקה;

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

          "המעסיק" – המחזיק במפעל;

          "נאמן בטיחות" – מי שנאמן לעניני בטיחות או גיהות מכוח הסעיפים 19 או 20.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

"המעביד" "המעסיק" – המחזיק במפעל;

הקמת ועדות בטיחות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

10.  (א)  מפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק שווה בשווה; מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25 רשאים העובדים והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי הסכם; ואולם רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, ובלבד שמספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור, לא יעלה על ארבעה;

          תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ב)  לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לועדת הבטיחות או את מקצתם, רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שקבע לכך, ומשעשה כן, ישלח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה או לארגון מעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר, הכל לפי הענין; לא קויימה הדרישה, רשאי המפקח למנות חברים בועדת הבטיחות לפי ראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעסיק למי שאינו עובד המפעל ומונה כאמור כחבר בועדת הבטיחות.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ג)   לא קבע אחד הצדדים את נציגיו לועדת הבטיחות או את מקצתם, לא יהא בכך כדי לפגוע בכשרה של הועדה לפעול ובתוקף החלטותיה.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 165 (ה"ח 1472)

10. (א) מפעל שמעבידים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווה; מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25 רשאים העובדים והמעביד להקים ועדת בטיחות לפי הסכם; ואולם רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, ובלבד שמספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור, לא יעלה על ארבעה;

תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

(ב) מפעל שמעבידים בו 25 עובדים או יותר ואחד הצדדים לא קבע את נציגיו בועדת הבטיחות, או שקבע נציגים במספר פחות משהוא רשאי לקבוע – סמכות הועדה במפעל זה לא תיפגע על ידי כך.

(ב) לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לועדת הבטיחות או את מקצתם, רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שקבע לכך, ומשעשה כן, ישלח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה או לארגון מעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר, הכל לפי הענין; לא קויימה הדרישה, רשאי המפקח למנות חברים בועדת הבטיחות לפי ראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעביד למי שאינו עובד המפעל ומונה כאמור כחבר בועדת הבטיחות.

(ג) לא קבע אחד הצדדים את נציגיו לועדת הבטיחות או את מקצתם, לא יהא בכך כדי לפגוע בכשרה של הועדה לפעול ובתוקף החלטותיה.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מפעל שמעבידים שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד המעסיק שווה בשווה; מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25 רשאים העובדים והמעביד והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי הסכם; ואולם רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, ובלבד שמספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור, לא יעלה על ארבעה;

תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

(ב) לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לועדת הבטיחות או את מקצתם, רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שקבע לכך, ומשעשה כן, ישלח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה או לארגון מעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר, הכל לפי הענין; לא קויימה הדרישה, רשאי המפקח למנות חברים בועדת הבטיחות לפי ראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעביד המעסיק למי שאינו עובד המפעל ומונה כאמור כחבר בועדת הבטיחות.

הרכבת ועדת בטיחות

11.  (א)  נציגי העובדים בועדת בטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או יתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

          (ב)  נציגי המעסיק בועדת בטיחות יתמנו על ידי המעסיק, וככל האפשר יהיו ביניהם מנהל עבודה ואחראים מטעם המעסיק לעניני הבטיחות.

          (ג)   תקופת כהונתם של חברי ועדת בטיחות והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים ייקבעו בתקנות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) נציגי המעביד המעסיק בועדת בטיחות יתמנו על ידי המעביד המעסיק, וככל האפשר יהיו ביניהם מנהל עבודה ואחראים מטעם המעביד המעסיק לעניני הבטיחות.

הודעה על ועדת בטיחות

12.  (א)  הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי ויפרש בה שמות חברי הועדה, היושב ראש והמזכיר; באותה דרך יודיע המזכיר למפקח עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בהודעה על הקמת הועדה.

          (ב)  העתקי הודעות לפי סעיף זה ישלח מזכיר ועדת הבטיחות למוסד המוקם לפי סעיף 26.

סדרי עבודתה של ועדת בטיחות (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

13.  (א)  ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש הועדה. באין רוב כאמור יהיו לועדת בטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעסיק בועדה שנתמנה על ידיו לכך, והשני מנציגי העובדים בועדה שייבחר על ידי הנציגים; יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות שתקבענה הועדה, וכל אחד מהם רשאי לכנסה. ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.

          (ב)  בכל הצבעה בועדת בטיחות יהיו לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ג)   מפקח עבודה ונציג המוסד לבטיחות ולגיהות כאמור בפרק השלישי רשאים להשתתף בישיבות ועדת בטיחות ללא זכות הצבעה, בין מיזמתם ובין לפי הזמנת הועדה או חבר בה.

          (ד)  הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 165 (ה"ח 1472)

החלפת סעיף קטן 13(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הועדה או חלק מחבריה רשאים לבקש כי נציג המוסד המוקם לפי סעיף 26 ישתתף בישיבת הועדה.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש הועדה. באין רוב כאמור יהיו לועדת בטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעביד המעסיק בועדה שנתמנה על ידיו לכך, והשני מנציגי העובדים בועדה שייבחר על ידי הנציגים; יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות שתקבענה הועדה, וכל אחד מהם רשאי לכנסה. ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.

חובות וסמכויות של ועדת בטיחות (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

14.  (א)  אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:

(1)   לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן;

(2)   לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות;

(3)   לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם;

(4)   להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

          (ב)  לא קיים מעסיק את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בפסקאות (1) או (2) לסעיף קטן (א), רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעסיק.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ג)   מי שלא קיים צו לפי סעיף קטן (ב), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחוייבים.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 165 (ה"ח 1472)

14. (א) אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:

(1) לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן;

(2) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות;

(3) לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם;

(4) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

(ב) לא קיים מעביד את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בפסקאות (1) או (2) לסעיף קטן (א), רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעביד.

(ג) מי שלא קיים צו לפי סעיף קטן (ב), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחוייבים.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) לא קיים מעביד מעסיק את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בפסקאות (1) או (2) לסעיף קטן (א), רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעביד המעסיק.

קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

15.  (א)  מפקח עבודה ישלח לועדת הבטיחות ולועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעסיק בעניני בטיחות וגיהות העלול לסייע לועדה במילוי תפקידיה.

          (ב)  מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מפקח עבודה ישלח לועדת הבטיחות ולועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעביד למעסיק בעניני בטיחות וגיהות העלול לסייע לועדה במילוי תפקידיה.

פגיעה בכלל בטיחות (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

16.  (א)  ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעסיק על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות, מפורשים או מקובלים ומעסיק רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם אמצעים אלה:

(1)   ניכוי משכרו – אך לא יותר משכר שבוע;

(2)   הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים;

(3)   במקרים מיוחדים המצדיקים זאת – העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה – פיטורין.

          (ב)  סכום שניכה מעסיק משכרו של עובד לפי סעיף קטן (א) יעמידו המעסיק לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעסיק חייב בהם על פי חיקוק.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

16. (א) ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעביד המעסיק על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות, מפורשים או מקובלים ומעביד ומעסיק רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם אמצעים אלה:

(1) ניכוי משכרו – אך לא יותר משכר שבוע;

(2) הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים;

(3) במקרים מיוחדים המצדיקים זאת – העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה – פיטורין.

(ב) סכום שניכה מעביד מעסיק משכרו של עובד לפי סעיף קטן (א) יעמידו המעביד המעסיק לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעביד המעסיק חייב בהם על פי חיקוק.

חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות (תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

17.  (א)  המעסיק –

(1)   יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה;

(2)   לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעסיק בקשר למעשה של המעסיק כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ב)  שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעסיק לועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 165 (ה"ח 1472)

17. (א) המעביד –

(1) יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה;

(2) לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעביד בקשר למעשה של המעביד כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.

(ב) שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעביד לועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

חובות המעביד המעסיק כלפי ועדת בטיחות

17. (א) המעביד המעסיק

(1) יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה;

(2) לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעביד מעסיק בקשר למעשה של המעביד המעסיק כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.

(ב) שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעביד המעסיק לועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

העברת סמכויות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

18.  שר העבודה רשאי להעביר מסמכויותיו לפי סעיף 17(א), והודעה על כך תפורסם ברשומות.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 165 (ה"ח 1472)

18. שר העבודה רשאי להעביר מסמכויותיו לפי סעיף 17 17(א), והודעה על כך תפורסם ברשומות.

נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות

19.  מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל.

נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות

20.  (א)  מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מביניהם או למנות נאמנים לעניני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.

          (ב)  דרך בחירתם או מינויים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים, ייקבעו בתקנות.

הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

21.  מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעסיקו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה; העתק ההודעה יישלח על ידי המעסיק בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעסיק.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

21. מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעבידו למעסיקו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה; העתק ההודעה יישלח על ידי המעביד המעסיק בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעביד למעסיק.

חובות וסמכויות של נאמן בטיחות

22.  ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:

(1)  לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם;

(2)  להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות;

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

(3)  להודיע בכתב למעסיק או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;

(4)  לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר העבודה;

(5)  להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(3) להודיע בכתב למעביד למעסיק או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;

חובות המעסיק (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

23.  המעסיק –

(1)   יתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו;

(2)   ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על יד נאמן בטיחות, ואם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

חובות המעביד המעסיק

23. המעביד המעסיק

הגנה על נאמן בטיחות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

24.  לא יפגע המעסיק בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חילוקי דעות בין נאמני בטיחות לבין מעסיק בקשר למעשי המעביד כאמור.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

24. לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(2) 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חילוקי דעות בין נאמני בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד כאמור.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

24. לא יפגע המעביד המעסיק בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חילוקי דעות בין נאמני בטיחות לבין מעביד מעסיק בקשר למעשי המעביד כאמור.

ממונה על בטיחות (תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 8)  תשע"ד-2014

25.  (א)  שר העבודה רשאי, בין דרך כלל בתקנות ובין בהודעה מיוחדת בכתב, להורות למעסיק על מינוי אדם מאומן כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת שעיקר תפקידו יהיה בכך. הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

          (ב)  לא יתן שר העבודה הודעה מיוחדת על פי סעיף קטן (א), אלא אם ראה שהיקף המפעל ותהליך העבודה ומידת הסיכון מצדיקים זאת, ולאחר שהתייעץ במועצת המוסד המוקם לפי סעיף 26.

          (ג)   שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות בדבר מינוי ממונה על בטיחות ופסילתו, בדבר חובותיו כלפי מפקח עבודה וועדת בטיחות ובדבר העונש שיהיה צפוי לו באי-מילוי חובותיו.

מיום 1.11.1989

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 113 (ה"ח 1940)

(א) שר העבודה רשאי, בין דרך כלל בתקנות ובין בהודעה מיוחדת בכתב, להורות למעביד על מינוי אדם מאומן כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת שעיקר תפקידו יהיה בכך. הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) שר העבודה רשאי, בין דרך כלל בתקנות ובין בהודעה מיוחדת בכתב, להורות למעביד למעסיק על מינוי אדם מאומן כראוי להיות הממונה על הבטיחות במפעל על מנת שעיקר תפקידו יהיה בכך. הוראה כאמור לגבי מפעל גז כמשמעותו בסעיף 8ד(ח) תינתן לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית.

(תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

פרק שני1: עוזרי בטיחות

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 70 (ה"ח 809)

הוספת פרק שני1

הגדרות – פרק שני1 (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25א.  בפרק זה –

          "אתר בנייה" – כל אחד מאלה:

(1)   אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים רבועים;

(2)   אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה;

          "בנייה" ו"בנייה הנדסית" – כהגדרתן בפקודת הבטיחות בעבודה;

          "הוראות הבטיחות" – הוראות הדין המפורטות בתוספת;

          "מבצע בנייה" – כמשמעותו בתקנות 1 ו-6 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988;

          "מנהל עבודה" – מי שמבצע הבנייה מינה אותו למנהל עבודה לפי תקנה 2 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988;

          "עוזר בטיחות" – כמשמעותו בסעיף 25ב;

          "פנקס המפעל" – כמשמעותו בסעיף 198 לפקודת הבטיחות בעבודה;

          "פקודת הבטיחות בעבודה" – פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 70 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25א

מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ב.  (א)  מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע לשם כך תפקידים אלה:

(1)   בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג;

(2)   דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה;

(3)   הודעה לעובד באתר הבנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

          (ב)  עוזר בטיחות רשאי לדווח למנהל העבודה על הפרות של חיקוקים אחרים בענייני בטיחות נוסף על הוראות הבטיחות.

          (ג)   מינויו של עוזר בטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם – המינוי לא ייכנס לתוקף.

          (ד)  לשם מילוי תפקידו, רשאי עוזר בטיחות לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלם, לקיימם או להגישם, לפי העניין, לפי חיקוק ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועו.

          (ה)  מפקח עבודה ראשי יפרסם רשימת תיוג לעניין תפקיד עוזר הבטיחות לפי סעיף קטן (א)(1), ורשאי הוא לפרסם רשימות תיוג שונות לסוגים שונים של מבנים (בפרק זה – רשימת תיוג).

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 70 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ב

תנאי כשירות (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ג.   לא ימונה עוזר בטיחות אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)  הוא בגיר;

(2)  הוא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית;

(3)  בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות בנושא בדיקת התקיימותן של הוראות הבטיחות באתר הבנייה בהתאם לרשימת התיוג, לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי; ההכשרה תבוצע על ידי משרד העבודה והשירותים החברתיים או על ידי מוסד לימודים שמפקח עבודה ראשי הכיר בו לביצוע תכנית ההכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעתו של מפקד העבודה הראשי, את יכולתו לבצע את ההכשרה ברמה נאותה; ההכשרה תהיה בהיקף שבין 45 ל-80 שעות, כפי שיורה מפקח עבודה ראשי; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו לשנות את היקף השעות האמור.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 71 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ג

העסקת עוזר בטיחות באתר בנייה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ד.  (א)  מבצע בנייה אחראי לכך שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית באתר בנייה יהיה נוכח באתר עוזר בטיחות.

          (ב)  עוזר הבטיחות יועסק באתר הבנייה רק בתפקידים המנויים בסעיף 25ב(א) ו-(ב).

          (ג)   מבצע בנייה יציג במקום בולט לעין באתר הבנייה שלט שבו יצוין שמו של עוזר הבטיחות שמונה ותפקידו.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 71 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ד

חובות דיווח ותיקון והפרות של הוראות הבטיחות (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ה.  (א)  מנהל עבודה ינקוט אמצעים מתאימים העומדים לרשותו לתיקון הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן, ככל שהחובה לקיים את הוראת הבטיחות מוטלת עליו לפי כל דין.

          (ב)  מנהל עבודה ידווח למבצע הבנייה, אחת לשבוע, על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו לתיקונן; ואולם דיווח עוזר הבטיחות למנהל העבודה על הפרות כאמור שעלולות לדעת מנהל העבודה לסכן חיי אדם והן לא תוקנו, יודיע על כך מנהל העבודה למבצע הבנייה, בכתב ובעל פה, מיידית.

          (ג)   מבצע בנייה ידאג לתיקון ההפרות של הוראות הבטיחות שמנהל העבודה דיווח לו עליהן כאמור בסעיף קטן (ב).

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 71 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ה

הגנה על עוזר בטיחות (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ו.   מבצע בנייה, מנהל עבודה או מעסיק לא יפגע בתנאי עבודתו של עוזר בטיחות ובמעמדו בעבודה, לא יפטרו או יגרום לפיטוריו בשל מילוי תפקידו כיאות בהתאם להוראות פרק זה, יעמיד לרשותו את האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו ויאפשר לו לבצע את עבודתו.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 71 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ו

שמירת דינים ואחריות (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ז.   אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או לגרוע מחובה או מאחריות המוטלת על מבצע בנייה או מנהל עבודה, בעניין הנוגע לבטיחות באתר הבנייה.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 72 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ז

שינוי התוספת (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ח.  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 72 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ח

תוקף (תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

25ט.  הוראות פרק זה והתוספת יעמדו בתוקפן חמש שנים מיום תחילתו של חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 – הוראת שעה), התשע"ט-2018; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו שיובא לידיעת ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בשנתיים נוספות.

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 72 (ה"ח 809)

הוספת סעיף 25ט

פרק שלישי: המוסד לבטיחות ולגיהות

המוסד לבטיחות ולגיהות

26.  (א)  מוקם בזה מוסד לבטיחות ולגיהות (להלן – המוסד), שמטרתו לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית.

          (ב)  המוסד הוא גוף מואגד ורשאי להתקשר בחוזים, לרכוש, להחזיק ולהעביר נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן, בין משפטי ובין אחר.

פעולות המוסד

27.  המוסד –

(1)   ינהל פעולות הסברה;

(2)   יערוך ויפרסם מחקרים;

(3)   יסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, ידריכם ויעודדם בפעולתם, ולפי בקשת ועדת בטיחות או חלק מחבריה ישלח, במידת האפשר, נציג לישיבות הועדה;

(4)   יסייע לשירות הפיקוח בפעולותיו;

(5)   ייעץ לשר העבודה בענינים כלליים הנוגעים לבטיחות ולגיהות;

(6)   יהא רשאי להעניק תעודת הצטיינות למצטיינים בשטח הדאגה לבטיחות ולגיהות במפעל.

מועצת המוסד (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

28.  (א)  הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר העבודה, נוגעים בדבר.

          (ב)  חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.

          (ג)   שר העבודה יקבע, בתקנות, הוראות בדבר תקופת כהונתו של המועצה והתנאים להפסקת החברות בה.

          (ד)  הודעה על הרכב מועצת המוסד תפורסם ברשומות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) הרשות העליונה של המוסד היא מועצת המוסד (להלן – המועצה), שחבריה יהיו נציגי העובדים והמעבידים והמעסיקים שווה בשווה, נציגי הממשלה ונציגי מוסדות, שהם, לדעת שר העבודה, נוגעים בדבר.

(ב) חברי המועצה יתמנו על ידי שר העבודה, ובלבד שנציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ונציגי המעבידים המעסיקים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים של מעבידים, שלדעת השר, הם רפרזנטטיביים ונוגעים בדבר.

ועדות

29.  המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ועדות קבועות או זמניות, ולקבוע את תפקידיהן ולהעביר להן מסמכויותיה.

יושב ראש המועצה

30.  שר העבודה, ובהעדרו – מי שנתמנה לכך על ידיו – יהיה יושב ראש המועצה.

נוהל

31.  המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

מינהלת המוסד (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

32.  (א)  המוסד יתנהל על ידי מינהלה שחבריה יהיו נציגי הממשלה במועצה, שיתמנו למינהלה על ידי שר העבודה, ונציגי עובדים ומעסיקים במועצה שווה בשווה, שמספרם ייקבע על ידי המועצה ושייבחרו למינהלה על ידי נציגי העובדים במועצה ועל ידי נציגי המעסיקים במועצה, כל סוג לחוד ובהצבעה נפרדת.

          (ב)  לנציגי הממשלה במינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים פה אחד יהיה מספר קולות שקול כנגד קולות יתר חברי המינהלה הנוכחים בישיבה ומצביעים.

          (ג)   המינהלה תקבע את סדר דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) המוסד יתנהל על ידי מינהלה שחבריה יהיו נציגי הממשלה במועצה, שיתמנו למינהלה על ידי שר העבודה, ונציגי עובדים ומעבידים ומעסיקים במועצה שווה בשווה, שמספרם ייקבע על ידי המועצה ושייבחרו למינהלה על ידי נציגי העובדים במועצה ועל ידי נציגי המעבידים המעסיקים במועצה, כל סוג לחוד ובהצבעה נפרדת.

תקציב המוסד

33.  (א)  המינהלה תכין הצעת תקציב שנתי למוסד ותגישו למועצה בתאריך שתקבע המועצה.

          (ב)  המועצה תדון בהצעת התקציב ותעבירה, בצירוף הערותיה והמלצותיה, לאישור שר העבודה.

          (ג)   שר העבודה רשאי לאשר את התקציב כפי שהוצע או בשינויים שימצא לנכון, לאחר בירור עם המינהלה.

הכנסות המוסד

34.  תקציבו של המוסד יכוסה מהקצבת אוצר המדינה, ומהקצבת ארגוני עובדים ומעבידים שיש להם נציגים במועצה. כן רשאי המוסד לקבל תרומות והכנסות מארגון שוחריו ומפרסומים ומפעולות אחרות.

משלוח מסמכים למוסד (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

34א.  לפי דרישת המוסד, מי שחייב לשלוח למפקח עבודה אזורי מסמך לפי סעיפים 15(ב), 21 או 23, ישלח העתק ממנו גם למוסד.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

הוספת סעיף 34א

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1997

פרק שלישי 1: פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 44 (ה"ח 2556)

הוספת פרק שלישי 1

פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1997

34ב.  (א)  משרד העבודה והרווחה יבצע, באמצעות קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, או באמצעות גוף אחר, פעולה מונעת ומחקר בתחום הבריאות והבטיחות בעבודה (להלן – פעולות), הכל מסוגים, במקומות, במועדים, בדרכים ובהיקף שיקבע שר העבודה והרווחה, ובלבד שסך כל ההוצאה הכספית למימון הפעולות לא יעלה בשנת כספים פלונית, על סך של 32 מיליון שקלים חדשים שיוקצו בתקציב משרד העבודה והרווחה.

          (ב)  הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן בכל שנה לפי מדד השכר הממוצע, המשמש לעדכון תקציב המדינה לענין תחום ביטוח לאומי, ותיווסף לו תוספת בסכום שיוקצה למטרה זו מדי שנה בתקציב משרד העבודה והרווחה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 44 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 34ב

פרק רביעי: שונות

שמירת סוד

35.  לא יגלה מומחה הפועל מכוח סעיף 5 או עובד המוסד כל דבר שהגיע לידיעתם בתוקף תפקיד לפי חוק זה, אלא תוך כדי מילוי חובה המוטלת עליהם לפי דין.

עונשין

36.  (א)  מי שעשה אחד מאלה:

(1)   הפריע למפקח עבודה מהשתמש בסמכויותיו; או

(2)   סירב להשיב למפקח עבודה על שאלה שהוא חייב להשיב עליה; או

(3)   עבר על הוראות סעיף 35;

          דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות, או שני הענשים כאחד.

(תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

          (ב)  מעסיק שעבר על הוראות הסעיפים 16(ב) או 23(2) או שמסר ללא יסוד מספיק הודעה, לפי סעיף 7(ב), למפקח עבודה אזורי על הרחקת גורם סכנה, או שלא מילא אחרי הוראה על פי סעיף 25(א), דינו – קנס 500 לירות.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ג)   מי שלא שלח למפקח עבודה אזורי או למוסד הודעה או מסמך, או העתק מאלה, והוא חייב לעשות זאת לפי חוק זה, דינו – קנס 50 לירות.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ד)  מי שלא קיים הוראה של מפקח עבודה שניתנה לפי סעיף 3(7) או שעבר על הוראות סעיף 8ד(א), דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 50,000 שקלים.

(תיקון מס' 2)  תשמ"ב-1982

          (ה)  נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, יאשם בה גם כל מי שבעת ביצועה היה מנהל פעיל, בא-כוח או שותף פעיל בחבר, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק והתקנות לפיו.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

(ג) מי שלא שלח למפקח עבודה אזורי או למוסד הודעה או מסמך, או העתק מאלה, והוא חייב לעשות זאת לפי חוק זה, דינו – קנס 50 לירות.

(ד) מי שלא קיים הוראה של מפקח עבודה שניתנה לפי סעיף 3(7) או שעבר על הוראות סעיף 8ד(א), דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 50,000 שקלים.

(ה) נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, יאשם בה גם כל מי שבעת ביצועה היה מנהל פעיל, בא-כוח או שותף פעיל בחבר, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק והתקנות לפיו.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) מעביד מעסיק שעבר על הוראות הסעיפים 16(ב) או 23(2) או שמסר ללא יסוד מספיק הודעה, לפי סעיף 7(ב), למפקח עבודה אזורי על הרחקת גורם סכנה, או שלא מילא אחרי הוראה על פי סעיף 25(א), דינו – קנס 500 לירות.

העברה מכהונה (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

37.  נאמן בטיחות או חבר ועדת בטיחות שלא מילא את החובות המוטלות עליו על פי חוק זה או שהשתמש לרעה בסמכויותיו או שהתרשל במילוי חובותיו, רשאי מפקח העבודה הראשי להעבירו מכהונתו אולם לגבי נאמן בטיחות לא יעשה כן מפקח העבודה הראשי אלא לאחר שהתייעץ בועד העובדים במפעל, אם ישנו, ולגבי חבר ועדת בטיחות שהוא נציג המעסיק לא יעשה כן, אלא לאחר שהתייעץ במעסיק.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

37. נאמן בטיחות או חבר ועדת בטיחות שלא מילא את החובות המוטלות עליו על פי חוק זה או שהשתמש לרעה בסמכויותיו או שהתרשל במילוי חובותיו, רשאי מפקח העבודה הראשי להעבירו מכהונתו אולם לגבי נאמן בטיחות לא יעשה כן מפקח העבודה הראשי אלא לאחר שהתייעץ בועד העובדים במפעל, אם ישנו, ולגבי חבר ועדת בטיחות שהוא נציג המעביד המעסיק לא יעשה כן, אלא לאחר שהתייעץ במעביד במעסיק.

משלוח חינם בדואר

38.  כל הודעה או מסמך לפי חוק זה, או העתק מאלה, מותר לשלוח למפקח עבודה אזורי במשלוח חינם בדואר רשום, במעטפה שרשום עליה "פיקוח על עבודה".

קיום מינויים

39.  (א)  מי שנתמנה להיות מפקח לפי פקודת מחלקת העבודה 1943, רואים אותו כאילו נתמנה מפקח לפי חוק זה.

          (ב)  מי שנתמנה להיות מפקח עבודה לפי חוק זה, או שרואים אותו כאילו נתמנה לכך, ייחשב לענין כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה כאילו נתמנה להיות מפקח או מפקח עבודה לענין אותו חיקוק. הוראות סעיף קטן זה חלות, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי מפקח ראשי.

הגבלת תחולה

40.  בהתיעצות עם שר הבטחון רשאי שר העבודה לקבוע בתקנות סייגים לתחולת חוק זה לגבי מפעלי משרד הבטחון.

ביטול

41.  בטלים –

(1)   הסעיף 4(2), 5(ד) ו-10 לפקודת מחלקת העבודה, 1943;

(2)   הסעיפים 39 ו-40 לפקודת בתי חרושת, 1946.

שמירת דינים וחובות (תיקון מס' 2) תשמ"ב-1982

42.  (א)  חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו; קיום חובה לפי חוק זה והתקנות לפיו, אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.

          (ב)  הורשע אדם על עבירה לפי חוק זה או שילם קנס מינהלי, אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי חוק זה והתקנות לפיו.

מיום 21.5.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 166 (ה"ח 1472)

החלפת סעיף 42

הנוסח הקודם:

אי פגיעה בדין

42. חוק זה אינו גורע מאחריותו הפלילית או האזרחית של אדם לפי כל דין אחר.

תקנות

43.    שר העבודה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתיעצות עם מועצת המוסד, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

אגרות (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

43א.  (א)  שר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   אגרה בעד הגשת בקשה לקבלת הרשאה ולחידושה;

(2)   אגרה בעד השתתפות בבחינות לשם קבלת ההרשאה;

(3)   אגרה שעל בעל הרשאה לשלם בעד פיקוח על מילוי תנאי ההרשאה בידי השירות

          (ב)  בסעיף זה, "הרשאה" – הסמכה, אישור, היתר, רישיון או הרשאה אחרת מאת שר הכלכלה והתעשייה, מפקח עבודה ראשי או גורם שהוסמך לתת הרשאה מכוח תקנות לפי חוק זה, הנדרשים לפי חוק זה לשם ביצוע עבודה, ביצוע תפקיד הכולל סמכויות בדיקה ובקרה הנדרשות בהוראות לפי חוק זה, או מתן הכשרה מקצועית.

מיום 28.1.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2525 מיום 28.1.2016 עמ' 356 (ה"ח 893)

הוספת סעיף 43א

הוראות מעבר (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1997

44.  (א)  פרק ג' בתקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג-1973 (להלן – התקנות), כנוסחו ביום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996), יראו אותו כאילו הותקן, בשינויים המחויבים, לפי סעיף 34ב, בכל הנוגע לתקופה המתחילה ביום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997).

          (ב)  בתקופה שמיום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997), ועד יום כ"ה בסיון תשנ"ז (30 ביוני 1997), ימשיך המוסד לביטוח לאומי לשלם עבור הפעולות מתוך הכספים שיעביר אליו לצורך כך משרד העבודה והרווחה בהתאם לאמור בתקנות.

(תיקון מס' 6)  תשנ"ח-1998

          (ג)   על אף האמור בסעיף 34ב ימומנו הפעולות בשנת הכספים 1997 גם מיתרת הסכום השווה ל-1% מסכום התקבולים שגבה המוסד לפי חוק מס מקביל, תשל"ג-1973, בשנת הכספים 1996, ואשר לא נוצלה למימון הפעולות בתקופה שמיום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996) ועד יום ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1997).

(תיקון מס' 6)  תשנ"ח-1998

          (ד)  המוסד לביטוח לאומי יעביר למשרד העבודה והרווחה את הסכום האמור בסעיף קטן (ג) מתוך התקבולים שגבה כאמור, למימון הפעולות עד יום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 44 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 44

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 92 (ה"ח 2650)

הוספת סעיפים קטנים 44(ג), 44(ד)

 

(תיקון מס' 11 – הוראת שעה) תשע"ט-2018

תוספת

(סעיף 25א)

הוראות הבטיחות

מיום 28.5.2019 עד יום 27.5.2024

תיקון מס' 11 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 70 (ה"ח 809)

הוספת פרק שני1

1.        סעיף 204 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

2.        תקנות 2, 3, 6 ו-7 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.

3.        תקנה 1 לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, לגבי פרט 15 בחלק הראשון לתוספת לתקנות האמורות.

4.        תקנות 79, 80 ו-164(א) עד (ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, וכן תקנות 9 עד 11 ו-81, ככל שקיומן נדרש לשם מילוי הוראות תקנות 79 ו-80 לתקנות האמורות.

5.        תקנה 2(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.

6.        תקנה 5(1) ו-(2) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.

 

 

                                        משה שרת                גולדה מאירסון

                                                 ראש הממשלה                      שרת העבודה

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ד מס' 164 מיום 3.9.1954 עמ' 202 (ה"ח תשי"ד מס' 206 עמ' 230).

תוקן ס"ח תשכ"ט מס' 553 מיום 27.3.1969 עמ' 78 (ה"ח תשכ"ח מס' 748 עמ' 15) – תיקון מס' 1 בסעיף 6 לתוספת הראשונה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום 1.9.1969.

ס"ח תשמ"ב מס' 1051 מיום 21.5.1982 עמ' 162 (ה"ח תש"ם מס' 1472 עמ' 335) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 17 חענין תחילה. ת"ט ס"ח תשמ"ב מס' 1057 מיום 4.8.1982 עמ' 205.

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ה מס' 1708 עמ' 62) – תיקון מס' 3 בסעיף 32 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985. תחילתו ביום 9.12.1995.

ס"ח תשמ"ט מס' 1286 מיום 29.9.1989 עמ' 113 (ה"ח תשמ"ט מס' 1940 עמ' 110) – תיקון מס' 4 בסעיף 34 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.12.1989.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 44 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 12) – תיקון מס' 5 בסעיף 35 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; תחילתו ביום 1.1.1997.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 92 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 6 בסעיף 44 לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.1.1998.

ס"ח תשס"ה מס' 2013 מיום 14.7.2005 עמ' 693 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 76 עמ' 142) – תיקון מס' 7 בסעיף 7 לחוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), תשס"ה-2005; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 8 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ו מס' 2525 מיום 28.1.2016 עמ' 357 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 893 עמ' 78) – תיקון מס' 9 בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2576 מיום 11.8.2016 עמ' 1189 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 644 עמ' 135) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשע"ט מס' 2761 מיום 28.11.2018 עמ' 70 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 809 עמ' 288) – תיקון מס' 11 – הוראת שעה; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ותוקפו לחמש שנים.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.