להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), תשמ"ז-1987

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים – תשלומים

משפט פרטי וכלכלה – כספים – ריבית – שיעורים והצמדה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תוספת ריבית פיגורים והוצאות גביה

סעיף 2

2

Go

הכללת ריבית פיגורים והוצאות גביה בחשבון

סעיף 3

2

Go

ביטול

סעיף 4


 תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), תשמ"ז-1987*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "החברה" – כמשמעותה בחוק;

           "ריבית פיגורים" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שפורסמה ברשומות לאחרונה לפני תשלומו בפועל של כל חשבון;

           "שירות בזק" – שירות בזק שנותנת החברה;

           "ימי החוב" – מספר הימים שחלפו מהמועד שנקבע לתשלום כל חשבון עד תשלומו בפועל.

תוספת ריבית פיגורים והוצאות גביה תק' תשנ"ג-1993

2.    על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון יווספו לסכום הנקוב בחשבון –

(1)  ריבית פיגורים לימי החוב, יחסית למספר הימים;

תק' תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ט-1999

(2)  הוצאות גביה בסך 10.00 שקלים חדשים ואם הטיפול בגביה נבע –

(א)   משיק שלא כובד – 25.40 שקלים חדשים;

(ב)   מהוראת קבע שלא כובדה בידי הבנק – 14.20 שקלים חדשים.

מיום 15.4.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5515 מיום 15.4.1993 עמ' 739

2. על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון תיווסף יווספו לסכום הנקוב בחשבון –

(1) ריבית פיגורים לימי החוב, יחסית למספר הימים;

(2) הוצאות גביה בסך 2.50 4.50 שקלים חדשים, ואם הטיפול בגביה כרוך  בשיק שלא כובד – הוצאות גביה בסך 25.40 שקלים חדשים.

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 454

החלפת פסקה 2(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוצאות גביה בסך 4.50 שקלים חדשים. ואם הטיפול בגביה כרוך בשיק שלא כובד – הוצאות גביה בסך 25.40 שקלים חדשים.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5963 מיום 30.3.1999 עמ' 570

(2) הוצאות גביה בסך 4.50 10.00 שקלים חדשים ואם הטיפול בגביה נבע –

(א) משיק שלא כובד – 25.40 שקלים חדשים;

(ב) מהוראת קבע שלא כובדה בידי הבנק – 14.20 שקלים חדשים.

הכללת ריבית פיגורים והוצאות גביה בחשבון

3.    החברה רשאית לכלול בחשבונות שהיא שולחת למקבלי שירות בזק את ריבית הפיגורים והוצאות הגביה לפי תקנות אלה שהצטברו על סכום חוב לפי חשבונות קודמים.

ביטול

4.    תקנות הבזק (ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה), תשמ"ו-1985 – בטלות.

ח' באלול תשמ"ז (2 בספטמבר 1987)                                    גד יעקבי

                                                                                                                   שר התקשורת* פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1347.

תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5515 מיום 15.4.1993 עמ' 739 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 454 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ט מס' 5963 מיום 30.3.1999 עמ' 570 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.4.1999.