להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הארכיונים (אגרות), תשמ"ב-1982

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים – אגרות

תוכן ענינים

סעיף 1

אגרות

Go

2

סעיף 2

אגרת בקשה לעיון ולהעתקים

Go

2

סעיף 3

אגרת בקשה לעיון בספרי נפוס עות'מאניים

Go

2

סעיף 4

אגרת העתק צילומי

Go

2

סעיף 5

אגרת העתקה של סרטים וחומר מיוחד אחר

Go

2

סעיף 6

פטור לחוקרים

Go

2

סעיף 7

הצמדה

Go

2

סעיף 8

ביטול

Go

2


תקנות הארכיונים (אגרות), תשמ"ב-1982*

           בתוקף הסמכות לפי סעיפים 17א ו-18 לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, לאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרות

1.    בתקנות אלה –

           "העתק" – לרבות אישור העתק בידי הגנז או בידי מי שהגנז הסמיכו לכך;

           "חומר ארכיוני" – חומר ארכיוני המופקד בגנזך או בארכיון של רשות מקומית.

אגרת בקשה לעיון ולהעתקים

2.    המבקש לעיין, בין בעצמו ובין באמצעות עובד של הגנזך, בחומר ארכיוני שבכל ספר, תיק או רישום (להלן – תעודה) של המוסדות או מן הסוגים המנויים להלן, או המבקש לקבל העתק של תעודה כאמור, ישלם עם הגשת הבקשה אגרה לפי פרט 1 בתוספת לגבי כל תעודה:

תעודה של בית משפט או בית דין;

תעודה של מרשם מקרקעין;

תעודה בדבר תאגידים;

תעודה בדבר מעמד אישי;

תעודה בדבר תשלום מסים או תשלומי חובה אחרים;

תעודה של נוטריון ציבורי.

אגרת בקשה לעיון בספרי נפוס עות'מאניים

3.    המבקש לעיין בפנקס רישום האוכלוסין מתקופת השלטון העות'מאני ישלם, עם הגשת הבקשה, לכל דף רישום או חלק ממנו, אגרה לפי פרט 2 בתוספת; שולמה האגרה יהיה מבקש זכאי לקבל העתק מהרישום ללא תשלום אגרה נוספת.

אגרת העתק צילומי

4.    בעד קבלת העתק צילומי מחומר ארכיוני, לרבות העתק צילומי מחומר כאמור בתקנה 2, תשולם אגרה, לכל דף או חלק ממנו, לפי פרט 3 בתוספת.

אגרת העתקה של סרטים וחומר מיוחד אחר

5.    המבקש העתק מסרטים, תצלומים, הקלטות או מחומר ארכיוני שבצילום מזוער, ישלם את הוצאות ההעתקה לפי חשבון של הגנז.

פטור לחוקרים

6.    (א)  המבקש לעיין בחומר ארכיוני ומציג אישור ממוסד להשכלה גבוהה שהוא נמנה עם הסגל של אותו מוסד או שהעיון בחומר דרוש במסגרת עבודת מחקר הנעשית עבור אותו מוסד - יהיה פטור מאגרה לפי תקנות 2 ו-3.

           (ב)  שוכנע הגנז שהעיון בחומר הארכיוני דרוש למבקש העיון לצורך עבודה ספרותית או מדעית והמבקש התחייב בכתב למסור לגנזך עותק מהעבודה עם סיומה, רשאי הגנז לפטרו מאגרה לפי תקנות 2 ו-3, אף אם לא נתקיימו במבקש התנאים האמורים בתקנת משנה (א).

הצמדה תק' תשנ"ט-1999

7.    (א)  סכומי האגרות שבתוספת ישונו ב-1 באוקטובר של כל שנה בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי של אותה שנה, לעומת המדד לחודש יולי של השנה שקדמה לה.

תק' תשנ"ט-1999

           (ב)  סכום ששונה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

           (ג)   הגנז יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות כפי שהן מוגדלות עקב עליית המדד.

מיום 7.7.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1042

החלפת תקנות משנה 7(א), 7(ב)

הנוסח הקודם:

(א) סכומי האגרות שבתוספת יועלו ב-1 באוקטובר של כל שנה בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, וב-1 באפריל של כל שנה בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן לחודש ינואר לעומת המדד של חודש יולי של השנה שקדמה.

(ב) כל סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל הקרוב.

ביטול

8.    תקנות הארכיונים (אגרות), תשכ"ג-1963 - בטלות.

תק' תשנ"ט-1999 הודעה תשס"ב-2001

תוספת

(תקנות 2, 3 ו-4)

                                           האגרה                                        הסכום  בשקלים חדשים

1.        אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2)                   103  

2.        אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3)                       44  

3.        אגרת העתק צילומי (תקנה 4), לכל דף צילום       2   

מיום 9.1.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4447 מיום 9.1.1983 עמ' 576

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 5 8  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 40 65  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 2 3   

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4486 מיום 17.4.1983 עמ' 1176

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 8 11  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 65 90  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 3 5   

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 190

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 11 18  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 90 145  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 5 8   

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4620 מיום 22.4.1984 עמ' 1334

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 18 37  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 145 300  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 8 17   

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4698 מיום 5.9.1984 עמ' 2533

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 37 80  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 300 650  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 17 37   

מיום 1.4.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 987

האגרה הסכום בשקלים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 80 200  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 650 1500  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 37 100   

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4872 מיום 12.11.1985 עמ' 183

האגרה הסכום בשקלים

הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 200 0.40  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 1500 2.80  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 100 0.20   

מיום 21.6.1985

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1009

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

האגרה הסכום  בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 0.40  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 2.80  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) 0.20   

מיום 2.4.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5185 מיום 25.5.1989 עמ' 796

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 5 7 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 10 14  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 5 7   

מיום 2.10.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 128

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 7 8 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 14 16  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 7 8   

מיום 15.3.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5341 מיום 15.3.1991 עמ' 742

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 8 10 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 16 21  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 8 10   

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5385 מיום 19.9.1991 עמ' 19

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 10 11 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 21 23  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 10 11   

מיום 1.4.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1017

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 11 12 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 23 24  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 11 12   

מיום 6.3.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 791

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 12 15 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 24 27  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), עד 15 צילומים 12 15   

מיום 1.4.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5670 מיום 16.3.1995 עמ' 1240

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 15 18 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 27 33  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 15 18   

מיום 1.10.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5709 מיום 26.10.1995 עמ' 47

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 18 

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 33 34  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 18   

מיום 1.4.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 801

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 18 19   

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 34 36  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 18 19   

מיום 1.10.1996

הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1556

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 19 20  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 36 38  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 19 20   

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 508

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 20 21  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 38 39  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 20 21   

מיום 1.10.1997

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 15

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 21 22  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 39 41  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 21 22   

מיום 1.4.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5893 מיום 23.4.1998 עמ' 653

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 22   

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 41 42  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 22   

מיום 1.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 686

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 22 23  

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 42 46  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 22 23   

מיום 7.7.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1043

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 23

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 46  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4) עד 15 צילומים 23   

מיום 1.10.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6056 מיום 25.9.2000 עמ' 915

האגרה הסכום בשקלים חדשים

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 100 102

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 43 44  

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), לכל דף צילום 1.5 2     

מיום 1.10.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 46

1. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2) 102 103

2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3) 44

3. אגרת העתק צילומי (תקנה 4), לכל דף צילום 2

כ"ז בניסן תשמ"ב (20 באפריל 1982)                                    מנחם בגין

                                                                                                                  ראש הממשלה* פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4354 מיום 24.5.1982 עמ' 1071.

תוקנו ק"ת תשמ"ג מס' 4447 מיום 9.1.1983 עמ' 576 – הודעה תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4486 מיום 17.4.1983 עמ' 1176 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 190 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4620 מיום 22.4.1984 עמ' 1334 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4698 מיום 5.9.1984 עמ' 2533 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 987 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4872 מיום 12.11.1985 עמ' 183 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1009 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5185 מיום 25.5.1989 עמ' 796 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 2.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 128 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 2.10.1989.

ק"ת תשנ"א מס' 5341 מיום 15.3.1991 עמ' 742 – הודעה תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5385 מיום 19.9.1991 עמ' 19 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1017 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 791 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 6.3.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5670 מיום 16.3.1995 עמ' 1240 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5709 מיום 26.10.1995 עמ' 47 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 801 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5783 מיום 12.9.1996 עמ' 1556 – הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.10.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5820 מיום 31.3.1997 עמ' 508 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 15 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5893 מיום 23.4.1998 עמ' 653 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5967 מיום 25.4.1999 עמ' 686 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999.

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1042 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס מס' 6056 מיום 25.9.2000 עמ' 914 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.10.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 46 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.10.2001.