בלהורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), תשמ"ח-1987

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – בזק ושידורים

רשויות ומשפט מנהלי – תקנים

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובות בעל זכיון

Go

2

פרק ב': תקנים ומיפרטים

Go

2

סעיף 3

אולפן ומוקד תפעול ראשי

Go

2

סעיף 4

דו כיווניות

Go

3

סעיף 5

רוחב פס

Go

3

סעיף 6

מספר אפיקים

Go

3

סעיף 7

אותות טלוויזיה במוצא המערכת

Go

3

סעיף 7א

אותות טלויזיה במערכת בין מוקדית

Go

3

סעיף 8

רשת תת קרקעית

Go

3

סעיף 9

רשת עילית

Go

3

פרק ג': איסורים

Go

3

סעיף 10

קרינה מן המערכת

Go

3

סעיף 11

תחומי תדרים אסורים

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), תשמ"ח-1987*

מיום 14.12.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 78

ת"ט תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), תשמ"ח-1987

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53ג ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן – החוק), לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 14.12.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 78

ת"ט תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(ב) 53ג ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן – החוק), לאחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    (א)  בתקנות אלה –

          "אולפן" – מקום המשמש מקור הזנה של מוקד תפעול ראשי בשידורים עצמיים של בעל זכיון, בין מהפקה עצמית ובין מהפקה קנויה;

          "בעל זכיון" – בעל זכיון לשידורי כבלים;

          "מוקד חלוקה" – מיתקן הקשור למוקד תפעול ומשמש להעברת שידורים בתחום גיאוגרפי מסויים, אך אינו כולל אמצעי קליטה;

          "מוקד תפעול משני" – מוקד תפעול שאינו מחובר לאולפן;

          "מוקד תפעול ראשי" – מוקד תפעול הכולל ציוד לקליטה ולעיבוד אותות, ציוד לבקרת מערכת כבלים וכן אמצעי קשר לאולפן ולמוקדים אחרים;

          "מערכת כבלים" – כלל המיתקנים וההתקנים המשמשים או המיועדים לשמש לצרכי שידורי כבלים, לרבות מוקד תפעול, רשת כבלים וציוד מישק;

          "נתיב הלוך" – נתיב האותות בכיוון שממוקד תפעול אל חצרי מנוי;

          "נתיב חזור" – נתיב האותות בכיוון שמחצרי מנוי אל מוקד תפעול;

          "עורק משני" – קו זן שמוצאו בעורק ראשי ומשמש להעברת האותות המוזנים בו אל עורק שלישוני המחובר אליו בנקודת קישור;

          "עורק ראשי" – קו זן שמוצאו במוקד תפעול או במוקד חלוקה ומשמש להעברת האותות המוזנים בו אל עורק משני המחובר אליו בנקודת קישור;

           "עורק שלישוני" – קו זן שמוצאו בעורק משני ומשמש להעברת האותות המוזנים בו אל קווי מנוי;

          "ציוד מישק" – התקן המהווה חלק ממערכת כבלים והמיועד לקליטת שידורים בחצרי מנוי, לרבות מפענח וממיר אפיקים ולמעט מקלט הטלוויזיה, הרדיו או הוידיאו;

          "קו זן" – נתיב תמסורת להעברת אותות באמצעי פיזי, לרבות כבל קואקסיאלי או סיב אופטי, והמהווה חלק ממערכת כבלים.

           "רוחב פס" – תחום תדרים להעברת אותות במערכת כבלים.

מיום 3.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 803

"רוחב פס" – תחום תדרים המוקצה להעברת אותות במערכת כבלים.

          (ב)  מונחים אחרים בתקנות אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות שהותקנו לפי פרק ב1 לחוק או בכללי הבזק (שידורי בעל זכיון), תשמ"ז-1987, לפי הענין.

חובות בעל זכיון

2.    בעל זכיון יפעל בכל הנוגע לתכנונה, הקמתה, תפעולה ותחזוקתה של מערכת כבלים, בהתאם לאמור בתקנות אלה ובמיפרטי תחנת השידור שקבע השר בתנאי הזכיון.

פרק ב': תקנים ומיפרטים

אולפן ומוקד תפעול ראשי

3.    (א)  בכל אזור יוקמו ויופעלו אולפן אחד ומוקד תפעול ראשי אחד, אשר יהיו מחוברים ביניהם.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר, מטעמים מיוחדים ולאחר התייעצות במועצה, להתיר לבעל זכיון להקים ולהפעיל יותר מאולפן אחד באזור או להתיר הקמה והפעלה של אולפן אחד ומוקד תפעול אחד לשני אזורים או יותר.

מיום 11.5.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 736

3. (א) בכל אזור יוקמו ויופעלו אולפן אחד ומוקד תפעול ראשי אחד, אשר יהיו מחוברים ביניהם.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר, מטעמים מיוחדים ולאחר התייעצות במועצה, להתיר לבעל זכיון להקים ולהפעיל יותר מאולפן אחד באזור או להתיר הקמה והפעלה של אולפן אחד ומוקד תפעול אחד לשני אזורים או יותר.

דו כיווניות

4.    מערכת כבלים תאפשר הפעלת תמסורת אותות בנתיב הלוך ובנתיב חזור; לשם ביצוע האמור יהיו הרכיבים הסבילים במערכת דו-כיווניים בעת התקנתם, ואילו הרכיבים הפעילים שיותקנו בה, יאפשרו תמסורת דו-כיוונית באמצעות הוספת יחידות נתקעות בלבד.

רוחב פס

5.    (א)  רוחב הפס בנתיב הלוך יהיה 400 מגהרץ לפחות, בכל אחד מרובדי מערכת הכבלים כלהלן:

(1)   עורק ראשי – החל ממוצא מוקד תפעול ראשי או מוקד תפעול משני, דרך מוקד חלוקה, עד אחרי המגבר האחרון בעורק הראשי (להלן – רובד העורק הראשי);

(2)   עורק משני – החל מעורק ראשי, בנקודת קישור, עד מבוא עורק שלישוני (להלן – רובד העורק המשני);

(3)   רשת מנויים – החל ממבוא עורק שלישוני עד בית תקע שבחצרי מנוי (להלן – רובד רשת המנויים).

          (ב)  רוחב הפס בנתיב חזור יהיה 20 מגהרץ לפחות ברובד העורק הראשי וברובד העורק המשני וכן ברכיבים הסבילים של רובד רשת המנויים.

מספר אפיקים

6.    מספר האפיקים להפצה בו-זמנית של שידורי כבלים בנתיב הלוך בכל אחד מרובדי מערכת הכבלים האמורים בתקנה 5(א), יהיה לפחות כלהלן:

(1)   עשרים וארבעה – להעברת אותות טלוויזיה:

(2)   שמונה עשר – להעברת אותות רדיו באפנון תדר, סטריאופוניים.

אותות טלוויזיה במוצא המערכת

7.    אותות הטלוויזיה במוצא מערכת כבלים יתקבלו בשיטת PAL/B או PAL/G, לפי הענין, כהגדרתה בהמלצה 2-624 של הועדה המייעצת הבין-לאומית לרדיו (CCIR), ולפי אפיקי השידור ותדרי גל-נושא של תמונה, קול וצבע המפורטים בתוספת. אולם אם מקלט הטלוויזיה שבחצרי מנוי מאפשר קליטת אותות טלוויזיה באפיקים נוספים על אלה המפורטים בתוספת, ניתן יהיה להעביר אפיקים נוספים כאמור במוצא מערכת הכבלים באותם תדרים.

מיום 3.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 803

7. אותות הטלוויזיה במוצא מערכת כבלים יתקבלו בשיטת PAL/B או PAL/G, לפי הענין, כהגדרתה בהמלצה 2-624 של הועדה המייעצת הבין-לאומית לרדיו (CCIR), ולפי אפיקי השידור ותדרי גל-נושא של תמונה, קול וצבע המפורטים בתוספת. אולם אם מקלט הטלוויזיה שבחצרי מנוי מאפשר קליטת אותות טלוויזיה באפיקים נוספים על אלה המפורטים בתוספת, ניתן יהיה להעביר אפיקים נוספים כאמור במוצא מערכת הכבלים באותם תדרים.

אותות טלויזיה במערכת בין מוקדית

7א.     (א)  אותות ערוץ של מפיק ערוץ או של בעלי זכיונות המפיקים במשותף ממוקד השידור אל המערכת הבין-מוקדית ובין צומתי הקשר שלה, יהיו באיכות המופקת מציוד BETACAM מסדרה BVW או חלופה שוות ביצועים לפחות, כפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל.

          (ב)  לענין תקנה זו –

(1)   "מערכת בין-מוקדית" ו"צומת קשר" – כמשמעותם בפרק ז'1 בתקנות הבזק (זכיונות), תשמ"ח-1987;

(2)   "מפיק ערוץ" ו"הפקה משותפת של בעלי זכיונות" – כמשמעותם בפרק ב'1 בכללי הבזק (שידורי בעל זכיון), תשמ"ח-1987.

מיום 1.10.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5768 מיום 27.6.1996 עמ' 1350

הוספת תקנה 7א

רשת תת קרקעית

8.    עומק הנחתו של כבל, ברשת כבלים תת-קרקעית, יהיה 40 סנטימטרים לפחות.

רשת עילית

9.    המרחק המרבי בין שתי נקודות עיגון של כבל, ברשת כבלים עילית, יהיה 50 מטרים.

פרק ג': איסורים

קרינה מן המערכת

10.  (א)  בתקנה זו, "עצמת שדה" – עצמת שדה הזולגת ממערכת כבלים, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מהכבל, ברוחב סרט של 100 קילו הרץ, על אנטנה שנתקיימו בה אלה:

(1)   היא דו קוטבית;

(2)   היא באורך חצי גל.

          (ב)  מערכת כבלים לא תגרום להפרעות אלקטרומגנטיות, ועצמת השדה ממנה לא תעלה על אלה:

(1)   בתחומי התדרים 47 עד 68 מגהרץ, 87.5 עד 108 מגהרץ, 174 עד 230 מגהרץ ו-470 עד 862 מגהרץ – 33 dB μV/m;

(2)   בכל תחומי התדרים האחרים – 17 dB μV/m.

מיום 14.12.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 78

ת"ט תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90

10. (א) בתקנה זו, "הספק מוקרן" – הספק קרינה של מערכת כבלים הנמדד בהשוואה להספק שידור המוזן לאנטנה שנתקיימו בה אלה:

(1) היא דו-קטבית;

(2) היא באורך חצי גל;

(3) היא מחוברת למקור הספק חלופי;

(4) היא יוצרת, במרחק נתון, עצמת שדה שווה לזו שיוצרת המערכת.

(א) בתקנה זו, "עצמת שדה" – עצמת שדה הזולגת ממערכת כבלים, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מהכבל, ברוחב סרט של 100 קילו הרץ, על אנטנה שנתקיימו בה אלה:

(1) היא דו קוטבית;

(2) היא באורך חצי גל.

(ב) מערכת כבלים לא תגרום להפרעות אלקטרומגנטיות, וההספק המוקרן ממנה לא יעלה ועצמת השדה ממנה לא תעלה על אלה:

(1) בתחומי התדרים 47 עד 68 מגהרץ, 87.5 עד 108 מגהרץ, 174 עד 230 מגהרץ ו-470 עד 862 מגהרץ – 4 ננו ווט 33 dB μV/m;

(2) בכל תחומי התדרים האחרים – 1 ננו ווט 17 dB μV/m.

תחומי תדרים אסורים

11.    (א)  לא ישודרו במערכת כבלים אותות בתחומי תדרים אלה:

(1)   121.475 עד 121.525 מגהרץ;

(2)   242.975 עד 243.025 מגהרץ;

(3)   162.16 עד 165.75 מגה-הרץ.

          (ב)  לא ישודרו במערכת כבלים אותו בשיטה אנלוגית בתחומי תדרים אלה:

(1)   136 עד 162.16 מגה-הרץ;

(2)   165.75 עד 174 מגה-הגץ;

(3)   450 עד 470 מגה-הרץ.

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לאחר שהוגשה לו בקשת בעל רישיון, להתיר לו לשדר אותו בשיטה דיגיטלית במערכת כבלים בתחומי התדרים כאמור בתקנת משנה (ב), או בחלקם, בתנאים כפי שיורה, ובלבד שלא תעלה עצמת השדה ממנה על 5 dB μV/m.

מיום 14.12.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 78

ת"ט תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90

11. (א) לא ישודרו במערכת כבלים אותות בתחומי תדרים אלה:

(1) 121.475 עד 121.525 מגהרץ;

(2) 242.975 עד 243.025 מגהרץ;

(3) 136 עד 174 מגהרץ;

(4) 450 עד 470 מגהרץ;

(3) 162.16 עד 165.75 מגה-הרץ.

(ב) לא ישודרו במערכת כבלים אותו בשיטה אנלוגית בתחומי תדרים אלה:

(1) 136 עד 162.16 מגה-הרץ;

(2) 165.75 עד 174 מגה-הגץ;

(3) 450 עד 470 מגה-הרץ.

(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לאחר שהוגשה לו בקשת בעל רישיון, להתיר לו לשדר אותו בשיטה דיגיטלית במערכת כבלים בתחומי התדרים כאמור בתקנת משנה (ב), או בחלקם, בתנאים כפי שיורה, ובלבד שלא תעלה עצמת השדה ממנה על 5 dB μV/m.

תוספת

(תקנה 7)

 (הושמטה)

ז' בתשרי תשמ"ח (30 בספטמבר 1987)                                 גד יעקבי

                                                                                                             שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5064 מיום 12.11.1987 עמ' 134.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 803 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 736 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ו מס' 5768 מיום 27.6.1996 עמ' 1350 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 1.10.1996.

ק"ת תשס"ד: מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 77 – תק' תשס"ד-2003; תחילתן ביום 14.12.2003 (ת"ט מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90).