נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תשמ"ה-1985

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – שירותים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ניתוק שירות וחידושו לבקשת מנוי

סעיף 2

2

Go

הפסקת שירות לבקשת מנוי

סעיף 3

2

Go

חיבור מנוי נוסף לטלפון

סעיף 4

3

Go

הפסקת שיחות

סעיף 5

3

Go

ניתוק שירות שלא לפי בקשת מנוי

סעיף 6

3

Go

הפסקת שירות שלא לפי בקשת מנוי

סעיף 7

3

Go

הפסקת שירות בזק זמני

סעיף 8

3

Go

הפסקת שירות שאיננו בהסכמת החברה

סעיף 9

3

Go

הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות באישור השר

סעיף 9א

4

Go

הימנעות ממתן שירות

סעיף 10

4

Go

פינוי חצרים בידי המנוי

סעיף 11

4

Go

פקיעת זכותו של מחזיק

סעיף 11א

4

Go

הסרת מיתקני בזק

סעיף 12

4

Go

שמירת דינים

סעיף 13

4

Go

תחילה ותוקף

סעיף 14

4

Go

התוספת

4

Go

ללא כותרת

4

Go

ללא כותרת

סעיף 2

תק' תשס"ח-2008


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תשמ"ה-1985*

מיום 10.9.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6711 מיום 10.9.2008 עמ' 1388

תקנות הבזק תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תשמ"ה-1985

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

          (א)  "החברה" - כמשמעותה בחוק;

          "הפסקת שירות" - הפסקה מוחלטת של שירות בזק;

תק' תשנ"ה-1995

          "מנוי" - כמשמעותו בתקנות תפעול ותחזוקה;

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 501

החלפת הגדרת "מנוי"

הנוסח הקודם:

"מנוי" – מי שהגיש לחברה בקשה לקבלת שירותי בזק, והחברה נענתה בחיוב לבקשה;

תק' תשמ"ה-1985

          "ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

"ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק למנוי;

תק' תשמ"ה-1985

          "שירות בזק" - שירות בזק שנותנת החברה;

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

"שירות בזק" - שירות בזק הניתן בידי שנותנת החברה;

          "שירות בזק זמני" - שירות בזק הניתן לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים;

          "תקנות תפעול ותחזוקה" - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"ה-1985;

          "תשלום קבוע" - התשלום שמנוי משלם בעד הרשות לקבל שירות בזק.

          (ב)  מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות תפעול ותחזוקה.

ניתוק שירות וחידושו לבקשת מנוי

2.    (א)  מנוי רשאי לבקש מהחברה ניתוק שירות למשך תקופה שלא תעלה על 24 חדשים (להלן - תקופת הניתוק); הבקשה תוגש לחברה בכתב ארבעה-עשר ימים לפחות לפני מועד הניתוק המבוקש; החברה תנתק את השירות למנוי במועד שביקש.

          (ב)  החברה תחדש את השירות למנוי בתום תקופת הניתוק, או לפני כן, אם ביקש זאת המנוי, ובלבד שהגיש את בקשתו בכתב ארבעה-עשר ימים לפחות לפני מועד החידוש המבוקש.

תק' תשנ"ט-1999

          (ג)   בעד תקופת הניתוק, ישלם המנוי לחברה - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע זולת אם הודיע, יחד עם בקשת הניתוק, שהוא מוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו.

מיום 12.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5946 מיום 12.1.1999 עמ' 269

(ג) בעד תקופת הניתוק, ישלם המנוי לחברה - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע זולת אם הודיע, יחד עם בקשת הניתוק, שהוא מוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו.

הפסקת שירות לבקשת מנוי

3.    (א)  מנוי רשאי לבקש בכתב מהחברה הפסקת שירות.

          (ב)  לא קבע המנוי בבקשתו את מועד ההפסקה, ייחשב תאריך קבלת הבקשה בידי החברה כמועד שבו הופסק השירות.

          (ג)   בעד התקופה שעד למועד הפסקת השירות, ישלם המנוי - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע.

חיבור מנוי נוסף לטלפון

4.    (א)  בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), רשאית החברה לחבר מנוי נוסף לקו טלפון של מנוי קיים באופן המונע שיחות בו-זמניות של שני המנויים; אולם חיבור כאמור טעון הסכמת המנוי הקיים אם הוא אחד מהמפורטים להלן והטלפון מותקן במקום שמצויין לצידו:

                        המנוי                                                  מיקום הטלפון

בית חולים                                         - בבית החולים;

מרפאה ציבורית                                 - במרפאה;

רשות כבאות כמשמעותה

בחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959                                                 - בתחנותיה ובמשרדה;

מערכת עיתון                                     - במשרדה;

אגודת מגן דוד אדום בישראל               - בתחנותיה ובמשרדיה;

רופא                                                 - בדירתו ובמרפאתו;

עתונאי                                              - בדירתו;

מי שזכאי לפי חוק להתקנת קו

מנוי-טלפון חינם                                                 - בדירתו;

נציגות דיפלומטית או קונסולרית           - במשרדה ובדירות עובדיה.

          (ב)  לענין תקנה זו -

          "עובד נציגות" - נציג דיפלומטי או קונסולרי העובד בנציגות, שהוא בעל אזרחות חוץ ונתקבל לעבוד בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל;

          "עתונאי" - מי שהוא חבר באיגוד הארצי של עתונאי ישראל או שבידו אישור מאת לשכת העתונות הממשלתית בדבר היותו עתונאי.

תק' תשמ"ה-1985

          (ג)   החברה תודיע לשני המנויים על כוונתה לבצע את חיבורו של המנוי הנוסף, תציין בהודעה כי הם רשאים להשיג ולערור על כך ותפרט את המען והמועד להגשת ההשגה והערר.

תק' תשמ"ה-1985

          (ד)  מנוי הרואה עצמו נפגע מחיבור כאמור, רשאי תוך ארבעה- עשר ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעת החברה, להשיג עליה לפני המנהל הכללי של החברה; נדחתה ההשגה, רשאי המנוי, תוך שבעה ימים מיום שהודע לו על דחיית ההשגה, לערור על כך לפני המנהל הכללי של משרד התקשורת; הוגשה השגה, לא תבצע החברה את החיבור אלא אם כן החליט המנהל הכללי של משרד התקשורת לדחות את הערר.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

(ג) החברה תודיע לשני המנויים על כוונתה לבצע את חיבורו של המנוי הנוסף, תציין בהודעה כי הם רשאים להשיג ולערור על כך ותפרט את המען והמועד להגשת ההשגה והערר.

(ד) מנוי הרואה עצמו נפגע מחיבור כאמור רשאי, תוך ארבעה-עשר ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעת החברה, להשיג עליה לפני המנהל הכללי של משרד התקשורת; הוגשה ההשגה, לא תבצע החברה את החיבור אלא אם כן החליט המנהל הכללי של משרד התקשורת לדחות את ההשגה.

(ד) מנוי הרואה עצמו נפגע מחיבור כאמור, רשאי תוך ארבעה-עשר ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעת החברה, להשיג עליה לפני המנהל הכללי של החברה; נדחתה ההשגה, רשאי המנוי, תוך שבעה ימים מיום שהודע לו על דחיית ההשגה, לערור על כך לפני המנהל הכללי של משרד התקשורת; הוגשה השגה, לא תבצע החברה את החיבור אלא אם כן החליט המנהל הכללי של משרד התקשורת לדחות את הערר.

הפסקת שיחות

5.    החברה רשאית בכל עת להציע למנוי להפסיק שיחה בינו לבין מנוי אחר לצורך קיום שיחה דחופה הממתינה לו.

ניתוק שירות שלא לפי בקשת מנוי

6.    (א)  החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת לנתק מרשת הבזק הציבורית כל קו מנוי או כל ציוד בזק אחר הנמצא ברשות המנוי, אם התקיים אחד מאלה -

(1)   המנוי אינו ממלא אחר תקנות אלה, או הוראות החוק, או התקנות כמפורט בתוספת, המתייחסות לשירות בזק;

תק' תשמ"ט-1989

(2)   המנוי לא פרע את חשבון התשלומים והחובות שחוייב בהם בעד שירות בזק לאחר שחלפו עשרים ואחד ימים מהמועד שנקבע לתשלומם;

מיום 27.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5163 מיום 27.1.1989 עמ' 463

החלפת פסקה 6(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) המנוי לא שילם את התשלומים שהוא חב בהם בעד שירות בזק לאחר שחלפו עשרים ואחד ימים מהמועד שנקבע לתשלומם בדרישת החברה;

(3)   פג תקפו של רשיון מיוחד שקיבל המנוי לפי החוק או בוטל הרשיון האמור;

(4)   החברה קיבלה הודעה, בצירוף אישור או תעודה, כי המנוי נפטר - ואם היה תאגיד - כי חדל להתקיים; הוראה זו כפופה לאמור בתקנה 14(ב) לתקנות תפעול ותחזוקה;

תק' תשמ"ה-1985

(5)   ארעה תקלה שמקורה בציוד בזק הנמצא ברשות מנוי הגורמת להפרעה חמורה ונמשכת לרשת הבזק הציבורית, או העלולה לסכן חיי אדם, ואולם במקרה זה תודיע החברה למנוי לאחר הניתוק את הסיבה לניתוק.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

הוספת פסקה 6(א)(5)

          (ב)  הוכרז המנוי פושט רגל, ואם היה תאגיד, החליט על פירוקו מרצון או שבית משפט ציווה על פירוקו, רשאית החברה, לאחר מתן הודעה מוקדמת לנתק כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן ניתנה ערבות להנחת דעתו של המנהל הכללי של החברה, להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שמנוי כאמור חב בהם לחברה עד לגמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק, לפי הענין.

          (ג)   תיקן מנוי את המעשה או המחדל שהביאו לניתוק השירות, תחדש החברה את השירות למנוי, על פי בקשתו, תוך ארבעה-עשר ימים מיום הגשת הבקשה; חידשה החברה את שירות הבזק למנוי כאמור, ישלם המנוי לחברה בעד חידוש השירות וכן את התשלום הקבוע בעד התקופה שמיום הניתוק ועד יום החידוש.

הפסקת שירות שלא לפי בקשת מנוי

7.    (א)  החברה רשאית להפסיק כל שירות בזק למנוי לאחר שנתנה לו הודעה מוקדמת בכתב, במקרים המנויים בתקנה 6(א)(1) עד (3) ו-(ב).

          (ב)  הודעה מוקדמת כאמור בתקנת משנה (א) לא תינתן למנוי במקרה המפורט בתקנה 6(א)(4).

          (ג)   החברה רשאית להפסיק למנוי שירות התקשרות למאגרי מידע לאחר שבוטל הסכם השירות בין המנוי לבין בעל המאגר.

          (ד)  בעד התקופה שעד למועד הפסקת השירות, ישלם המנוי - בנוסף על כל תשלום שהוא חב בו לפי כל דין - גם את התשלום הקבוע.

          (ה)  הודעה מוקדמת לפי תקנה זו תישלח למנוי בדואר רשום ויצויין בה, בנסיבות המתאימות, כי למנוי ניתנת הזדמנות תוך זמן שייקבע בהודעה - לתקן את המעשה או המחדל שבשלו יופסק השירות.

הפסקת שירות בזק זמני

8.    עם תום תקופת השירות הזמני שאישרה החברה למנוי או עם תום תקופת הארכה שנתנה לו, תפסיק החברה, ללא הודעה מוקדמת, את השירות ותסיר את הציוד שהעמידה לרשות המנוי.

הפסקת שירות שאיננו בהסכמת החברה

9.    נתגלה לחברה כי אדם מקבל שירות בזק שלא בהסכמת החברה בכתב, רשאית החברה להפסיק את השירות מיד, והאדם האמור ישלם לחברה את התשלומים שהיה חב בהם אילו קיבל את השירות בהסכמה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שנגרם לה עקב השירות ללא הסכמה.

הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות באישור השר תק' תשנ"ח-1998

9א.     (א)  בעל רשיון רשאי, באישור השר, להפסיק, לנתק או להגביל מתן שירות בזק בשל אחד מאלה:

(1)   השירות התיישן מטעמים טכנולוגיים;

(2)   נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו או לבעל הרשיון;

תק' תשס"ח-2008

(3)   היקף הביקוש לשירות אינו מצדיק את המשך אספקתו; במתן אישור לפי פסקה זו יביא השר בחשבון, בין השאר, את קיומו של שירות חלופי שנותן בעל הרישיון או בעל רישיון אחר;

תק' תשס"ח-2008

(4)   השירות ניתן או יינתן בידי בעל רישיון אחר באופן שלא תיגרם פגיעה ממשית לציבור בשל הפסקת השירות, ניתוקו או הגבלתו, לפי העניין.

          (ב)  במתן אישור לפי תקנת משנה (א), ישקול השר מתן הוראה לבעל הרשיון לתת שירות חלופי לשירות שהופסק או נותק או הוגבל כאמור, ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

תק' תשס"ח-2008

          (ג)   הודעה בדבר הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות בזק לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, באתר האינטרנט של משרד התקשורת ובעיתון נפוץ אחד.

          (ד)  בתקנה זו -

          "בעל רשיון" - החברה או מי שקיבל מאת השר רשיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;

תק' תשס"ח-2008

          "בעל רישיון אחר" – מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

          "עיתון נפוץ" - כמשמעותו בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

          "שירות בזק" - שירות בזק שנותן בעל רשיון.

מיום 1.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5883 מיום 26.2.1998 עמ' 435

הוספת תקנה 9א

מיום 10.9.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6711 מיום 10.9.2008 עמ' 1388

9א. (א) בעל רשיון רשאי, באישור השר, להפסיק, לנתק או להגביל מתן שירות בזק בשל אחד מאלה:

(1) השירות התיישן מטעמים טכנולוגיים;

(2) נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו או לבעל הרשיון;

(3) היקף הביקוש לשירות אינו מצדיק את המשך אספקתו; במתן אישור לפי פסקה זו יביא השר בחשבון, בין השאר, את קיומו של שירות חלופי שנותן בעל הרישיון או בעל רישיון אחר;

(4) השירות ניתן או יינתן בידי בעל רישיון אחר באופן שלא תיגרם פגיעה ממשית לציבור בשל הפסקת השירות, ניתוקו או הגבלתו, לפי העניין.

(ב) במתן אישור לפי תקנת משנה (א), ישקול השר מתן הוראה לבעל הרשיון לתת שירות חלופי לשירות שהופסק או נותק או הוגבל כאמור, ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

(ג) הודעה בדבר הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות בזק לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, באתר האינטרנט של משרד התקשורת ובעיתון נפוץ אחד.

(ד) בתקנה זו -

"בעל רשיון" - החברה או מי שקיבל מאת השר רשיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים;

"בעל רישיון אחר" – מי שקיבל רישיון כללי או מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

"עיתון נפוץ" - כמשמעותו בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

"שירות בזק" - שירות בזק שנותן בעל רשיון.

הימנעות ממתן שירות

10.  החברה רשאית להימנע ממתן שירות בזק לאדם שהופסק לו שירות בזק לפי תקנה 7(א) כל עוד לא סילק חוב בעד שירות בזק שקיבל ממנה ושהופסק כאמור.

פינוי חצרים בידי המנוי תק' תשנ"א-1991 תק' תשנ"ה-1995

11.  (א)  פינה מנוי חצרים שבהם קיבל שירות בזק מהחברה, רשאית החברה לנתק את קו המנוי מהרשת שלה, אלא אם כן הועברה הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות תפעול ותחזוקה או כאמור בתקנה 34 לתקנות האמורות.

תק' תשמ"ה-1985

          (ב)  הודיע המנוי לחברה, תוך שלושים ימים מיום שפינה את החצרים, על רצונו להמשיך ולקבל את שירות הבזק במקום אחר, אך לא קיימת אפשרות טכנית להיענות לו, תישמר לו זכותו כמנוי המבקש העתקת קו לפי תקנה 33 בתקנות תפעול ותחזוקה; כל עוד לא בוצעה ההעתקה מסיבות התלויות בחברה, פטור המנוי מלשלם את התשלום הקבוע.

          (ג)   לא הודיע המנוי לחברה על רצונו כאמור בתקנת משנה (ב), עד תום שלושים ימים מיום פינוי החצרים, רשאית החברה להפסיק את שירות הבזק לאותו מנוי.

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

(ב) הודיע המנוי לחברה, תוך שלושים ימים מיום שפינה את החצרים, על רצונו להמשיך ולקבל את שירות הבזק במקום אחר, אך לא קיימת אפשרות טכנית להיענות לו, תישמר לו זכותו כמנוי המבקש העתקת קו לפי תקנה 33 בתקנות תפעול ותחזוקה; כל עוד לא בוצעה ההעתקה מסיבות התלויות בחברה, פטור המנוי מלשלם את התשלום הקבוע.

מיום 1.8.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125

(א) פינה מנוי חצרים שבהם קיבל שירות בזק מהחברה, רשאית החברה לנתק את קו המנוי מרשת הבזק הציבורית, אלא אם כן הסכימה שקו המנוי יועבר למנוי אחר, כאמור בתקנה 34 בתקנות תפעול ותחזוקה אלא אם כן הועברה הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות תפעול ותחזוקה או כאמור בתקנה 34 לתקנות האמורות.

מיום 5.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 501

(א) פינה מנוי חצרים שבהם קיבל שירות בזק מהחברה, רשאית החברה לנתק את קו המנוי מרשת הבזק הציבורית מהרשת שלה, אלא אם כן הועברה הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות תפעול ותחזוקה או כאמור בתקנה 34 לתקנות האמורות.

פקיעת זכותו של מחזיק תק' תשנ"א-1991

11א.  לא הגיש המחזיק בדירה בקשה על פי האמור בתקנה 14(ב)(2) לתקנות תפעול ותחזוקה תוך פרק זמן סביר מיום קבלת החזקה בדירה, פקעה זכותו של המחזיק לקבלת הזכות כאמור בתקנה 14 לתקנות האמורות.

מיום 1.8.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125

הוספת תקנה 11א

הסרת מיתקני בזק

12.  הופסק שירות בזק למנוי, רשאית החברה להסיר ולסלק מחצריו כל מיתקן בזק שהוא רכוש החברה ושבאמצעותו קיבל המנוי שירותי בזק מהחברה, הכל כמפורט בכללים שתקבע החברה לענין זה.

שמירת דינים

13.  הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל זכות שיש לחברה על פי כל דין.

תחילה ותוקף תק' תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ז-1986 תק' (מס' 2) תשמ"ז-1986

14.  תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985).

מיום 1.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554

14. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985), ותקפן לשלושה חדשים מיום תחילתן ותקפן עד יום כ"ג בניסן התשמ"ו (30 ביוני 1986).

מיום 30.6.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4945 מיום 30.6.1986 עמ' 1073

14. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985), ותקפן עד יום כ"ג בניסן התשמ"ו (30 ביוני 1986) ותקפן עד יום י"ד בחשון התשמ"ז (16 בנובמבר 1986).

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 123

14. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985), ותקפן עד יום י"ד בחשון התשמ"ז (16 בנובמבר 1986) ותקפן עד יום ט"ו בטבת התשמ"ז (16 בינואר 1987).

מיום 16.1.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 412

14. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985), ותקפן עד יום ט"ו בטבת התשמ"ז (16 בינואר 1987).

התוספת

(תקנה 6(א)(1))

1.        החוק: סעיף 2(ב).

תק' תשמ"ט-1989

2.        תקנות תפעול ותחזוקה: תקנות 11(ב), 12(ב), 13(ג), 13(ד), 15(ג), 18(ב), 19(ב), 22(ב), 24(ב), 38(ד).

מיום 27.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5163 מיום 27.1.1989 עמ' 463

2. תקנות תפעול ותחזוקה: תקנות 11(ב), 12(ב), 13(ג), 13(ד), 15(ג), 18(ב), 19(ב), 22(ב), 24(ב), 38(ד).

ה' בניסן תשמ"ה (27 במרס 1985)                     אמנון רובינשטיין

                                                                                           שר התקשורת* פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4787 מיום 1.4.1985 עמ' 1022.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4825 מיום 1.7.1985 עמ' 1554 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4945 מיום 30.6.1986 עמ' 1073 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4981 מיום 16.11.1986 עמ' 123 – תק' תשמ"ז-1986. מס' 5004 מיום 10.2.1987 עמ' 412, מס' 5008 מיום 22.2.1987 עמ' 492 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 16.1.1987 [התקנות חוזרות].

ק"ת תשמ"ט מס' 5163 מיום 27.1.1989 עמ' 463 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"א מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1125 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.8.1991.

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 501 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ח מס' 5883 מיום 26.2.1998 עמ' 434 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.3.1989.

ק"ת תשנ"ט מס' 5946 מיום 12.1.1999 עמ' 269 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תשס"ח מס' 6711 מיום 10.9.2008 עמ' 1388 – תק' תשס"ח-2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות