להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), תשמ"ו-1986

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – רישיון

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שיתוף פעולה וסיוע

Go

2

פרק ב': הפיקוח על בעל רשיון

Go

2

סעיף 3

מסירת ידיעות ומסמכים לשר

Go

2

סעיף 4

פיקוח על בעל רשיון

Go

2

סעיף 5

כניסה לחצרים, מדידות ובדיקות

Go

2

סעיף 6

דו"חות של בעל רשיון

Go

2

סעיף 8

דיווח על אירוע מיוחד

Go

3

סעיף 9

שמירת סודיות

Go

3

פרק ג': חובת דיווח של בעל רשיון מיוחד

Go

3

סעיף 10

תנאי חוזה התקשרות

Go

3

סעיף 11

דו"ח על מקבלי שירות

Go

3

סעיף 12

דו"ח על ציוד בזק

Go

3

סעיף 13

דו"ח על כוח אדם

Go

3

סעיף 14

שינויים בהנהלה ובאמצעי שליטה

Go

3

פרק ד': הוראות מיוחדות לפיקוח על בעל רשיון כללי

Go

3

סעיף 15

דו"חות של בעל רשיון כללי

Go

3

סעיף 16

מועד הגשתם של דו"חות

Go

3

סעיף 17

מסירת ידיעות ומסמכים

Go

3

סעיף 17א

פרסום דו"ח וממצאים

Go

3

פרק ה': שונות

Go

3

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 19

תחילה

Go

3

תוספת

Go

3

חלק א': תכניות תקופתיות ודו"חות פעילות וביצוע

Go

3

חלק ב': דו"חות בדבר ביצוע הוראותיהן של תקנות התפעול ותקנות ההפסקה

Go

3

חלק ג': דו"חות בדבר איכות שירותי בזק

Go

3

חלק ד': דו"חות שונים

Go

3

תק' תשנ"ב-1992


תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), תשמ"ו-1986*

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 771

תקנות הבזק (דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), תשמ"ו-1986

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(5) ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן – החוק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    (א)  בתקנות אלה –

           "בעל רשיון" – כמשמעותו בחוק;

           "המנהל" – עובד של משרד התקשורת שהשר הסמיכו לענין תקנות אלה, בין הסמכה כללית ובין מיוחדת;

תק' תשמ"ח-1988

           "חצי שנה" – תקופה של ששה חדשים שתחילתם באחד בינואר או באחד ביולי, לפי הענין;

מיום 5.9.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5131 מיום 5.9.1988 עמ' 1098

"חצי שנה" – תקופה של ששה חדשים שתחילתם באחד באפריל או באחד באוקטובר, לפי הענין באחד בינואר או באחד ביולי, לפי הענין;

           "מקבל שירות" – מי שהתקשר עם בעל רשיון לקבלת שירות בזק, לרבות מבקש ומנוי;

תק' תשמ"ח-1988

           "רבעון" – תקופה של שלושה חדשים שתחילתם באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי, ובאחד באוקטובר, לפי הענין;

מיום 5.9.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5131 מיום 5.9.1988 עמ' 1098

"רבעון" – תקופה של שלושה חדשים שתחילתם באחד באפריל, באחד ביולי, באחד באוקטובר ובאחד בינואר, לפי הענין באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי, ובאחד באוקטובר, לפי הענין;

           "שירות בזק" – כמשמעותו בחוק;

           "שנת כספים" – לרבות חלק ממנה;

           "תקנות ההפסקה" – תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק), תשמ"ה-1985;

           "תקנות התפעול" – תקנות הבזק (הפסקה, תפעול ותחזוקה), תשמ"ה-1985.

           (ב)  מונחים אחרים בתקנות אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות שהותקנו לפיו.

שיתוף פעולה וסיוע תק' תשנ"ד-1994

2.    בעל רשיון, נציגו המוסמך או מי שמבצע פעולות בזק או נותן שירות בזק מטעמו, ישתף פעולה עם המנהל ויושיט לו את כל הסיוע הנדרש בביצוע הפיקוח על פי תקנות אלה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

2. בעל רשיון או נציגו המוסמך, נציגו המוסמך או מי שמבצע פעולות בזק או נותן שירות בזק מטעמו, ישתף פעולה עם המנהל ויושיט לו את כל הסיוע הנדרש בביצוע הפיקוח על פי תקנות אלה.

פרק ב': הפיקוח על בעל רשיון

מסירת ידיעות ומסמכים לשר תק' תשנ"ד-1994

3.    השר רשאי לדרוש מכל בעל רשיון או ממי שנותן שירות בזק מטעמו למסור לו כל ידיעה ומסמך אודות שירותי בזק שהוא נותן, במועד, במתכונת ובאופן שיורה עליהם השר.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778

3. השר רשאי לדרוש מכל בעל רשיון או ממי שנותן שירות בזק מטעמו למסור לו כל ידיעה ומסמך אודות שירותי בזק שהוא נותן, במועד, במתכונת ובאופן שיורה עליהם השר.

פיקוח על בעל רשיון

4.    (א)  המנהל יפקח על פעולותיו של בעל רשיון הנוגעות לפעולות בזק שהוא מבצע ולשירותי בזק שהוא נותן כמפורט בתקנת משנה (ב); לשם ביצוע פיקוח כאמור רשאי המנהל לעשות כל פעולה הדרושה לפי הוראותיהן של תקנות אלה, ובלי למעט מכלליות האמור, רשאי הוא לדרוש מבעל רשיון להציג לו כל מסמך לפי תקנות אלה.

           (ב)  ואלה נושאי הפיקוח של המנהל:

(1)   קיום הוראות החוק, התקנות שהותקנו לפיו וכן אמנות והתחייבויות בין-לאומיות בענייני בזק שהמדינה היא צד להן;

(2)   קיום תנאי הרשיון;

(3)   סוגי שירות בזק שנותן בעל רשיון ותנאיו;

(4)   אופן ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק וכן איכות השירות;

(5)   רמת תחזוקה של מיתקני בזק וציוד קצה המשמשים למתן שירות בזק.

כניסה לחצרים, מדידות ובדיקות

5.    לשם ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה, רשאי המנהל –

(1)   להיכנס בכל עת סבירה לחצרים של בעל רשיון – ובהסכמתו של מקבל שירות, גם לחצריו – לצורך עריכת מדידות ובדיקות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים בחצרים כאמור, וכן בדיקת אופן ביצוען של פעולות בזק ומתן שירותי בזק בחצרים כאמור, וטיבם;

(2)   להיכנס בכל עת סבירה, במהלך שעות העבודה, למשרד שירותים אזורי של בעל רשיון כללי לצורך עיון במסמכים הנוגעים לביצוע פעולות בזק ולשירותי בזק שנותן בעל הרשיון הכללי.

דו"חות של בעל רשיון

6.    (א)  בעל רשיון ימציא למנהל תכניות, דינים וחשבונות ומסמכים אחרים במועדים הקבועים בתקנות אלה, בנושאים המפורטים בהן ובמתכונת שיורה לו המנהל.

           (ב)  דין וחשבון של בעל רשיון, הנדרש על פי תקנות אלה, ישקף, לפי הענין, ביצוע לעומת תכנון לתקופת הדו"ח; כל דו"ח ייערך לפי חלוקה גיאוגרפית המקובלת אצל בעל רשיון, ולגבי בעל רשיון כללי – לפי מחוזות ויחידות לשירות מנויים.

           (ג)   הדו"ח ייערך בצורה נוחה לקריאה, ישא תאריך וייחתם ביד בעל הרשיון או ביד מי שהוא הסמיכו במיוחד לכך.

           (ד)  המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון לערוך מחדש דו"ח שהוגש לו או להשלימו, אם מצא כי הדו"ח אינו ערוך לפי תקנות אלה או כי חסרים בו פרטים, אשר לדעת המנהל, בעל רשיון היה חייב לכלול אותם בדו"ח.

           (ה)  המנהל רשאי, באישור השר, אם נסיבות הענין מצדיקות זאת, לפטור בעל רשיון מחובת הגשתו של דו"ח מן הדו"חות המפורטים בתקנות אלה.

תיקון ליקויים ופגמים

7.    (א)  המנהל רשאי להודיע בכתב לבעל רשיון על ליקויים או פגמים שמצא בפעולותיו על סמך דו"חות שמסר לו בעל הרשיון או על סמך מדידות ובדיקות שערך.

           (ב)  בעל רשיון שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע למנהל בכתב, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, את תגובתו לאמור בהודעה, ואם עשה לתיקון הליקויים והפגמים כאמור, יפרט בתגובתו את הפעולה שנקט.

           (ג)   היה המנהל סבור כי בליקויים או בפגמים שעליהם הודיע כאמור יש משום הפרה של תנאי מהותי מתנאי הרשיון או הפרה של הוראה שבדין, בין במעשה ובין במחדל, יביא את הענין לפני השר.

דיווח על אירוע מיוחד

8.    (א)  בעל רשיון ידווח למנהל דיווח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי על מתן שירות בזק לקבוצה של מקבלי שירות (להלן – אירוע מיוחד) מיד עם התרחשותו של האירוע; דיווח כאמור יימסר ישירות למנהל, או למי שהוא הסמיך לכך מראש, בדרך המהירה ביותר, ויכיל מידע מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקף השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו ולמניעתו.

           (ב)  כל עוד נמשך האירוע המיוחד, ימסור בעל הרשיון דיווח שוטף בתדירות שיורה עליה המנהל, והמנהל רשאי לדרוש למסור לו, בכל עת, כל מידע הקשור לאירוע.

           (ג)   אחת לחצי שנה יגיש בעל רשיון דין וחשבון מפורט על כל האירועים המיוחדים שאירעו בתקופת הדו"ח, ובו יפורטו הלקחים שהפיק בעל הרשיון מכל אירוע והצעדים שנקט לפיהם.

שמירת סודיות

9.    המנהל לא יגלה ידיעה, דין וחשבון או מסמך שנמסרו לו לפי הוראותיהן של תקנות אלה, אלא אם כן דרוש הדבר לצורך ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה.

פרק ג': חובת דיווח של בעל רשיון מיוחד

תנאי חוזה התקשרות

10.   (א)  בעל רשיון מיוחד יביא לידיעת המנהל את תכנם של תנאי ההתקשרות שלו עם מקבלי השירות וימציא לו עותק של חוזה התקשרות אחיד שבינו לבין מקבלי השירות.

           (ב)  המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים שיפורטו, לדרוש מבעל רשיון להמציא לו עותק מחוזה התקשרות מיוחד למתן שירות בזק עם מקבל שירות מסויים.

דו"ח על מקבלי שירות

11.   (א)  בעל רשיון מיוחד יגיש דין וחשבון על מקבלי שירות ויפורטו בו אלה:

(1)   המספר הכולל של מקבלי השירות בכל סוג של שירות בזק;

(2)   מספר המבקשים לקבל שירות בזק, לפי סוגי השירות, וגילן של הבקשות;

(3)   שיעור ההיענות לבקשות במהלך תקופת הדו"ח לפי סוגי השירות השונים.

           (ב)  דין וחשבון על מקבלי שירות כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה; אולם המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון מסויים, בהתחשב בסוג השירות שהוא נותן ובהיקפו, להגיש לו דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) אחת לרבעון; דו"ח רבעוני כאמור יוגש למנהל תוך 21 ימים מתום כל רבעון.

דו"ח על ציוד בזק

12.   (א)  המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון מיוחד להגיש לו דין וחשבון על ציוד ומתקני בזק (להלן - הציוד), שבאמצעותם מבצע בעל הרשיון פעולות בזק או נותן שירותי בזק, והדרושים לקיום תנאי הרשיון שניתן לו ולמתן שירות בזק ברמה נאותה; המנהל יקבע בדרישתו את סוגי הציוד לגביו יש להגיש את הדו"ח וכן את הנתונים, מבין אלה המפורטים להלן, שיש לכלול בדו"ח:

(1)   כמות הציוד לפי סוגיו, יעודיו ואפשרויותיו, תוך הבחנה בין ציוד מוזמן, ציוד שבמלאי וציוד המותקן אצל מקבלי שירות;

(2)   קיומם של הסכמי תחזוקה לציוד, עיקרי ההסכמים, וכן פירוט האמצעים העומדים לרשותו של בעל הרשיון לתחזוקת הציוד.

           (ב)  המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון להמציא לו מיפרטים טכניים של ציוד, בין לכלל הציוד ובין לציוד מסויים.

           (ג)   נדרש בעל רשיון מיוחד להגיש דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א), יגישו אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה.

דו"ח על כוח אדם

13.   (א)  בעל רשיון מיוחד יגיש דין וחשבון על כוח האדם העומד לרשותו למתן שירות בזק, ויפורטו בו מספר המועסקים של בעל הרשיון לפי חלוקה ליחידות ולאזורים, תוך הבחנה בין עובדים לבין קבלנים, ולגבי מהנדסים וטכנאים – פירוט התפקידים, ההשכלה והנסיון המקצועי.

           (ב)  דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה.

שינויים בהנהלה ובאמצעי שליטה

14.   (א)  בעל רשיון מיוחד שהוא תאגיד ידווח למנהל בכתב על כל שינוי בדירקטורים או במנהלי העסקים שלו וכן על כל שינוי באמצעי השליטה בתאגיד ששיעורו עולה על חמישה עשר אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה; לענין זה, "אמצעי שליטה" – זכות ההצבעה באסיפה כללית של התאגיד, הזכות למנות דירקטורים של התאגיד, הזכות להשתתף ברווחי התאגיד והזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חובותיו.

           (ב)  דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל תוך 21 ימים מיום השינוי.

פרק ד': הוראות מיוחדות לפיקוח על בעל רשיון כללי

דו"חות של בעל רשיון כללי

15.   בעל רשיון כללי ימציא למנהל דינים וחשבונות, מסמכים ותכניות המפורטים בתוספת, במועדים, בתדירות ובמתכונת שנקבעו לכך בתוספת.

מועד הגשתם של דו"חות

16.   דינים וחשבונות, שלא נקבע בתוספת מועד להגשתם, יגישם בעל רשיון כללי במועדים ובתדירות אלה:

(1)   דין וחשבון דו-שנתי – אחת לשתי שנות כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה השניה;

(2)   דין וחשבון שנתי – אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה;

(3)   דין וחשבון חצי-שנתי – אחת לחצי שנה, תוך חדשיים מתום אותה מחצית שנה;

(4)   דין וחשבון רבעוני – אחת לכל רבעון, תוך עשרים ואחד ימים מתום הרבעון;

(5)   דין וחשבון חדשי – אחת לכל חודש, תוך ארבעה-עשר ימים מתום החודש.

מסירת ידיעות ומסמכים

17.   כדי להבטיח ביצוען של תקנות התפעול, תקנות ההפסקה ותנאי הרשיון הכללי במלואם ובמועדיהם בידי בעל רשיון כללי, רשאי המנהל, באישור השר, לדרוש ממנו למסור לו, בנוסף על הדו"חות המפורטים בתוספת, כל ידיעה ומסמך אחרים הדרושים לצורך ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה, וכן לקבוע מועד להגשתם ודרך הגשתם.

פרסום דו"ח וממצאים תק' תשנ"ב-1992

17א.   עיקרי דו"חות וממצאים שבעל רשיון כללי המציא למנהל על פי הוראות פרק זה יפורסמו בעתונות יומית, ופרסום כאמור ייעשה פעמיים בשנה לפחות; השר יודיע בהודעה ברשומות אילו דו"חות וממצאים טעונים פרסום כאמור.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 771

הוספת תקנה 17א

פרק ה': שונות

הוראות מעבר

18.   הוראות תקנות אלה יחולו על רשיון גם אם ניתן לפני תחילתן של תקנות אלה ועל אף האמור בו לענין דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל הרשיון.

תחילה

19.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א באדר ב' תשמ"ו (1 באפריל 1986); אולם כל דו"ח שלפי התקנות האלה צריך בעל רשיון להגישו לפני כ"ד בסיון תשמ"ו (1 ביולי 1986), יראו אותו כאילו הוגש במועד אם הגישו עד התאריך האמור.

תוספת

(תקנה 15)

חלק א': תכניות תקופתיות ודו"חות פעילות וביצוע

1.    תכנית פיתוח רב-שנתית

1.1  תוגש תכנית פיתוח חמש-שנתית (להלן – תכנית החומש), שתכלול, בין היתר, נושאים אלה:

1.1.1        יעדים והנחות יסוד לגיבוש התכנית מן ההיבט הכלכלי והטכנולוגי ביחס לביקוש הקיים והצפוי לשירותי בזק;

1.1.2        השקעות כספיות ותכנון תקציבי;

1.1.3        פיתוח המערכת הכלל-ארצית של רשת הבזק הציבורית;

1.1.4        האמצעים המתוכננים לשיפור טיבם של שירותי בזק שנותן בעל הרשיון הכללי;

1.1.5        שינויים צפויים במערך כוח-האדם ובהיקף כוח-האדם המקצועי.

1.2  תכנית החומש תוגש אחת לחמש שנים; תכנית החומש הראשונה תהיה לגבי התקופה שתחילתה בשנת הכספים 1984 ותוגש לא יאוחר מיום כ"ט בחשון תשמ"ז (1 בדצמבר 1986); כל תכנית חומש שלאחר התכנית הראשונה תוגש במצורף עם תכנית העבודה השנתית של השנה האחרונה לתקופת תכנית החומש.

1.3  בתום כל שנת כספים יוגש דו"ח שנתי הכולל השוואה של ביצוע תכנית החומש מול התכנון, בצירוף ניתוח ומסקנות, וכן עדכון ליתרת תקופתה של תכנית החומש.

2.    תכנית רכש רב-שנתית

2.1  תוגש תכנית רכש רב-שנתית (להלן – תכנית הרכש), שתכלול, בין היתר, רכישות אלה:

2.1.1        מרכזות ציבוריות וציוד מיתוג אחר;

2.1.2        ציוד תמסורת;

2.1.3        ציוד קצה.

2.2  תכנית הרכש תוגש אחת לשלש שנים; תכנית הרכש הראשונה תהיה לגבי התקופה שתחילתה בשנת הכספים 1986, ותוגש לא יאוחר מיום ב' בשבט תשמ"ז (1 בפברואר 1987); כל תכנית רכש שלאחר התכנית הראשונה תוגש לא יאוחר משלושה חדשים לפני תום תקופת התכנית שקדמה לה.

2.3  בתום כל שנת כספים יוגש דו"ח שנתי הכולל השוואה של ביצוע תכנית הרכש מול התכנון, בצירוף ניתוח ומסקנות, וכן עדכון ליתרת תקופתה של תכנית הרכש.

3.    תכנית עבודה שנתית

3.1  תוגש תכנית עבודה שנתית שתכלול, בין היתר, נושאים אלה:

3.1.1        יעדי התכנית, מסגרת כללית של התקציב ואומדן הביקוש לשירותי בזק;

3.1.2        התקנות והעתקות של קווי מנוי-טלפון;

3.1.3        התקנות של טלפון-ציבורי גובה (להלן – טצ"ג);

3.1.4        התקנות של ציוד קצה ראשי ומשני;

3.1.5        התקנות של קווי מנוי-טלקס;

3.1.6        התקנות של טלפונים ניידים;

3.1.7        התקנות של מרכזות ציבוריות וציוד מיתוג אחר, לרבות הרחבה והחלפה של מרכזות כאמור;

3.1.8        פיתוח רשת הבזק המקומית והבין-מרכזתית;

3.1.9        פיתוח מערכות הבזק להעברת נתונים וקווים בלעדיים;

3.1.10 פיתוח מערכת הטלפונים הבין-לאומית;

3.1.11 פיתוח מרכזות השירותים: שירות מודיעין, שירות תיקונים, שירות חיוג בין-לאומי, שירות יקיצה, וכן כל שירות נוסף שנותן בעל הרשיון הכללי;

3.1.12 היערכות שירותי תיקונים וטיפול בתקלות, בהתייחס לתלונות של מנויים;

3.1.13 האמצעים המתוכננים לשיפור איכות השירות;

3.1.14 פעילות בתחום שיווק שירותי הבזק;

3.1.15 שינויים צפויים במערך כוח-האדם ובהיקף כוח אדם מקצועי.

3.2  תכנית העבודה השנתית תוגש לא יאוחר מחודש לפני תחילת כל שנת כספים.

3.3  תוך חדשיים מתום תקופתה של כל תכנית עבודה שנתית יוגש דו"ח הכולל השוואה של ביצוע התכנית מול התכנון, לפי הנושאים הכלולים בתכנית, בצירוף סקירת אירועים מיוחדים, ניתוח ומסקנות.

4.    דו"ח פעילות רבעוני

4.1  יוגש דו"ח פעילות לכל רבעון שיכלול נושאים אלה:

4.1.1        פעילות במהלך הרבעון לפי הנושאים והסדר המופיעים בתכנית העבודה השנתית;

4.1.2        ניתוח נתוני הדו"ח וסיכומם.

5.    דו"ח ביצוע חדשי

5.1  יוגש דו"ח ביצוע חדשי לגבי מערכת הטלפונים ויפורטו בו התקנות והעתקות של קווי מנוי-טלפון לפי אזורי מרכזות ציבוריות; לגבי כל מרכזת ציבורית יוצגו נתונים אלה:

5.1.1        קיבול המרכזת;

5.1.2        מספר קווי מנוי-טלפון המחוברים למרכזת;

5.1.3        קיבול פנוי במרכזת להקצאת קווי מנוי-טלפון נוספים;

5.1.4        מספר הבקשות הממתינות להתקנה ולהעתקה של קווי מנוי-טלפון לשנת הכספים, לתקופת הדו"ח ובמצטבר;

5.1.5        ביצוע התקנות והעתקות של קווי מנוי-טלפון לשנת הכספים, לתקופת הדו"ח ובמצטבר;

5.1.6        אחוזי ביצוע התקנות והעתקות של קווי מנוי-טלפון לעומת התכנון לגבי שנת הכספים לתקופת הדו"ח ובמצטבר.

5.2  לענין סעיף זה, המונח "מצטבר" משמעו, הצטברות הנתונים למשך הזמן שמתחילת שנת הכספים ועד תום החודש שאליו מתייחס הדו"ח.

חלק ב': דו"חות בדבר ביצוע הוראותיהן של תקנות התפעול ותקנות ההפסקה

6.    דו"ח התקנה של קו מנוי, ציוד בזק ראשוני ונוסף

6.1  יוגש דו"ח לכל רבעון בדבר התקנות קווי מנוי והתקנות ציוד בזק ראשוני ונוסף, ויפורטו בו:

תק' תשנ"ב-1992

6.1.1        משך זמן ההמתנה ממועד תשלומם של דמי ההתקנה ועד ביצוע ההתקנה וחיבור המנוי לרשת הבזק הציבורית לפי אלה:

- עד 90 ימים;

- בין 90 ימים ל-180 ימים;

- מעל 180 ימים.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

החלפת פסקה 6.1.1

הנוסח הקודם:

6.1.1 משך זמן ההמתנה הממוצע ממועד תשלומם של דמי ההתקנה ועד ביצוע ההתקנה וחיבור המנוי לרשת הבזק הציבורית לפי אלה:

-  עד שלושה חדשים;

-  בין שלושה חדשים לששה חדשים;

-  מעל ששה חדשים;

תק' תשנ"ב-1992

6.1.2        לגבי התקנת ציוד בזק נוסף על ציוד הבזק הראשוני שהחברה מספקת למנוי, יפורט משך הזמן מיום הגשת הבקשה ועד ביצוע ההתקנה ולפי אלה:

- עד 30 ימים;

- מעל 30 ימים.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

החלפת פסקה 6.1.2

הנוסח הקודם:

6.1.2 לגבי התקנת ציוד בזק נוסף מסוג רב קווי ומרכזות-מנויים – יפורט משך זמן ההמתנה הממוצע מיום הגשת הבקשה להתקנתו של הציוד ועד ביצוע ההתקנה, לפי סוגי הציוד כאמור ולפי אלה:

-  עד ארבעה חדשים;

-  מעל ארבעה חדשים.

6.2  יוגש דו"ח שנתי המסכם את הדו"חות הרבעוניים כאמור בפסקה 6.1, במתכונת שנקבעה לדו"ח הרבעוני.

7.    דו"ח טיפול בתקלות

7.1  יוגש דו"ח חדשי בדבר תקלות במערכת הטלפונים לכל יחידת שירות מנויים, שיכלול:

תק' תשנ"ב-1992

7.1.1        מספר כולל של תקלות שאירעו בתקופת הדו"ח ופירוט משך קיומן של התקלות בממוצע ולפי אלה:

- עד יום עבודה אחד;

- עד שני ימי עבודה;

- עד ארבעה ימי עבודה;

- עד ארבעה עשר ימי עבודה;

- מעל ארבעה עשר ימי עבודה;

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

החלפת פסקה 7.1.1

הנוסח הקודם:

7.1.1 מספר כולל של תקלות שאירעו בתקופת הדו"ח ופירוט משך זמן קיומן של התקלות בממוצע ולפי אלה:

-  עד שני ימי עבודה;

-  עד ששה ימי עבודה;

-  עד ארבעה עשר ימי עבודה;

-  מעל ארבעה עשר ימי עבודה;

7.1.2        ממוצע של מספר התקלות ליום במהלך תקופת הדו"ח ופירוטו לפי משך זמן קיומן של התקלות;

7.1.3        פירוט יומי של מספר התקלות לפי משך זמן קיומן, בהתאם לפרקי הזמן המפורטים בפסקת משנה 7.1.1;

תק' תשנ"ב-1992

7.1.4        השוואה של מספר האיחורים בביצוע תיקון התקלות לעומת הוראות הרשיון הכללי לענין זה;

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

הוספת פסקה 7.1.4

תק' תשנ"ב-1992

7.1.5        השוואה של שיעור ביצוע התיקונים לעומת הוראות הרשיון הכללי לענין זה.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

הוספת פסקה 7.1.5

7.2  לצד הנתונים האמורים בסעיף 7.1 יוצג המספר הכולל של קווי מנוי מותקנים ושיעור התקלות הממוצע לכל 1000 קווים.

7.3  לכל דו"ח חדשי בדבר תקלות תצורף השוואה של הנתונים הכלולים בו לעומת אלה הכלולים בדו"ח כאמור שהוגש בשנה הקודמת בתקופה המקבילה לתקופת הדו"ח, וכן הסברים לשינויים חריגים בנתונים שבין הדו"חות.

7.4  יוגש דו"ח רבעוני בדבר תקלות המסכם את נתוני הדו"חות החדשיים ברבעון במתכונתו של הדו"ח החדשי ובצירוף נתונים אלה:

7.4.1        פירוט מדגמי של מספר התקלות לפי סיבותיהן;

7.4.2        תקלות בטצ"גים לפי סיבותיהן, תוך אבחנה בין חבלה מכוונת, תקלה טכנית וגודש אסימונים בקופת הטצ"ג, וכן פירוט מספר הטצ"גים בהם אירעו תקלות לעומת כלל מספר הטצ"גים שבטיפולה של יחידת השירות;

7.4.3        פירוט מדגמי של מספר התקלות בשירותי בזק אחרים, מלבד טלפונים, לפי השירותים השונים.

תק' תשנ"ב-1992

8.    בקשות ממתינות להתקנה ולהעתקה של קו מנוי טלפון או קו העברת נתונים –

8.1  יוגש דו"ח רבעוני שבו יפורטו בנפרד מספר הבקשות להתקנה של קווי מנוי טלפון וקווי העברת נתונים שהוגשו במהלך תקופת הדו"ח, ובמצטבר מתחילת שנת הכספים ועד תום תקופת הדו"ח, אשר יכלול נתונים אלה:

8.1.1        לענין התקנות, מספר הבקשות הממתינות בתום הרבעון לפי חלוקה זו:

- עד 150 ימים:

- בין 150 ימים ל-300 ימים;

- בין 300 ימים ל-720 ימים;

- מעל 720 ימים.

8.1.2        לענין העתקות, מספר הבקשות הממתינות בתום הרבעון לפי חלוקה זו:

- עד 150 ימים;

- בין 150 ימים ל-300 ימים;

- בין 300 ימים ל-720 ימים;

- מעל 720 ימים.

8.1.3        מספר התקנות והעתקות של קווי מנוי טלפון וקווי העברת נתונים שלא בוצעו במהלך הרבעון ובמצטבר מתחילת שנת הכספים בשל אי-תשלום דמי התקנה או דמי העתקה ושיעורן לעומת ההתקנות וההעתקות שאושרו לביצוע.

8.1.4        מספר הבקשות הממתינות להתקנה ולהעתקה של ציוד קצה שאינו ציוד בזק ראשוני.

בסעיף זה, "בקשה ממתינה" – בקשה להתקנה או להעתקה של קו מנוי שטרם נענתה.

8.2  יוגש דו"ח חדשי שבו יפורטו מספר הבקשות להתקנה ולהעתקה של קווי מנוי טלפון וקווי העברת נתונים שהוגשו במהלך תקופת הדו"ח ובמצטבר מתחילת שנת הכספים ועד תום תקופת הדו"ח, לפי אלה:

8.2.1        לענין התקנות, השוואת מספר האיחורים במשלוח הודעות לתשלום ובביצוע התקנות לעומת הוראות הרשיון הכללי לענין זה – בכמות ובאחוזים.

8.2.2        לענין התקנות, פירוט מספר החריגים שאישרה ועדת חריגים בהתאם לתקנה 30 לתקנות התפעול – בכמות ובאחוזים.

8.2.3        לענין העתקות, השוואת שיעורי הביצוע לעומת הוראות הרשיון הכללי לענין זה – בכמות ובאחוזים.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 772

החלפת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. בקשות ממתינות להתקנה ולהעתקה של קו מנוי

8.1 יוגש דו"ח רבעוני ובו יפורטו מספר הבקשות להתקנה ולהעתקה של קווי מנוי-טלפון שהוגשו במהלך תקופת הדו"ח, ובמצטבר מתחילת שנת הכספים ועד תום תקופת הדו"ח.

8.2.1 דו"ח רבעוני ראשון יכלול נתונים אודות מספר הבקשות הממתינות בתום הרבעון לפי חלוקה זו:

-  בקשות שהוגשו עד יום כ"ט באדר ב' התשל"ו (31.3.1976);

- בקשות שהוגשו מיום א' בניסן התשל"ו (1.4.1976) עד יום כ"ז באדר התשמ"ב (31.3.1982);

- בקשות שהוגשו מיום ח' בניסן התשמ"ב (1.4.1982) עד יום כ"ז באדר התשמ"ד (31.3.1984);

-   בקשות שהוגשו מיום כ"ח באדר התשמ"ד (1.4.1984) ואילך.

8.2.2 כל דו"ח רבעוני שלאחר הדו"ח הראשון יכלול נתונים אלה:

8.2.2.1 מספר הבקשות הממתינות בתום הרבעון לפי חלוקה זו:

-  עד שנה;

-  בין שנה לשנתיים;

-  שנתיים ויותר;

8.2.2.2 מספר הבקשות שהוגשו במהלך הרבעון, במהלך שנת הכספים ובמצטבר מתחילת שנת הכספים ועד תום תקופת הדו"ח.

8.2.2.3 בקשות ממתינות שפורטו בפסקה 8.2.1 ואשר טרם נענו עד לתום תקופת הדו"ח;

8.2.2.4 מספר התקנות והעתקות של קווי מנוי-טלפון שלא בוצעו במהלך הרבעון ובמצטבר מתחילת שנת הכספים בשל אי-תשלום דמי התקנה ושיעורן לעומת ההתקנות וההעתקות שאושרו לביצוע;

8.2.2.5 מספר הבקשות הממתינות להתקנה ולהעתקה של ציוד קצה שאינו ציוד בזק ראשוני.

8.2.2.6 מספר הבקשות הממתינות להתקנה ולהעתקה של קווי מנוי שאינם קווי מנוי-טלפון.

בסעיף זה, "בקשה ממתינה" – משמעה, בקשה להתקנה או להעתקה של קו מנוי שטרם נענתה.

תק' תשנ"ב-1992

9.    דו"ח התקנה של טצ"גים בישוב, בחוף רחצה ובמוסד חינוכי ושל קווי מנוי טלפון בישוב ובמפעל.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 773

9. דו"ח התקנה של טצ"גים בישוב ושל קווי מנוי-טלפון בישוב ובמפעל דו"ח התקנה של טצ"גים בישוב, בחוף רחצה ובמוסד חינוכי ושל קווי מנוי טלפון בישוב ובמפעל.

9.1  יוגש דו"ח חצי-שנתי שיפורטו בו אלה:

9.1.1        רשימת הישובים בהם לא קיים קו מנוי טלפון אחד לפחות עד תום הרבעון;

9.1.2        רשימת הישובים החדשים, הישובים המרוחקים וישובים אחרים המונים למעלה מ-100 בתי אב שבהם הותקנו עד תום הרבעון פחות מ-12 קווי מנוי-טלפון, וכן מספר קווי מנוי-טלפון המותקנים בישוב, בצירוף עיקרי התכנית להתקנת קווים בישובים אלה;

9.1.3        רשימת המפעלים – כהגדרתם בתקנה 29 לתקנות התפעול – שביקשו התקנת קווי מנוי-טלפון ושבהם לא הותקנו בתום הרבעון עד 3 קווים לפחות;

תק' תשנ"ב-1992

9.1.4        רשימת הרשויות המקומיות ופירוט מספר הטצ"גים המותקנים באותן רשויות לפי אלה:

- רשויות מקומיות שמספר בתי האב בהן עולה על 60 עד 240;

- רשויות מקומיות שמספר בתי האב בהן עולה על 240 עד 480;

- רשויות מקומיות שמספר בתי האב בהן עולה על 480.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 773

החלפת פסקה 9.1.4

הנוסח הקודם:

9.1.4 רשימת הרשויות המקומיות ופירוט מספר הטצ"גים המותקנים באותן רשויות, לפי אלה:

-  רשויות מקומיות שמספר בתי האב בהן הוא עד 480;

-  רשויות מקומיות שמספר בתי האב בהן עולה על 480;

תק' תשנ"ב-1992

9.1.5        רשימת חופי הרחצה בהם לא קיים טצ"ג אחד לכל קילומטר אורך שבחוף הרחצה.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 773

הוספת פסקה 9.1.5

תק' תשנ"ב-1992

9.1.6        רשימת המוסדות החינוכיים שמספר התלמידים הלומדים בהם עולה על 100 והפנימיות שמספר התלמידים הלומדים בהן עולה על 50 שבהם אין טצ"גים במספרים הנדרשים לפי תקנה 28 לתקנות התפעול.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 773

הוספת פסקה 9.1.6

9.2  על אף האמור בפסקה 9.1, יוגשו לגבי תקופה של שנה אחת שתחילתה ביום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985) וסיומה ביום כ"א בניסן תשמ"ו (1 באפריל 1986) דו"חות רבעוניים על הנתונים המפורטים בפסקאות משנה 9.1.2, 9.1.3 ו- 9.1.4.

9.3  יוגש דו"ח שנתי המסכם את הדו"חות הרבעוניים והחצי-שנתיים כאמור בפסקאות 9.1 ו-9.2, במתכונת שנקבעה לדו"ח הרבעוני והחצי-שנתי, לפי הענין.

10.   דו"ח ניתוק של שירות בזק

10.1        יוגש דו"ח רבעוני בו יפורט, לפי מחוזות, המספר הכולל של המקרים בהם ניתנה הוראה לנתק שירות בזק למנוי.

10.2        יוגש דו"ח שנתי מסכם לדו"חות הרבעוניים שלפי פסקה 10.1 במתכונת הדו"ח הרבעוני.

11.   דו"ח חיבור מנוי נוסף לקו מנוי-טלפון

יוגש דו"ח שנתי שיפרט את מספר המקרים בהם חובר מנוי נוסף לקו מנוי-טלפון, ויצויין לצדם אם הוגשה השגה על כוונתו של בעל הרשיון הכללי לבצע את החיבור האמור.

חלק ג': דו"חות בדבר איכות שירותי בזק

12.   ד"וח מרכזות שירותים

12.1        יוגש דו"ח רבעוני לגבי מרכזות השירותים: שירות מודיעין, שירות תיקונים, שירות בין-לאומי (להלן – מרכזות השירותים), ויפורטו בו, לכל מרכזת שירותים, מספר הפניות שנתקבלו במרכזת השירותים, ולפי בדיקה מדגמית – אחוז הפניות לכל מרכזת שירותים שנענו;

תק' תשמ"ז-1986

12.2        יוגש דו"ח שנתי על כלל מרכזות השירותים ויפורטו בו, לגבי המרכזות שמהן בוצע החיוג לפי בדיקה מדגמית ותוך אבחנה בין שעות עומס לבין שעות אחרות ביממה, נתונים אלה:

12.2.1 אחוז ההתקשרויות למרכזת שירותים שקיבלו צליל תפוס;

12.2.2 זמן המתנה ממוצע עד ראשית מענה במרכזת השירותים.

מיום 11.12.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 171

12.2 יוגש דו"ח שנתי על כלל מרכזות השירותים ויפורטו בו, לפי המרכזות שמהן בוצע החיוג לגבי המרכזות שמהן בוצע החיוג לפי בדיקה מדגמית ותוך אבחנה בין שעות עומס לבין שעות אחרות ביממה, נתונים אלה:

12.3        עד הגשתו של הדו"ח השנתי יוגשו ארבעה דו"חות ביניים רבעוניים על כרבע מכלל מרכזות השירותים ובהם יפורטו הנתונים האמורים בפסקה 12.2; כל דיווח ביניים כאמור יהיה על מרכזות שירותים אחרות.

תק' תשנ"ב-1992

12.4        יוגש דו"ח חדשי לגבי מרכזות השירותים ויפורטו בו, לכל מרכזת שירות, השוואת השיעורים המרביים של היענות המרכזת, זמן המתנה ממוצע וזמן המתנה מרבי לעומת הוראות הרשיון הכללי לענינים אלה.

מיום 20.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 773

הוספת פסקה 12.4

13.   דו"ח זמינות

13.1        יוגש דו"ח שנתי על כלל המרכזות בו יפורטו, לגבי כל מרכזת תוך אבחנה בין שעות עומס לבין שעות אחרות ביממה, נתונים אלה:

13.1.1 זמן המתנה ממוצע לקבלת צליל חיוג ואחוז ההתקשרויות שלא מומשו – הכל לפי בדיקה מדגמית – אל מנויים המחוברים:

- באותה מרכזת;

- במרכזת אחרת באותו איזור חיוג;

- במרכזת באיזור חיוג אחר;

13.1.2 אחוז ההתקשרויות, לפי בדיקה מדגמית, שלא מומשו בחיוג ישיר לחוץ-לארץ.

13.2        עד הגשתו של הדו"ח השנתי יוגשו ארבעה דו"חות ביניים רבעוניים על כרבע מכלל המרכזות ובהם יפורטו הנתונים האמורים בפסקה 13.1; כל דיווח ביניים כאמור יהיה על מרכזות אחרות.

14.     דו"ח הפסדי תנועה

14.1        יוגש דו"ח דו-שנתי ויפורטו בו הפסדי תנועה בעורקי הקשר הבין-מרכזתיים על כל סוגיהם; הפסדי התנועה כאמור ייבדקו בהתאם לעקרונות הקבועים בהמלצות 500 E של הועדה המייעצת הבין-לאומית לטלגרף וטלפון (CCITT) כפי שהן בתוקף מזמן לזמן; בדו"ח תיכלל השוואה בין הנתונים המפורטים בו לבין המלצות הועדה המייעצת האמורה;

14.2        עד הגשתו של הדו"ח הדו-שנתי יוגשו ארבעה דו"חות ביניים חצי-שנתיים על כרבע מכלל העורקים ובהם יפורטו הנתונים האמורים בפסקה 14.1; כל דיווח ביניים כאמור יהיה על עורקים אחרים.

15.     דו"ח טיב תמסורת

15.1        יוגש דו"ח שנתי על כלל המרכזות, ויפורטו בו אלה:

15.1.1 הפסדים תמסורתיים, לפי בדיקה מדגמית, בעורקים הבין-מרכזתיים לסוגיהם;

15.1.2 טיב התמסורת, לפי בדיקה מדגמית, בקווים בלעדיים ובקווי תקשורת נתונים.

15.2        עד הגשתו של הדו"ח השנתי יוגשו ארבעה דו"חות ביניים רבעוניים על כרבע מכלל העורקים ויפורטו בהם הנתונים האמורים בפסקת משנה 15.1.1; כל דיווח ביניים כאמור יהיה על עורקים אחרים.

חלק ד': דו"חות שונים

16.     דו"ח ציוד בזק

יוגש דו"ח חצי שנתי ויוצגו בו נתונים בדבר חסר במלאי הציוד, לפי אלה:

- מרכזות;

- ציוד תמסורת;

- ציוד קצה;

הכל בהשוואה לתכנית העבודה של שנת הדו"ח.

תק' תשמ"ח-1988

17.     דו"ח יחידות מניה

יוגש דו"ח חצי-שנתי, תוך שלושה חדשים מתום אותה מחצית שנה, לפי מרכזות ציבוריות, ובו יפורטו מספר יחידות המניה לכל מרכזת במהלך תקופת הדו"ח ובמצטבר מתחילת שנת הכספים.

מיום 5.9.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5131 מיום 5.9.1988 עמ' 1098

17. דו"ח יחידות מניה

יוגש דו"ח חצי-שנתי, תוך שלושה חדשים מתום אותה מחצית שנה, לפי מרכזות ציבוריות, ובו יפורטו מספר יחידות המניה לכל מרכזת במהלך תקופת הדו"ח ובמצטבר מתחילת שנת הכספים.

18.     דו"ח תלונות ופניות מן הציבור

יוגש דו"ח רבעוני, בהיקף של מחוזות, בדבר תלונות הציבור ופניותיו אל בעל הרשיון הכללי על שרותי בזק שהוא נותן, לפי נושאי התלונות או הפניות.

כ"ז בכסלו תשמ"ו (10 בדצמבר 1985)                              אמנון רובינשטיין

                                                                                                                   שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4890 מיום 1.1.1986 עמ' 362.

תוקנו ק"ת תשמ"ז מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 171 – תק' תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ח מס' 5131 מיום 5.9.1988 עמ' 1098 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשנ"ב מס' 5421 מיום 20.2.1992 עמ' 771 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 778 – תק' תשנ"ד-1994.