נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978

בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור

בתי משפט וסדרי דין – משפט בינלאומי פרטי – פסקי חוץ

משפט בינ"ל פומבי – אמנות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

מטרה ופירוש

סעיף 2

2

Go

בקשה לאישור פסק בוררות חוץ

סעיף 3

2

Go

סייגים לאישור פסק בוררות חוץ

סעיף 4

2

Go

תחולת סדרי הדין בעניני בוררות

סעיף 5

2

Go

סייג לתחולה

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7

2

Go

השם

סעיף 8


 תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "אמנת ניו-יורק" – האמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, שנחתמה בניו-יורק, ביום 10 ביוני 1958 ושהיא בת-תוקף לגבי ישראל מיום 7 ביוני 1959.

מטרה ופירוש

2.    תקנות אלה באות לביצוע אמנת ניו-יורק ויפורשו אתה כאחד.

בקשה לאישור פסק בוררות חוץ

3.    (א)  בעל דין המבקש מבית המשפט לאשר פסק בוררות חוץ יצרף לבקשתו –

תק' תשמ"ז-1987

(1)   פסק הבוררות המקורי שאומת בהתאם לדין ישראל, או העתק מאושר ממנו;

(2)   הסכם הבוררות המקורי או העתק ממנו שאושר על פי דין ישראל.

          (ב)  מסמך כאמור בתקנת משנה (א) שלא נערך בשפה העברית, הערבית, האנגלית או הצרפתית ילווה בתרגום לאחת משפות אלה; התרגום יאושר על ידי מי שרשאי לאמת תרגומים על פי דין ישראל או על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של המדינה שבשפתה נערך המסמך.

מיום 10.5.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 909

(א) בעל דין המבקש מבית המשפט לאשר פסק בוררות חוץ יצרף לבקשתו –

(1) פסק הבוררות המקורי שאומת בהתאם לדין ישראל, או העתק מאושר ממנו;

(2) הסכם הבוררות המקורי או העתק ממנו שאושר על פי דין ישראל.

סייגים לאישור פסק בוררות חוץ

4.    הוגשה בקשה לביטול פסק או להתלייתו לרשות מוסמכת של המקום שבו הוא ניתן או שלפי דינו הוא ניתן, רשאי בית המשפט לדחות את ההליכים למועד אחר, וכן רשאי הוא על פי בקשת בעל הדין המבקש אישור הפסק, לצוות על בעל הדין השני להמציא ערובה מתאימה.

תחולת סדרי הדין בעניני בוררות

5.    תקנות סדר הדין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968, יחולו על עיכוב הליכים ועל אישור פסקי בוררות בהתאם לאמנת ניו-יורק במידה שאין בתקנות אלה הוראה אחרת, ובשינויים המחוייבים.

סייג לתחולה

6.    תקנות אלה לא יחולו במידה שחלה לגבי הבוררות הנדונה אמנה בין-לאומית אחרת, מלבד אמנת ניו-יורק, שישראל צד לה.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978".

 י"א בתמוז תשל"ח (16 ביולי 1978)                                   שמואל תמיר

                                                                                                            שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3878 מיום 6.8.1978 עמ' 1894.

תוקנו ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 909 – תק' תשמ"ז-1987.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות