נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים

תוכן ענינים

סעיף 1

אישור ארכיון כארכיון ציבורי

Go

2

סעיף 1א

שינויים בארכיון

Go

2

סעיף 1ב

כשירות של מנהל ארכיון ציבורי

Go

2

סעיף 2

הקמת ועדה והרכבה

Go

2

סעיף 3

תפקידי הועדה

Go

2

סעיף 4

ביצוע החלטות הועדה

Go

2

סעיף 5

סדרי הדיון

Go

2

סעיף 6

השמירה על חומר ארכיוני

Go

2

סעיף 7

רישום חומר ארכיוני

Go

2

סעיף 8

דו"חות של מנהל ארכיון ציבורי

Go

2

סעיף 9

הצגת כללי העיון בחומר ארכיוני

Go

3

סעיף 10

רשות כניסה

Go

3

סעיף 11

אי קיום הוראות

Go

3

סעיף 12

השם

Go

3

תק' תשמ"ב-1982


תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957*

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות הארכיונים (הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים), התשי"ח-1957

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התיעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

אישור ארכיון כארכיון ציבורי תק' תשמ"ב-1982

1.    ארכיון יכול שיאושר כארכיון ציבורי אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הארכיון מקיים תקנון שבו מוגדרות מטרותיו ומשימותיו הארכיוניות ואשר, לדעת הגנז, הן מטרות ומשימות בעלות ענין ציבורי;

(2)  בתקנון הארכיון מפורטים התנאים שעל פיהם תותר גישת הציבור לחומר הארכיוני, העיון בחומר והשימוש בו, שהם לדעת הגנז דומים לתנאים שנקבעו בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ"ז-1966, בשינויים המחוייבים, זולת אם הרשה הגנז, לענין ארכיונים מיוחדים או לענין חומר ארכיוני מיוחד, סטיה מתנאים אלה;

(3)  לארכיון בסיס ארגוני ותקציבי להבטחת ביצוע משימותיו;

(4)  מנהל הארכיון כשיר לנהל ארכיון ציבורי לפי תקנה 1ב.

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

הוספת תקנה 1

שינויים בארכיון תק' תשמ"ב-1982

1א.     התקנון של ארכיון ציבורי והבסיס הארגוני והתקציבי שלו, כאמור בתקנה 1, לא ישונו אלא לאחר התייעצות עם הגנז.

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

הוספת תקנה 1א

כשירות של מנהל ארכיון ציבורי תק' תשמ"ב-1982

1ב.     אלה כשירים לנהל ארכיון ציבורי:

(1)  מי שקיבל תואר אקדמאי של מוסמך אוניברסיטה או תואר אקדמאי שווה לו;

(2)  מי שכיהן בארכיון חמש שנים כמנהל או בתפקיד בכיר ואחראי אחר;

(3)  מי שהיה לפני תחילתן של תקנות אלה מנהל ארכיון פחות מחמש שנים והגנז מצא אותו מתאים להיות מנהלו של ארכיון ציבורי;

תק' תשכ"ג-1963

(4)  מי שסיים קורס אוניברסיטאי לארכיונאות וקבל תעודת ארכיונאי.

מיום 29.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1486 מיום 29.8.1963 עמ' 2042

הוספת פסקה 1(4)

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

1 1ב. אלה כשירים לנהל ארכיון ציבורי:

הקמת ועדה והרכבה

2.    הגנז יקים ועדה שתהיה מורכבת מחברים אלה:

(1)  הגנז שישמש יושב ראש הועדה;

(2)  כל מנהלי הארכיונים הציבוריים;

(3)  חבר אחד שיתמנה על ידי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי;

(4)  נציג משרד ראש הממשלה שימונה על-ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;

(5)  מנהל הארכיון של צבא-הגנה לישראל.

תפקידי הועדה

3.    הועדה תתאם את פעולות מנהלי הארכיונים הציבוריים הנוגעות לרכישת חומר ארכיוני, שמירתו, רישומו, העמדתו לשימוש מחקרי ופרסומו.

ביצוע החלטות הועדה

4.    הגנז יבצע את החלטות הועדה ויתן הוראות למנהלי ארכיונים ציבוריים בהתאם להחלטותיה.

סדרי הדיון

5.    הועדה תקבע לעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

השמירה על חומר ארכיוני

6.    מנהל ארכיון ציבורי ישמור על החומר הארכיוני, המופקד בארכיון, מפני אש, גניבה, לחות ומזיקים אחרים כפי שיורה הגנז.

רישום חומר ארכיוני

7.    מנהל ארכיון ציבורי ינהל פנקס חומר ארכיוני (להלן – פנקס) וירשום בו לגבי החומר הארכיוני המופקד בארכיון הציבורי או הנמצא ברשותו פרטים אלה:

(1)  תיאור החומר הארכיוני;

(2)  מספרו הסידורי;

(3)  שמו של מוסר החומר הארכיוני ותנאי השימוש שהותנו בשעת מסירתו;

(4)  אם נמסר חומר ארכיוני לאחר, שמו של מקבל החומר ותנאי השמירה וההחזקה שהותנו בשעת מסירתו.

דו"חות של מנהל ארכיון ציבורי

8.    מנהל ארכיון ציבורי יערוך וישלח לגנוז לפחות אחת לשנה דו"ח המכיל פרטים על –

(1)  החומר הארכיוני שנרכש או נתקבל על ידי הארכיון הציבורי מתאריך הדו"ח האחרון;

(2)  החומר הארכיוני שבוער או שהוצא מרשותו של הארכיון הציבורי מתאריך הדו"ח האחרון;

(3)  החומר הארכיוני שנפגע;

(4)  שינויים בדרכי השמירה של החומר הארכיוני;

(5)  פרסומים של החומר הארכיוני שנעשו מטעם הארכיון הציבורי, לרבות פרסומים המבוססים על חקר על החומר הארכיוני;

תק' תשמ"ב-1982

(6)  פירוט המבנה הארגוני והתקציבי של הארכיון.

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

הוספת פסקה 8(6)

הצגת כללי העיון בחומר ארכיוני תק' תשמ"ב-1982

9.    תקנון הארכיון הציבורי, או חלק ממנו הנוגע לעיון בחומר הארכיוני, יוצג בארכיון הציבורי במקום הנראה לעין.

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

תקנון

9. מנהל ארכיון ציבורי יערוך תקנון בו יפורטו התנאים שעל פיהם תותר גישת הציבור לחומר הארכיוני וכן התנאים לשימוש בו על ידי הציבור, ישלח העתק ממנו לגנז ויציגו בארכיון הציבורי במקום הנראה לעין.

רשות כניסה

10.   הגנז רשאי להכנס לכל ארכיון ציבורי בכל זמן סביר כדי לברר אם קויימו הוראות תקנות אלה.

אי-קיום הוראות תק' תשמ"ב-1982

11.   (א)  מצא הגנז שלא קוימו הוראות תקנות אלה, או שלא נתקיימו התנאים המהווים בסיס לאישור הארכיון כארכיון ציבורי, חייב הוא, לאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, למסור על כך דין וחשבון לממשלה; לאחר קבלת הדין וחשבון רשאית הממשלה לבטל את האישור.

           (ב)  ביטלה הממשלה את האישור של הארכיון כארכיון ציבורי, יועבר החומר הארכיוני שבו לגנזך או לארכיון ציבורי אחר; הוראה זו לא תחול על חומר שהופקד בארכיון לפני אישורו כארכיון ציבורי, אלא אם מצא הגנז, לגבי חומר פלוני, שמבחינה ארכיונית מקצועית אין להפריד בינו לבין החומר שהופקד בו לאחר מכן.

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

דו"ח של הגנז

11. מצא הגנז שלא קויימו הוראות תקנות אלה, חייב הוא, לאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, למסור על כך דו"ח לממשלה.

השם תק' תשמ"ב-1982

12.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957".

מיום 12.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450

12. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הארכיונים (הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים), התשי"ח-1957" "תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), תשי"ח-1957".

ד' בתשרי תשי"ח (29 בספטמבר 1957)                                דוד בן-גוריון

                                                                                                                  ראש הממשלה* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 743 מיום 24.10.1957 עמ' 102.

תוקנו ק"ת תשכ"ג מס' 1486 מיום 29.8.1963 עמ' 2042 – תק' תשכ"ג-1963.

ק"ת תשמ"ב מס' 4392 מיום 12.8.1982 עמ' 1450 – תק' תשמ"ב-1982.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות