Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים), תשמ"ו-1986

רשויות ומשפט מנהלי – ארכיונים – שמירה וביעור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שמירת תיקים וביעורם

Go

2

סעיף 2א

שמירה וביעור של כתבי בי דין סרוקים

Go

2

סעיף 3

הודעה על הביעור

Go

2

סעיף 4

פרסום ברשומות

Go

2

סעיף 5

התנגדות לביעור מטעם הגשת משפט חוזר

Go

2

סעיף 6

התנגדות לביעור מטעם אחר

Go

2

סעיף 7

החלטה על הביעור

Go

2

סעיף 8

פרוטוקול על הביעור

Go

2

סעיף 8א

תיק אלקטרוני

Go

2

סעיף 9

ביטול

Go

2


תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי-דין דתיים), תשמ"ו-1986*

          בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 (א) לחוק הארכיונים, תשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ה-2005

          "כתב בי-דין" – כל מסמך שניתן למסרו או להמציאו לבית משפט או מבית משפט, לרבות תצהיר או חוות דעת, אך למעט ראיה מסוג מסמך בכתב שאינה תצהיר שהוגשה לבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי;

מיום 15.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 888

הוספת הגדרת "כתב בי-דין"

           "בית משפט" - מי שסמכות שפיטה נתונה בידיו כאמור בסעיף 1(א) ו-(ב) לחוק יסוד: השפיטה, לרבות לשכת הוצאה לפועל;

          "תיק פלילי" - תיק פלילי של בית משפט, לרבות תיק שבו עוכבו ההליכים המשפטיים.

שמירת תיקים וביעורם

2.    (א)  בית משפט ישמור את התיקים שברשותו במשך תקופת ההחזקה הנקובה בטור ב' שבתוספת.

          (ב)  בית משפט רשאי לבער תיק שהדיון בו הסתיים ועברה עליו התקופה האמורה, אם מילא אחרי הוראות תקנות אלה והגנז לא התנגד לביעור.

שמירה וביעור של כתבי בי-דין סרוקים תק' תשס"ה-2005

2א.     (א)  נסרק כתב בי-דין ונתקיימו בהעתק הסרוק של אותו כתב בי-דין התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) ו-(5) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התשמ"ו-1986 (להלן – תקנות העדות), והנחיות לביצוע סריקה של גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן בית משפט רשאי לבערו.

          (ב)  בית משפט ישמור העתק סרוק של כתב בי-דין במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב' של התוספת, שהיו חלות על תיק בית משפט שאליו משויך אותו כתב בי-דין.

          (ג)   העתק סרוק של כתב בי-דין יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי ההגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(2) עד (5) של תקנות העדות.

          (ד)  הוראות תקנות 4 עד 8 לא יחולו על כתב בי-דין שנסרק ונתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א).

          (ה)  תקנה זו לא תחול על כתב בי-דין בתיק שתקופת החזקתו הקבועה בטור ב' לתוספת היא לצמיתות, אלא אם כן כתב בי-הדין האמור נסרק בהתאם לתקנת משנה (א), ונערך לו צילום מזוער (מיקרופילם) שהוצמד לסרט הצילום אישור של מי שממונה על שמירתו של כתב בי-הדין, כי הצילום הוא העתק מדויק של המקור שממנו צולם ושבתהליך הסריקה של אותו כתב בי-דין נתקיימו תנאי תקנת משנה (א).

מיום 15.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 888

הוספת תקנה 2א

הודעה על הביעור

3.    (א)  רצה בית משפט לבער תיקים, כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז.

          (ב)  להודעה תצורף רשימת התיקים המיועדים לביעור, מסודרת לפי הסוגים המפורטים בתוספת (להלן - רשימת התיקים).

פרסום ברשומות

4.    הודעה על כוונה לבער תיקים יפרסם הגנז ברשומות (להלן - הודעת ביעור).

התנגדות לביעור מטעם הגשת משפט חוזר

5.    במקרה שנדון בתיק פלילי או - לאחר מותו - בן-זוגו, או אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, הודיעו לגנז, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעת הביעור, על התנגדותם לביעור התיק עקב כוונה להגיש בקשה לקיום משפט חוזר באותו תיק פלילי, לא יתיר הגנז את ביעורו.

התנגדות לביעור מטעם אחר

6.    (א)  רצה אדם להתנגד לביעור תיק שפורסמה לגביו הודעת ביעור, יגיש לגנז את התנגדותו המנומקת בכתב תוך 30 ימים מיום פרסומה.

          (ב)  דחה הגנז את ההתנגדות, יודיע על כך למתנגד ויביאה לפני מועצת הארכיונים העליונה להכרעה.

החלטה על הביעור

7.    לא הוגשה התנגדות לביעור התיקים, כאמור בתקנה 5 או 6, או החליטה המועצה לדחות את ההתנגדות, יחזיר הגנז לבית המשפט העתק אחד של רשימת התיקים, בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.

פרוטוקול על הביעור

8.    פרוטוקול על הביעור ייערך במעמד הביעור, ייחתם על-ידי נציג בית המשפט ויימסר לגנז תוך 15 ימים מיום עריכתו.

תיק אלקטרוני תק' תשס"ה-2005

8א.     כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת ממוכנת של בתי המשפט ולגבי כתבי בי-דין אלקטרוניים ובשינויים המחויבים.

מיום 15.8.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 888

הוספת פסקה 8א

ביטול

9.    תקנות הארכיונים (ביעור תיקים פליליים של בתי משפט ומשפטי משמעת), תשכ"ו-1965 - בטלות.

תוספת

(תקנה 2)

בתוספת זו, אם לא נקבעה קביעה אחרת, יחל הזמן שצויין בטור ב' ממועד פתיחת התיק

                                                      טור א'                                                                                טור ב'

                                                    סוג התיק                                                                       תקופת ההחזקה

תק' תשנ"ח-1998

1.    בית המשפט העליון

(1)  תיק ראשי כולל תיק עזר       לצמיתות

(2)  תיק המרצה ובקשה עצמאית שאינו כלול בתיק הראשי       10 שנים

(3)  בקשת התרת נישואין (בה"ן)       10 שנים

תק' תשע"ג-2013

(4)  בקשת רשות ערעור –

(א)  שהתקבלה                                                                                       8 שנים

(ב)  שנדחתה                                                                                       5 שנים

(5)  ערעור נושא משרה שיפוטית (ענמ"ש)       10 שנים

(6)  ערעור על החלטות רשות מקומית (ער"מ)       10 שנים

(7)  ערעור שירות המדינה       10 שנים

(8)  ערעור עתירת אסיר (עע"א)       5 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 968

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. בית המשפט העליון

(1) תיק ראשי לצמיתות

(2) תיק עזר 2 שנים

(3) תיק המרצות ובקשות, למעט בקשות לראשות לערער ובקשות להבאת ראיות נוספות בערעור 10 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1308

החלפת פסקה 1(4)

הנוסח הקודם:

(4) בקשת רשות ערעור 5 שנים

2.    א)   בית המשפט המחוזי – תיקים פליליים

(1)  תיק בעניני עשיית דין בנאצים ובעוזריהם       לצמיתות

תק' תשע"ג-2013

(2)  תיק פשעים חמורים: רצח, עבירות על בטחון המדינה או אונס       לצמיתות

(3)  בקשת הסגרה       לצמיתות

(4)  תיק אחר, למעט כתב אישום ופסק-דין        10 שנים

(5)  ערעור בענין תכנון ובניה        50 שנים

(6)  ערעור אחר, למעט פסק-דין        10 שנים

תק' תשנ"ח-1998

(7)  בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות       7 שנים

תק' תשס"א-2000

(8)  בקשה להאזנת סתר והחלטה       7 שנים

תק' תשע"ג-2013

(9)  כתב אישום ופסק דין מתיק פלילי, או פסק דין מתיק ערעור פלילי       50 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 968

(7) בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות 10 שנים 7 שנים

מיום 16.1.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 187

הוספת פסקה 2(א)(8)

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1308

א) בית המשפט המחוזי – תיקים פליליים

(1) תיק בעניני עשיית דין בנאצים ובעוזריהם לצמיתות

(2) תיק פשעים חמורים: רצח, עבירות על בטחון המדינה, שוד או אונס לצמיתות

(3) בקשת הסגרה לצמיתות

(4) תיק אחר, למעט כתב אישום ופסק-דין 10 שנים

(5) ערעור בענין תכנון ובניה 50 שנים

(6) ערעור אחר, למעט פסק-דין 10 שנים

(7) בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות 7 שנים

(8) בקשה להאזנת סתר והחלטה 7 שנים

(9) כתב אישום ופסק דין מתיק פלילי, או פסק דין מתיק ערעור פלילי 50 שנים

תק' תשנ"ח-1998

       ב)   בית משפט מחוזי – תיקים אזרחיים

תק' תשע"ג-2013

(1)  (נמחקה)

(2)  תיק בעניני מקרקעין        10 שנים

(3)  תיק בעניני פשיטת רגל או פירוק חברות, למעט מבחר תיקים       25 שנים

(4)  בקשה בקשר לאישור או לביטול פסק בורר       10 שנים

(5)  בקשה והמרצה אחרת שאיינה נלווית לתיק       5 שנים

(6)  תובענה אזרחית אחרת לרבות המרצת פתיחה       10 שנים

(7)  ערעור בעניני מס הכנסה וערעור על רשויות מינהליות אחרות (ערעורים שונים)       10 שנים

(8)  ערעור אזרחי אחר לרבות בקשות לרשות לערער (בר"ע)       5 שנים

(9)  תיק בית הדין להגבלים עסקיים        10 שנים

(10) תיק בית הדין לחוזים אחידים       20 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 968

החלפת פרט משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

ב) בית משפט מחוזי – תיקים אזרחיים

(1) עזבונות, קיום צוואות וירושות לצמיתות

(2) הצהרת מוות לצמיתות

(3) בקשת אימוץ לצמיתות

(4) הכרזה על אבהות לצמיתות

(5) תיק בעניני מקרקעין לצמיתות

(6) תיק בעניני פשיטת רגל או פירוק חברות 100 שנים

(7) תיק בעניני אפוטרופסות על חולה נפש, קטין וחוסים אחרים ועל נכסים עזובים 100 שנים

(8) תיק בעניני אישות, כולל עניני גירושין והיתר נישואין ולמעט מזונות 100 שנים

(9) תביעת מזונות 20 שנים

(10) בקשה בקשר לאישור או לביטול פסק בורר 15 שנים

(11) בקשה והמרצה אחרת שאינה נלווית לתיק תביעה או תיק ערעור 7 שנים

(12) תובענה אחרת, לרבות המרצת פתיחה 15 שנים

(13) ערר בעניני נכות 50 שנים

(14) ערעור בעניני מס הכנסה וערעורים על רשויות מינהליות אחרות 15 שנים

(15) ערעור אחר, לרבות בקשות לרשות לערער 10 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1308

מחיקת פסקה 2(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) עזבונות, קיום צוואות וירושות לצמיתות

תק' תשע"ג-2013

       ג)    בית המשפט המחוזי – בית משפט לעניינים מינהליים

(1)  עתירה מינהלית       10 שנים

(2)  עתירת אסיר       7 שנים

(3)  ערעור מינהלי       5 שנים

(4)  תובענה מינהלית       10 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1308

הוספת פרט משנה 2(ג)

3.    א)   בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים – תיקים פלילים

תק' תשע"ג-2013

(1)  תיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה       25 שנים

(2)  חקירות סיבות מוות        לצמיתות

(3)  קובלנה פרטית        8 שנים

(4)  תיק עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים        10 שנים

תק' תשע"ג-2013

(5)  תיק בית משפט לתעבורה שאינו כרוך בתאונת דרכים       4 שנים

תק' תשע"ג-2013

(6)  תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם       2 שנים

(7)  תיק בענין רישוי עסקים ובענין חוק עזר עירוני       5 שנים

תק' תשע"ג-2013

(8)  בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בנושאי תכנון ובנייה       4 שנים

(9)  תיק אחר       15 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1309

3. א) בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים – תיקים פלילים

(1) תיק בעניני תכנון ובניה 50 שנים

(1) תיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה 25 שנים

(2) חקירות סיבות מוות לצמיתות

(3) קובלנה פרטית 8 שנים

(4) תיק עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים 10 שנים

(5) תיק עבירת תנועה שאינה כרוכה בתאונת דרכים 4 שנים

(5) תיק בית משפט לתעבורה שאינו כרוך בתאונת דרכים 4 שנים

(6) תיק שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם 2 שנים

(6) תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם 2 שנים

(7) תיק בענין רישוי עסקים ובענין חוק עזר עירוני 5 שנים

(8) בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בנושאי תכנון ובנייה 4 שנים

(9) תיק אחר 15 שנים

תק' תשנ"ח-1998

      ב)   בית משפט שלום – תיקים אזרחיים

(1)  פירוק שיתוף פעולה וחלוקה של מקרקעין        10 שנים

(2)  תביעה לפינוי מקרקעין, סילוק יד לרבות על-ידי חברה משכנת       10 שנים

(3)  תיק שכירות       10 שנים

(4)  עררים על החלטות של רשויות מינהליות וועדות ערר       10 שנים

(5)  ערר בעניני נכות אחרים לרבות נכי צה"ל, משפחות חיילים, למעט נכי מלחמה ורדיפות נאצים       15 שנים

(6)  תובענה כספית שבה ניתן פסק הדין בהעדר הגנה או בהעדר רשות להתגונן       3 שנים

(7)  תובענה כספית שנמחקה       3 שנים

תק' תשס"א-2000

(8)  תובענה אזרחית אחרת ובקשות בכתב אחרות       10 שנים

תק' תשס"א-2000

(9)  הליך עצמאי שנפתח –

(א)  בבקשה בכתב אזרחית                                                                                       5 שנים

(ב)  בהמרצת פתיחה                                                                                       10 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 969

החלפת פרט משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בית משפט שלום – תיקים אזרחיים

(1) תובענה הקשורה במקרקעין לצמיתות

(2) תיק שכירות כל עוד חוקי הגנת הדייר בתקפם\

(3) הכזרת גיל ושינוי גיל 50 שנים

(4) תובענה כספית, שבה ניתן פסק הדין בהעדר הגנה או בהעדר רשות להתגונן 3 שנים

(5) תובענה אחרת, לרבות המרצות 10 שנים

מיום 16.1.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 187

(8) תובענה אחרת, לרבות המרצות תובענה אזרחית אחרת

ובקשות בכתב אחרות 10 שנים

(9) הליך עצמאי שנפתח –

(א) בבקשה בכתב אזרחית 5 שנים

(ב) בהמרצת פתיחה 10 שנים

4.    בית משפט לתביעות קטנות

(1)  תיק תביעה       3 שנים

5.    בית משפט לנוער

(1)  תיק לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960       25 שנים

(2)  תיק פלילי לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
תשל"א-1971       20 שנים

6.    בית הדין הארצי לעבודה

(1)  תיק ראשי       לצמיתות

תק' תשע"ג-2013

(2)  בקשת רשות ערעור       5 שנים

(3)  תיק ערעור על ועדה רפואית        7 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1309

החלפת פסקה 6(2)

הנוסח הקודם:

(2) תיק עזר 2 שנים

תק' תשנ"ח-1998

7.    בית דין אזורי לעבודה

(1)  תיק פלילי       10 שנים

(2)  תיק תביעה בסכסוך ארגוני        7 שנים

(3)  תיק תביעה בסכסוך קיבוצי        7 שנים

(4)  תיק תביעה בסכסוך יחיד        7 שנים

(5)  תיק תביעה בסכסוך יחיד אשר נמחק או הגיע לפשרה       3 שנים

(6)  תיק מהיר בסכסוך יחיד        3 שנים

(7)  תיק תביעה לגמלה        7 שנים

(8)  תיק תביעה מקופת גמל        5 שנים

(9)  תיק בענין ביטוח לאומי        5 שנים

(10) תיק בענין הבטחת הכנסה        3 שנים

(11) תיק בענין ביטוח סיעוד        5 שנים

(12) תיק ערעור על ועדה רפואית       5 שנים

(13) תיק תביעת שכר       5 שנים

(14) תיק בענין ביטוח אבטלה       3 שנים

(15) תיק ערעור על החלטות הרשם       7 שנים

(16) תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו, למעט בקשה לרשות ערעור שנדונה כערעור       3 שנים

(17) ערעור שירות תעסוקה       3 שנים

(18) סעד זמני       3 שנים

(19) הלנת שכר בסמכות רשם (דיון מהיר)       3 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(20) תיק דמי טיפול ארגוני       3 שנים

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 969

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. בית דין אזורי לעבודה

(1) תיק פלילי 10 שנים

(2) תיק תביעה בסכסוך ארגוני 7 שנים

(3) תיק תביעה בסכסוך קיבוצי 7 שנים

(4) תיק תביעה בסכסוך יחיד 7 שנים

(5) תיק תביעה לגימלה 7 שנים

(6) תיק תביעה מקופת גמל 7 שנים

(7) תיק בענין ביטוח לאומי 7 שנים

(8) תיק ערעור על ועדה רפואית 7 שנים

(9) תיק תביעת שכר 7 שנים

(10) תיק בענין ביטוח אבטלה 3 שנים

(11) תיק בענין העברת גימלה 3 שנים

(12) תיק ערעור על החלטות הרשם 7 שנים

(13) תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו, למעט בקשה לרשות ערעור שנדונה כערעור 3 שנים

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1067

הוספת פסקה 7(20)

8.    בתי דין דתיים

(1)  תיק היתר נישואין לאדם נשוי       לצמיתות

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"ג-2013

(2)  תיק היתר נישואין לאדם שאינו נשוי       לצמיתות

(3)  תיק ביטול נישואין       לצמיתות

(4)  תיק בעניני יוחסין       לצמיתות

(5)  תיק החזקת ילדים:

אם יש בו התייחסות ליוחסין       לצמיתות

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"ג-2013

אם אין בו התייחסות ליוחסין       30 שנים

תק' תשע"ג-2013

(6)  ירושה –

א.    תיק ירושה או קיום צוואה                                                                                       25 שנים

ב.    צו ירושה וצו קיום צוואה                                                                                       לצמיתות

תק' תשנ"ט-1999

(7)  אפוטרופסות –

א.    תיק אפוטרופסות של הקדשות                                                                                       לצמיתות

ב.    תיק אפוטרופסות של קטינים                                                                                       30 שנים

(8)  תיק בעניני גיור       לצמיתות

(9)  תיק לתיקון רישום של מצב אישי       100 שנים

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"ג-2013

(10) תיק סידור גט ואישור גירושין       לצמיתות

תק' תשנ"ט-1999

(11) תיק תביעת גירושין, לרבות פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין       30 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(12) תיק אישור אלמנות       30 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(13) תיק אישור רווקות       10 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(14) תיק בעניני חליצה       30 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(15) תיק למתן פסק דין הצהרתי בענין שלא פורט לעיל       10 שנים

(16) תיק שלום בית       20 שנים

(17) תיק בעניני מזונות       20 שנים

(18) תיק בוררות       10 שנים

תק' תשנ"ה-1995

(19) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצה"ל       3 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(20) צו עיכוב יציאה וביטולו       5 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(21) צו עיקול וביטולו       10 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(22) צווים שונים       10 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(23) צו חלוקת רכוש       10 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(24) תיק אישור נישואין       30 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(25) תיק אישה מורדת       30 שנים

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 675

החלפת פסקה 8(11)

הנוסח הקודם:

(11) תיק תביעת גירושין 20 שנה

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פסקה 8(19)

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066

(2) תיק היתר נישואין לאדם שאינו נשוי 20 שנים 10 שנים

(3) תיק ביטול נישואין לצמיתות

(4) תיק בעניני יוחסין לצמיתות

(5) תיק החזקת ילדים:

אם יש בו התייחסות ליוחסין לצמיתות

אם אין בו התייחסות ליוחסין 20 שנים 10 שנים

(6) תיק ירושה או קיום צוואה לצמיתות

(7) תיק אפוטרופות והקדשות לצמיתות

(7) אפוטרופסות –

א. תיק אפוטרופסות של הקדשות לצמיתות

ב. תיק אפוטרופסות של קטינים 30 שנים

(8) תיק בעניני גיור לצמיתות

(9) תיק לתיקון רישום של מצב אישי 100 שנים

(10) תיק סידור גט ואישור גירושין 40 שנים 10 שנים

(11) א. תיק תביעת גירושין, למעט פסק-דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק-דין 20 שנים

ב. פסק דין-דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק-דין 40 שנים

(11) תיק תביעת גירושין, לרבות פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין 30 שנים

(12) תיק אישור אלמנות 40 שנים 30 שנים

(13) תיק אישור רווקות 15 שנים 10 שנים

(14) תיק בעניני חליצה 20שנים 30 שנים

(15) תיק למתן פסק דין הצהרתי בענין שלא פורט לעיל 20 שנים 10 שנים

(16) תיק שלום בית 20 שנים

(17) תיק בעניני מזונות 20 שנים

(18) תיק בוררות 10 שנים

(19) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצה"ל 3 שנים

(20) צו עיכוב יציאה וביטולו 5 שנים

(21) צו עיקול וביטולו 10 שנים

(22) צווים שונים 10 שנים

(23) צו חלוקת רכוש 10 שנים

(24) תיק אישור נישואין 30 שנים

(25) תיק אישה מורדת 30 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1309

(2) תיק היתר נישואין לאדם שאינו נשוי 10 שנים לצמיתות

(3) תיק ביטול נישואין לצמיתות

(4) תיק בעניני יוחסין לצמיתות

(5) תיק החזקת ילדים:

אם יש בו התייחסות ליוחסין לצמיתות

אם אין בו התייחסות ליוחסין 10 שנים 30 שנים

(6) תיק ירושה או קיום צוואה לצמיתות

(6) ירושה –

א. תיק ירושה או קיום צוואה 25 שנים

ב. צו ירושה וצו קיום צוואה לצמיתות

(7) אפוטרופסות –

א. תיק אפוטרופסות של הקדשות לצמיתות

ב. תיק אפוטרופסות של קטינים 30 שנים

(8) תיק בעניני גיור לצמיתות

(9) תיק לתיקון רישום של מצב אישי 100 שנים

(10) תיק סידור גט ואישור גירושין 10 שנים לצמיתות

תק' תשע"ג-2013

8א.  בית הדין הרבני הגדול

(1)  תיק היתר נישואין לאדם נשוי       לצמיתות

(2)  תיק החזקת ילדים –

(א)  אם יש בו התייחסות ליוחסין                                                                                       לצמיתות

(ב)  אם אין בו התייחסות ליוחסין                                                                                       10 שנים

(3)  תיק ירושה או קיום צוואה       לצמיתות

(4)  תיק תביעת גירושין, לרבות פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין       30 שנים

(5)  תיק אישור אלמנות       30 שנים

(6)  תיק בוררות       20 שנים

(7)  תיק אישור נישואין       30 שנים

(8)  תיק בדבר אישה מורדת או בעל מורד       30 שנים

(9)  פסק דין של בית הדין הרבני הגדול, שהוא בן יותר מעמוד אחד       לצמיתות

(10) העתק מבקשה לרשות ערעור, כשהמקור מצוי בתיק התביעה       3 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1310

הוספת פרט 8א

תק' תשנ"ד-1994

9.    לשכת הוצאה לפועל

(1)  תיק שבו סולק החוב, למעט חוב לתשלום מזונות, או שנסגר לבקשת       1 שנה לאחר

הזוכה או לפי החלטת ראש ההוצאה לפועל       סגירת התיק

תק' תשע"ג-2013

(2)  תיק בעניני מזונות                                                                           5 שנים לאחר סגירת התיק או 26 שנים מיום פתיחת התיק לפי המוקדם מביניהם

(3)  תיק אשר לפי תקנות 125 ו-126 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979,       3 חודשים

בוטלו כל הצווים שניתנו בו       לאחר שבוטלו

              הצווים

(4)  פרוטוקול והחלטת ראש ההוצאה לפועל בהליך של חקירת חייב        שנה מיום

שנעצר לפי סעיף 70(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-19671       מתן ההחלטה

(5)  מסמכי יסוד של לשכת הוצאה לפועל ממוחשבת והמרצות לפי סעיף        שנה מיום

19, 25, 48, 58 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967       סגירת התיק

(6)  בקשה להגדלת או הקטנת קרן חוב                                                     2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה

תק' תשנ"ט-1999

(7)  בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ                                                          1 שנה מיום מתן ההחלטה בבקשה

(8)  בקשה לעיכוב או ביטול הפעלת הליכים                                             2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה

(9)  בקשה לסגירת תיק                                                                          2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה

תק' תשנ"ט-1999

(10) טופס העברת ביצוע הליך       6 חודשים

תק' תשנ"ט-1999

(11) הוראת ביטול פקודת מאסר       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(12) הוראת ביטול עיקול אצל צד ג'       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(13) הוראת ביטול עיכוב יציאה מן הארץ       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(14) הוראה על החזקת מיטלטלין       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(15) דו"חות       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(16) טופס נקיטת הליכים מבצעיים (רישום מעוקלים)       6 חודשים

תק' תשנ"ט-1999

(17) אישורי מסירה לעיקולי צד ג'       6 חודשים

תק' תשנ"ט-1999

(18) בקשות לחקירת יכולת       6 חודשים

תק' תשנ"ט-1999

(19) אישורי מסירה להזמנה לחקירת יכולת       6 חודשים

תק' תשנ"ט-1999

(20) בקשה להוצאת צו הבאה       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(21) בקשה להוצאת פקודת מאסר       2 שנים

תק' תשנ"ט-1999

(22) רשימת הליכים לרשם       2 שנים

מיום 30.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1213

הוספת פסקאות 9(3), 9(4), 9(5)

מיום 26.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402

(4) מסמכי יסוד של לשכת הוצאה לפועל ממוכנת 5 שנים מיום פתיחת

התיק, ובלבד שהתיק נסגר

(5) תובענה כספית שנמחקה 3 שנים

(5) (6) בקשה לנקיטת הליכים ודו"ח ביצוע בלשכת הוצאה לפועל ממוכנת

2 שנים מיום הגשת הבקשה

מיום 3.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 675

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

9. לשכת הוצאה לפועל

(1) תיק שבו החוב סולק, למעט חוב לתשלום מזונות

2 שנים לאחר סגירת התיק

(2) תיק בעניני מזונות 5 שנים

(3) תיק גבית חוב כשפעולות הגביה נסתיימו על פי תקנה 125 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 שנה אחת לאחר שנסתיימו

כל ההליכים בתיק

(4) מסמכי יסוד של לשכת הוצאה לפועל ממוכנת 5 שנים מיום פתיחת התיק,

ובלבד שהתיק נסגר

(5) תובענה כספית שנמחקה 3 שנים

(6) בקשה לנקיטת הליכים ודו"ח ביצוע בלשכת הוצאה לפועל ממוכנת 2 שנים מיום הגשת הבקשה

מיום 14.8.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066

(7) בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ 2 שנים 1 שנה

(8) בקשה לעיכוב או ביטול הפעלת הליכים 2 שנים מיום

מתן ההחלטה

בבקשה

(9) בקשה לסגירת תיק 2 שנים מיום

מתן ההחלטה

בבקשה

(10) טופס העברת ביצוע הליך 3 שנים 6 חודשים

(11) הוראת ביטול פקודת מאסר 3 שנים 2 שנים

(12) הוראת ביטול עיקול אצל צד ג' 3 שנים 2 שנים

(13) הוראת ביטול עיכוב יציאה מן הארץ 3 שנים 2 שנים

(14) הוראה על החזקת מיטלטלין 3 שנים 2 שנים

(15) דו"חות 3 שנים 2 שנים

(16) טופס נקיטת הליכים מבצעיים (רישום מעוקלים) 6 חודשים

(17) אישורי מסירה לעיקולי צד ג' 6 חודשים

(18) בקשות לחקירת יכולת 6 חודשים

(19) אישורי מסירה להזמנה לחקירת יכולת 6 חודשים

(20) בקשה להוצאת צו הבאה 2 שנים

(21) בקשה להוצאת פקודת מאסר 2 שנים

(22) רשימת הליכים לרשם 2 שנים

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1310

(2) תיק בעניני מזונות 5 שנים לאחר סגירת התיק או 26 שנים מיום פתיחת התיק לפי המוקדם מביניהם

תק' תשנ"ה-1995

10.  מפקח על רישום מקרקעין

(1)  תובענה כספית       7 שנים

(2)  תובענה אחרת       25 שנים

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499

הוספת פרט 10

תק' תשנ"ח-1998

11.  בית המשפט לעניני משפחה

תק' תשע"ג-2013

(1)  תיק בעניני משפחה, עניני גירושין והיתר נישואין כולל תביעת מזונות       30 שנים

(2)  תיק בעניני אפוטרופסות על חולי נפש, קטין וחוסים אחרים ועל נכסים עזובים       100 שנים

(3)  בקשות אימוץ       לצמיתות

(4)  הצהרת מוות       לצמיתות

(5)  הכרזה על אבהות       לצמיתות

(6)  הכרזת גיל, שינוי גיל, תיקון גיל ושינוי שם       10 שנים

תק' תשע"ג-2013

(7)  ירושה –

א.    תיק ירושה או קיום צוואה                                                                                       25 שנים

ב.    צו ירושה וצו קיום צוואה                                                                                       לצמיתות

מיום 30.6.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 970

הוספת פרט 11

מיום 12.7.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1310

11. בית המשפט לעניני משפחה

(1) תיק בעניני משפחה, עניני גירושין והיתר נישואין כולל תביעת מזונות 20 שנים 30 שנים

(2) תיק בעניני אפוטרופסות על חולי נפש, קטין וחוסים אחרים ועל נכסים עזובים 100 שנים

(3) בקשות אימוץ לצמיתות

(4) הצהרת מוות לצמיתות

(5) הכרזה על אבהות לצמיתות

(6) הכרזת גיל, שינוי גיל, תיקון גיל ושינוי שם 10 שנים

(7) ירושה –

א. תיק ירושה או קיום צוואה 25 שנים

ב. צו ירושה וצו קיום צוואה לצמיתות

תק' תשע"ז-2017

11.  בית הדין לעררים לפי פרק רביעי 1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

תיק ערר על החלטה של רשות כאמור בסעיף 13כד לחוק האמור       10 שנים

מיום 24.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7803 מיום 24.4.2017 עמ' 996

הוספת פרט 12

א' באב תשמ"ו (6 באוגוסט 1986)                         שמעון פרס

                                                                                          ראש הממשלה* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4962 מיום 28.8.1986 עמ' 1342.

תוקנו ק"ת תש"ן מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1213 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5461 מיום 26.7.1992 עמ' 1402 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 3.3.1994 עמ' 675 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 499 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 968 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1066 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 187 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה מס' 6413 מיום 15.8.2005 עמ' 888 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 15.8.2005 אך ר' תקנה 5. תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1311 – תק' (תיקון) תשע"ג-2013 בתקנה 2 לתק' תשע"ג-2013.

5. תקנות אלה לא יחולו על –

(1) כתבי בי-דין שהוגשו לבית משפט בהליכים שנפתחו לפני יום התחילה;

(2) תיקי בתי דין דתיים, למעט תיקי בתי דין רבניים, ותיקי המפקח על מקרקעין.

ק"ת תשע"ג מס' 7258 מיום 12.6.2013 עמ' 1308 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ז מס' 7803 מיום 24.4.2017 עמ' 996 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.