נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994

 

 

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי

תוכן ענינים

סעיף 1

ביטוח הבריאות הממלכתי

Go

8

 

פרק א' - פרשנות

Go

8

סעיף 2

הגדרות

Go

8

 

פרק ב' - עקרונות יסוד

Go

9

סעיף 3

הזכות לשירותי בריאות

Go

9

סעיף 3א

קביעת תושבות

Go

9

סעיף 4

חברות בקופת חולים

Go

10

סעיף 4א

רישום ומעבר

Go

11

סעיף 5

מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת

Go

11

סעיף 5א

חזקת רישום

Go

11

סעיף 5ב

השגה על רישום

Go

11

סעיף 6

תחומי שירותי הבריאות

Go

11

סעיף 7

סל שירותי הבריאות

Go

12

סעיף 7א

שירותי רפואה בעבודה

Go

12

סעיף 8

שינויים בשירותי הבריאות ותשלומים

Go

12

סעיף 9

עלות סל שירותי בריאות

Go

15

סעיף 10

שירותי בריאות נוספים

Go

16

סעיף 11

שירותי בריאות במדינות חוץ

Go

17

סעיף 12

מתן שירותי בריאות על בסיס ארצי ואזורי

Go

17

 

פרק ג' - מימון שירותי הבריאות

Go

17

סעיף 13

מקורות המימון

Go

17

סעיף 14

חובת תשלום דמי ביטוח בריאות

Go

18

סעיף 15

גביית דמי ביטוח בריאות ותשלומים

Go

20

 

פרק ד' - חלוקת התקבולים

Go

20

סעיף 16

העברת כספי מקורות המימון

Go

20

סעיף 17

אופן חלוקת התקבולים

Go

21

סעיף 18

חלוקת תקבולים

Go

22

סעיף 19

מחלה קשה

Go

22

סעיף 20

ייעוד המימון

Go

22

סעיף 20א

היקף ההוצאה המרבית של קופת חולים בבית חולים כללי פרטי

Go

22

 

פרק ה' - מתן שירותי בריאות

Go

23

סעיף 21

חובת קופת חולים למתן שירותים

Go

23

סעיף 21א

שירותי בריאות לתלמיד

Go

23

סעיף 21ב

שירותים  פארה רפואיים

Go

23

סעיף 21ג

איסור פיצול מרשמים

Go

23

סעיף 21ד

ניפוק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני

Go

23

סעיף 22

הטבת נזק

Go

24

סעיף 23

בחירה מבין נותני השירותים

Go

24

סעיף 23א

הודעה על סגירת מרפאה או הפסקת התקשרות

Go

24

 

פרק ו' - קופות חולים

Go

25

סעיף 24

הכרה בקופת חולים

Go

25

סעיף 25

תנאי הכרה

Go

25

סעיף 26

תקנון קופת חולים

Go

25

סעיף 27

מועצת קופת חולים

Go

26

סעיף 28

אחראי לבירור תלונות החברים

Go

26

 

פרק ו'1 - כללים לניהול עניניה של קופת חולים

Go

26

סעיף 29

שליטה בתאגיד אחר

Go

26

סעיף 29א

שליטה בתאגיד חוץ

Go

27

סעיף 29א1

פטור מדרישת היתר מראש לעניין אמצעי שליטה בתאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי

Go

28

סעיף 29ב

הוראות בדבר ניהול עניניה של קופת חולים

Go

28

סעיף 30

התקשרויות קופת חולים

Go

28

סעיף 31

איסור הפליה

Go

29

סעיף 32

איזון תקציבי

Go

29

 

פרק ו'2: תאגיד ייעודי

Go

29

סעיף 32א

הכרה בתאגיד ייעודי

Go

29

סעיף 32ב

הוראות ותנאים במסגרת הכרה בתאגיד ייעודי

Go

29

סעיף 32ג

ייחוד פעילותה של חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי

Go

30

סעיף 32ד

שליטה בתאגיד ייעודי

Go

30

סעיף 32ה

תנאי לקבלת שירותי רפואת שיניים

Go

31

סעיף 32ו

תחולת הוראות על תאיגד ייעודי

Go

31

 

פרק ז' - פיקוח ובקרה

Go

31

סעיף 33

ביקורת מבקר המדינה

Go

31

סעיף 34

חובת ניהול רשומות

Go

31

סעיף 35

פיקוח ובקרה

Go

31

סעיף 36

ידיעות והסברים

Go

31

סעיף 37

נקיטת אמצעים נגד קופת חולים

Go

31

סעיף 37א

מינוי חשב מלווה

Go

33

סעיף 37ב

תקופת מינוי חשב מלווה

Go

33

סעיף 37ג

סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו

Go

33

סעיף 37ד

דין וחשבון והמלצות החשב המלווה

Go

33

סעיף 37ה

תביעה בשם קופת חולים

Go

34

סעיף 38

פירוק מרצון של קופת חולים

Go

34

סעיף 39

נכסי קופת חולים

Go

34

 

פרק ח' - מידע

Go

34

סעיף 40

מסירת מידע למוסד ולמשרד הבריאות

Go

34

סעיף 40א

דיווח על תרומות בתחום הבריאות

Go

34

סעיף 40ב

מסירת מידע מרשויות המדינה

Go

36

סעיף 41

חובת שמירה על סודיות

Go

36

סעיף 42

שמירת דינים

Go

36

 

פרק ט' – נציב קבילות

Go

36

סעיף 43

מינוי נציב קבילות

Go

36

סעיף 44

תנאים למינוי הנציב

Go

36

סעיף 45

הגשת תלונה

Go

36

סעיף 46

סמכויות ודרכי בירור

Go

36

סעיף 46א

תלונה שענינה אי מתן שירותי בריאות

Go

37

סעיף 46ב

מתן מידע לציבור

Go

37

 

פרק י' - עונשין

Go

37

סעיף 47

עונשין

Go

37

 

פרק י"א - מועצת הבריאות

Go

38

סעיף 48

הקמת מועצת הבריאות

Go

38

סעיף 49

הרכב מועצת הבריאות

Go

38

סעיף 50

פקיעת כהונה כחבר מועצת הבריאות

Go

39

סעיף 51

העברה מכהונה

Go

39

סעיף 52

תפקידי מועצת הבריאות

Go

39

 

פרק י"ב - הוראות כלליות

Go

40

סעיף 53

ערעור קופת חולים על החלטת שר הבריאות

Go

40

סעיף 54

פניה לערכאות

Go

40

סעיף 55

שירותי בריאות לחייל

Go

40

סעיף 56

הסדרים מיוחדים

Go

40

סעיף 57

פטורים ושיעורים מיוחדים

Go

41

סעיף 58

הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל

Go

41

סעיף 59

מתן שירותי בריאות למבוטחי חוץ

Go

43

סעיף 60

ביצוע ותקנות

Go

43

סעיף 61

שמירת דינים

Go

43

סעיף 62

תיקון תקנות שעת חירום

Go

43

סעיף 63

תיקון חוק מס מקביל   מס' 12

Go

43

סעיף 64

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 88

Go

44

סעיף 65

תיקון חוק בית הדין לעבודה מס' 23

Go

44

סעיף 66

תיקון חוק טיפול בחולי נפש מס' 2

Go

44

 

פרק י"ג - הוראות מעבר

Go

44

סעיף 67

הכרה בקופת חולים קיימת

Go

44

סעיף 68

רישום בקופת חולים וחישוב השיעור מהסכום לחלוקה

Go

44

סעיף 69

שירותי בריאות לפרט

Go

45

סעיף 69א

מימון על ידי המדינה

Go

45

סעיף 70

מתן שירותי בריאות בתקופת הביניים

Go

45

סעיף 71

תחילה

Go

45

 

תוספת ראשונה

Go

45

 

תוספת שניה

Go

45

 

תוספת שלישית

Go

95

 

תוספת רביעית

Go

99

 

תוספת חמישית

Go

99

 

תוספת שישית

Go

99

 

תוספת שביעית

Go

99

 

תוספת שמינית

Go

99

 


חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994*

ביטוח הבריאות הממלכתי

1.    ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה, יהא מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית.

פרק א' - פרשנות

הגדרות

2.    בחוק זה -

          "דמי ביטוח לאומי" - דמי ביטוח המשולמים למוסד לפי חוק הביטוח הלאומי;

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          "החזקה", "יחד עם אחרים" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת הגדרת ""החזקה", "יחד עם אחרים" ו"שליטה""

          "הכנסה" - הכנסת עובד שממנה חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח לאומי, ולגבי מי שאינו עובד כאמור - ההכנסה שממנה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          "המוסד", "עובד", "מעביד" ו"עובד עצמאי" - כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

"המוסד", "עובד", ו"מעביד" "מעביד" ו"עובד עצמאי" - כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי;

          "המועד הקובע" - י"ח בטבת תשנ"ד (1 בינואר 1994);

          "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;

          "חבר" - מי שרשום בקופת חולים כחבר;

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          "חברה לתועלת הציבור", "נושא משרה" – כהגדרתם בחוק החברות;

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת הגדרת ""חברה לתועלת הציבור", "נושא משרה""

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1986 1968;

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 התשנ"ה-1995;

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

          "חוק מס מקביל" - חוק מס מקביל, תשל"ג-1973;

          "מבוטח" - מי שזכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה;

(תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

          "מד"א" – האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 101 (ה"ח 2785)

הוספת הגדרת "מד"א"

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          "מדד יוקר הבריאות" - כמשמעותו בסעיף 9;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

הוספת הגדרת "מדד יוקר הבריאות"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

"מועצת הבריאות" - המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי המוקמת לפי סעיף 48;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

"מועצת הבריאות" - המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי המוקמת לפי סעיף 52 סעיף 48;

          "נותן שירותים" - מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

          "סל שירותי הבריאות" - כמשמעותו בסעיף 7;

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          "צד קשור" לתאגיד ייעודי – כל אחד מאלה:

(1)   מי שמחזיק ב-10% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או מי שהתאגיד הייעודי מחזיק ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו;

(2)   מי שרשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של התאגיד הייעודי;

(3)   מי שמכהן כנושא משרה בתאגיד הייעודי;

(4)   תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בתאגיד הייעודי;

(5)   מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4) מחזיק ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו או שולט בו;

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת הגדרת "צד קשור"

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          "תאגיד ייעודי" – חברה שהוכרה לפי פרק ו'2 כמבטחת ייעודית לבריאות השן;

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת הגדרת "תאגיד ייעודי"

          "קופת חולים" - תאגיד שהוכר לפי סעיפים 24 ו- 25;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ה-1994  (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          "תושב" - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור.

מיום 28.12.1994

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1497 מיום 28.12.1994 עמ' 81 (ה"ח 2299)

"תושב" - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א לחוק האמור.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

"תושב" - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 192א 378 לחוק האמור.

פרק ב' - עקרונות יסוד

הזכות לשירותי בריאות

3.    (א)  כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.

          (ב)  המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף 13.

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          (ג)   קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי – יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.

          (ד)  שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13.

          (ה)  שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

(ג) קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי – יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.

קביעת תושבות (תיקון מס' 9) תשנ"ט-1999

3א.     (א)  מי שאינו רשום בקופת חולים ומבקש להירשם בקופת חולים, יגיש למוסד בקשה לקבלת אישור כי הוא תושב (להלן - מגיש הבקשה), וכן בקשה לרישום בקופת חולים, לרבות בקשה לרישום ילדו הקטין, בטופס שקבע המוסד (להלן - בקשה לקביעת תושבות).

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על -

(1)   קטין הנמצא במשמורתו של הורהו או של אפוטרופסו החוקי, וההורה או האפוטרופוס, רשום בקופת חולים ונמצא בישראל, ובלבד שהקטין והורהו או אפוטרופסו, רשומים במרשם האוכלוסין;

(2)   מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני הגיעו לגיל 18 וטרם חלפו 12 חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים;

(3)   מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני שנעשה לחייל כמשמעותו בסעיף 55 וטרם חלפו 12 חודשים מהיום שחדל להיות חייל כאמור;

(4)   מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני שהיה לאסיר או לעציר וטרם חלפו 12 חודשים מיום שחרורו ממאסר או ממעצר;

(5)   מי שטרם חלפה תקופה של 90 ימים מיום שנכנס לראשונה לישראל לפי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 (להלן - חוק השבות), או מיום שניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, לגבי התקופה שמיום קבלת אשרת העולה או תעודת העולה, כאמור.

          (ג)   קבע המוסד כי מגיש הבקשה אינו תושב, יודיע על כך למגיש הבקשה.

          (ד)  קבע המוסד כי מגיש הבקשה הוא תושב, יקבע גם את המועד שממנו יש לראותו כתושב (להלן - מועד תחילת התושבות), וירשום אותו ואת ילדו הקטין, על אף האמור בסעיף 4א, בקופת החולים שצוינה בבקשה לקביעת תושבות; המוסד יודיע על הקביעה והרישום למגיש הבקשה (להלן - קביעת המוסד) ולקופת החולים; רישום לפי סעיף קטן זה יהיה בתוקף ממועד הודעת המוסד ויראו בקשה לרישום שהוגשה לפי סעיף קטן (א), כבקשה לרישום שהוגשה לפי הוראות סעיף 4א.

          (ה)  קבע המוסד כי מועד תחילת התושבות קדם למועד מתן הודעת המוסד, יחולו, על אף האמור בחוק זה, הוראות אלה:

(1)   מגיש הבקשה, אינו זכאי, בתקופה שקדמה להגשת הבקשה לקביעת תושבות, לשירותי בריאות לפי חוק זה, או להחזר תשלום בעד שירותי בריאות כאמור, והכל כפוף לאמור בפסקאות (2) ו- (3) להלן;

                 (2)   (א)   שילם מגיש הבקשה לקופת חולים תשלום עבור ביטוח רפואי (להלן - תשלום לקופה) בעד חודש קלנדרי שחל בתקופה שממועד תחילת התושבות עד למועד הגשת הבקשה לקביעת תושבות, זכאי מגיש הבקשה להחזר סכום התשלום לקופה, עד לסכום דמי ביטוח בריאות שהוא חייב בתשלומו לפי חוק זה בעד אותו חודש;

(ב)   שילם מגיש הבקשה תשלום לקופת חולים בעד חודש קלנדרי שחל בתקופה שממועד הגשת הבקשה לקביעת תושבות ועד למועד מתן הודעת המוסד, זכאי מגיש הבקשה להחזר סכום התשלום לקופה עד לסכום מרבי שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ושר העבודה והרווחה[1];

(ג)    המוסד ינכה את סכומי ההחזר לפי פסקאות משנה (א) ו- (ב) מסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, וישלמם למגיש הבקשה לפי כללים, תנאים ובמועדים שקבע שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות ושר האוצר;

(תיקון מס' 23) תשס"ג-2003

                 (3)   (א)   מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה המתחילה ביום שקדם בשישה חודשים למועד הגשת הבקשה לקביעת התושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר, והמסתיימת במועד שבו ניתנה לו הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר, ובסכום שתקבע ועדה שמינה שר הבריאות; לענין זה, "שירותי בריאות" – שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף 8(ז);

(ב)   חברי הועדה יהיו נציג שר הבריאות, נציג שר האוצר ונציג המוסד לביטוח לאומי שימנה שר העבודה והרווחה;

(ג)    קבעה הועדה כי מגיש הבקשה זכאי להחזר לפי הוראות פסקת משנה (א), ינכה המוסד את הסכום שקבעה הועדה מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, וישלמם למגיש הבקשה בהתאם להוראות ובמועדים שקבע שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות ושר האוצר;

(ד)   האמור בסעיף זה יחול גם לגבי ילדו של מגיש הבקשה, בשינויים המחויבים.

          (ו)   הוראות סעיף קטן (ה)(2)(א) ו-(3) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי מבוטחים כאמור בפסקאות (2) עד (5), של סעיף קטן (ב), בתקופות הנזכרות בהן, לפי הענין.

          (ז)   סכומים ששולמו לפי סעיף זה, יראו אותם לענין סעיפים 9 ו-13 כסכומים ששולמו לקופות החולים למימון עלות הסל לקופות.

מיום 1.4.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 101 (ה"ח 2785)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 1.1.2000 עד יום 31.12.2000

הוראת שעה תש"ס-2000

ס"ח תש"ס מס' 1730 מיום 8.3.2000 עמ' 126 (ה"ח 2824)

מיום 1.1.2001 עד יום 31.12.2002

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 93 (ה"ח 3016)

(3) (א) מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה שמיום הגשת הבקשה לקביעת תושבות בתקופה המתחילה ביום שקדם בשישה חודשים למועד הגשת הבקשה לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר, עד למועד שבו ניתנה לו הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובסכום שתקבע ועדה שימנה שר הבריאות; לענין זה, "שירותי בריאות" – שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף 8(ז);

 

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ג מס' 1899 מיום 6.8.2003 עמ' 534 (ה"ח 36)

החלפת פסקת משנה 3א(ה)(3)(א)

הנוסח הקודם:

(א) מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה שמיום הגשת הבקשה לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר, עד למועד שבו ניתנה לו הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובסכום שתקבע ועדה שימנה שר הבריאות; לענין זה, "שירותי בריאות" – שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף 8(ז);

חברות בקופת חולים

4.    (א)  תושב שמלאו לו 18 שנים חייב להירשם כחבר בקופת חולים, לפי בחירתו, ולרשום בה גם את ילדו הקטין (להלן - הילד), ובלבד שלא יירשמו ביותר מקופת חולים אחת; רישום ילד בידי הורה אחד פוטר את ההורה השני.

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   ניתן להירשם בתאגיד ייעודי נוסף על החברות בקופת חולים;

(2)   ניתן לרשום ילד בתאגיד ייעודי, אף אם הורהו אינו רשום בו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          (ב)  תושב שאינו רשום בקופת חולים יראו אותו כרשום בקופת חולים שקבע שר הבריאות, בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים בכל קופות החולים; שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה1, יקבע כללים ונהלים לרישום ולמועדו, לרבות בדבר הגשת בקשה לרישום, אימות הפרטים שבבקשה, דחיית הבקשה אם לא נתקיימו התנאים לרישום לפי החוק, ומתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (ג)   קופת חולים תקבל כל תושב שבחר להירשם בה, לא תגביל את רישומו ולא תתנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו.

(תיקון מס' 13) תשס"א-2001

          (ד)  (1)   מעביד לא יבקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, אלא לצורך הפניית המועמד לבדיקה רפואית, לפי בקשת המעביד או בהתאם לדרישות כל דין, לשם קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו;

(2)   מעביד לא יתנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסוימת ולא יחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

(ב) תושב שאינו רשום בקופת חולים או שנרשם ביותר מקופת חולים אחת יראו אותו כרשום בקופת חולים שקבע שר הבריאות, בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים בכל קופות החולים; שר הבריאות יקבע הסדרים ונהלים לרישום ולמועדו. שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, יקבע כללים ונהלים לרישום ולמועדו, לרבות בדבר הגשת בקשה לרישום, אימות הפרטים שבבקשה, דחיית הבקשה אם לא נתקיימו התנאים לרישום לפי החוק, ומתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 58 (ה"ח 2650)

(ג) קופת חולים תרשום תקבל כל תושב שבחר להירשם בה, לא תגביל את רישומו ולא תתנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 396 (ה"ח 2957)

(ד) (1) מעביד לא יבקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, אלא לצורך הפניית המועמד לבדיקה רפואית, לפי בקשת המעביד או בהתאם לדרישות כל דין, לשם קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו;

(2) מעביד לא יתנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסוימת ולא יחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.

 

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת סעיף קטן 4(א1)

רישום ומעבר (תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 54) תשע"ב-2012

4א.     בקשה לרישום בקופת חולים, הודעה על מעבר בין קופות החולים, והודעה בדבר ביטול הודעה על מעבר כאמור, לפי סעיפים 4 ו-5, יוגשו באופן בלעדי לבנק הדואר או לגוף אחר שיקבע שר הבריאות בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ועם השר הממונה על אותו גוף לפי הענין (בסעיף זה – הגוף המבצע); שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובהסכמת השר הממונה על הגוף המבצע, לפי הענין, יקבע את גובה התשלום אשר הגוף המבצע יהיה רשאי לגבות בעד הטיפול כאמור ואשר ישמש למימון פעולות אלה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 58 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 582 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 54 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

4א. בקשה לרישום בקופת חולים, הודעה על מעבר בין קופות החולים, והודעה בדבר ביטול הודעה על מעבר כאמור, לפי סעיפים 4 ו-5, יוגשו באופן בלעדי לבנק הדואר לחברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, או לגוף אחר שיקבע שר הבריאות בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ועם השר הממונה על אותו גוף לפי הענין (בסעיף זה - הגוף המבצע); שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובהסכמת השר הממונה על הגוף המבצע, לפי הענין, יקבע את גובה התשלום אשר הגוף המבצע יהיה רשאי לגבות בעד הטיפול כאמור ואשר ישמש למימון פעולות אלה.

מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת

5.    (א)  בכפוף להוראות סעיף זה, רשאי תושב לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא רשום ולהירשם כחבר בקופת חולים אחרת לפי בחירתו, הכל בהתאם לנהלים שיקבע שר הבריאות.

(תיקון מס' 45) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 50) תש"ע-2010

          (ב)  תושב יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים כאמור בסעיף קטן (א) פעמיים במהלך פרק זמן של שנים עשר חודשים; לעניין זה לא יראו רישום בתאגיד ייעודי כביטול חברות בקופת חולים, ואולם תושב יהיה רשאי לבטל חברות בתאגיד ייעודי פעמיים במהלך פרק זמן של 12 חודשים.

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 27) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 45) תשס"ט-2009

          (ג)   תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה - קופת החולים הקולטת) ימסור על כך הודעה; הקבלה בקופת החולים הקולטת תיכנס לתוקף ביום 1 בינואר, 1 במרס, 1 במאי, 1 ביולי, 1 בספטמבר או 1 בנובמבר, הכל לפי המועד הקרוב ליום מסירת ההודעה (בסעיף קטן זה – יום הקבלה), ובלבד שההודעה הוגשה לא יאוחר מיום 15 בחודש שלפני החודש שקדם ליום הקבלה.

          (ד)  שר הבריאות רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט מקופת חולים אחרת על בסיס ארצי או אזורי.

          (ה)  נקבע שיעור מרבי לקליטת חברים לפי סעיף קטן (ד), תהיה זכות המעבר של התושב לפי סדר הקדימות של מועד מסירת ההודעה.

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (ו)   שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים ונהלים לענין ביצוע האמור בסעיף 4א, למסירת ההודעה לפי סעיף קטן (ג), לאימות הפרטים שבהודעה, לדחיית ההודעה אם לא נתקיימו התנאים למעבר לפי החוק, ולמתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

(ג) תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת ימסור על כך הודעה, בדרך ובמועד שיקבע שר הבריאות בתקנות בהסכמת שר העבודה והרווחה, ובלבד שלא יקבע מועד להודעה העולה על שלושה חודשים לפני יום הרישום האמור בסעיף קטן (ו).

(ג) תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה - קופת החולים הקולטת) ימסור על כך הודעה; הרישום בקופת החולים הקולטת יכנס לתוקף ביום ה-1 בינואר או ביום ה-1 ביולי, הכל לפי המועד הקרוב ליום מסירת ההודעה, ובלבד שההודעה הוגשה שלושה חודשים לפחות לפני ה-1 בינואר או ה-1 ביולי כאמור, לפי הענין.

(ד) שר הבריאות רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט מקופת חולים אחרת על בסיס ארצי או אזורי.

(ה) נקבע שיעור מרבי לקליטת חברים לפי סעיף קטן (ד), תהיה זכות המעבר של התושב לפי סדר הקדימות של מועד מסירת ההודעה.

(ו) הרישום בקופת החולים הקולטת יכנס לתוקף ביום ה- 1 בינואר או ביום ה- 1 ביולי, הכל לפי המועד הקרוב לאחר מסירת ההודעה, כאמור בסעיף קטן (ג).

(ו) שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים ונהלים למסירת ההודעה לפי סעיף קטן (ג), לאימות הפרטים שבהודעה, לדחיית ההודעה אם לא נתקיימו התנאים למעבר לפי החוק, ולמתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 59 (ה"ח 2650)

(ג) תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה - קופת החולים הקולטת) ימסור על כך הודעה; הרישום בקופת החולים הקולטת יכנס הקבלה בקופת החולים הקולטת תיכנס לתוקף ביום ה-1 בינואר או ביום ה-1 ביולי, הכל לפי המועד הקרוב ליום מסירת ההודעה, ובלבד שההודעה הוגשה שלושה חודשים לפחות לפני ה-1 בינואר או ה-1 ביולי כאמור, לפי הענין.

(ד) שר הבריאות רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט מקופת חולים אחרת על בסיס ארצי או אזורי.

(ה) נקבע שיעור מרבי לקליטת חברים לפי סעיף קטן (ד), תהיה זכות המעבר של התושב לפי סדר הקדימות של מועד מסירת ההודעה.

(ו) שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים ונהלים לענין ביצוע האמור בסעיף 4א, למסירת ההודעה לפי סעיף קטן (ג), לאימות הפרטים שבהודעה, לדחיית ההודעה אם לא נתקיימו התנאים למעבר לפי החוק, ולמתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ה מס' 1962 מיום 29.11.2004 עמ' 26 (ה"ח 113)

(ג) תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה - קופת החולים הקולטת) ימסור על כך הודעה; הקבלה בקופת החולים הקולטת תיכנס לתוקף ביום ה-1 בינואר או ביום ה-1 ביולי ביום 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר, הכל לפי המועד הקרוב ליום מסירת ההודעה (בסעיף קטן זה – יום הקבלה), ובלבד שההודעה הוגשה שלושה חודשים לפחות לפני ה-1 בינואר או ה-1 ביולי כאמור, לפי הענין לא יאוחר מיום 15 בחודש שלפני החודש שקדם ליום הקבלה.

 

מיום 1.7.2005 עד יום 30.6.2007

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 1980 מיום 13.2.2005 עמ' 133 (ה"ח 60)

(ב) תושב לא יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים, אלא לאחר שחלפה תקופה של שנה אחת שישה חודשים לפחות מהיום שנרשם בה.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 174 (ה"ח 436)

(ב) תושב לא יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים, אלא לאחר שחלפה תקופה של שנה אחת לפחות מהיום שנרשם בה.

(ב) תושב יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים כאמור בסעיף קטן (א) פעמיים במהלך פרק זמן של שנים עשר חודשים.

(ג) תושב המעונין לעבור מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה - קופת החולים הקולטת) ימסור על כך הודעה; הקבלה בקופת החולים הקולטת תיכנס לתוקף ביום 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר ביום 1 בינואר, 1 במרס, 1 במאי, 1 ביולי, 1 בספטמבר או 1 בנובמבר, הכל לפי המועד הקרוב ליום מסירת ההודעה (בסעיף קטן זה – יום הקבלה), ובלבד שההודעה הוגשה לא יאוחר מיום 15 בחודש שלפני החודש שקדם ליום הקבלה.

 

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

(ב) תושב יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים כאמור בסעיף קטן (א) פעמיים במהלך פרק זמן של שנים עשר חודשים; לעניין זה לא יראו רישום בתאגיד ייעודי כביטול חברות בקופת חולים, ואולם תושב יהיה רשאי לבטל חברות בתאגיד ייעודי פעמיים במהלך פרק זמן של 12 חודשים.

חזקת רישום (תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994

5א.     בתקנות כאמור בסעיפים 4 ו-5 יקבע שר הבריאות בהסכמת שר העבודה והרווחה, כללים בדבר קופת החולים שבה ייחשב תושב כרשום אם לא נרשם בקופת חולים לפי הוראות חוק זה.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

הוספת סעיף 5א

השגה על רישום (תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 28) תשס"ה-2005

5ב.     מי שרואה עצמו נפגע מקביעה בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת, רשאי להשיג על כך לפני המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך. לענין זה, "בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת" – לרבות בקשר לסגירת מרפאה או הפסקת התקשרות, כהגדרתן בסעיף 23א, התחייבת במסירת הודעה לפי סעיף 23א.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 1.7.2005

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ה מס' 1980 מיום 13.2.2005 עמ' 132 (ה"ח 60)

5ב. מי שרואה עצמו נפגע מקביעה בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת, רשאי להשיג על כך לפני המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך. לענין זה, "בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת" – לרבות בקשר לסגירת מרפאה או הפסקת התקשרות, כהגדרתן בסעיף 23א, התחייבת במסירת הודעה לפי סעיף 23א.

תחומי שירותי הבריאות

6.    (א)  שירותי הבריאות יינתנו על-פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה –

(1)   רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;

(2)   אבחון רפואי;

(3)   טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית, לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(4)   אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכוגריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

(4) אשפוז כללי, לרבות אשפוז יולדות ויילודים, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכוגריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי;

(5)   שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות;

(6)   הספקת תרופות;

(7)   מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;

(8)   רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;

(9)   עזרה רפואית ראשונה, והסעה לבית חולים או למרפאה;

(10)  שירותי רפואה בעבודה;

(11)  טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול;

(תיקון מס' 50) תש"ע-2010

(12)  בריאות השן.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 596 (ה"ח 509)

הוספת פסקה 6(א)(12)

          (ב)  שר הבריאות רשאי בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להוסיף על התחומים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (11); הוספת תחום תפורסם בתוספת הראשונה.

סל שירותי הבריאות (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

7.    (א)  בחוק זה -

          "סל שירותי הבריאות" - הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

"סל שירותי הבריאות" - הפירוט שבתוספות השניה, השלישית והרביעית שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה ;

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 59 (ה"ח 2650)

"סל שירותי הבריאות" - הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;

          "סל השירותים הבסיסי" -

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

(1)   שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 50 (ה"ח 2321)

(1)  שירותי הבריאות של קופת החולים שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;

(2)   שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, כמפורט בתוספת השלישית, והכל לפי התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(3)   (נמחקה);

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

מחיקת פסקה 7(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) אשפוז יולדות ויילודים בהיקף שניתן למבוטחת לפי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי ערב תחילתו של חוק זה, כמפורט בתוספת הרביעית;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(4)   שירותי רפואה בעבודה כאמור בסעיף 7א;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

החלפת פסקה 7(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) שירותי רפואה בעבודה שניתנו לפי סעיף 8 לחוק מס מקביל ערב תחילתו של חוק זה, כמפורט בתוספת הרביעית;

(5)   רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף 8(ז).

          (ב)  סל השירותים הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות.

שירותי רפואה בעבודה (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

7א.     (א)  שר הבריאות ושר העבודה והרווחה1 יקבעו סוגים, מקומות, מועדים, דרכים והיקף של שירותי הרפואה בעבודה; נקבע בתקנות כי שירותים כאמור יבוצעו במקום העבודה לגבי כלל העובדים או סוג מסוים מהם, יכול שיבוצעו על ידי קופת חולים אחת כפי שייקבע.

          (ב)  נטל ההוצאה של שירותי רפואה בעבודה יתחלק באופן יחסי בין קופות החולים לפי כללים שיקבעו שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.

          (ג)   הוראות כאמור יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי עובד עצמאי.

          (ד)  תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל"ג-1973, כנוסחן ביום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996), למעט פרק ג': פעולה מונעת ומחקר בבריאות בעבודה, יראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף זה בכל הנוגע לתקופה המתחילה ביום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 22 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 7א

שינויים בשירותי הבריאות ותשלומים (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

8.    (א)  שר הבריאות רשאי בצו, לערוך שינויים בסל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית ובלבד שלא יעשה שינוי הגורע מן הסל או המוסיף לעלותו.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (א1) (1)   קופת חולים רשאית להציע:

(א)   הוספה לסל שירותי הבריאות שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף קטן (ז) (להלן - התוספת והצו);

(ב)   גריעה של הוספה שנוספה כאמור בפסקת משנה (א);

(ג)    תשלומים שיחולו על החברים בקופת חולים עבור הסל שבתוספת ובצו, השונים מהתשלומים שבתוספת ובצו, וכן תשלומים עבור שירותים שהוספו כאמור בפסקת משנה (א).

(2)   בשינויים כאמור בפסקה (1) יתקיימו עקרונות אלה:

(א)   אין בהם כדי להביא לדחיה של חברים על רקע מצבם הכלכלי או הבריאותי;

(ב)   תשלומי החברים, בין כהשתתפות עצמית ובין כתשלום עתי קבוע, יהיו אחידים ובלתי מפלים, ובלא תלות בהכנסות החברים;

(ג)    נקבעו תשלומי חברים שאינם מפורטים בסל שבתוספת ובצו, ייקבעו ביחס אליהם הנחות או פטורים לחברים בקבוצות האלה:

(1)   חבר שטרם מלאו לו 18 שנים;

(תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

(2)   חבר שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף זה – חוק גיל פרישה);

(תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999  (תיקון מס' 11)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 20) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 22) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 24) תשס"ד-2004

(3)   חבר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ומשתלמת בעדו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (בחוק זה - חוק הבטחת הכנסה), או לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות;

(תיקון מס' 14) תשס"א-2001 (תיקון מס' 61) תשע"ז-2017

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2003

(4)   חבר והתלויים בו שמשתלמת בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי וכן חבר שטרם מלאו לו 18 שנים ו-3 חודשים, שמשתלמת בעדו גמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, וחבר והתלויים בו שמשתלמת בעדם קצבת אזרח ותיק לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ותכוף לפני שהשתלמה בעדם קצבה כאמור השתלמה בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5)   (נמחקה);

(6)   חולה במחלה כרונית;

(7)   חבר במשפחה אשר לה 4 ילדים או יותר; לענין זה, "משפחה" - יחיד ובן זוגו וילדיהם עד גיל 18, או יחיד וילדיו עד גיל 18, הרשומים בקופת חולים אחת;

(8)   חבר שהוא עולה חדש, ב-12 החודשים הראשונים לאחר עלייתו לישראל;

(תיקון מס' 14) תשס"א-2001

(ג1)  הנחה או פטור שנקבעו לענין פסקה מפסקאות משנה (ג)(1) עד (8) יחולו על כלל החברים המנויים באותה פסקת משנה;

(ד)   שר הבריאות ושר האוצר רשאים להוסיף קבוצות אוכלוסיה שיהיו זכאיות להנחה לפי פסקת משנה (ג), ובלבד שנמצא מקור מימון להנחות אלה.

(תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 9) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 32) תשס"ה-2005

          (א2) (1)   שינוי כאמור בסעיף קטן (א1), טעון אישור שר הבריאות; שר הבריאות רשאי להתנגד לשינוי, אם יש בו כדי לפגוע בבריאות הציבור או אם הוא אינו עומד בעקרונות המפורטים בסעיף קטן (א1); כל החלטה על שינוי בתשלומי החברים בקופת חולים, לפי סעיף קטן (א1), טעונה גם אישור של ועדת הכספים של הכנסת. נקבעה במסגרת שינוי כאמור תקרה לתשלום בעבור תרופות לחולים כרוניים, תחול התקרה גם על הציוד המתכלה שהחולה הכרוני נזקק לו.

(תיקון מס' 32) תשס"ה-2005

(2)   נקבע שינוי לפי הוראות פסקה (1) לתשלום השתתפות עצמית, בעבור ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ, לא יחול התשלום האמור על שירותים הכלולים בסעיף 20 בתוספת השניה, וההשתתפות העצמית בעדם תיעשה, לפי האמור בפרט 6 בפרק שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח שבתוספת השניה, ובלבד שעל חבר קופה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, יחול הפטור כאמור בסיפה לפרט 6 האמור;

(תיקון מס' 46) תשס"ט-2009

(3)   קופת חולים לא תגבה מנפגע תאונת דרכים תשלום השתתפות עצמית בעבור שירותים הכלולים בתוספת השניה ובצו לפי סעיף קטן (ז) הניתנים לו לפי חוק זה בשל הפגיעה האמורה;

(תיקון מס' 56) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 59) תשע"ז-2016

(4)   מבוטח יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית בעבור שירותים הכלולים בתוספת השנייה או בצו לפי סעיף קטן (ז) הניתנים לו לפי חוק זה בשל פגיעה בעבודה כהגדרתה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי או בשל פגיעה שחלות לגביה הוראות פרקים י"ג או י"ג1 לחוק האמור; גבתה קופת חולים תשלום ממבוטח כאמור, לפני שנתברר לה כי השירות ניתן בשל פגיעה בעבודה כאמור, תשיב לו את הסכומים שגבתה בתוך 50 ימים מהיום שבו נוכחה לדעת, בין על פי בקשת המבוטח ובין בדרך אחרת, כי השירות שבעדו נגבה התשלום ניתן למבוטח בשל פגיעה כאמור.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (א3) בקשה לשינוי יכול שתוגש פעם בשנה או יותר, במועדים שיקבע שר הבריאות; החלטת שר הבריאות בבקשה לאישור השינוי, תינתן תוך 60 ימים ממועד הגשתה על ידי קופת החולים.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (א4) קופת חולים תפרסם הודעה על שינויים שאושרו לפי סעיף זה, בהתאם לכללים שקבע שר הבריאות; שר הבריאות יקבע כללים גם לפרסום סל השירותים והתשלומים המחייב את קופת החולים (להלן - סל השירותים והתשלומים של הקופה).

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (א5) שינוי שאושר בידי שר הבריאות לפי סעיף זה, יחול על חברי קופת החולים החל ביום ה-30 לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף קטן (א4).

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (א6) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע תקרה שנתית להכנסות קופת חולים מתשלומי חברים, כשיעור מחלקה של כל קופה במקורות המימון לפי פסקאות (1) עד (5) של סעיף 13(א), וכן תקרת תשלום שנתית למשפחה; לענין זה, "משפחה" - כהגדרתה בסעיף קטן (א1)(2)(ג)(7).

(תיקון מס' 53) תשע"א-2011

          (א7) שילם חבר תשלום השתתפות עצמית בעבור שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ, שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון, יהיה החבר פטור מתשלום בעבור אותו שירות במשך שלושה חודשים מיום הביקור כאמור, גם אם התקופה האמורה חלה לאחר תום הרבעון שבו היה אותו ביקור.

(תיקון מס' 53) תשע"א-2011

          (א8) גבתה קופת חולים תשלום מחברי משפחה מעבר לתקרת התשלום שנקבעה לפי סעיף קטן (א1)(2)(ג)(7) או לפי סעיף קטן (א6), תשיב את הסכומים שגבתה מעבר לתקרה האמורה, ולא תידרש לשם כך בקשה מצד החבר; שר הבריאות רשאי להורות על הדרך והמועד להשבת הסכומים.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

          (ב)  (1)   שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי, בצו, להוסיף על סל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לגרוע ממנו, ובלבד שצו לענין סעיף 6(א)(10) יינתן גם בהסכמת שר העבודה והרווחה. הוספה או גריעה כאמור יחולו גם על סל השירותים והתשלומים של כל קופת חולים.

(2)   (א)   שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי, בצו, להוסיף לסל שירותי הבריאות שירותים או תרופות, כנגד גריעה של שירותים או תרופות מהסל, אם שר האוצר אישר כי הצו האמור אינו מוסיף לעלות הסל ואינו מפחית ממנה.

(ב)   נקבעו בצו כאמור בפסקת משנה (א) גריעה והוספה של שירותים ותרופות בשיעור העולה בשנת תקציב אחת על 1% מעלות הסל לאותה שנה, טעון הצו אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

(ג)    בצו לפי פסקה זו רשאי שר הבריאות כאמור, לקבוע הוראות לענין המשך מתן השירות או התרופה שנגרעו מהסל בידי קופת החולים, גם לאחר שנגרעו, למי שהחל לקבל את השירות או התרופה האמורים בתקופה שבה נכללו בסל.

          (ג)   בצו לפי סעיף קטן (א) או (ב) יפורטו שירותי הבריאות שיינתנו בתשלום, שירותי הבריאות שיינתנו ללא תשלום וכן גובה התשלום.

          (ד)  שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לשנות את גובה התשלומים עבור שירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים הבסיסי, וכן את דרכי התשלום.

          (ה)  לא ייווסף שירות לסל שירותי הבריאות ללא תשלום או בתשלום הנמוך מעלותו, אלא אם כן נמצא לכך מקור מימון נוסף על המקורות לפי סעיף 13, או מקור שהתפנה עקב ביטול שירות או התייעלות.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (ו)   (בוטל).

          (ז)   (1)   שר הבריאות יפרסם בצו את רשימת התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות ואת גובה תשלום החבר בעדן בהתאם לרשימת התרופות והתשלומים שהיו נהוגים בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ביום הקובע;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(2)   שר הבריאות רשאי בצו לשנות את רשימת התרופות, ובלבד שהשינוי לא יוסיף לעלות סל שירותי הבריאות. השר יביא את הצו לידיעת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והוא ייכנס לתוקף בתום 14 ימים מהמועד שהובא לידיעת הועדה, אלא אם כן החליטה הועדה אחרת;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 12)  תשס"א-2001 (תיקון מס' 18)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 20) תשס"ג-2002

(3)   אזרח ותיק, ועולה במשך התקופה שמתום 12 החודשים הראשונים מיום שעלה לישראל ועד לתום 36 החודשים הראשונים מיום שעלה, שמשתלמת להם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות וכן מבוטח אשר הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי אלמלא הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי היה זכאי לגמלה לפי הוראות החוק האמור, וכן עולה בעד התקופה של 12 החודשים הראשונים מיום שעלה לישראל – יהיו זכאים להנחה בשיעור של 50% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות; שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע כללים ונהלים למתן ההנחה; לענין זה, "אזרח ותיק" – כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, תש"ן-1989; "עולה" – מי שקיבל אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950;

(תיקון מס' 64) תשפ"ב-2021

(3א) על אף האמור בהגדרה "אזרח ותיק" שבפסקה (3), בשנים 2022 עד 2025, יראו כאזרח ותיק לעניין הפסקה האמורה גם אישה תושבת ישראל שהגיעה, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל 62;

(תיקון מס' 10)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 18) תשס"ב-2002

(4)   ותיק מלחמה נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, תש"ס-2000 וכן ותיק מלחמה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור, אשר הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי אלמלא הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, היה זכאי לגמלה לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, זכאי להנחה בשיעור 75% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות לפי כללים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר;

(תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

(5)   נכה נתמך כהגדרתו בסעיף 24ב לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 50% מתשלום החבר בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, לפי כללים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר.

(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008

          (ז1) תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, יהיה פטור מתשלומי חברים המפורטים בסל שבתוספת ובצו, וכן מתשלומי השתתפות עצמית שאושרו כאמור בסעיף קטן (א2), בעד כל שירות הכלול בסל שירותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האבר או בשל תוצאותיה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

          (ח)  התשלומים עבור שירותי בריאות ותרופות הכלולים בסל שירותי הבריאות או בסל השירותים והתשלומים של הקופה, יעודכנו ב-1 באפריל של כל שנה בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות בשנה הקודמת; המנהל יפרסם ברשומות הודעה על התשלומים כפי שעודכנו כאמור.

רבדים לסעיף 8

עלות סל שירותי בריאות

9.    (א)  שר הבריאות ושר האוצר יקבעו, עם תחילתו של חוק זה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את עלות סל שירותי הבריאות, ובלבד שעלות הסל לא תפחת מסך כל ההוצאה של קופות החולים בתקציבן הרגיל בשנת 1993 בתוספת הסכומים ממקורות המימון שבסעיף
13(א)(3) ו-(4) בשנת 1993.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (א1) (1)   החל בשנת 1997, תפורסם מדי שנה, בסמוך למועד העדכון לפי סעיף קטן
(ב)(2), עלות סל שירותי הבריאות.

(2)   עלות סל שירותי הבריאות מהווה את סכום המרכיבים המפורטים להלן לאחר עדכונם לפי שיטות העדכון השונות שנקבעו להן:

(א)   עלות מתן שירותי הבריאות בידי קופות החולים לפי חוק זה, כמפורט בתוספת השניה ובסעיף 7א (להלן - עלות הסל לקופות);

(ב)   עלות מתן שירותי הבריאות לפרט, כמפורט בתוספת השלישית.

(3)   בפרסום לפי סעיף קטן זה יפורטו גם מרכיבי עלות הסל, כמפורט בפסקה (2).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ב)  (1)   עלות הסל לקופות תתעדכן מדי שנה בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[2]; מרכיבי מדד יוקר הבריאות יהיו כמפורט בתוספת החמישית;

(2)   שר הבריאות ושר האוצר יקבעו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את מועדי העדכון;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(3)   שר הבריאות ושר האוצר רשאים, על פי המלצת מועצת הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לשנות בצו את הרכב מדד יוקר הבריאות, או לעדכן את עלות הסל לקופות בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסיה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 23 (ה"ח 2556)

9. (א) שר הבריאות ושר האוצר יקבעו, עם תחילתו של חוק זה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את עלות סל שירותי הבריאות, ובלבד שעלות הסל לא תפחת מסך כל ההוצאה של קופות החולים בתקציבן הרגיל בשנת 1993 בתוספת הסכומים ממקורות המימון שבסעיף 13(א)(3) ו- (4) בשנת 1993.

(א1) (1) החל בשנת 1997, תפורסם מדי שנה, בסמוך למועד העדכון לפי סעיף קטן (ב)(2), עלות סל שירותי הבריאות.

(2) עלות סל שירותי הבריאות מהווה את סכום המרכיבים המפורטים להלן לאחר עדכונם לפי שיטות העדכון השונות שנקבעו להן:

(א) עלות מתן שירותי הבריאות בידי קופות החולים לפי חוק זה, כמפורט בתוספת השניה ובסעיף 7א (להלן - עלות הסל לקופות);

(ב) עלות מתן שירותי הבריאות לפרט, כמפורט בתוספת השלישית.

(3) בפרסום לפי סעיף קטן זה יפורטו גם מרכיבי עלות הסל, כמפורט בפסקה (2).

(ב) (1) עלות סל שירותי הבריאות עלות הסל לקופות תתעדכן מדי שנה בשיעורעליית מדד יוקר הבריאות שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מרכיבי מדד יוקר הבריאות יהיו כמפורט בתוספת החמישית;

(2) שר הבריאות ושר האוצר יקבעו, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את מועדי העדכון;

(3) שר הבריאות ושר האוצר רשאים, על פי המלצת מועצת הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לשנות בצו את הרכב מדד יוקר הבריאות, או לעדכן את עלות סל שירותי הבריאות עלות הסל לקופות בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסיה.

שירותי בריאות נוספים (תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998

10.  (א)  קופת חולים רשאית להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה (להלן - תכנית לשירותים נוספים), בין בעצמה ובין באמצעות חברה-בת בשליטה מלאה (להלן בסעיף זה - הקופה); תכנית לשירותים נוספים, וכל שינוי בה, טעונים אישור שר הבריאות[3].

(תיקון מס' 50) תש"ע-2010

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד ייעודי לא יהיה רשאי להציע לחבריו תכנית לשירותים נוספים, אלא בתחום בריאות השן בלבד.

          (ב)  תכנית לשירותים נוספים תוצע לחברי הקופה כהסדר של איזון משותף הדדי בלבד, בכפוף לכללים הבאים:

(1)   השירותים שבתכנית יינתנו אך ורק במסגרת המקורות שנגבו לענין זה ממי שהצטרף לתכנית (להלן - עמיתים);

(2)   הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתכנית ואת תשלומי העמיתים;

(תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

(3)   התכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד, בידי הקופה או באישורה, למעט שירותי סיעוד ולמעט בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח, בלא שיידרש מהעמית תשלום השתתפות עצמית, ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות;

(תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

(4)   התכנית לא תכלול תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים.

          (ג)   (1)   קופת חולים תצרף לתכנית כל חבר המבקש להצטרף לתכנית, ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה סבירות, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתכנית לענין מתן שירותים שונים במסגרתה, ובלבד שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לענין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה, לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה;

(תיקון מס' 45) תשס"ט-2009

(1א) (א)   מבוטח שעבר מקופת חולים אחת שבה היה עמית בתכנית לשירותים נוספים (בפסקה זו – הקופה הקודמת) לקופת חולים אחרת (בפסקה זו – הקופה הקולטת), והצטרף לתכנית לשירותים נוספים של הקופה הקולטת בתוך 90 ימים מהמועד שבו נרשם כחבר בה, יהיה פטור מתקופת אכשרה בתכנית לשירותים נוספים של הקופה הקולטת שנקבעה כאמור בסעיף קטן זה, כמשך תקופת חברותו בתכנית לשירותים נוספים בקופה הקודמת, לרבות תקופת האכשרה שעבר במסגרת אותה תכנית, הכל בכפוף להוראות פסקת משנה (ב);

(ב)   הקביעה כאמור בפסקת משנה (א) תחול במעבר בין רבדים מקבילים  בתכנית לשירותים נוספים בקופת החולים הקודמת ובקופת החולים הקולטת, ואולם אם המבוטח עבר מרובד נמוך בקופה הקודמת לרובד גבוה יותר בקופה הקולטת תחול על המבוטח תקופת האכשרה החלה בקופה הקולטת שנקבעה לגבי מעבר בין הרובד הנמוך לרובד הגבוה יותר שאליו הצטרף; לעניין זה, "רבדים מקבילים", "רובד נמוך" ו"רובד גבוה" – לפי המדרג הפנימי של התכניות לשירותים נוספים שקבעה כל קופת חולים, בלא קשר להיקף השירותים הכלולים בכל רובד.

(2)   הקופה רשאית לקבוע, לענין תקופות אכשרה כאמור בפסקה (1), הוראות שונות לגבי מעבר מתכנית של קופה אחרת.

          (ד)  בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתכנית, בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה.

          (ה)  מחיר התכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית.

          (ו)   קופת חולים תיתן את שירותי הבריאות הנוספים במסגרת התכנית באופן שהוצאותיה, בכל שנה, לא יעלו על הכנסותיה מתשלומי העמיתים.

          (ז)   סמכויות הפיקוח והבקרה לפי חוק זה, יחולו על הקופה גם לענין מתן שירותי הבריאות הנוספים לפי סעיף זה; ראה שר הבריאות[4] כי לא עמדה הקופה בתנאים שבסעיף זה או מצא פגם או ליקוי במתן שירותים לפי התכנית, דרך כלל או לענין מסוים, רשאי הוא, לאחר שנתן לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להורות על תיקון הליקוי וכן, אם הליקויים לא תוקנו, להורות לקופה להימנע מצירוף עמיתים חדשים לתכנית, עד לתיקון הליקויים להנחת דעתו.

          (ח)  שר הבריאות רשאי לקבוע כללים בכל הקשור להפעלה ראויה של תכניות לפי סעיף זה, לרבות לענין פרסום זכויות העמיתים בתכנית, הודעה על שינויים שאושרו בה וקביעת מועד תחילתם של השינויים; כן רשאי שר הבריאות לקבוע כללים בדבר החובה של קופת חולים לנהל חשבונות ולדווח דיווח כספי בקשר למתן שירותים לפי התכנית, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין; ספרי החשבונות, הדוחות והמאזנים הכספיים הקשורים למתן השירותים לפי התכנית יתנהלו בנפרד ובאופן שניתן להבחין בין שירותים אלה לבין שאר הפעילות הכספית של קופת החולים.

(תיקון מס' 50) תש"ע-2010

          (ט)  חברות של אדם בתכנית לשירותי בריאות נוספים בתאגיד ייעודי לא תשלול ולא תגביל את זכאותו לשירותים בתחום בריאות השן הכלולים בתכנית לשירותי בריאות נוספים בקופת החולים שבה הוא חבר, אלא אם כן קבע שר הבריאות הוראות אחרות לעניין זה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 60 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

ביטוח משלים

10. (א) קופת חולים רשאית להציע לחבריה ביטוח למימון שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות והכל לפי תנאים ואמות מידה שיקבע שר הבריאות לאחר התייעצות עם שר האוצר (להלן – ביטוח משלים).

(ב) שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע מחירים או מחירים מרביים או מזעריים לביטוח המשלים.

(ג) שר הבריאות רשאי לקבוע כללים בדבר החובה של קופת חולים לנהל חשבונות ולדווח דיווח כספי בקשר למתן ביטוח משלים, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין; ספרי החשבונות, הדוחות והמאזנים הכספיים הקשורים למתן ביטוח משלים יתנהלו בנפרד ובאופן שניתן להבחין ביניהם לבין שאר הפעילות הכספית של קופת החולים.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 108 (ה"ח 335)

(ב) תכנית לשירותים נוספים תוצע לחברי הקופה כהסדר של איזון משותף הדדי בלבד, בכפוף לכללים הבאים:

(1) השירותים שבתכנית יינתנו אך ורק במסגרת המקורות שנגבו לענין זה ממי שהצטרף לתכנית (להלן - עמיתים);

(2) הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתכנית ואת תשלומי העמיתים;

(3) התכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד, בידי הקופה או באישורה, למעט שירותי סיעוד ולמעט בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח, בלא שיידרש מהעמית תשלום השתתפות עצמית, ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות;

(4) התכנית לא תכלול תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 175 (ה"ח 436)

הוספת פסקה 10(ג)(1א)

 

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

הוספת סעיפים קטנים 10(א1), 10(ט)

שירותי בריאות במדינות חוץ

11.  שר הבריאות רשאי לקבוע כי שירות בריאות מסוים הכלול בסל שירותי הבריאות יכול שיינתן במדינת חוץ, בהתקיים נסיבות רפואיות מיוחדות, וכן רשאי הוא לקבוע את התנאים והנהלים לכך ואת שיעור ההשתתפות הכספית של המבוטח בעד השירות.

מתן שירותי בריאות על בסיס ארצי ואזורי

12.  שירותי הבריאות, כולם או חלקם, יינתנו על בסיס ארצי, אזורי או בין אזורי, הכל כפי שיקבע שר הבריאות.

פרק ג' - מימון שירותי הבריאות

מקורות המימון

13.  (א)  מקורות המימון של שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה יהיו:

(תיקון מס' 46) תשס"ט-2009

(1)   דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14 וכן סכומים שהעבירה הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12ו(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

(תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

(1א) סכומים שגבה המוסד בהתאם להוראות סעיף 58(ד);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   תקבולי המס המקביל לפי חוק מס מקביל, בעד התקופה המסתיימת ביום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(3)   ההקצאה השנתית למשרד הבריאות כאמור בסעיף 237(ב) ו-(ג) בחוק הביטוח הלאומי;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

                 (4)   (א)   הסכומים המופיעים במועד הקובע בתקציב משרד הבריאות והמשמשים למתן שירותי בריאות לפרט, לרבות בתחומי הרפואה המונעת, הפסיכיאטריה, הגריאטריה ומכשירי השיקום;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(א1) הסכומים המופיעים בתקציב משרד הבריאות לשנת 1997 המיועדים להעברה לקופות החולים כמקור מימון לפי סעיף זה, למעט הסכומים לפי פסקה (5);

(ב)   הסכומים האמורים בפסקת משנה (א) יעודכנו בכל שנה, במועד ולפי המדדים המשמשים לעדכון תקציב המדינה;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

(5)   סכומים נוספים מתקציב המדינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות הסל לקופות בניכוי סכום שייחשב לענין זה כמקור המימון לפי פסקה (6); הסכום שינוכה כאמור יהיה סכום השווה לשיעור של 6.45% מעלות הסל לקופות;

(6)   התקבולים של קופת החולים משירותי בריאות שניתנים בתשלום לפי סעיפים 7 ו-8.

          (ב)  (1)   קופת חולים לא תגבה, במישרין או בעקיפין, דמי ביטוח בריאות או כל תשלום אחר עבור שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות, או עבור שירותי בריאות אחרים. ואולם רשאית היא לגבות תשלומים שנקבעו לפי סעיפים 7 ו-8, או תשלומים עבור ביטוח משלים כאמור בסעיף 10;

(2)   קופת חולים רשאית לממן מתן שירותי בריאות גם ממקורות נוספים על המפורטים בסעיף קטן (א).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 23 (ה"ח 2556)

(א) מקורות המימון של שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה יהיו:

(1) דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14;

(2) תקבולי המס המקביל לפי חוק מס מקביל, בעד התקופה המסתיימת ביום כ"א בטבת תשנ"ז
(31 בדצמבר 1996);

(3) (א) ההקצאה השנתית למשרד הבריאות כאמור בסעיף 127צז(ב) ו-(ג) בסעיף 237(ב) ו-(ג) בחוק הביטוח הלאומי;

(ב) החלק היחסי מדמי ביטוח אימהות כאמור בסעיף 103ז(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי;

(4) (א) הסכומים המופיעים במועד הקובע בתקציב משרד הבריאות והמשמשים למתן שירותי בריאות לפרט, לרבות בתחומי הרפואה המונעת, הפסיכיאטריה, הגריאטריה, מכשירי השיקום והביטוח הרפואי לנתמכים ומכשירי השיקום;

(א1) הסכומים המופיעים בתקציב משרד הבריאות לשנת 1997 המיועדים להעברה לקופות החולים כמקור מימון לפי סעיף זה, למעט הסכומים לפי פסקה (5);

(ב) הסכומים האמורים בפסקת משנה (א) יעודכנו בכל שנה, במועד ולפי המדדים המשמשים לעדכון תקציב המדינה;

(5) סכומים נוספים מתקציב המדינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות סל שירותי הבריאות;

(6) התקבולים של קופת החולים משירותי בריאות שניתנים בתשלום לפי סעיפים 7 ו-8.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 62 (ה"ח 2650)

(5) סכומים נוספים מתקציב המדינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות סל שירותי הבריאות הסל לקופות בניכוי סכום שייחשב לענין זה כמקור המימון לפי פסקה (6); הסכום שינוכה כאמור יעמוד בשנת 1997 על סך של 687 מיליון שקלים חדשים במחירי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנת 1995, והוא יעודכן מדי שנה בשיעור עדכון עלות הסל לקופות;

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 103 (ה"ח 2785)

הוספת פסקה 13(א)(1א)

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 108 (ה"ח 335)

(5) סכומים נוספים מתקציב המדינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ואשר ישלימו את מימון עלות הסל לקופות בניכוי סכום שייחשב לענין זה כמקור המימון לפי פסקה (6); הסכום שינוכה כאמור יעמוד בשנת 1997 על סך של 687 מיליון שקלים חדשים במחירי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנת 1995, והוא יעודכן מדי שנה בשיעור עדכון עלות הסל לקופות יהיה סכום השווה לשיעור של 6.45% מעלות הסל לקופות;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 46

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 194 (ה"ח 436)

(א) מקורות המימון של שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה יהיו:

(1) דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14 וכן סכומים שהעבירה הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12ו(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

חובת תשלום דמי ביטוח בריאות (תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 51) תש"ע-2010 (תיקון מס' 61) תשע"ז-2017

14.  (א)  בסעיף זה –

          "סכום המינימום" – סכום של 47 שקלים חדשים לחודש שיעודכן החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995), במועדים ובשיעורים שבהם מתעדכנות קיצבאות כמשמעותן בחוק הביטוח הלאומי, לפי סעיף 2 לחוק האמור;

          "גמלת אזרח ותיק מיוחדת" – כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי;

          "קצבת אזרח ותיק" – קצבת אזרח ותיק כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי או קצבת אזרח ותיק מיוחדת;

          "עקרת בית" – כמשמעותה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי;

          "דמי הסתגלות מיוחדים", "גמול פרישה" ו"קצבת התאמה" – דמי הסתגלות, גמול פרישה וקצבת התאמה לפי סימן ג' לפרק ה' לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (בסעיף זה – חוק יישום תכנית ההתנתקות).

(תיקון מס' 33) תשס"ה-2005

          (ב)  (1)   מעביד חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בעד כל עובד מעובדיו שהוא מבוטח ושהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעדו, בשיעור של 5% מהכנסת העובד; המעביד ינכה את דמי ביטוח הבריאות משכרו של העובד;

(תיקון מס' 33) תשס"ה-2005

(2)   מבוטח שהוא עובד ושמעבידו אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעדו, אך העובד חייב בתשלומם בעד עצמו, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו;

(תיקון מס' 33) תשס"ה-2005

          (ג)   (1)   מבוטח שהוא עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו;

(תיקון מס' 33) תשס"ה-2005

(2)   מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% מהכנסתו, ובלבד שסכום דמי ביטוח הבריאות שישולמו על ידיו לא יפחת מסכום המינימום; סכום המינימום לענין זה יעודכן החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995), במועדים בהם מתעדכנת הכנסת המינימום הקבועה בפרט 4 בלוח י"א לחוק הביטוח הלאומי.

          (ד)  (1)   מבוטח שמשתלמת לו גימלה מאת המוסד, כמפורט בפסקה (2) שבסעיף קטן זה, חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות מסכום הגימלה, בשיעורים בהם חייב מעביד בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עובדו;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

                 (2)   (א)   דמי פגיעה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(ב)   דמי תאונה המשתלמים לעובד או לעובד עצמאי, לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

(ג)    דמי לידה וגימלה לשמירת הריון כמשמעותם בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי;

(ד)   דמי אבטלה כמשמעותם בפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;

(ה)   גימלה המשתלמת לעובד בשל חוב שכר עבודה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי;

(ו)    תגמול המשתלם לעובד המשרת במילואים לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי.

(3)   שולמה גימלה כאמור בפסקה (2) על ידי המעביד, או שילם המעביד לעובדו שכר במקום אותה גימלה, יחול האמור בסעיף קטן (ב)(1) בשינויים המחוייבים, ולענין זה תיחשב הגימלה כהכנסת העובד;

(תיקון מס' 29) תשס"ה-2005

(4)   המדינה תשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בעד מי שמקבל דמי הסתגלות מיוחדים, בסכום השווה למכפלה של השיעור האמור בסעיף קטן (ב)(1) בדמי ההסתגלות המיוחדים; המינהלה כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות תנכה את דמי ביטוח הבריאות מדמי ההסתגלות המיוחדים, ותעבירם למוסד.

(תיקון מס' 18) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 61) תשע"ז-2017

          (ה)  (1)   מבוטח, שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק בתוספת גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – השלמת הכנסה), ומבוטח שמשתלמת לו גמלה נוספת לנכה כמשמעותה בסעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום;

(2)   מבוטח שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק ללא השלמת הכנסה, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בסכום של 88 שקלים חדשים לחודש, ואולם מבוטח כאמור שמשולמת לו תוספת לקיצבה בעד בן-זוג וכן מבוטח כאמור שלבן-זוגו משולמת קצבת אזרח ותיק, חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 128 שקלים חדשים לחודש. הסכומים הקבועים בפסקה זו יעודכנו במועדים ובשיעורים שבהם מתעדכן סכום המינימום;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(3)   האמור בפסקה (2) יחול גם על מבוטח שבשל הכנסתו אינו זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת, וכן על מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סעיפים 261 ו-320(ד) או (ה) לחוק הביטוח הלאומי;

(4)   מבוטח החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ד).

(תיקון מס' 26) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 29) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 51) תש"ע-2010

          (ה1) מבוטח שמשתלמים לו פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי, גמול פרישה או קצבת התאמה, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות, בשיעורים המשתלמים מהכנסת עובד לפי הוראות סעיף קטן (ב), ויחולו לענין זה ההוראות לפי סעיף 345ב לחוק האמור, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

          (ו)   מבוטח שאין משתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ה1), חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום.

(תיקון מס' 30) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 55) תשע"ה-2014

          (ז)   על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), לא ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שטרם מלאו לו 18 שנים, בעד עקרת בית ובעד תלמיד או מתגייס שחל לגביו פטור מדמי ביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 351(יא)(2א) או (2ב) לחוק הביטוח הלאומי ובעד מי שחל לגביו פטור מדמי ביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 351(יא)(2ג) לחוק הביטוח הלאומי.

(תיקון מס' 47) תש"ע-2010

          (ז1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ז), לא ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, שתרם בישראל אבר, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, לתקופה שקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר.

          (ח)  שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות –

(1)   שיעורים וסכומים שונים של דמי ביטוח בריאות מאלה שנקבעו בסעיפים קטנים (א) עד (ו), לכלל המבוטחים;

(2)   פטורים ושיעורים מופחתים של תשלומים עבור שירותי בריאות לפי סעיף 8, לסוגי מבוטחים.

          (ט)  שר העבודה[5] והרווחה רשאי, בהסכמת שר הבריאות ובאישור שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקבוע בתקנות –

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(1)   לכלל המבוטחים או לסוגים מהם, לרבות מבוטחים המנויים בסעיף 371 לחוק הביטוח הלאומי –

(א)   כללים והוראות מיוחדות, בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות ודרכי גבייתם;

(ב)   פטורים מדמי ביטוח בריאות ושיעור מופחת של דמי ביטוח בריאות לגבי חלק מהכנסתו של מבוטח;

(2)   שיעורים וסכומים שונים של דמי ביטוח בריאות, מאלה שנקבעו בסעיפים קטנים (א) עד (ו), לסוגי מבוטחים כאמור בפסקה (1).

          (י)   על אף האמור בכל דין –

(1)   רשאי המוסד לנכות מכל גימלה או תשלום אחר שהוא משלם לפי כל דין, את דמי ביטוח הבריאות שבהם חייב מקבל הגימלה או התשלום; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות כללים והוראות בדבר ניכוי דמי ביטוח בריאות כאמור;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   משלם תגמול כמשמעותו בפסקאות (3) ו-(4) לסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי, יעביר למוסד את דמי ביטוח הבריאות שבהם חייב מקבל התגמול לפי סעיף קטן (ו), לפי מועדים וכללים, לרבות כללים לענין קביעת זהות החייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות כאמור, שיקבעו בתקנות שר העבודה והרווחה ושר הבריאות, באישור שר האוצר; משלם התגמול רשאי לנכות מהתגמול את דמי ביטוח הבריאות שהועברו למוסד.

רבדים לסעיף 14

גביית דמי ביטוח בריאות ותשלומים (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

15.  (א)  המוסד יגבה את דמי ביטוח הבריאות בדרך שבה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי; לענין הגביה והתשלום של דמי ביטוח הבריאות יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים לפי הענין, כאילו היו דמי ביטוח לאומי.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ב)  ההוראות לפי חוק הביטוח הלאומי, לרבות ההוראות שנקבעו לפי פרק ט"ו סימן ה', יחולו בשינויים המחויבים לענין דמי ביטוח בריאות כאילו היו דמי ביטוח לאומי.

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

          (ג)   המוסד ינכה, מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, את ההוצאות שהיו לו בקשר למילוי תפקידיו לפי חוק זה, בשיעורים ולפי דרכי חישוב שיקבעו שר העבודה והרווחה5 ושר האוצר ובלבד שסך כל הוצאות המוסד שינוכו כאמור, לא יעלה על חצי אחוז מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות.

          (ד)  קופת-חולים או נותן שירותים יגבו ישירות את התשלום ממזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר כאמור בסעיף 22, וכן את התשלומים לפי סעיפים 7 ו-8.

(תיקון מס' 6)  תשנ"ז-1997

          (ה)  (בוטל).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 24 (ה"ח 2556)

גביית דמי ביטוח בריאות ותשלומים

15. (א) המוסד יגבה את דמי ביטוח הבריאות בדרך שבה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי; לענין הגביה והתשלום של דמי ביטוח הבריאות יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים לפי הענין, כאילו היו דמי ביטוח לאומי.

(ב) ההוראות לפי חוק הביטוח הלאומי, לרבות ההוראות שנקבעו לפי פרק ח' סימן ה' לפי פרק ט"ו סימן ה', יחולו בשינויים המחויבים לענין דמי ביטוח בריאות כאילו היו דמי ביטוח לאומי.

(ג) המוסד ינכה, מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, את ההוצאות שהיו לו בקשר למילוי תפקידיו לפי חוק זה, בשיעורים ולפי דרכי חישוב שיקבעו שר העבודה והרווחה ושר האוצר.

  (ד) קופת- חולים או נותן שירותים יגבו ישירות את התשלום ממזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר כאמור בסעיף 22, וכן את התשלומים לפי סעיפים 7 ו- 8.

(ה) (1) בסעיף קטן זה, "תלמיד" – תלמיד בכתות א' עד ט'.

(2) רשות מקומית תגבה אגרה בעד מתן שירותי בריאות לתלמיד המפורטים בסעיף 1(7) בתוספת השלישית; גובה האגרה כאמור לשנת לימודים יהיה סכום של 64 שקלים חדשים לתלמיד (להלן – סכום האגרה הבסיסי), והיא תיגבה בחודש ספטמבר של כל שנה.

(3) שינוי סכום האגרה הבסיסי או עדכונו ייעשה לפי הוראות סעיף 8.

(4) ניתנו שירותי הבריאות לתלמיד שלא באמצעות הרשות המקומית, תעביר הרשות המקומית סכום השווה לסכות האגרה הבסיסי כפול מספר התלמידים שבבתי הספר בתחום שיפוטה (להלן – הסכום הכולל), ישירות לידי מי שנותן את השירות בפועל על פי הנחיית משרד הבריאות.

(5) (א) רשות מקומית רשאית לקבוע סכום מופחת או מוגדל של סכום האגרה הבסיסי, לפי הוראות החלק הראשון לתוספת השישית, ובלבד שסך כל הגביה לא יפחת מהסכום הכולל.

(ב) רשות מקומית תתן פטור מאגרה לפי הוראות בחלק השני לתוספת השישית.

(6) שר הבריאות, בהסכמת שר החינוך ושר האוצר רשאים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה של הכנסת לשנות את התוספת השישית.

 

מיום 1.9.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ז מס' 1630 מיום 17.7.1997 עמ' 190 (ה"ח 2609)

ביטול סעיף קטן 15(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) (1) בסעיף קטן זה, "תלמיד" – תלמיד בכתות א' עד ט'.

(2) רשות מקומית תגבה אגרה בעד מתן שירותי בריאות לתלמיד המפורטים בסעיף 1(7) בתוספת השלישית; גובה האגרה כאמור לשנת לימודים יהיה סכום של 64 שקלים חדשים לתלמיד (להלן – סכום האגרה הבסיסי), והיא תיגבה בחודש ספטמבר של כל שנה.

(3) שינוי סכום האגרה הבסיסי או עדכונו ייעשה לפי הוראות סעיף 8.

(4) ניתנו שירותי הבריאות לתלמיד שלא באמצעות הרשות המקומית, תעביר הרשות המקומית סכום השווה לסכות האגרה הבסיסי כפול מספר התלמידים שבבתי הספר בתחום שיפוטה (להלן – הסכום הכולל), ישירות לידי מי שנותן את השירות בפועל על פי הנחיית משרד הבריאות.

(5) (א) רשות מקומית רשאית לקבוע סכום מופחת או מוגדל של סכום האגרה הבסיסי, לפי הוראות החלק הראשון לתוספת השישית, ובלבד שסך כל הגביה לא יפחת מהסכום הכולל.

(ב) רשות מקומית תתן פטור מאגרה לפי הוראות בחלק השני לתוספת השישית.

(6) שר הבריאות, בהסכמת שר החינוך ושר האוצר רשאים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה של הכנסת לשנות את התוספת השישית.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2127 מיום 7.1.2008 עמ' 140 (ה"ח 335)

(ג) המוסד ינכה, מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, את ההוצאות שהיו לו בקשר למילוי תפקידיו לפי חוק זה, בשיעורים ולפי דרכי חישוב שיקבעו שר העבודה והרווחה ושר האוצר ובלבד שסך כל הוצאות המוסד שינוכו כאמור, לא יעלה על חצי אחוז מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות.

פרק ד' - חלוקת התקבולים

העברת כספי מקורות המימון

16.  (א)  המוסד יעביר מדי חודש -

(1)   לקופות החולים - את הכספים שקיבל ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א), לאחר ניכוי ההוצאות והסכומים האמורים בסעיף 18(א);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   (נמחקה);

(3)   למועצת הבריאות - סכום כספי שיקבע שר הבריאות ולא יעלה על 0.1 אחוז מדמי ביטוח בריאות שיגבה המוסד;

(תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

(4)   למד"א - סכום כספי שיקבע שר הבריאות בצו, בהסכמת שר האוצר, ושלא יעלה על החלק השנים עשר של 11 מיליון שקלים חדשים, במחירי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנת 1998; בקביעת הסכום כאמור, יתחשבו השרים בהיקף פעילותו של מד"א בפינוי מבוטחים בניידות טיפול נמרץ לצורך קבלת שירותים לפי חוק זה, למעט נפגעים כמשמעותם בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975, וכן בעלות של פעילות זו למד"א בתנאים של הפעלה יעילה של שירותיה ובקיומם של הסדרים הקובעים חלוקה של נטל העלות בין קופות החולים לבין גופים אחרים.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

          (א1) סכומים ששולמו לפי סעיף קטן (א)(4) יראו אותם, לענין סעיפים 9 ו-13, כסכומים ששולמו לקופות החולים למימון עלות הסל לקופות; האמור בסעיף קטן (א)(4), אין בו כדי לשנות את הקבוע בתוספת השניה, לענין השתתפות כספית עצמית של המבוטח או לענין החזר של הוצאה בידי הקופה, בכל הנוגע לשירותי חירום או לדמי נסיעה והסעות המבוצעים בידי מד"א.

          (ב)  בכפוף לאמור בסעיף 17 יקבעו שר הבריאות, שר האוצר ושר העבודה והרווחה5 כללים, תנאים ומועדים -

(1)   לחלוקת הכספים לפי סעיף קטן (א)(1) בין קופות החולים;

(2)   לתשלום מקדמות לקופות החולים מן הכספים האמורים בסעיף קטן (א)(1);

(3)   להתחשבנות בין המוסד לבין קופות החולים או בין קופות החולים בדבר כספים שחולקו ביתר או בחסר לפי סעיף קטן (א)(1);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(4)   (נמחקה);

(5)   להעברת הכספים למועצת הבריאות לפי סעיף קטן (א)(3).

(תיקון מס' 8)  תשנ"ח-1998

          (ג)   נדחה מועד תשלום למוסד, לפי סעיף 353(ב) לחוק הביטוח הלאומי, יידחה מועד תשלום לפי פרק זה, והוא יחול במועד הקבוע לתשלום לפי הסעיף האמור.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 25 (ה"ח 2556)

16. (א) המוסד יעביר מדי חודש -

(1) לקופות החולים - את הכספים שקיבל ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א), לאחר ניכוי ההוצאות והסכומים האמורים בסעיף 18(א);

(2) למשרד הבריאות – את הסכומים האמורים בסעיף 103ז(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי;

(3) למועצת הבריאות - סכום כספי שיקבע שר הבריאות ולא יעלה על 0.1 אחוז מדמי ביטוח בריאות שיגבה המוסד.

(ב) בכפוף לאמור בסעיף 17 יקבעו שר הבריאות, שר האוצר ושר העבודה והרווחה כללים, תנאים ומועדים -

(1) לחלוקת הכספים לפי סעיף קטן (א)(1) בין קופות החולים;

(2) לתשלום מקדמות לקופות החולים מן הכספים האמורים בסעיף קטן (א)(1);

(3) להתחשבנות בין המוסד לבין קופות החולים או בין קופות החולים בדבר כספים שחולקו ביתר או בחסר לפי סעיף קטן (א)(1);

(4) להעברת הכספים למשרד הבריאות לפי סעיף קטן (א)(2);

(5) להעברת הכספים למועצת הבריאות לפי סעיף קטן (א)(3).

(ג) משרד הבריאות יעביר את מענק האשפוז האמור בסעיף 94א(ב) לחוק הביטוח הלאומי לנותן השירותים שבו אושפזה המבוטחת, לפי כללים, דרכי תשלום ומועדים שיקבע שר הבריאות.

 

מיום 16.2.1998

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ח מס' 1655 מיום 16.2.1998 עמ' 135 (ה"ח 2625)

הוספת סעיף קטן 16(ג)

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 103 (ה"ח 2785)

הוספת פסקה 16(א)(4) וסעיף קטן 16(א1)

אופן חלוקת התקבולים (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

17.    (א)  ההקצאה לקופות החולים של הכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5) תיעשה בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות החולים; לענין זה, "מספר המבוטחים המשוקלל" - מספר המבוטחים כשלכל אחד מהם ניתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסיה ולפי אמות מידה נוספות, הכל כפי שיקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר ששר העבודה והרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לחישוב מספר המבוטחים המשוקלל, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2016

          (א1) (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), נוכח שר הבריאות כי אין במספר המבוטחים המשוקלל, לרבות לאחר קביעת אמות מידה נוספות כאמור באותו סעיף קטן, כדי להבטיח חלוקה יעילה והוגנת של מקורות המימון לגבי תחום הקבוע בתוספת השמינית, כולו או שירותים מסוימים במסגרתו (בסעיף קטן זה – תחום), רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי ההקצאה לקופות החולים של שיעור מהכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5), המיוחס לתחום כאמור, תיעשה לפי מרכיב ההוצאות הצפויות באותו תחום, בין כאמת מידה יחידה ובין כאמת מידה נוספת למספר המבוטחים המשוקלל בהתאם ליחס שייקבע בתקנות כאמור;

(2)   שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות בצו את התחומים המפורטים בתוספת השמינית;

(3)   שר הבריאות ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה ממועד תחילתן של תקנות לפי פסקה (1), דיווח על אופן ההקצאה לפי סעיף קטן זה ועל הנתונים המשמשים להערכת ההוצאות הצפויות;

(4)   לעניין סעיף קטן זה, "מרכיב ההוצאות הצפויות" – הערכת ההוצאות הצפויות של קופות החולים, והיחס בין ההוצאות הצפויות של כל קופת חולים להוצאות הצפויות של קופות החולים האחרות, והכול בין שההערכה היא לפי היקף צריכת השירותים של קופות החולים באותו תחום בפועל ובין שההערכה נעשתה בדרך אחרת, לרבות לפי גורמים המשפיעים על היקף ההוצאות הצפויות או על היחס שבין היקפי ההוצאות הצפויות כאמור, או לפי מאפיינים של ההיקף או של היחס כאמור.

(תיקון מס' 50) תש"ע-2010

          (ב)  שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע את המשקל שיינתן לכל מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה, וזאת לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; משקל זה יהיה נפרד מהמשקל הניתן לכל מבוטח לפי סעיף קטן (א), והוא ייוחס לקופת החולים או לתאגיד הייעודי שמהם זכאי המבוטח לקבל שירותים כאמור, לפי הוראות סעיף 32ה.

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2016

          (ג)   שר הבריאות ושר האוצר ימסרו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לחמש שנים, דיווח על המלצות לשינויים בכללי ההקצאה לפי סעיף זה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 25 (ה"ח 2556)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. ההקצאה לקופות החולים של הכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5) תיעשה בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות החולים, כפי שיקבע שר הבריאות באישור שר האוצר, ולאחר ששר העבודה והרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לחישוב מספר המבוטחים המשוקלל; לענין זה, "מספר המבוטחים המשוקלל" – מספר המבוטחים כשלכל אחד מהם ניתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסיה ולפי אמות מידה נוספות, הכל כפי שיקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

17. (א) ההקצאה לקופות החולים של הכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5) תיעשה בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות החולים; לענין זה, "מספר המבוטחים המשוקלל" - מספר המבוטחים כשלכל אחד מהם ניתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסיה ולפי אמות מידה נוספות, הכל כפי שיקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר ששר העבודה והרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לחישוב מספר המבוטחים המשוקלל, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

(ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע את המשקל שיינתן לכל מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה, וזאת לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; משקל זה יהיה נפרד מהמשקל הניתן לכל מבוטח לפי סעיף קטן (א), והוא ייוחס לקופת החולים או לתאגיד הייעודי שמהם זכאי המבוטח לקבל שירותים כאמור, לפי הוראות סעיף 32ה.

 

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1178 (ה"ח 966)

(א1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוכח שר הבריאות כי אין במספר המבוטחים המשוקלל, לרבות לאחר קביעת אמות מידה נוספות כאמור באותו סעיף קטן, כדי להבטיח חלוקה יעילה והוגנת של מקורות המימון לגבי תחום הקבוע בתוספת השמינית, כולו או שירותים מסוימים במסגרתו (בסעיף קטן זה – תחום), רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי ההקצאה לקופות החולים של שיעור מהכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1) עד (5), המיוחס לתחום כאמור, תיעשה לפי מרכיב ההוצאות הצפויות באותו תחום, בין כאמת מידה יחידה ובין כאמת מידה נוספת למספר המבוטחים המשוקלל בהתאם ליחס שייקבע בתקנות כאמור;

(2) שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות בצו את התחומים המפורטים בתוספת השמינית;

(3) שר הבריאות ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה ממועד תחילתן של תקנות לפי פסקה (1), דיווח על אופן ההקצאה לפי סעיף קטן זה ועל הנתונים המשמשים להערכת ההוצאות הצפויות;

(4) לעניין סעיף קטן זה, "מרכיב ההוצאות הצפויות" – הערכת ההוצאות הצפויות של קופות החולים, והיחס בין ההוצאות הצפויות של כל קופת חולים להוצאות הצפויות של קופות החולים האחרות, והכול בין שההערכה היא לפי היקף צריכת השירותים של קופות החולים באותו תחום בפועל ובין שההערכה נעשתה בדרך אחרת, לרבות לפי גורמים המשפיעים על היקף ההוצאות הצפויות או על היחס שבין היקפי ההוצאות הצפויות כאמור, או לפי מאפיינים של ההיקף או של היחס כאמור.

(ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע את המשקל שיינתן לכל מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה, וזאת לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; משקל זה יהיה נפרד מהמשקל הניתן לכל מבוטח לפי סעיף קטן (א), והוא ייוחס לקופת החולים או לתאגיד הייעודי שמהם זכאי המבוטח לקבל שירותים כאמור, לפי הוראות סעיף 32ה.

(ג) שר הבריאות ושר האוצר ימסרו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לחמש שנים, דיווח על המלצות לשינויים בכללי ההקצאה לפי סעיף זה.

חלוקת תקבולים (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 34) תשס"ו-2006

18.  (א)  בסעיף זה, "סכום לחלוקה" - סכום שהמוסד קבע, עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 31 לחוק הביטוח הלאומי, לחלוקה בין קופות החולים מתוך סך כל התקבולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1), (2) ו-(3) בשנת הכספים שלגביה נערך המאזן, לאחר ניכוי ההוצאות או הסכומים האמורים בסעיפים 3א, 15(ג), 16(א)(3) ו-(4), 19 ו-46א(א) ולפי סעיף 6 לחוק מס מקביל.

(תיקון מס' 35) תשס"ו-2006

          (ב)  המוסד ייחשב לכל קופת חולים, במועדים ועל פי הנתונים כמפורט להלן, שיעור מהסכום לחלוקה על פי כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17:

(1)   ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה – על פי הנתונים המעודכנים שבידיו;

(2)   ב-1 בכל חודש שאינו אחד מהחודשים המפורטים בפסקה (1) – על פי הנתונים ששימשו לצורך החישוב לפי אותה הפסקה, תוך התאמת הנתונים כאמור בדבר גיל המבוטחים למועד החישוב, וכן על פי הנתונים המעודכנים שבידיו בענינים אלה:

(א)   לידות ופטירות;

(ב)   מבוטחים חדשים;

(ג)    כל נתון אחר שיקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר ששר הרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לעדכון אותו נתון, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

(תיקון מס' 58) תשע"ו-2016

(3)   ב-1 בינואר של כל שנה – על פי הנתונים שימסור שר הבריאות לעניין כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17(א1).

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 35) תשס"ו-2006

          (ג)   הסכום לחלוקה יהיה בתוקף לגבי השנה שלגביה נערך המאזן; השיעור שחישב המוסד לפי סעיף קטן (ב) לכל קופת חולים יהיה בתוקף מיום הקביעה ואילך למשך חודש.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 25 (ה"ח 2556)

18. (א) בסעיף זה, "סכום לחלוקה" - סכום שהמוסד קבע, עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 216 31 לחוק הביטוח הלאומי, לחלוקה בין קופות החולים מתוך סך כל התקבולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1), (2) ו-(3) בשנת הכספים שלגביה נערך המאזן, לאחר ניכוי ההוצאות או הסכומים האמורים בסעיפים 15(ג),
16(א)(2) ו-(3) 16(א)(3) , ו-19 ולפי סעיפים 6 ו-8 סעיף 6 לחוק מס מקביל.

(ב) ב-1 בינואר וב-1 ביולי ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה יחשב המוסד לכל קופת-חולים, על פי הנתונים המעודכנים שבידיו, שיעור מהסכום לחלוקה על פי כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17.

(ג) הסכום לחלוקה יהיה בתוקף לגבי השנה שלגביה נערך המאזן; השיעור שחישב המוסד לפי סעיף קטן (ב) לכל קופת חולים יהיה בתוקף מיום הקביעה ואילך למשך שישה שלושה חודשים.

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 104 (ה"ח 2785)

(א) בסעיף זה, "סכום לחלוקה" - סכום שהמוסד קבע, עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 31 לחוק הביטוח הלאומי, לחלוקה בין קופות החולים מתוך סך כל התקבולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1), (2) ו-(3) בשנת הכספים שלגביה נערך המאזן, לאחר ניכוי ההוצאות או הסכומים האמורים בסעיפים 3א, 15(ג),
16(א)(3) 16(א)(3) ו-(4) , ו-19 ולפי סעיף 6 לחוק מס מקביל.

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 169 (ה"ח 100)

(א) בסעיף זה, "סכום לחלוקה" - סכום שהמוסד קבע, עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 31 לחוק הביטוח הלאומי, לחלוקה בין קופות החולים מתוך סך כל התקבולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א)(1), (2) ו-(3) בשנת הכספים שלגביה נערך המאזן, לאחר ניכוי ההוצאות או הסכומים האמורים בסעיפים 3א, 15(ג), 16(א)(3) ו-(4), ו-19 19 ו-46א(א) ולפי סעיף 6 לחוק מס מקביל.

 

מיום 1.8.2006

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 314 (ה"ח 236)

(ב) ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה יחשב המוסד לכל קופת-חולים, על פי הנתונים המעודכנים שבידיו, שיעור מהסכום לחלוקה על פי כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17.

(ב) המוסד ייחשב לכל קופת חולים, במועדים ועל פי הנתונים כמפורט להלן, שיעור מהסכום לחלוקה על פי כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17:

(1) ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה – על פי הנתונים המעודכנים שבידיו;

(2) ב-1 בכל חודש שאינו אחד מהחודשים המפורטים בפסקה (1) – על פי הנתונים ששימשו לצורך החישוב לפי אותה הפסקה, תוך התאמת הנתונים כאמור בדבר גיל המבוטחים למועד החישוב, וכן על פי הנתונים המעודכנים שבידיו בענינים אלה:

(א) לידות ופטירות;

(ב) מבוטחים חדשים;

(ג) כל נתון אחר שיקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר ששר הרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לעדכון אותו נתון, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

(ג) הסכום לחלוקה יהיה בתוקף לגבי השנה שלגביה נערך המאזן; השיעור שחישב המוסד לפי סעיף קטן (ב) לכל קופת חולים יהיה בתוקף מיום הקביעה ואילך למשך שלושה חודשים חודש.

 

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ו מס' 2575 מיום 11.8.2016 עמ' 1179 (ה"ח 966)

הוספת פסקה 18(ב)(3)

 

מחלה קשה

19.  (א)  שר הבריאות יקבע רשימה של מחלות קשות, ובהסכמת שר האוצר את עלות מתן השירותים הרפואיים למבוטח הלוקה במחלה כאמור.

          (ב)  המוסד ינכה מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות את הסכום הכולל של העלויות שקבע שר הבריאות בעד שירותים רפואיים לכל המבוטחים הלוקים במחלות קשות; הניכוי האמור והעברת הסכום שנוכה למשרד הבריאות יהיו במועדים ובדרך שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר העבודה והרווחה5.

          (ג)   משרד הבריאות יעביר לקופות החולים את הסכומים שייקבעו כאמור לפי מספר החברים הלוקים במחלות הקשות, בכל קופת חולים.

ייעוד המימון

20.  התקבולים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13 ישמשו אך ורק למטרות אלה:

(1)   למתן שירותי בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות;

(2)   למחקר רפואי לפי כללים שיקבע שר הבריאות;

(3)   למימון פעולותיה של מועצת הבריאות ולכיסוי תשלומי המוסד והוצאותיו כאמור בחוק זה.

היקף ההוצאה המרבית של קופת חולים בבית חולים כללי פרטי (תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

20א.  (א)  בסעיף זה –

          "בית חולים כללי פרטי" – בית חולים כללי שאינו אחד מאלה:

(1)   בית חולים ממשלתי כללי, לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(2)   בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;

(3)   בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית;

(4)   בית חולים שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה;

          "בית חולים ציבורי כללי" – כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002.

          (ב)  שר הבריאות ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע, בצו, את היקף ההוצאה המרבית שרשאית להוציא כל קופת חולים, מדי שנה, ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13, לצורך רכישת שירותי אשפוז מכלל בתי החולים הכלליים הפרטיים; היקף ההוצאה המרבית כאמור לא יפחת מהיקף ההוצאה שהוציאה בפועל קופת החולים בעד רכישת שירותי אשפוז בבתי חולים כלליים פרטיים בשנת 2007; בסעיף קטן זה, "היקף ההוצאה המרבית" – שיעור מסך ההוצאה של כל קופת חולים בבתי חולים ציבוריים כלליים, בעד שירותי אשפוז.

          (ג)   צו לפי סעיף קטן (ב) יעמוד בתוקפו, בכל פעם, לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 108 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 20א

פרק ה' - מתן שירותי בריאות

חובת קופת חולים למתן שירותים (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

21.  (א)  קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף 3(ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, ללא כל הפליה ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10.

          (ב)  אי תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות לא יפטרו את קופת החולים מחובתה לתת את שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 62 (ה"ח 2650)

(א) קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף 3(ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, ללא כל הפליה ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10.

שירותי בריאות לתלמיד (תיקון מס' 6) תשנ"ז-1997

21א.  שירותי הבריאות לתלמידים בבתי הספר, המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(7), יינתנו בידי משרד הבריאות.

מיום 17.7.1997

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ז מס' 1630 מיום 17.7.1997 עמ' 190 (ה"ח 2609)

הוספת סעיף 21א

שירותים  פארה-רפואיים (תיקון מס' 42) תשס"ח-2008

21ב.  שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה בתחום הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, התזונה והדיאטנות או ההפרעות בתקשורת והריפוי בדיבור יינתנו על ידי פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, תזונאי-דיאטן או קלינאי תקשורת, לפי העניין, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

מיום 30.7.2010

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 729 (ה"ח 170)

תיקון מס' 42 (תיקון)

ס"ח תש"ע מס' 2221 מיום 31.12.2009 עמ' 300 (ה"ח 269)

הוספת סעיף 21ב

איסור פיצול מרשמים (תיקון מס' 49) תש"ע-2010

21ג.   קופת חולים או בית מרקחת המספק תכשיר מרשם למבוטח מטעם קופת חולים, יספקו למבוטח תכשיר מרשם המשווק בישראל, באריזה שבה כמות הקרובה ביותר לכמות התכשיר הרשומה במרשם, באופן שיימנע תשלום יתר של המבוטח בהשתתפות העצמית; בסעיף זה, "בית מרחקת" ו"תכשיר מרשם" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981.

מיום 14.7.2010

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ע מס' 2248 מיום 14.7.2010 עמ' 570 (ה"ח 330)

הוספת סעיף 21ג

ניפוק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני (תיקון מס' 63) תשע"ט-2018

21ד.  (א)  לשם ניפוק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני תאפשר קופת חולים לכל בית מרקחת, ובכלל זה לבית מרקחת שאינו נותן שירותים לקופת החולים לפי סעיף 23 (בסעיף זה – הסדר), לקבל גישה למערכת הממוחשבת שלה, והכול בהתאם להוראות סעיף זה; בסעיף זה –

          "בית מרקחת" ו"תכשיר מרשם" – כהגדרתם בסעיף 21ג;

          "מרשם אלקטרוני" – מרשם כמשמעותו בפקודת הרוקחים החתום בידי מי שמוסמך לכך לפי סעיף 26 לפקודה האמורה, שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת; לעניין זה, "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

          "רוקח אחראי" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

          (ב)  הגישה של בית מרקחת למערכת הממוחשבת כאמור בסעיף קטן (א) תהיה רק למידע על תכשירי מרשם שטרם נופקו, בכפוף לכך שהמבוטח הציג כרטיס חבר של קופת החולים, ובאופן שימזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותו של המבוטח.

          (ג)   רוקח שניפק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני, ידווח על כך לקופת החולים באמצעות המערכת הממוחשבת כאמור בסעיף קטן (א).

          (ד)  לא יעביר אדם מידע או נתונים על מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה, לא יעיין בהם בלא זכות גישה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא לשם ניפוק תכשיר מרשם למבוטח ובהתאם להוראות לפי פקודת הרוקחים ובהיקף הנדרש לשם כך.

          (ה)  רוקח אחראי בבית המרקחת שקיבל גישה למערכת ממוחשבת של קופת חולים יודיע לקופת החולים על פריצה למערכת או שימוש לא מורשה בה מיד כשנודע לו על כך.

          (ו)   (1)   קופת חולים רשאית לגבות מבית מרקחת תשלום בסכום סביר בעד קבלת גישה למערכת הממוחשבת שלה, ויכול שהגבייה תיעשה באמצעות מי שקופת החולים התקשרה עמו לעניין מתן הגישה כאמור;

(2)   לא ייגבה מבית מרקחת שאינו בהסדר עם קופת החולים תשלום כאמור בפסקה (1) בסכום העולה על הסכום שייגבה מבית מרקחת שבהסדר עמה;

(3)   שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע סכום מרבי לתשלום כאמור בסעיף קטן זה אם סבר כי הדבר נדרש כדי למנוע פגיעה ביכולתם של בתי המרקחת לקבל גישה למערכת הממוחשבת של קופת החולים.

          (ז)   אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לחייב קופת חולים לתת שירותים למבוטח בה באמצעות בית מרקחת שאין לו הסדר עמה או כדי לזכות את המבוטח בהטבה לעניין תשלום בעבור תכשיר המרשם בבית מרקחת כאמור; לעניין זה, "הטבה" – פטור מתשלום או הנחה, לפי כל דין, הוראת מינהל או לפי הסכם בין קופת חולים ובין גוף אחר.

          (ח)  אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מסירת מידע אחר בין קופת חולים ובין בית מרקחת המותרת לפי כל דין.

מיום 11.2.2019

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"ט מס' 2757 מיום 11.11.2018 עמ' 50 (ה"ח 808)

הוספת סעיף 21ד

הטבת נזק (תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

22.  קופת חולים או נותן שירותים, שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר, בשל חבותם לפי כל דין או לפי כל חוזה ביטוח, בסכום ההוצאות אשר הוציאו בפועל למתן שירותי הבריאות למי שנפגע או שחלה כאמור. לענין סעיף זה ולענין חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964, "מזיק" – למעט קופת חולים או נותן שירותים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 55 (ה"ח 260)

22. קופת חולים או נותן שירותים, שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר, בשל חבותם לפי כל דין או לפי כל חוזה ביטוח, בסכום ההוצאות אשר הוציאו בפועל למתן שירותי הבריאות למי שנפגע או שחלה כאמור. לענין סעיף זה ולענין חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964, "מזיק" – למעט קופת חולים או נותן שירותים.

בחירה מבין נותני השירותים

23.  (א)  חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להוראות סעיף 12.

          (ב)  קופת חולים תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם יותר מנותן שירותים אחד; קופת החולים תביא את ההסדרים לידיעת שר הבריאות ותפרסמם בקרב חבריה.

(תיקון מס' 42) תשס"ח-2008

          (ג)   בסעיף זה, "נותן שירותים" - לרבות בעל מקצוע רפואי או פארה רפואי, ובלבד שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהל או שהוא בעל תעודה לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

מיום 30.7.2010

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 729 (ה"ח 170)

תיקון מס' 42 (תיקון)

ס"ח תש"ע מס' 2221 מיום 31.12.2009 עמ' 300 (ה"ח 269)

(ג) בסעיף זה, "נותן שירותים" - לרבות בעל מקצוע רפואי או פארה רפואי, ובלבד שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהל או שהוא בעל תעודה לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

הודעה על סגירת מרפאה או הפסקת התקשרות (תיקון מס' 28) תשס"ה-2005

23א.  (א)  החליטה קופת חולים לסגור מרפאה או להפסיק התקשרות למתן שירות רפואי, לא תעשה כן, אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות, מן המועד שבו מסרה על כך הודעה כמפורט להלן –

(1)   לענין סעיף 5ב, למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך;

(2)   לכל המבוטחים שקיבלו שירות רפואי באותה מרפאה או במסגרת אותה התקשרות, בחצי השנה שקדמה לאותו מועד;

          (ב)  נודע לקופת חולים על הפסקת שירות רפואי, תמסור על כך הודעה למנויים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד שנודע לקופת החולים על הפסקת השירות הרפואי.

          (ג)   שר הבריאות יקבע הוראות וכללים לביצוע סעיף זה, לרבות בדבר –

(1)   דרכי מסירת ההודעה למבוטחים;

(2)   דרכים ומועדים למסירת מידע על ידי נותן השירות הרפואי לקופת חולים;

(3)   תוכן ההודעה, לרבות הודעה על המקום הקרוב לקבלת שירות רפואי מאותו הסוג שנסגר;

(4)   תוכן ההודעה בדבר זכות המבוטח לפנות למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך לענין סעיף 5ב, בבקשה לעבור לקופת חולים אחרת, אף לפני מועד המעבר האמור בסעיף 5(ב).

          (ד)  בסעיף זה –

          "הפסקת התקשרות" – לרבות אי חידוש התקשרות;

          "מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 29ב(ג)(1);

          "שירות רפואי" – שירות הניתן בידי רופא משפחה, רופא ילדים, אחות או מעבדה, שהוא היחיד מאותו סוג הניתן על ידי הקופה, או מטעמה, באותו יישוב.

מיום 1.7.2005

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ה מס' 1980 מיום 13.2.2005 עמ' 132 (ה"ח 60)

הוספת סעיף 23א

פרק ו' - קופות חולים

הכרה בקופת חולים

24.  (א)  שר הבריאות רשאי להכיר בקופת חולים לענין חוק זה; הודעה על הכרה תפורסם ברשומות.

          (ב)  סירב שר הבריאות להכיר בקופת חולים, ימסור למבקש הודעה בכתב על כך.

תנאי הכרה

25.  שר הבריאות לא יכיר בקופת חולים אלא אם כן נתקיימו בה כל אלה:

(1)   התאגיד המבקש הוא תאגיד שהמסמכים שעל פיו הוא נתכונן ופועל מחייבים את השקעת כל הרווחים בו לשם ביצוע מטרותיו, אינם מתירים חלוקת רווחים בין חבריו או בעלי מניותיו, לפי הענין, ומחייבים את העברת יתרת נכסיו למטרה הקרובה למטרותיו בעת פירוקו או חיסולו;

(2)   לתאגיד המבקש היכולת הכלכלית לספק לאורך זמן את כל שירותי הבריאות לפי חוק זה, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים, ברמה רפואית ומקצועית נאותה על פי אמות מידה שקבע שר הבריאות;

(3)   תוך פרק זמן שיקבע שר הבריאות, יהיה מספר המבוטחים בקופת החולים לפחות כמספר שקבע השר;

(4)   התאגיד המבקש אינו בבעלות של נותן שירותים.

תקנון קופת חולים

26.  (א)  (1)   לקופת החולים יהיה תקנון אשר יקבע את זכויות חבריה, וכן דרכים להגשת תלונות ובירורן, וסדרים לתיקון ליקויים שנתגלו; בתקנון כאמור ייקבעו גם הליכים לבוררות או לפישור בתביעות של חבר, ובלבד שהליכים אלה לא יתקיימו אלא לפי בקשתו;

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   בתקנון קופת חולים ייקבעו, בין היתר, מוסדות הקופה, וכן דרכי מינוים, סמכויותיהם ותקופת כהונתם של החברים בהם.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ב)  (1)   תקנון הקופה טעון אישור השר בעת ההכרה בקופה;

(2)   שינוי בתקנון או במסמכי ההתאגדות של הקופה לענין מינוי, פיטורין ותקופת כהונה של החברים במועצת קופת חולים או בדירקטוריון הקופה, של המנהל הכללי ושל נושאי משרה בכירים, וכן שינוי כאמור לענין סמכויותיהם, יהיו טעונים אישור השר; לענין זה, "דירקטוריון" - לרבות גוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה;

(3)   כל שינוי אחר בתקנון או במסמכי היסוד של הקופה, שלא נכלל בפסקה (2), יובא לידיעת השר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ב1) השר יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו לשינוי בתקנון כאמור בסעיף זה אם לדעתו השינוי המוצע עשוי לפגוע בניהולה העצמאי והתקין של הקופה לטובת חבריה, או במטרה אחרת ממטרות חוק זה.

          (ג)   כל תושב זכאי לעיין בתקנון ולקבל ממנו עותק תמורת תשלום הוגן.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ד)  הוראה בתקנון קופת חולים הסותרת הוראה לפי חוק זה או הגורעת מזכויות מבוטחיה על פי החוק או שינוי בתקנון שלא אושר בידי השר כאמור בסעיף זה - בטלים.

          (ה)  כל קופת חולים תפרסם ברבים את השירותים העומדים לרשות חבריה, היכן ניתן לקבלם ומיהם נותני השירותים מטעמה; קופת חולים תעמיד מידע זה לרשות כל חבר, לפי דרישתו.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ו)   (1)   קופת חולים כאמור בסעיף 67, יהיה תקנונה טעון אישור השר בנושאים הנזכרים בסעיף קטן (ב)(2);

(2)   קופה כאמור בפסקה (1) תגיש את תקנונה לאישור עד ליום כ"ב באדר א' תשנ"ז (1 במרס 1997); השר יאשר את התקנונים בנושאים האמורים בפסקה (1) או יודיע על סירובו לאשרם, תוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו לאישורו;

(3)   השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו להוראות בתקנון, בנושאים הטעונים אישורו לפי סעיף קטן זה, אם לדעתו יש בהן כדי לפגוע בניהולה התקין של הקופה לטובת חבריה, והכל בשים לב, בין היתר, למספר חבריה של הקופה, למצבה הכלכלי ולהיקף הכספי של פעולותיה; סירב השר ליתן אישורו כאמור, יתן לקופה הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, תוך 60 ימים מיום מתן הודעתו;

(4)   לא תיקנה הקופה את הטעון תיקון לפי הוראת השר, או לא אישר השר את התיקון שהוצע, רשאי הוא להורות לקופה לחדול מלקבל חברים חדשים כל עוד לא תוקן הטעון תיקון;

(5)   קופת חולים שתקנונה או שינוי שנעשה בו לפני המועד הקבוע בפסקה (2) לא אושרו בידי השר, לא תהיה רשאית לפעול על פיהם בכל הנוגע לענין מינוי, פיטורין, ותקופת כהונה של המועצה, הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושאי משרה בכירים בה או לענין הוראה הנוגעת לסמכויותיהם, כל עוד לא אישר השר את התקנון או את השינויים בו, הכל כאמור בסעיף קטן זה;

(6)   קופה שתקנונה אושר כאמור בסעיף קטן זה, יחולו על שינויים נוספים בו, הוראות סעיפים קטנים (ב) ו- (ב1).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 25 (ה"ח 2556)

26. (א) (1) לקופת החולים יהיה תקנון אשר יקבע את זכויות חבריה, וכן דרכים להגשת תלונות ובירורן, וסדרים לתיקון ליקויים שנתגלו; בתקנון כאמור ייקבעו גם הליכים לבוררות או לפישור בתביעות של חבר, ובלבד שהליכים אלה לא יתקיימו אלא לפי בקשתו;

 (2) בתקנון קופת חולים ייקבעו, בין היתר, מוסדות הקופה, וכן דרכי מינוים, סמכויותיהם ותקופת כהונתם של החברים בהם.

(ב) התקנון וכל שינוי או תיקון בתקנון יובאו לידיעת שר הבריאות.

(ב) (1) תקנון הקופה טעון אישור השר בעת ההכרה בקופה;

(2) שינוי בתקנון או במסמכי ההתאגדות של הקופה לענין מינוי, פיטורין ותקופת כהונה של החברים במועצת קופת חולים או בדירקטוריון הקופה, של המנהל הכללי ושל נושאי משרה בכירים, וכן שינוי כאמור לענין סמכויותיהם, יהיו טעונים אישור השר; לענין זה, "דירקטוריון" - לרבות גוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה;

(3) כל שינוי אחר בתקנון או במסמכי היסוד של הקופה, שלא נכלל בפסקה (2), יובא לידיעת השר.

(ב1) השר יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו לשינוי בתקנון כאמור בסעיף זה אם לדעתו השינוי המוצע עשוי לפגוע בניהולה העצמאי והתקין של הקופה לטובת חבריה, או במטרה אחרת ממטרות חוק זה.

(ג) כל תושב זכאי לעיין בתקנון ולקבל ממנו עותק תמורת תשלום הוגן.

(ד) הוראה בתקנון קופת חולים הסותרת הוראה לפי חוק זה או הגורעת מזכויות מבוטחיה על פי החוק - בטלה או שינוי בתקנון שלא אושר בידי השר כאמור בסעיף זה - בטלים.

(ה) כל קופת חולים תפרסם ברבים את השירותים העומדים לרשות חבריה, היכן ניתן לקבלם ומיהם נותני השירותים מטעמה; קופת חולים תעמיד מידע זה לרשות כל חבר, לפי דרישתו.

(ו) (1) קופת חולים כאמור בסעיף 67, יהיה תקנונה טעון אישור השר בנושאים הנזכרים בסעיף קטן (ב)(2);

(2) קופה כאמור בפסקה (1) תגיש את תקנונה לאישור עד ליום כ"ב באדר א' תשנ"ז (1 במרס 1997); השר יאשר את התקנונים בנושאים האמורים בפסקה (1) או יודיע על סירובו לאשרם, תוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו לאישורו;

(3) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו להוראות בתקנון, בנושאים הטעונים אישורו לפי סעיף קטן זה, אם לדעתו יש בהן כדי לפגוע בניהולה התקין של הקופה לטובת חבריה, והכל בשים לב, בין היתר, למספר חבריה של הקופה, למצבה הכלכלי ולהיקף הכספי של פעולותיה; סירב השר ליתן אישורו כאמור, יתן לקופה הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, תוך 60 ימים מיום מתן הודעתו;

(4) לא תיקנה הקופה את הטעון תיקון לפי הוראת השר, או לא אישר השר את התיקון שהוצע, רשאי הוא להורות לקופה לחדול מלקבל חברים חדשים כל עוד לא תוקן הטעון תיקון;

(5) קופת חולים שתקנונה או שינוי שנעשה בו לפני המועד הקבוע בפסקה (2) לא אושרו בידי השר, לא תהיה רשאית לפעול על פיהם בכל הנוגע לענין מינוי, פיטורין, ותקופת כהונה של המועצה, הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושאי משרה בכירים בה או לענין הוראה הנוגעת לסמכויותיהם, כל עוד לא אישר השר את התקנון או את השינויים בו, הכל כאמור בסעיף קטן זה;

(6) קופה שתקנונה אושר כאמור בסעיף קטן זה, יחולו על שינויים נוספים בו, הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1).

מועצת קופת-חולים

27.  (א)  הגוף המנהל העליון של קופת החולים הוא מועצת קופת החולים, והיא תיקרא בשם זה או בשם אחר שייקבע בתקנון קופת החולים; למועצת קופת החולים יהיו הסמכויות הקבועות בתקנון.

          (ב)  במועצת קופת החולים יהיו נציגים של חברי קופת החולים אשר ייבחרו בדרך שתיקבע בתקנון, ובלבד שלא יהיו עובדי קופת החולים ולא יהיו קשורים בקשר עסקי עמה; מספר נציגי החברים יהיה לפחות עשירית מכלל חברי המועצה ולא פחות משניים.

          (ג)   שר בריאות רשאי למנות משקיף מטעמו למועצת קופת החולים.

(תיקון מס' 50) תש"ע-2010

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי תאגיד ייעודי.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

הוספת סעיף קטן 27(ד)

אחראי לבירור תלונות החברים (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

28.  מועצת קופת החולים, ובתאגיד ייעודי – דירקטוריון התאגיד הייעודי, ימנו אחראי לבירור תלונות החברים, אשר יצביע על ליקויים שיתגלו בקופת החולים או בתאגיד הייעודי, לפי העניין, וימליץ המלצות לתיקונם; לאחראי יהיו הסמכויות של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, ככל שלא נקבעו סמכויותיו בתקנון קופת החולים או בתקנות התאגיד הייעודי, לפי העניין.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

28. מועצת קופת החולים תמנה מועצת קופת החולים, ובתאגיד ייעודי – דירקטוריון התאגיד הייעודי, ימנו אחראי לבירור תלונות החברים, אשר יצביע על ליקויים שיתגלו בקופת החולים או בתאגיד הייעודי, לפי העניין, וימליץ המלצות לתיקונם; לאחראי יהיו הסמכויות של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, ככל שלא נקבעו סמכויותיו בתקנון קופת החולים או בתקנות התאגיד הייעודי, לפי העניין.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

פרק ו'1 - כללים לניהול עניניה של קופת חולים

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 26 (ה"ח 2556)

הוספת כותרת פרק ו'1

שליטה בתאגיד אחר (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

29.  (א)  בסעיף זה ובסעיף 29א, "חזקה", "רכישה", "שליטה", "אמצעי שליטה" ו"בעל ענין" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ב)  קופת חולים לא תחזיק ולא תרכוש אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד אחר, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, ולא תהיה בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, ולא תתקשר במטרה ליצור מיזם, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   פעילות התאגיד האחר או המיזם (להלן - התאגיד האחר), היא בתחום הבריאות בלבד;

(תיקון מס' 62) תשע"ח-2017

(2)   מתקיים אחד מאלה:

(א)   אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור של 20% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה;

(ב)   אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור נמוך מ-20% והתאגיד האחר הוא חברה שמטרתה להוביל, על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני, לפיתוח של מוצר או תהליך חדשני, שיש להם שימוש מסחרי או שהתאגיד האחר הוא מרכז ליזמות טכנולוגית שמטרתו לקדם פיתוח של רעיונות טכנולוגיים חדשניים באמצעות הקמת חברות כאמור, והכול ובלבד שלקופת החולים מעורבות מהותית בגיבוש או בפיתוח הרעיון הטכנולוגי שביסוד פעילות התאגיד האחר (להלן – תאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי);

(3)   ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

(תיקון מס' 44) תשס"ט-2009

          (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), קופת חולים רשאית להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בתאגיד אחר אף אם פעילותו אינה בתחום הבריאות, ובלבד שעיסוקו של התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילות של קופת חולים לפי חוק זה או בתחומי הפעילות של בתי חולים, והתקיימו כל אלה:

(1)   קופת החולים מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בתאגיד האחר, ואולם רשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי הקופה תחזיק בחלק מאמצעי השליטה בתאגיד האחר, ובלבד שהקופה תהיה בעלת השליטה באותו תאגיד;

(2)   עיקר פעילות התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים לאותה קופה או לבתי חולים שבבעלותה, ורשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי כל פעילותו של התאגיד האחר תהיה אספקת שירותי עזר משקיים לקופת החולים או לבתי חולים שבבעלותה;

(3)   ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 44) תשס"ט-2009

          (ג)   בבוא שר הבריאות ושר האוצר לדון בבקשה למתן היתר לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) ישקלו, בין היתר, אם ברכישה או בהחזקה של אמצעי שליטה בתאגיד האחר -

(1)   יש כדי לקדם את מטרות קופת החולים לפי חוק זה ואת מתן השירותים לחבריה;

(2)   אין משום הטלת מחויבות על קופת החולים העשויה לסכל את מתן שירותי הבריאות לפי החוק או לפגוע ביכולתה לפעול באיזון תקציבי בהתאם להוראות סעיף 32;

(3)   אין כדי לפגוע בדרך אחרת במטרה ממטרות חוק זה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 44) תשס"ט-2009

          (ג1) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, בהיתר לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), תנאים; חדל להתקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף זה או תנאי שנקבע בהיתר, יפוג תוקף ההיתר בתום פרק הזמן שקבעו; פרק הזמן ייקבע לאחר שנתנו השרים לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ד)  רכשה או החזיקה קופת החולים אמצעי שליטה בתאגיד אחר ללא היתר לפי סעיף זה או לאחר שפג תוקפו של היתר כאמור בסעיף קטן (ג1), יורו שר הבריאות ושר האוצר לקופת החולים למכור את אמצעי השליטה בתאגיד האחר בתוך המועד שיקבע; לא מילאה קופת החולים אחר הוראת המכירה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה שיתן צו למכירת אמצעי השליטה כאמור, לרבות על ידי אדם מיוחד שיתמנה לשם כך; על פעילותו של אותו אדם יחולו הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לענין פעילות כונס נכסים.

(תיקון מס' 44) תשס"ט-2009

          (ה)  הוראות סעיפים קטנים (ב), (ב1) ו-(ג) יחולו גם על התאגיד האחר בשינויים המחויבים; לא מילא התאגיד האחר אחר הוראות אלה, רשאי שר הבריאות להורות לקופת החולים למכור את אמצעי השליטה שהיא מחזיקה בתאגיד האחר כאמור בסעיף קטן (ד).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 27 (ה"ח 2556)

(א) בסעיף זה, "אמצעי שליטה" ו"בעל ענין" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בסעיף זה ובסעיף 29א, "חזקה", "רכישה", "שליטה", "אמצעי שליטה" ו"בעל ענין" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

(ב) קופת חולים לא תחזיק אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד אחר, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, ולא תהיה בעל ענין בו, במשירין או בעקיפין, ולא תתקשר במטרה ליצור מיזם, אלא אם כן פעילות התאגיד האחר או המיזם היא בתחום הבריאות; הוראה זו לא תחול על רכישה והחזקה של ניירות ערך של תאגיד אחר קופת חולים לא תחזיק ולא תרכוש אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד אחר, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, ולא תהיה בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, ולא תתקשר במטרה ליצור מיזם, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1) פעילות התאגיד האחר או המיזם (להלן - התאגיד האחר), היא בתחום הבריאות בלבד;

(2) אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור של 20% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה;

(3) ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית קופת חולים להחזיק אמצעי שליטה כאמור אם ניתן לכך אישור מראש מאת שר הבריאות; בבואו ליתן את האישור ישקול שר הבריאות, בין היתר, אם ברכישה או בהחזקה של אמצעי השליטה כאמור, יש כדי לקדם את מטרות קופת החולים ואת מתן השירותים לחבריה ואם אין בכך משום הטלת מחויבויות של קופת-החולים העשויות לסכל את מתן שירותי הבריאות לפי החוק בבוא שר הבריאות ושר האוצר לדון בבקשה למתן היתר לפי סעיף קטן (ב) ישקלו, בין היתר, אם ברכישה או בהחזקה של אמצעי שליטה בתאגיד האחר -

(1) יש כדי לקדם את מטרות קופת החולים לפי חוק זה ואת מתן השירותים לחבריה;

(2) אין משום הטלת מחויבות על קופת החולים העשויה לסכל את מתן שירותי הבריאות לפי החוק או לפגוע ביכולתה לפעול באיזון תקציבי בהתאם להוראות סעיף 32;

(3) אין כדי לפגוע בדרך אחרת במטרה ממטרות חוק זה.

(ג1) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, בהיתר לפי סעיף קטן (ב), תנאים; חדל להתקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף זה או תנאי שנקבע בהיתר, יפוג תוקף ההיתר בתום פרק הזמן שקבעו; פרק הזמן ייקבע לאחר שנתנו השרים לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(ד) רכשה או החזיקה קופת החולים אמצעי שליטה בתאגיד אחר ללא אישור שר הבריאות, רשאי הוא להורות ללא היתר לפי סעיף זה או לאחר שפג תוקפו של היתר כאמור בסעיף קטן (ג1), יורו שר הבריאות ושר האוצר לקופת החולים למכור את אמצעי השליטה בתאגיד האחר בתוך המועד שיקבע; לא מילאה קופת החולים אחר הוראת המכירה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה שיתן צו למכירת אמצעי השליטה כאמור, לרבות על ידי אדם מיוחד שיתמנה לשם כך; על פעילותו של אותו אדם יחולו הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לענין פעילות כונס נכסים.

 

מיום 29.6.2009

תיקון מס' 44

ס"ח תשס"ט מס' 2201 מיום 29.6.2009 עמ' 148 (ה"ח 436)

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), קופת חולים רשאית להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בתאגיד אחר אף אם פעילותו אינה בתחום הבריאות, ובלבד שעיסוקו של התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילות של קופת חולים לפי חוק זה או בתחומי הפעילות של בתי חולים, והתקיימו כל אלה:

(1) קופת החולים מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בתאגיד האחר, ואולם רשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי הקופה תחזיק בחלק מאמצעי השליטה בתאגיד האחר, ובלבד שהקופה תהיה בעלת השליטה באותו תאגיד;

(2) עיקר פעילות התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים לאותה קופה או לבתי חולים שבבעלותה, ורשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי כל פעילותו של התאגיד האחר תהיה אספקת שירותי עזר משקיים לקופת החולים או לבתי חולים שבבעלותה;

(3) ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

(ג) בבוא שר הבריאות ושר האוצר לדון בבקשה למתן היתר לפי סעיף קטן (ב) לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) ישקלו, בין היתר, אם ברכישה או בהחזקה של אמצעי שליטה בתאגיד האחר -

(1) יש כדי לקדם את מטרות קופת החולים לפי חוק זה ואת מתן השירותים לחבריה;

(2) אין משום הטלת מחויבות על קופת החולים העשויה לסכל את מתן שירותי הבריאות לפי החוק או לפגוע ביכולתה לפעול באיזון תקציבי בהתאם להוראות סעיף 32;

(3) אין כדי לפגוע בדרך אחרת במטרה ממטרות חוק זה.

(ג1) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, בהיתר לפי סעיף קטן (ב) לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), תנאים; חדל להתקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף זה או תנאי שנקבע בהיתר, יפוג תוקף ההיתר בתום פרק הזמן שקבעו; פרק הזמן ייקבע לאחר שנתנו השרים לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(ד) רכשה או החזיקה קופת החולים אמצעי שליטה בתאגיד אחר ללא היתר לפי סעיף זה או לאחר שפג תוקפו של היתר כאמור בסעיף קטן (ג1), יורו שר הבריאות ושר האוצר לקופת החולים למכור את אמצעי השליטה בתאגיד האחר בתוך המועד שיקבע; לא מילאה קופת החולים אחר הוראת המכירה, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה שיתן צו למכירת אמצעי השליטה כאמור, לרבות על ידי אדם מיוחד שיתמנה לשם כך; על פעילותו של אותו אדם יחולו הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לענין פעילות כונס נכסים.

(ה) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) סעיפים קטנים (ב), (ב1) ו-(ג) יחולו גם על התאגיד האחר בשינויים המחויבים; לא מילא התאגיד האחר אחר הוראות אלה, רשאי שר הבריאות להורות לקופת החולים למכור את אמצעי השליטה שהיא מחזיקה בתאגיד האחר כאמור בסעיף קטן (ד).

 

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"ח מס' 2672 מיום 7.12.2017 עמ' 52 (ה"ח 1118)

(ב) קופת חולים לא תחזיק ולא תרכוש אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד אחר, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, ולא תהיה בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, ולא תתקשר במטרה ליצור מיזם, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1) פעילות התאגיד האחר או המיזם (להלן - התאגיד האחר), היא בתחום הבריאות בלבד;

(2) מתקיים אחד מאלה:

(א) אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור של 20% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה;

(ב) אמצעי השליטה של הקופה הם בשיעור נמוך מ-20% והתאגיד האחר הוא חברה שמטרתה להוביל, על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני, לפיתוח של מוצר או תהליך חדשני, שיש להם שימוש מסחרי או שהתאגיד האחר הוא מרכז ליזמות טכנולוגית שמטרתו לקדם פיתוח של רעיונות טכנולוגיים חדשניים באמצעות הקמת חברות כאמור, והכול ובלבד שלקופת החולים מעורבות מהותית בגיבוש או בפיתוח הרעיון הטכנולוגי שביסוד פעילות התאגיד האחר (להלן – תאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי);

(3) ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

שליטה בתאגיד חוץ (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

29א.  (א)  קופת חולים לא תרכוש ולא תחזיק, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה בשיעור כלשהו, בתאגיד שהתאגד על פי דין זר או בתאגיד שמרכז ניהול עסקיו או עיקר פעילותו מחוץ לישראל, ולא תעסוק דרך קבע, במישרין או בעקיפין, בצורה כלשהי מחוץ לישראל, אלא אם כן -

(1)   פעילות כאמור היא בתחום הבריאות בלבד ויש בה כדי לסייע במישרין למתן שירותי בריאות לפי חוק זה לחברי הקופה;

(תיקון מס' 62) תשע"ח-2017

(2)   לקופה או למספר קופות ביחד אמצעי שליטה בתאגיד האחר בשיעור של מחצית מכל סוג של אמצעי שליטה, והם מקנים לקופה או למספר קופות ביחד שליטה בתאגיד האחר, ואם כל מטרתו של התאגיד האחר היא להקים ולהפעיל תאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי כהגדרתו בסעיף 29(ב)(2)(ב) – גם אם לקופה או לכמה קופות יחד אמצעי שליטה בשיעור נמוך יותר;

(3)   ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר.

          (ב)  הוראות סעיף 29(ג) עד (ה) יחולו, בשינויים המחויבים, על מתן היתר לפי סעיף זה.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (א), לא יחולו על השקעת כספים והחזקת נכסים שאינם מקנים אמצעי שליטה שבוצעו בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 29ב(ב)(1).

          (ד)  בסעיף זה, "מחוץ לישראל" – למעט אזורי יהודה שומרון וחבל עזה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 27 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 29א

 

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"ח מס' 2672 מיום 7.12.2017 עמ' 52 (ה"ח 1118)

(2) לקופה או למספר קופות ביחד אמצעי שליטה בתאגיד האחר בשיעור של מחצית מכל סוג של אמצעי שליטה, והם מקנים לקופה או למספר קופות ביחד שליטה בתאגיד האחר, ואם כל מטרתו של התאגיד האחר היא להקים ולהפעיל תאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי כהגדרתו בסעיף 29(ב)(2)(ב) – גם אם לקופה או לכמה קופות יחד אמצעי שליטה בשיעור נמוך יותר;

פטור מדרישת היתר מראש לעניין אמצעי שליטה בתאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי (תיקון מס' 62)  תשע"ח-2017

29א1. על אף האמור בסעיפים 29(ב)(3) ו-29א(א)(3), שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע תנאים או נסיבות שבהתקיימם לא יידרש היתר מראש כאמור באותם סעיפים לעניין החזקה או רכישה של אמצעי שליטה בתאגיד לפיתוח רעיון טכנולוגי כהגדרתו בסעיף 29(ב)(2)(ב).

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"ח מס' 2672 מיום 7.12.2017 עמ' 52 (ה"ח 1118)

הוספת סעיף 29א1

הוראות בדבר ניהול עניניה של קופת חולים (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

29ב.  (א)  קופת חולים לא תיתן אשראי, לרבות הלוואה מכל סוג שהוא, ולא תערוב לחוב של אחר; שר הבריאות ושר האוצר רשאים להתיר לקופות החולים או לקופה מסוימת לתת אשראי או לערוב כאמור, דרך כלל או לסוגים, והכל בתנאים שיקבעו לרבות בדבר היקף האשראי.

          (ב)  שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר -

(1)   דרכי החזקה והשקעה של נכסי קופת חולים;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(2)   דרכי פרסום, שיווק וקידום מכירות של קופת חולים וכן היקף ההוצאה השנתית שרשאית קופה להוציא לענין זה;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(3)   כללים ותנאים להקמת תשתיות למתן שירותי בריאות לפי חוק זה, דרך כלל או לסוגים, וכן הסדרים בדבר דרכי רכישת שירותי תשתית ושירותי בריאות בין הקופות לבין עצמן, כמתחייב מקיומן של תשתיות משותפות לפי הכללים האמורים, לרבות לענין קביעת מחירים בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג); לענין כללים לפי פסקה זו רשאי השר להתחשב בין היתר, גם בגודל האוכלוסיה בישוב ובהרכבה, במספר המרפאות הפועלות בו, ובהשפעה העשויה להיות לתוספת התשתיות על היקף ההוצאה הציבורית לבריאות; בסעיף זה, "תשתיות" -  ציוד ומבנים לרבות מרפאות כהגדרתן בסעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940, הדרושים למתן שירותי הבריאות לפי חוק זה;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(4)   עסקאות בין הקופה לתאגיד קשור או עם בעל ענין; לענין זה -

                         "בעל ענין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

                         "תאגיד קשור" - כהגדרתו בסעיף 96א לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983, וכן תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בקופת חולים.

(תיקון מס' 36) תשס"ז-2007

          (ג)   (1)   קופת חולים המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 10,000 תושבים, תיתן במרפאה שירות רפואי גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יישוב, באופן שוויוני, בכפוף לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים; בסעיף קטן זה –

"מרפאה" – מבנה בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה;

"שירות רפואי" – שירות הניתן בידי רופא משפחה, רופא ילדים, רופא נשים, אחות, מעבדה, או בית מרקחת לרבות חדר תרופות.

(2)   שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לענין מתן שירות רפואי לפי סעיף זה ולענין כללי ההתחשבנות בין הקופות.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 27 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 29ב

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 62 (ה"ח 2650)

29ב. (א) קופת חולים לא תיתן אשראי, לרבות הלוואה מכל סוג שהוא, ולא תערוב לחוב של אחר; שר הבריאות ושר האוצר רשאים להתיר לקופות החולים או לקופה מסוימת לתת אשראי או לערוב כאמור, דרך כלל או לסוגים, והכל בתנאים שיקבעו לרבות בדבר היקף האשראי.

(ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר -

(1) דרכי החזקה והשקעה של נכסי קופת חולים;

(2) היקף הוצאה שנתית שרשאית קופת חולים להוציא לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות דרכי פרסום, שיווק וקידום מכירות של קופת חולים וכן היקף ההוצאה השנתית שרשאית קופה להוציא לענין זה;

(3) כללים ותנאים להקמת תשתיות למתן שירותי בריאות לפי חוק זה, דרך כלל או לסוגים, וכן הסדרים בדבר דרכי רכישת שירותי תשתית ושירותי בריאות בין הקופות לבין עצמן, כמתחייב מקיומן של תשתיות משותפות לפי הכללים האמורים, לרבות לענין קביעת מחירים בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג); לענין כללים לפי פסקה זו רשאי השר להתחשב בין היתר, גם בגודל האוכלוסיה בישוב ובהרכבה, במספר המרפאות הפועלות בו, ובהשפעה העשויה להיות לתוספת התשתיות על היקף ההוצאה הציבורית לבריאות; בסעיף זה, "תשתיות" – ציוד ומבנים לרבות מרפאות כהגדרתן בסעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940, הדרושים למתן שירותי הבריאות לפי חוק זה;

(4) עסקאות בין הקופה לתאגיד קשור או עם בעל ענין; לענין זה -

"בעל ענין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"תאגיד קשור" - כהגדרתו בסעיף 96א לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, וכן תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בקופת חולים.

(ג) (1) בישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 5,000 תושבים, לא תפעל יותר ממרפאה אחת; בישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 10,000 תושבים, לא יופעלו יותר משתי מרפאות; שר הבריאות רשאי לקבוע כי לענין זה יראו כמה ישובים סמוכים כישוב אחד; בסעיף זה, "מרפאה" - מבנה בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה;

(2) שר הבריאות יקבע את הקופה או הקופות שיפעילו את המרפאה או המרפאות בישוב כאמור בפסקה (1), לתקופה שיקבע מראש; בחירת הקופה תיעשה באמצעות מכרז, בהתאם לכללים שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר;

(3) בישוב שביום ג' בטבת תשנ"ח (1 בינואר 1998) היו קיימות בו מרפאות שלא בהתאם להוראות פסקה (1), רשאי שר הבריאות לפעול להתאמת מספר המרפאות להוראות האמורות; פעולה כאמור תיעשה בהתאם להוראות פסקה (2), לאחר התייעצות עם קופות החולים;

 (4) הקופה שתיבחר תיתן במרפאה שירותים לחברי כל קופות החולים בהתאם לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבהם הם חברים;

(5) שר הבריאות רשאי לבטל החלטה כאמור בפסקה (2) לפני תום התקופה שנקבעה, אם הפרה הקופה תנאי שנקבע במכרז או אם אינה מספקת לכלל התושבים בישוב את השירותים שלהם הם זכאים, ברמה נאותה וללא הפליה.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 55 (ה"ח 260)

החלפת סעיף קטן 29ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) (1) בישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 5,000 תושבים, לא תפעל יותר ממרפאה אחת; בישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 10,000 תושבים, לא יופעלו יותר משתי מרפאות; שר הבריאות רשאי לקבוע כי לענין זה יראו כמה ישובים סמוכים כישוב אחד; בסעיף זה, "מרפאה" - מבנה בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה;

(2) שר הבריאות יקבע את הקופה או הקופות שיפעילו את המרפאה או המרפאות בישוב כאמור בפסקה (1), לתקופה שיקבע מראש; בחירת הקופה תיעשה באמצעות מכרז, בהתאם לכללים שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר;

(3) בישוב שביום ג' בטבת תשנ"ח (1 בינואר 1998) היו קיימות בו מרפאות שלא בהתאם להוראות פסקה (1), רשאי שר הבריאות לפעול להתאמת מספר המרפאות להוראות האמורות; פעולה כאמור תיעשה בהתאם להוראות פסקה (2), לאחר התייעצות עם קופות החולים;

 (4) הקופה שתיבחר תיתן במרפאה שירותים לחברי כל קופות החולים בהתאם לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבהם הם חברים;

(5) שר הבריאות רשאי לבטל החלטה כאמור בפסקה (2) לפני תום התקופה שנקבעה, אם הפרה הקופה תנאי שנקבע במכרז או אם אינה מספקת לכלל התושבים בישוב את השירותים שלהם הם זכאים, ברמה נאותה וללא הפליה.

התקשרויות קופת חולים

30.  שר הבריאות רשאי לקבוע שהתקשרויות מסוימות בין קופת חולים לבין נותן שירותים או לבין קופת חולים אחרת יהיו טעונות אישורו.

איסור הפליה

31.  בהתקשרות של קופת חולים עם נותן שירותים ובהפניית חבריה לנותן שירותים תפעל קופת החולים ללא הפליה בין נותני השירותים, בתום לב ומשיקולים עניניים של טובת החבר וטובת כלל חברי קופת החולים.

איזון תקציבי (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

32.  (א)  תקציב קופת חולים יהיה מורכב מתקציב רגיל ומתקציב פיתוח; תקציב הפיתוח יוכן מדי שנה במתכונת תלת- שנתית והוא טעון אישור שר הבריאות ושר האוצר.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (א1) עשתה קופת חולים אחד מאלה:

(1)   לא הגישה תקציב פיתוח לאישור שר הבריאות ושר האוצר;

(2)   חרגה מתקציב הפיתוח המאושר;

(3)   לא עמדה בחובתה לאיזון תקציבי כאמור בסעיף קטן (ב);

רשאים שר הבריאות ושר האוצר להורות לקופה בכתב על הפסקת הוצאה של כספים למטרות פיתוח, לתקופה ובתנאים שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לקופה להימנע מלהתקשר בהסכמים למטרות כאמור.

          (ב)  קופת החולים תיתן את שירותי הבריאות לפי חוק זה באופן שהוצאותיה בתקציב הרגיל בכל שנה לא יעלו על הכנסותיה; לענין זה "תקציב רגיל" - לרבות החזרי קרן וריבית על הלוואות.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ג)   שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע בצו שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט בשנה או בשנים שלאחר שנה שבה לא עמדה אותה קופה בחובתה לאיזון תקציבי לפי סעיף קטן (ב), ויחולו לענין זה הוראות סעיף 5(ה).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 28 (ה"ח 2556)

32. (א) תקציב קופת חולים יהיה מורכב מתקציב רגיל ומתקציב פיתוח; תקציב הפיתוח יוכן מדי שנה במתכונת תלת-שנתית והוא טעון אישור שר הבריאות ושר האוצר.

(א1) עשתה קופת חולים אחד מאלה:

(1) לא הגישה תקציב פיתוח לאישור שר הבריאות ושר האוצר;

(2) חרגה מתקציב הפיתוח המאושר;

(3) לא עמדה בחובתה לאיזון תקציבי כאמור בסעיף קטן (ב);

רשאים שר הבריאות ושר האוצר להורות לקופה בכתב על הפסקת הוצאה של כספים למטרות פיתוח, לתקופה ובתנאים שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לקופה להימנע מלהתקשר בהסכמים למטרות כאמור.

(ב) קופת החולים תיתן את שירותי הבריאות לפי חוק זה באופן שהוצאותיה בתקציב הרגיל בכל שנה לא יעלו על הכנסותיה; לענין זה "תקציב רגיל" - לרבות החזרי קרן וריבית על הלוואות.

(ג) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע בצו שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט בשנה או בשנים שלאחר שנה שבה לא עמדה אותה קופה בחובתה לאיזון תקציבי לפי סעיף קטן (ב), ויחולו לענין זה הוראות סעיף 5(ה).

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

פרק ו'2: תאגיד ייעודי

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

הוספת פרק ו'2

הכרה בתאגיד ייעודי (תיקון מס' 50) תש"ע-2010

32א.  (א)  שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, רשאי להכיר בחברה לתועלת הציבור (בפרק זה – חברה), כתאגיד ייעודי שפעילותו תוגבל למתן שירותים למבוטחיו בתחום בריאות השן בלבד.

          (ב)  חברה המבקשת להכיר בה כתאגיד ייעודי, תגיש בקשה לשר הבריאות ולשר האוצר ותכלול בה את כל אלה:

(1)   התקנון המוצע של התאגיד הייעודי;

(2)   פרטים בדבר הספקים שבאמצעותם היא מתכוונת לספק את שירותי רפואת השיניים, ובדבר איכות השירותים, נגישותם וזמינותם;

(3)   רשימת המחזיקים באמצעי השליטה בחברה המבקשת, וכן –

(א)   אם מחזיקי אמצעי השליטה בחברה המבקשת הם תאגידים – רשימה של הדירקטורים או חבר בתאגיד הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, של מנהלי העסקים ושל בעלי השליטה בהם;

(ב)   אם מחזיקי אמצעי השליטה בחברה המבקשת אינם תאגידים – רשימה של מי שהם פועלים כשלוחיהם או כנאמניהם;

(ג)    כל פרט נוסף הנדרש לשם בחינת מבנה השליטה בה, לרבות פרטים על מייסדי החברה וגופים או יחידים הקשורים אליה או לבעלי השליטה בה;

(4)   פרטים בדבר האמצעים הכספיים של החברה המבקשת ושל בעלי השליטה בה, וכן האמצעים הכספיים של כל גוף או יחיד אחר הקשור אליה, ככל שהדבר נדרש לשם בחינת איתנותה הכספית של החברה ויציבותה הכלכלית;

(5)   פרטים, נתונים ומסמכים נוספים אשר לדעת שר הבריאות או שר האוצר, או מי שהם הסמיכו לעניין זה, דרושים לשם בחינת הבקשה.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 597 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32א

הוראות ותנאים במסגרת הכרה בתאגיד ייעודי (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

32ב.  (א)  ההכרה בחברה כתאגיד ייעודי תכלול הוראות ותנאים הנדרשים לשם הבטחת קיומן של הוראות חוק זה ולשם ניהולו התקין של התאגיד הייעודי, ובכלל זה יכול שתכלול הוראות אלה:

(1)   הוראות להבטחת יציבותו של התאגיד הייעודי, ובכלל זה ההון העצמי הנדרש מהתאגיד הייעודי;

(2)   ערבויות שימציאו המחזיקים באמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או השולטים בו, או כל יחיד או גוף אחר שזיקתו לתאגיד הייעודי משפיעה על איתנותו הכספית ויציבותו הכלכלית, תנאי הערבויות והמועדים והדרכים למימושן, וכן התחייבויות שעל כל אחד מאלה להמציא לשם השלמת ההון העצמי של התאגיד הייעודי, תנאי ההתחייבויות והמועדים והדרכים למימושן;

(3)   הוראות לעניין הגבלה של העברת מידע הנוגע למבוטחים;

(4)   הוראות הנדרשות למניעת דחייה של מבוטחים על רקע מצבם הכלכלי או הבריאותי;

(5)   הוראות לעניין התקשרויות בין התאגיד הייעודי לבין צד קשור לתאגיד הייעודי, לרבות לעניין קבלת שירותים או רכישת טובין;

(6)   הוראות לעניין מתן שירותים נוספים, רפואיים או אחרים, לחברי התאגיד הייעודי בידי צד קשור לתאגיד הייעודי, שלא במסגרת תכנית לשירותים נוספים כמשמעותה בסעיף 10.

          (ב)  שר הבריאות ושר האוצר רשאים, מזמן לזמן, לשנות תנאים שנכללו בהכרה כאמור בסעיף קטן (א) ולהוסיף תנאים, לאחר שניתנה לתאגיד הייעודי הזדמנות להביא את טענותיו לעניין זה בתוך תקופה שיקבעו ובאופן שיקבעו.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 598 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32ב

ייחוד פעילותה של חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

32ג.   חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי תעסוק רק בפעילות שהותרה לה לפי הוראות חוק זה.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 599 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32ג

 

שליטה בתאגיד ייעודי (תיקון מס' 50) תש"ע-2010

32ד.  (א)  לא ישלוט אדם בתאגיד ייעודי, ולא ירכוש ולא יחזיק בו או בתאגיד השולט בו, יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה, והכל בין בעצמו ובין עם אחרים, אלא על פי היתר מאת שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע בהיתר כי היקף אמצעי השליטה של בעל שליטה בתאגיד ייעודי לא יפחת משיעור כפי שהורו, או כי שיעור אמצעי השליטה שמחזיקים בעלי השליטה, במצטבר, לא יפחת משיעור פי שהורו.

          (ב)  במתן היתר לפי סעיף זה יביאו שר הבריאות ושר האוצר בחשבון, בין השאר, את התאמתו של המבקש לשלוט או להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, ובכלל זה את ניסיונו העסקי, עיסוקיו האחרים, חוסנו הכלכלי וניקיון כפיו.

          (ג)   לא יינתן היתר לפי סעיף זה –

(1)   לקופת חולים או לתאגיד שבשליטתה או שבשליטת בעל השליטה בה;

(2)   לתאגיד שקופת חולים או שבעל השליטה בה, מחזיקים יותר מעשרים אחוזים מאמצעי השליטה בו;

(3)   לתאגיד ששר הבריאות ושר האוצר סברו שיש לו זיקה מהותית לקופת חולים;

(4)   למבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לרבות לתאגיד שבשליטתו.

          (ד)  שר הבריאות ושר האוצר רשאים לבטל היתר שניתן לפי סעיף זה, או לשנותו, לאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות להביא את טענותיו או לתקן את הטעון תיקון בתוך תקופה שיקבעו ובאופן שיקבעו, אם היה יסוד סביר להניח שהתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(2)   בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה אשר מהותה, חומרתה או נסיבותי המצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(3)   הוגש נגד בעל ההיתר או נגד נושא משרה בו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (2) וטרם ניתן בו פסק דין סופי או שמתנהלת נגד מי מהם חקירה פלילית בשל עבירה כאמור – לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה;

(4)   לעניין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולעניין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל;

(5)   קיים חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של התאגיד הייעודי, או קיים חשש לפגיעה בטובת הציבור או בקיומן של הוראות חוק זה, אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

          (ה)  מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי לא יעביר אותם לאחר, אם יהיה בכך כדי להביא להפרה של הוראות סעיף זה או של הוראות היתר לפי סעיף זה, או ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה ואין בידו היתר.

          (ו)   רכש אדם שליטה או אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי או בתאגיד השולט בו, קיבל שליטה או אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי בהעברה על פי דין, או שלט או החזיק אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי, בניגוד להוראות סעיף קטן (א) –

(1)   רשאים שר הבריאות ושר האוצר להורות כי לא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי השליטה וכן להורות על ביטול הצבעה או מינוי שנעשו מכוח אמצעי שליטה כאמור;

(2)   רשאי בית המשפט, לבקשת שר הבריאות ושר האוצר, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה, כולם או חלקם; מונה כונס נכסים כאמור, תהיה לו, בכפוף להוראות בית המשפט, הזכות הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטה שלגביהם מונה ואת הזכויות הנובעות מהם, עד אשר ימכרם.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 599 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32ד

תנאי לקבלת שירותי רפואת שיניים (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

32ה.  מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליים, המנויים בתוספת השנייה, חייב, כתנאי לקבלת השירותים האמורים, להירשם או לרשום את ילדו, לפי העניין, בתאגיד ייעודי או ברישום מיוחד בקופת החולים שבה הוא או ילדו חברים, לפי העניין.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 600 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32ה

תחולת הוראות על תאיגד ייעודי (תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

32ו.   כל הוראה על פי כל דין החלה על קופת חולים, לרבות הוראה המטילה חובות, המקנה זכויות למבוטח או המעניקה סמכויות לגוף או לאדם כלפי קופת חולים, יראו אותה כחלה גם על תאגיד ייעודי, אלא אם כן נקבע במפורש, לעניין הוראה מסוימת, כי לא תחול על התאגיד הייעודי או כי תחול עליו בשינויים.

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 600 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 32ו

פרק ז' - פיקוח ובקרה

ביקורת מבקר המדינה

33.  קופת החולים היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח- 1958 [נוסח משולב].

חובת ניהול רשומות

34.  לצורך הפיקוח והבקרה לפי חוק זה רשאי שר הבריאות לקבוע בתקנות סוגי רשומות רפואיות ומינהליות שחובה על קופת חולים לקיים ולנהל.

פיקוח ובקרה

35.  (א)  משרד הבריאות יפקח על פעילותן של קופות החולים לפי חוק זה ויבקר את איכות שירותיהן; דרכי הפיקוח והבקרה ייקבעו בתקנות.

          (ב)  שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת הדיווח של קופות החולים למשרד הבריאות ומועדו, ואת תקופות הדיווח בכל הנוגע לעניינים אלה:

(1)   נתונים סטטיסטיים על החברים וילדיהם הרשומים בקופת החולים;

(2)   דרכי הניהול הכספי של קופת החולים;

(3)   שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים בתקופת הדיווח והתנאים שבהם ניתנו;

(4)   מצב הציוד ומלאי התרופות;

(5)   ההתקשרויות עם נותני שירותים ופרטיהם;

(6)   מידע ניהולי, כספי או רפואי.

ידיעות והסברים

36.  המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לדרוש מקופת חולים או מנותן שירותים ידיעות, מסמכים, לרבות רשומות רפואיות והסברים שברשותם בדבר פעילותה של קופת החולים על פי חוק זה; מי שנדרש לכך חייב למסור את המידע האמור.

נקיטת אמצעים נגד קופת חולים

37.  (א)  סבר המנהל כי קופת חולים אינה מקיימת הוראה לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או שקיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לשלוח לה הודעה בכתב שבה יתרה בה כי עליה למלא אחר הוראות החוק או לתקן את הליקויים שיפרט תוך תקופה שיקבע.

(הוראת שעה)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

          (ב)  לא מילאה קופת החולים אחר ההתראה של המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך המנהל ליושב ראש הדירקטוריון ולמבקר הפנים של הקופה; יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לדיון בהתראה של המנהל, בתוך 21 ימים ממועד קבלתה; לא כונס הדירקטוריון, רשאי המנהל להורות על כינוסו במועד ובמקום שיקבע; הדירקטוריון ידון בהתראה של המנהל ויודיע למנהל את החלטתו.

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראת שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 105 (ה"ח 2785)

(ב) לא מילאה קופת החולים אחר ההתראה של המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך המנהל לועדה בת שלושה חברים שמינתה מועצת הבריאות לפי סעיף 48(ו) ליושב ראש הדירקטוריון ולמבקר הפנים של הקופה; יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לדיון בהתראה של המנהל, בתוך 21 ימים ממועד קבלתה; לא כונס הדירקטוריון, רשאי המנהל להורות על כינוסו במועד ובמקום שיקבע; הדירקטוריון ידון בהתראה של המנהל ויודיע למנהל את החלטתו.

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 94 (ה"ח 3040)

(ב) לא מילאה קופת החולים אחר ההתראה של המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך המנהל לועדה בת שלושה חברים שמינתה מועצת הבריאות לפי סעיף 48(ו) ליושב ראש הדירקטוריון ולמבקר הפנים של הקופה; יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לדיון בהתראה של המנהל, בתוך 21 ימים ממועד קבלתה; לא כונס הדירקטוריון, רשאי המנהל להורות על כינוסו במועד ובמקום שיקבע; הדירקטוריון ידון בהתראה של המנהל ויודיע למנהל את החלטתו.

(הוראת שעה)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

          (ג)   (1)   ראה המנהל כי לא כונס הדירקטוריון או כי לא מילאה קופת החולים אחר התראת המנהל, כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לשר הבריאות שיהא רשאי למנות ועדה שתבדוק את הענין (להלן - הועדה הבודקת) ותגיש לו את המלצותיה; מספר חברי הועדה הבודקת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה; אחד מחברי הועדה הבודקת יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   שר הבריאות ושר האוצר רשאים למנות חשב מלווה לתקופת עבודתה של הועדה הבודקת, אם ראו צורך בכך לאחר התייעצות בועדה, ולאחר שנתנו לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

(ג) (1) ראתה הועדה של מועצת הבריאות כי לא מילאה קופת החולים אחר התראת המנהל, תודיע על כך לשר הבריאות והוא רשאי למנות ועדה שתבדוק את הענין (להלן - הועדה הבודקת) ותגיש לו את המלצותיה; מספר חברי הועדה הבודקת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה; אחד מחברי הועדה הבודקת יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה;

(2) שר הבריאות ושר האוצר רשאים למנות חשב מלווה לתקופת עבודתה של הועדה הבודקת, אם ראו צורך בכך לאחר התייעצות בועדה, ולאחר שנתנו לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

 

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראת שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 105 (ה"ח 2785)

(ג) (1) ראתה הועדה של מועצת הבריאות ראה המנהל כי לא כונס הדירקטוריון או כי לא מילאה קופת החולים אחר התראת המנהל, כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על כך לשר הבריאות והוא רשאי למנות יודיע על כך לשר הבריאות שיהא רשאי למנות ועדה שתבדוק את הענין (להלן - הועדה הבודקת) ותגיש לו את המלצותיה; מספר חברי הועדה הבודקת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה; אחד מחברי הועדה הבודקת יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה;

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 94 (ה"ח 3040)

(ג) (1) ראתה הועדה של מועצת הבריאות ראה המנהל כי לא כונס הדירקטוריון או כי לא מילאה קופת החולים אחר התראת המנהל, כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על כך לשר הבריאות והוא רשאי למנות יודיע על כך לשר הבריאות שיהא רשאי למנות ועדה שתבדוק את הענין (להלן - הועדה הבודקת) ותגיש לו את המלצותיה; מספר חברי הועדה הבודקת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה; אחד מחברי הועדה הבודקת יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה;

(הוראת שעה)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

          (ד)  הועדה הבודקת תקבע את ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע המנהל ושלא תפחת מ-15 ימים, ולאחר שנתנה לקופת החולים הזדמנות להשמיע את טענותיה.

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראת שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 105 (ה"ח 2785)

(ד) הועדה הבודקת תקבע את ממצאיה לאחר ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע המנהל שלא תפחת מ-15 ימים, ולאחר שנתנה לקופת החולים הזדמנות להשמיע את טענותיה.

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 94 (ה"ח 3040)

(ד) הועדה הבודקת תקבע את ממצאיה לאחר ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע המנהל ושלא תפחת מ- 15 ימים, ולאחר שנתנה לקופת החולים הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (הוראת שעה)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

          (ה)  ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 53 (ה"ח 2321)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

(1) להשעות חבר הנהלה של קופת החולים לתקופה שיקבע;

(2) למנות את מנהל מורשה למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

(1) להשעות חבר הנהלה של קופת החולים לתקופה שיקבע;

(1א) למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 63 (ה"ח 2650)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

 

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראת שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 105 (ה"ח 2785)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים: רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.

(ה1) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן (ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(1) להשעות חבר הנהלה נושא משרה של קופת החולים לתקופה שיקבע; הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים;

(1א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע כאמור; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב)(2);

(1ב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 16(ב)(2), לתקופה שיקבע כאמור, ובלבד שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

(1א)(1ג) למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 94 (ה"ח 3040)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים: רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.

(ה1) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן (ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(1) להשעות חבר הנהלה נושא משרה של קופת החולים לתקופה שיקבע; הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים;

(1א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב)(2);

(1ב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 16(ב)(2), לתקופה שיקבע בהוראה, ובלבד שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

(1א)(1ג) למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

 

(תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

          (ה1) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן (ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

(1)   להשעות נושא משרה של קופת החולים לתקופה שיקבע; הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים;

(תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

(1א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב)(2);

(תיקון מס' 16) תשס"ב-2002

(1ב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 16(ב)(2), לתקופה שיקבע בהוראה, ובלבד שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(1ג)  למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

(2)   למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3)   למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4)   לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראת שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 105 (ה"ח 2785)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים: רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.

(ה1) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן (ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(1) להשעות חבר הנהלה נושא משרה של קופת החולים לתקופה שיקבע; הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים;

(1א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע כאמור; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב)(2);

(1ב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 16(ב)(2), לתקופה שיקבע כאמור, ובלבד שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

(1א)(1ג) למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 94 (ה"ח 3040)

(ה) ראה שר הבריאות, לאחר שעיין בממצאיה של הועדה הבודקת, כי קופת החולים איננה ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת לחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים: רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.

(ה1) ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן (ה), בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(1) להשעות חבר הנהלה נושא משרה של קופת החולים לתקופה שיקבע; הושעה נושא משרה כאמור, ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים;

(1א) להורות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק וקידום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב)(2);

(1ב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 16(ב)(2), לתקופה שיקבע בהוראה, ובלבד שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

(1א)(1ג) למנות לקופת חולים חשב מלווה אף אם לא התקיימו התנאים למינויו לפי סעיף 37א(א);

(2) למנות מנהל מורשה שינהל את קופת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עליה (להלן - מנהל מורשה), ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול והפיקוח ואת סמכויות המנהל המורשה;

(3) למנות לקופת החולים ועדה שתייעץ למנהל המורשה;

(4) לבטל את ההכרה בקופת החולים (להלן - ביטול הכרה) ולקבוע את מועד הביטול, ובלבד שהועדה הבודקת המליצה על כך.

          (ו)   נקט שר הבריאות אמצעי לפי סעיף קטן (ה) ימסור על כך הודעה בכתב לקופת החולים; הודעה על ביטול הכרה בקופת חולים תפורסם גם ברשומות ובשני עתונים יומיים.

          (ז)   לועדה הבודקת יהיו הסמכויות המוקנות למבקר פנימי לפי חוק הבקורת הפנימית, תשנ"ב- 1992, וכן יהיו לה סמכויות לפי סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט- 1968.

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

          (ז1) על חשב מלווה שהתמנה לפי סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות על חשב מלווה לפי חוק זה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף קטן 37(ז1)

          (ח)  עם מתן הודעה על ביטול הכרה בקופת חולים, יקבע שר הבריאות הסדרים שיבטיחו את המשך מתן שירותי הבריאות לחברי קופת החולים ורישומם בקופות חולים אחרות, ובכלל זה את החובה של קופת חולים להעביר את הרשומות הרפואיות למי שהוא יקבע; כן רשאי הוא למנות מנהל מטעמו לביצוע ההסדרים.

מינוי חשב מלווה (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

37א.  (א)  (1)   נתקיים בקופת חולים אחד מאלה:

(א)   לקופה גרעון בפועל בשנה הקודמת וגרעון מתוכנן לשנה השוטפת בשיעור של 5% או יותר, או שלקופה גרעון בפועל בשיעור האמור במשך שתי שנות תקציב רצופות; שיעורו של הגרעון ייקבע ביחס לתקבולי הקופה ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13, לאותה שנה; לענין סעיף זה, "גרעון" - עודף הוצאות, לרבות הוצאות עקב תשלומי ריבית, על הכנסות, בצירוף חריגה מתקציב הפיתוח המאושר;

(ב)   הקופה הפרה הוראה שניתנה לפי סעיף 32(א1);

רשאים שר הבריאות ושר האוצר למנות לקופה חשב מלווה לאחר שנתנו לה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(2)   שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תנאים נוספים שבהתקיימם יתמנה לקופה חשב מלווה לפי סעיף זה.

          (ב)  הודעה על מינוי חשב מלווה לפי סעיף זה ועל עיקרי סמכויותיו לפי חוק זה תפורסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים, שכל אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 37א

תקופת מינוי חשב מלווה (תיקון מס' 5) תשנ"ז-1996

37ב.  (א)  חשב מלווה ימונה לשנה אחת; מי שמינה חשב מלווה רשאי להאריך את תקופת מינויו, ובלבד שמשך המינוי הכולל לא יעלה על שנתיים.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מי שמינה את החשב המלווה להאריך את מינויו לתקופה שיקבע, ובלבד שהארכה לפי סעיף זה תיעשה לאחר עיון בממצאיה של ועדה בודקת שמונתה לענין זה.

          (ג)   שכרו של החשב המלווה ייקבע בידי שר האוצר וישולם בידי קופת החולים.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 37ב

סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

37ג.   מונה חשב מלווה, יחולו הוראות אלה:

(1)  החשב המלווה יפקח על מערך ההכנסות של קופת החולים מכל מקור שהוא, לרבות על התקבולים מהמוסד ועל גביית התשלומים עבור שירותים הניתנים בתשלום לפי חוק זה, ורשאי הוא ליתן לקופה הוראות לענין הפיקוח כאמור;

(2)  החל במועד מינויו של חשב מלווה, לא תתחייב הקופה בכל דרך שהיא בהתחייבות כספית או בהתחייבות אחרת אשר לה השלכה ישירה על מצבה הכספי, וכן לא תיטול על עצמה מחויבות כספית אחרת כלשהי, אלא אם כן אושר הדבר מראש בידי החשב המלווה;

(3)  החל במועד מינויו של חשב מלווה, לא תקבל הקופה עובד ולא תקבע את תנאי העסקתו, וכן לא תשנה את תנאי העסקתם של עובדיה אלא באישור החשב המלווה; החשב המלווה רשאי לסרב ליתן אישורו משיקולים תקציביים בלבד; מונה אדם כעובד קופה בניגוד לאמור, רשאי החשב המלווה להורות לקופה לפעול לסיום העסקתו; לענין זה, "עובד קופה" - לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד;

(4)  כל נושא תפקיד ניהולי בקופה חייב למלא אחר הוראות החשב המלווה שניתנו במסגרת סמכויותיו ומכוחן, ולספק לו כל מידע ומסמך הדרושים לו לשם מילוי תפקידיו.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 37ג

דין וחשבון והמלצות החשב המלווה (תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

37ד.  (א)  החשב המלווה יגיש לשר הבריאות ולשר האוצר דין וחשבון על מצבה הכספי של הקופה לגבי כל רבעון המסתיים ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי והשנים- עשר של השנה, ויפרט בו את הכנסותיה והוצאותיה באותו רבעון, וכן פרטים נוספים שייקבעו; החשב המלווה יגיש, 30 ימים לפני תום תקופת מינויו, דין וחשבון כאמור ביחס לכל תקופת כהונתו מיום מינויו.

          (ב)  סבר החשב המלווה כי נתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 37(ה), רשאי הוא להמליץ בפני שר הבריאות על הקמת ועדה בודקת בהתאם להוראות סעיף 37; החשב המלווה יהיה חבר בועדה הבודקת שמונתה כאמור.

(ג)     הוראות סעיף זה, לא יחולו על חשב שמונה לפי סעיף 37(ג)(2).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 29 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף 37ד

תביעה בשם קופת חולים (תיקון מס' 9) תשנ"ט-1999

37ה.  היועץ המשפטי לממשלה רשאי, לבקשת שר הבריאות, לתבוע בשם קופת חולים, חבר דירקטוריון או נושא משרה אחר בשל נזק שנגרם לקופה ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפיה על פי דין; לענין זה, "נושא משרה" - כמשמעותו בסעיף 96כד לפקודת החברות.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 104  (ה"ח 2785)

הוספת סעיף 37ה

פירוק מרצון של קופת חולים

38.  (א)  החלטת קופת חולים על פירוק מרצון טעונה, בנוסף לאמור בכל דין, החלטה של מועצת קופת החולים ברוב של שני שלישים מהנוכחים בהצבעה ובלבד שבמנין קולות הרוב האמור ייכלל רוב קולות הנציגים הנבחרים של חברי קופת החולים.

          (ב)  החליטה קופת חולים על פירוק מרצון תודיע על כך, מיד, לשר הבריאות.

          (ג)   שר הבריאות יקבע הסדרים למתן שירותים רפואיים לחברי קופת חולים בפירוק מרצון, ורשאי הוא לחייב את קופת החולים להמשיך במתן שירותי הבריאות לחבריה עד להשתלבותם בקופת חולים אחרת.

נכסי קופת חולים

39.  קופת חולים שחוסלה או פורקה על פי כל דין, יהפכו נכסיה, לאחר כיסוי חובותיה, להקדש ציבורי כמשמעותו בחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, שמטרתו מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה והם ינוהלו בידי הנאמן הציבורי שמונה לפי סעיף 36 לחוק האמור כל עוד לא מינה בית המשפט נאמן אחר.

פרק ח' - מידע

מסירת מידע למוסד ולמשרד הבריאות (תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

40.  (א)  קופת חולים תעביר למוסד או למשרד הבריאות, לפי דרישתם, את כל הנתונים הדרושים לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

          (ב)  (1)   לא המציאה קופת חולים למוסד נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן (א), וחלפו 60 ימים ממועד הדרישה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   לא המציאה הקופה למשרד הבריאות נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן (א), וחלפו 60 ימים מיום הדרישה, רשאי שר הבריאות, לאחר שנתן לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להורות למוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה.

          (ג)   מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו או בעד אחר וכן מי שמשתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות, חייב למסור למעבידו או למוסד, לפי דרישתם, כל נתון הדרוש למוסד לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

          (ד)  המוסד רשאי להעביר לקופת חולים מידע הדרוש לה לאימות נתונים לגבי מי שרשום בה, לצורך ביצוע תפקידיה לפי חוק זה.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 25) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 54) תשע"ב-2012

          (ד1) המוסד רשאי להעביר לחברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – חוק הדואר), בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או לגוף שייקבע לפי סעיף 4א, מידע הדרוש לו לביצוע תפקידיו לפי הסעיף האמור.

 

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          (ה)  המוסד רשאי להעביר למנהל או למי שהוסמך על ידו, לפי דרישתם, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש למשרד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 25) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 54) תשע"ב-2012

          (ו)   משרד הבריאות וכן החברה כהגדרתה בחוק הדואר, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או גוף אחר שייקבע לפי סעיף 4א רשאים להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 53 (ה"ח 2321)

מסירת מידע למוסד ולמשרד הבריאות

(א) קופת חולים תעביר למוסד, לפי דרישתו למוסד או למשרד הבריאות, לפי דרישתם, את כל הנתונים הדרושים לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ב) לא המציאה קופת חולים למוסד נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן (א), וחלפו 60 ימים ממועד הדרישה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה;

(ג) מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו או בעד אחר וכן מי שמשתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות, חייב למסור למעבידו או למוסד, לפי דרישתם, כל נתון הדרוש למוסד לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ד) המוסד רשאי להעביר לקופת חולים מידע הדרוש לה לאימות נתונים לגבי מי שרשום בה, לצורך ביצוע תפקידיה לפי חוק זה.

(ה) המוסד רשאי להעביר למנהל, לפי דרישתו, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש לקביעת אמות המידה להקצאה לפי סעיף 17.

(ה) המוסד רשאי להעביר למנהל או למי שהוסמך על ידו, לפי דרישתם, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש למשרד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ו) משרד הבריאות רשאי להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

(ב) (1) לא המציאה קופת חולים למוסד נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן (א), וחלפו 60 ימים ממועד הדרישה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה;

(2) לא המציאה הקופה למשרד הבריאות נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן (א), וחלפו 60 ימים מיום הדרישה, רשאי שר הבריאות, לאחר שנתן לקופה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להורות למוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 63 (ה"ח 2650)

(ד1) המוסד רשאי להעביר לבנק הדואר או לגוף שייקבע לפי סעיף 4א, מידע הדרוש לו לביצוע תפקידיו לפי הסעיף האמור.

(ה) המוסד רשאי להעביר למנהל או למי שהוסמך על ידו, לפי דרישתם, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש למשרד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ו) משרד הבריאות רשאי וכן בנק הדואר או גוף אחר שייקבע לפי סעיף 4א רשאים להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

 

מיום 1.3.2006

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 92 (ה"ח 64)

(ד1) המוסד רשאי להעביר לבנק הדואר לחברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – חוק הדואר), בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או לגוף שייקבע לפי סעיף 4א, מידע הדרוש לו לביצוע תפקידיו לפי הסעיף האמור.

(ה) המוסד רשאי להעביר למנהל או למי שהוסמך על ידו, לפי דרישתם, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש למשרד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ו) משרד הבריאות וכן בנק הדואר החברה כהגדרתה בחוק הדואר, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או גוף אחר שייקבע לפי סעיף 4א רשאים להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

 

מיום 31.12.2026

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 582 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8251 מיום 24.7.2019 עמ' 3520

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8332 מיום 22.1.2020 עמ' 454

צו (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8662 מיום 20.7.2020 עמ' 1822

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9129 מיום 31.1.2021 עמ' 1764

צו (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9523 מיום 27.7.2021 עמ' 3830

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9958 מיום 31.1.2022 עמ' 1864

תיקון מס' 54 (תיקון)

ס"ח תשפ"ב מס' 2969 מיום 16.3.2022 עמ' 833 (ה"ח 1448)

(ד1) המוסד רשאי להעביר לחברה לחברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה – חוק הדואר), בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או לגוף שייקבע לפי סעיף 4א, מידע הדרוש לו לביצוע תפקידיו לפי הסעיף האמור.

(ה) המוסד רשאי להעביר למנהל או למי שהוסמך על ידו, לפי דרישתם, מידע המצוי ברשות המוסד והדרוש למשרד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ו) משרד הבריאות וכן החברה החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק או גוף אחר שייקבע לפי סעיף 4א רשאים להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

 

דיווח על תרומות בתחום הבריאות (תיקון מס' 52) תשע"א-2011

40א.  (א)  תורם שנתן לגוף העוסק בתחום הבריאות תרומה בסכום כלשהו, או שנתן לרופא, לרוקח או לחוקר בתחום הרפואה או הבריאות, תרומה בסכום מצטבר העולה על 2,500 שקלים חדשים בשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד 1 במרס, רשימה של התרומות שנתן כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה למי ניתנה, את סכומה או את שווייה, וכן לגבי תרומה בכסף – את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.

          (ב)  גוף העוסק בתחום הבריאות שקיבל מתורם תרומה בסכום כלשהו, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד 1 במרס, רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף – את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.

          (ג)   רופא, רוקח או חוקר בתחום הרפואה או הבריאות, שקיבל מתורם תרומה בסכום מצטבר העולה על 2,500 שקלים חדשים לשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד 1 במרס, רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף – את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.

          (ד)  עד 1 במאי, בכל שנה, יפרסם שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, באתר האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג).

          (ה)  שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות רשימה של התרומות שקיבל המשרד מתורמים ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף – את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.

          (ו)   שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך ימסור את הרשימות כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ז)   הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת המדד כאמור בפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה שקדמה לה, ויעוגלו ל-100 השקלים החדשים הקרובים; שר הבריאות יפרסם הודעה ברשומות על הסכומים כפי שעודכנו כאמור.

          (ח)  בסעיף זה –

          "בעל רישום" – מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (בחוק זה – פקודת הרוקחים);

          "גוף העוסק בתחום הבריאות" – כל אחד מאלה, ובלבד שהגופים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) פועלים שלא למטרת רווח:

(1)   גוף העוסק בהספקת שירותים, במחקר ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה בביצוע ניסויים קליניים;

(2)   גוף העוסק בייצוג חולים או עובדים בתחום הבריאות;

(3)   גוף העוסק בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות;

(4)   קופת חולים;

(5)   בית חולים ציבורי כהגדרתו בסעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(6)   גוף שקבע שר הבריאות בצו, ביאשור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

          "הפנקס" ו"תכשיר" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים;

          "ציוד רפואי" – לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, חומר כימי, או מוצר כאמור במסגרת טיפול רפואי, ולמעט תכשיר;

          "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "תורם" – תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד המפורטים להלן, ולעניין דיווח על תרומות לפי סעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ה) – גם מי שאינו תושב ישראל וכן תאגיד הרשום מחוץ לישראל, שהוא אחד המפורטים להלן:

(1)   יצרן, יבואן או משווק של ציוד רפואי;

(2)   בעל רישום של תכשיר;

(3)   יצרן, יבואן או משווק של תכשיר, אף אם אינו בעל הרישום;

(4)   תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים המנויים בפסקאות (1) עד (3);

          "תרומה" – בכסף או בשווה כסף.

מיום 1.6.2008 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2161 מיום 3.7.2008 עמ' 609 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 40א

הנוסח:

דיווח על תרומות בתחום הבריאות

40א. (א) תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד מהמפורטים להלן, שנתן תרומה בכסף או בשווה כסף לגופים העוסקים בתחום הבריאות והפועלים ללא מטרת רווח, ימסור לשר הבריאות עד יום 1 ביוני בכל שנה את רשימת הגופים שלהם תרם כאמור:

(1) יצרן, יבואן או משווק של ציוד רפואי;

(2) בעל רישום של תכשיר;

(3) יצרן, יבואן או משווק של תכשיר, אף אם אינו בעל הרישום;

(4) תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים המנויים בפסקאות (1) עד (3).

(ב) שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו לפי סעיף קטן (א).

(ג) בסעיף זה –

"בעל רישום" – מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

"גופים העוסקים בתחום הבריאות" – לרבות כל אחד מאלה:

(1) גופים העוסקים בהספקת שירותים, במחקר ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה בביצוע ניסויים קליניים;

(2) גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום הבריאות;

(3) גופים העוסקים בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות;

"פנקס" ו"תכשיר" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981;

"ציוד רפואי" – לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, חומר כימי, או מוצר כאמור במסגרת טיפול רפואי, ולמעט תכשיר;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 146 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 40א

מסירת מידע מרשויות המדינה (תיקון מס' 57) תשע"ו-2016

40ב.  (א)  שר הבריאות רשאי לקבוע כי רשות מרשויות המדינה, החייבת במתן שירותי בריאות למבוטח לפי חיקוק אחר ובשל כך הוא אינו זכאי לאותם שירותי בריאות לפי חוק זה, תודיע על כך לקופת החולים שבה רשום המבוטח, רק לשם הסדרת ההתחשבנות בין קופת החולים ובין אותה רשות, לגבי מבוטחים כאמור ובמידה הנדרשת לשם כך; בתקנות כאמור ייקבעו הפרטים שייכללו בהודעה, אופן מסירתה והמועד למסירתה.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראת סעיף 3(א), קופת חולים לא תסרב לתת שירות בריאות למבוטח שהודעה לגביו נמסרה לה כאמור בסעיף קטן (א), ואולם היא תהיה זכאית לחזור לרשות כאמור לשם הסדרת ההתחשבנות לגבי שירות בריאות שנתנה והרשות היתה חייבת לתתו למבוטח.

          (ג)   הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר לאדם שמינה לכך המנהל הכללי של קופת החולים והודעה על מינויו נמסרה למנהל הכללי של משרד הבריאות (בסעיף זה – האחראי על ההתחשבנות).

          (ד)  קופת חולים והאחראי על ההתחשבנות לא יעשו כל שימוש במידע שנמסר בהודעה לפי סעיף קטן (א) אלא לשם הסדרת ההתחשבנות כאמור באותו סעיף קטן ולא יעבירוהו לאחר.

          (ה)  תקנות לפי סעיף זה ייקבעו בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם השר הממונה על החיקוק האחר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

מיום 27.7.2016

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"ו מס' 2567 מיום 27.7.2016 עמ' 1078 (ה"ח 844)

הוספת סעיף 40ב

חובת שמירה על סודיות

41.  (א)  מסירת מידע ונתונים לפי הוראות חוק זה לא תיעשה אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראותיו, ותוך הגנה על הפרטיות של המבוטח ושמירה על הסודיות של המידע הרפואי הנוגע לו.

          (ב)  כל אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה לגבי מבוטח תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרו בסוד ולא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות חוק זה, ובכפוף להוראות כל דין או על פי צו בית משפט.

שמירת דינים

42.  הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

פרק ט' – נציב קבילות

מינוי נציב קבילות

43.  (א)  שר הבריאות ימנה, באישור הממשלה ובאישור מועצת הבריאות, נציב שתפקידו לטפל בקבילות הציבור (להלן – הנציב); על מינוי הנציב תחול הוראת סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

          (ב)  תקופת כהונתו של הנציב תהיה חמש שנים מיום המינוי, וניתן למנותו לתקופת כהונה נוספת של חמש שנים.

תנאים למינוי הנציב

44.  לא ימונה ולא יכהן כנציב –

(1)  מי שאינו אזרח ישראל;

(2)  מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(3)  מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו בחוזה או בעסקה עם קופת חולים או עם נותן שירותים או עם מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור עמם.

הגשת תלונה

45.  כל תושב רשאי להגיש לנציב תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים כמשמעותו בסעיף 23(ג), עובד מעובדיהם או כל מי שפועל מטעמם, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי חוק זה.

סמכויות ודרכי בירור

46.  (א)  הסמכויות הנתונות לנציב תלונות הציבור בסעיפים 41, 42, 43 ו-45 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח- 1958 [נוסח משולב], יהיו נתונות גם לנציב, בשינויים המחויבים.

          (ב)  הנציב ידווח למנהל על תוצאות הבירור של כל תלונה.

          (ג)   הנציב רשאי להמליץ לכל גורם מוסמך לנקוט אמצעים מתאימים נגד מי שהוגשה עליו תלונה.

          (ד)  הנציב רשאי להשתתף בישיבות מועצת הבריאות ולבקש ממנה כל חומר הקשור לעבודת המועצה כפי שיראה לנכון.

          (ה)  אין בסמכויות הנציב לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויותיו ומתפקידיו של נציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח- 1958 [נוסח משולב].

תלונה שענינה אי מתן שירותי בריאות (תיקון מס' 34) תשס"ו-2006

46א.  (א)  החליט הנציב כי תלונה של מבוטח שענינה אי מתן שירותי בריאות היא מוצדקת ולא פעלה קופת חולים על פי החלטת הנציב בתוך 21 ימים מיום מתן ההחלטה, יהיה המבוטח רשאי לפנות למנהל או למי שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה – המנהל) בבקשה לאכוף את החלטת הנציב (בסעיף זה – הבקשה); הוגשה בקשה ורכש המבוטח את שירותי הבריאות, יורה המנהל למוסד על ביצוע החזר למבוטח בעד הרכישה, בסכום שיקבע, מתוך מקורות המימון המגיעים לקופה לפי סעיף 16(א)(1).

          (ב)  לענין הפעלת סמכותו לפי סעיף זה, יחולו על המנהל ההוראות החלות על הוועדה שמינה שר הבריאות לענין סעיף 3א(ה)(3)(א), בשינויים המחויבים, ולענין ביצוע ההחזר יחולו על המוסד ההוראות החלות עליו לענין ביצוע החלטת הוועדה האמורה.

          (ג)   (1)   הוגשה לבית הדין לעבודה תובענה שענינה זכאותו של המבוטח לשירותי בריאות נשוא התלונה, תודיע על כך קופת החולים שבה רשום המבוטח בכתב למנהל.

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (א), הוגשה תובענה כאמור בפסקה (1) במועד מוקדם מהמועד שבו הוגשה הבקשה, לא יעשה המנהל, או המוסד אם המנהל הודיע לו על כך, שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף קטן (א).

          (ד)  מבוטח לא יהא זכאי להחזר כאמור בסעיף קטן (א), בעד שירותי בריאות שרכש בטרם ניתנה החלטת הנציב כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 169 (ה"ח 100)

הוספת סעיף 46א

מתן מידע לציבור (תיקון מס' 39) תשס"ח-2008

46ב.  קופת חולים תציב שלט בכל מרפאה, במקום בולט, ובו מידע בדבר הנציב ובדבר האחראי לבירור תלונות החברים שמונה לפי סעיף 28, תפקידיהם, סמכויותיהם והדרכים שבהן ניתן לפנות אליהם; מידע כאמור ייכלל גם בפרסום שיישלח לחברים אחת לשנה; בסעיף זה, "מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 29ב(ג)(1).

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 180 (ה"ח 131)

הוספת סעיף 46ב

פרק י' - עונשין

עונשין

47.  (א)  מי שעשה ביודעין אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994

(1)   סירב לרשום תושב שביקש להירשם בקופת החולים, הגביל את הרישום או התנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו, בניגוד לאמור בסעיף 4(ג);

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 53 (ה"ח 2321)

(1) סירב לרשום תושב שביקש להירשם בקופת החולים, הגביל את הרישום או התנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו, בניגוד לאמור בסעיף 4(ב) בסעיף 4(ג);

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 13) תשס"א-2001

(1א) ביקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, בניגוד להוראות סעיף 4(ד)(1), או התנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסויימת, או חייב עובד להירשם בקופת חולים מסויימת, בניגוד להוראות סעיף 4(ד)(2);

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 53 (ה"ח 2321)

הוספת פסקה 47(א)(1א)

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 396 (ה"ח 2957)

(1א) ביקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, בניגוד להוראות סעיף 4(ד)(1), או התנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסויימת, או חייב עובד להירשם בקופת חולים מסויימת, בניגוד להוראות סעיף 4(ד) 4(ד)(2);

(2)   גבה דמי ביטוח בריאות או כל תשלום אחר עבור שירותי הבריאות או עבור ביטוח משלים, שלא כפי שנקבע בסעיפים 7, 8 ו- 10, או בניגוד להוראות סעיף 13(ב)(1);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(3)   לא שילם דמי ביטוח בריאות עבור עובדו כפי שנקבע בסעיף 14(ב)(1);

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

(3) לא שילם דמי ביטוח בריאות עבור עובדו כפי שנקבע בסעיף 14(א) בסעיף 14(ב)(1);

(4)   קיבל כספים ממקורות המימון כאמור בסעיף 13 והשתמש בתקבולים למטרה שאינה אחת המטרות המפורטות בסעיף 20;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(5)   היה אחראי למתן שירותי בריאות לפי חוק זה ולא נתנם למי שזכאי להם לפי חוק זה או הפלה בין זכאים במתן שירותים כאמור;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 63 (ה"ח 2650)

(5) היה אחראי למתן שירותי בריאות לפי חוק זה ולא נתנם למי שזכאי להם לפי חוק זה או הפלה בין זכאים במתן שירותים כאמור;

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

(5א) החזיק אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי או שלט בתאגיד ייעודי, בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 32ד(א);

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 600 (ה"ח 509)

הוספת פסקה 47(א)(5א)

(תיקון מס' 50)  תש"ע-2010

(5ב) העביר אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי, אם היה בכך כדי להביא להפרה של הוראות סעיף 32ד או של הוראות היתר לפי סעיף 32ד, או ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 32ד(ה);

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ע מס' 2251 מיום 26.7.2010 עמ' 600 (ה"ח 509)

הוספת פסקה 47(א)(5ב)

(6)   לא מסר למנהל או למי שהמנהל הסמיכו לכך, ידיעה, מסמך או הסבר שברשותו אשר נדרש למסרם לפי סעיף 36;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(7)   לא מסר למוסד או למשרד הבריאות מידע שחייב למוסרו לפי סעיף 40;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

(7) לא מסר למוסד או למשרד הבריאות מידע שחייב למוסרו לפי סעיף 40;

(8)   לא שמר על סודיות מידע שהגיע אליו לפי חוק זה, עשה בו שימוש או גילה אותו לאחר שלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות חוק זה;

(9)   לא ניהל חשבונות או רשומות, או לא קיים חובת הדיווח, הכל כפי שקבע שר הבריאות לפי סעיפים 10(ג), 34 או 35, לפי הענין;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(10)  לא פעל בהתאם להוראות סעיף 37ג.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

הוספת פסקה 47(א)(10)

(תיקון מס' 52) תשע"א-2010

          (א1) מי שביודעין לא מסר דיווח על תרומות בהתאם להוראות סעיף 40א(א) עד (ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 148 (ה"ח 541)

הוספת סעיף קטן 47(א1)

          (ב)  מי שעשה ביודעין אחד מאלה, דינו – קנס:

(תיקון מס' 2) תשנ"ה-1994

(1)   (נמחקה);

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 53 (ה"ח 2321)

מחיקת פסקה 47(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) לא נרשם כחבר קופת חולים או לא רשם את ילדו הקטין, כאמור בסעיף 4(א);

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996

(2)   לא שילם דמי ביטוח בריאות כפי שנקבע בסעיף 14(ב)(2) עד 14(ו);

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

(2) לא שילם דמי ביטוח בריאות כפי שנקבע בסעיף 14(ב) (ג) ו-(ד) בסעיף 14(ב)(2) עד 14(ו);

(3)   הפר חובתו לפרסם מידע או להעמידו לרשותו של חבר, כפי שנקבע בסעיף 26(ה);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(4)   הפר הוראות סעיפים 29 ו-29א או הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 10(ז)
ו-32(א1).

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 31 (ה"ח 2556)

הוספת פסקה 47(ב)(4)

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 63 (ה"ח 2650)

(4) הפר הוראות סעיפים 29 ו-29א או הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 32(א1) 10(ז) ו- 32(א1).

          (ג)   נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, יואשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל או שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בכיר האחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

(1)   שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2)   שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.

פרק י"א - מועצת הבריאות

הקמת מועצת הבריאות

48.  (א)  מוקמת בזה מועצה לביטוח הבריאות הממלכתי (להלן -  מועצת הבריאות).

          (ב)  שר הבריאות יהיה יושב ראש מועצת הבריאות; השר רשאי למנות את המנהל לממלא מקום דרך כלל, או למנות חבר מועצת הבריאות לממלא מקום לענין מסוים.

          (ג)   תקופת כהונתה של מועצת הבריאות תהיה ארבע שנים.

          (ד)  מועצת הבריאות תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.

          (ה)  מועצת הבריאות תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

          (ו)   מועצת הבריאות רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לועדה, להעביר לועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.

הרכב מועצת הבריאות

49.  (א)  מספר חברי מועצת הבריאות ובכלל זה היושב ראש יהיה 46 והם -

(1)   שר הבריאות וששה חברים שימנה שר הבריאות מקרב עובדי משרד הבריאות;

(2)   שני חברים מקרב עובדי משרד העבודה והרווחה, ושני חברים מקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי, שימנה שר העבודה והרווחה[6];

(3)   חבר אחד שימנה שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר;

(4)   חבר אחד שימנה שר המשפטים מקרב עובדי משרד המשפטים;

(5)   קצין רפואה ראשי בצבא- הגנה- לישראל או נציגו;

(6)   חמישה מומחים מתחומי הרפואה, המינהל, הכלכלה, האתיקה הרפואית ומדעי החברה שימנה שר הבריאות;

(7)   עשרה נציגים של קופות חולים בחלוקה לפי מפתח יחסי שיקבע שר הבריאות בהתחשב במספר החברים בכל קופת חולים;

(8)   שני נציגים של ההסתדרות הרפואית הישראלית;

(9)   נציג אחד של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;

(10)  נציג אחד של הסתדרות הרוקחים;

(11)  שני נציגים של ארגון האחים והאחיות;

(12)  נציג אחד של הארגונים הפארה- רפואיים;

(13)  נציג אחד של ארגון העובדים הסוציאליים;

(14)  נציג אחד של הדיקנים של בתי הספר לרפואה המוכרים בישראל;

(15)  נציג אחד של ארגון יציג של עובדים;

(16)  נציג אחד של ארגוני מעסיקים;

(17)  נציג אחד של מרכז השלטון המקומי;

(18)  נציג אחד של ארגון המועצות האזוריות;

(19)  חבר אחד שימנה שר הבריאות מקרב מנהלי בתי חולים שהבעלות בהם היא ברובה פרטית;

(20)  שני חברים שימנה שר הבריאות מקרב מועמדים שיציעו ארגוני החולים;

(21)  נציג אחד שימנה שר הבריאות מתוך רשימת המומלצים שתוגש בידי מועצת הפסיכולוגים והסתדרות הפסיכולוגים.

          (ב)  בהרכב החברים שימונו מקרב עובדי הממשלה יהיה ייצוג לשני המינים בלפחות רבע מכלל ההרכב, בהרכב הנציגים של גוף המיוצג בידי שלושה ומעלה יהיה ייצוג לשני מינים.

פקיעת כהונה כחבר מועצת הבריאות

50.  חבר מועצת הבריאות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתה של מועצת הבריאות באחת מאלה:

(1)  התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש מועצת הבריאות;

(2)  אם נתמנה בהיותו עובד המדינה - פרש או הושעה מן השירות;

(3)  אם נתמנה בהיותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים - סיים עבודתו או חדל להיות חבר או חדל למלא אותו תפקיד באותו גוף.

העברה מכהונה

51.  מי שמינה או שבחר חבר למועצת הבריאות רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת כהונתה של מועצת הבריאות באחת מאלה:

(1)  נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(2)  הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

תפקידי מועצת הבריאות

52.  תפקידי מועצת הבריאות יהיו אלה:

          (1)  לייעץ לשר הבריאות לענין חוק זה בנושאים הבאים:

(א)   שיעורי דמי ביטוח בריאות;

(ב)   שינויים בסל שירותי הבריאות בהתחשב בין היתר, בטכנולוגיות חדשות ועלויותיהן;

(ג)    קידום השוויונות באיכות שירותי הבריאות, זמינותם ונגישותם בהתאם להוראות החוק;

(ד)   אמות מידה להקצאת מקורות להרחבת שירותי הבריאות;

(ה)   תשלומים של מבוטחים בעד שירותי הבריאות;

(ו)    סוגיות ערכיות במישור הממלכתי בתחום הבריאות;

(ז)    סדרי עדיפות וקדימה בתחום הבריאות לניצול משאבים לפי צרכים שונים;

(ח)   מתן שירותי בריאות על בסיס אזורי או בין אזורי;

(ט)   כל נושא אחר שיקבע שר הבריאות, או ששליש מחברי מועצת הבריאות יבקשו לדון בו;

(2)  לקיים מעקב אחר ביצוע החוק ולערוך מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות באמצעות מכון שיקבע השר;

(3)  לפרסם מידע עדכני ושוטף לחברי קופות החולים בדבר זכויותיהם לפי החוק, השירותים העומדים לרשותם, היכן ניתן לקבלם ומי הם נותני השירותים מטעם כל קופת חולים;

(תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998

(4)  (נמחקה);

(5)  למלא את התפקיד שיועד לה בסעיף 37 לענין נקיטת אמצעים נגד קופת חולים;

          (6)  לאשר מינוי נציב קבילות לפי סעיף 43.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 63 (ה"ח 2650)

מחיקת פסקה 52(4)

הנוסח הקודם:

(4) לייעץ לשר הבריאות בקשר למינוי ועדת המומחים לפי סעיף 8(ו);

פרק י"ב - הוראות כלליות

ערעור קופת חולים על החלטת שר הבריאות

53.  (א)  הרואה עצמו נפגע מסירובו של שר הבריאות להכיר בו לפי סעיף 24 או הרואה עצמו נפגע מנקיטת אחד האמצעים המפורטים בסעיף 37(ה) רשאי לערער על החלטת שר הבריאות לפני בית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה על הסירוב או נקיטת האמצעי.

          (ב)  הוגש ערעור כאמור על ביטול הכרה בקופת חולים יעוכב ביצוע ההחלטה עד מתן פסק דין סופי בערעור, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.

פניה לערכאות

54.  (א)  קופת חולים לא תגביל ולא תשלול זכותו של חבר או של כל אדם אחר לפנות לערכאות.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

          (ב)  לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת חולים, נותן שירותים לפי חוק זה, או הועדה שהוקמה לפי סעיף 3א, או שבין המוסד לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          (ג)   שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר העבודה והרווחה6, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין סעיף קטן (ב).

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 54 (ה"ח 2321)

(ב) לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת חולים או נותן שירותים לפי חוק זה, או שבין המוסד לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות.

(ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין סעיף קטן (ב).

 

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 104 (ה"ח 2785)

(ב) לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת חולים או נותן שירותים לפי חוק זה קופת חולים, נותן שירותים לפי חוק זה, או הועדה שהוקמה לפי סעיף 3א, או שבין המוסד לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות.

שירותי בריאות לחייל

55.  (א)  חוק זה לא יחול על חייל בשירות סדיר כמשמעותו בפסקה (1) של הגדרת "חייל" בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 (להלן - החייל), במשך תקופת שירותו, למעט חייל בשירות חובה בתקופת שירות ללא תשלום.

          (ב)  חייל יהיה זכאי לשירותי בריאות מחיל הרפואה של צבא-  הגנה- לישראל או מי שפועל מטעמו.

          (ג)   מי שחדל לחלוטין או לשעה מלהיות חייל מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, מהמועד שבו חדל להיות חייל, ויחולו עליו כל החובות הקבועות בחוק.

          (ד)  שר הבריאות רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ושר העבודה והרווחה, לקבוע הסדרים לגבי בן- הזוג והילדים הקטינים של חייל, בדבר רישום בקופת חולים ומתן שירותי בריאות, וכן בדבר שיעור דמי ביטוח בריאות ודרכי גבייתם, ופטורים מתשלומים לשירותי הבריאות.

(תיקון מס' 21) תשס"ג-2002

          (ה)  שר הבריאות רשאי, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובהסכמת שר הבטחון ושר האוצר, לקבוע הסדרים לגבי חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו- 1955, בדבר רישום בקופת חולים, דרך מתן שירותי הבריאות וכן בדבר שיעור דמי ביטוח בריאות, דרכי גבייתם, פטורים מתשלומים והסדרי תשלום אחרים ובלבד ששיעור דמי ביטוח בריאות מהשכר המשולם לחייל, המשרת בשירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע, יהיה זהה לשיעור המשתלם בעד עובד לפי הוראות סעיף 14(ב)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 175 (ה"ח 4)

(ה) שר הבריאות רשאי, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובהסכמת שר הבטחון ושר האוצר, לקבוע הסדרים לגבי חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו- 1955, בדבר רישום בקופת חולים, דרך מתן שירותי הבריאות וכן בדבר שיעור דמי ביטוח בריאות, דרכי גבייתם, פטורים מתשלומים והסדרי תשלום אחרים ובלבד ששיעור דמי ביטוח בריאות מהשכר המשולם לחייל, המשרת בשירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע, יהיה זהה לשיעור המשתלם בעד עובד לפי הוראות סעיף 14(ב)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

הסדרים מיוחדים

56.  (א)  שר הבריאות רשאי לקבוע הסדרים מיוחדים -

(1)   בדבר רישום בקופת החולים ודרך מתן שירותי

הבריאות -

(א)   למבוטח המתגורר במעון, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות תשכ"ה- 1965, או במעון נעול כמשמעותו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

(ב)   למבוטח המאושפז בבית חולים לחולי נפש כמשמעותו בחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991;

(ג)    למבוטח שנתמנה לו אפוטרופוס או שנמצא במשמורתו של אדם אחר על פי כל דין;

(ד)   למי שנמצא בישראל ואינו מבוטח לפי חוק זה בהיקף ובתנאים שיקבע;

(ה)   לאסיר או לעציר;

(2)   לביצוע הסכמים שנעשו בין ישראל ובין מדינת חוץ בעניני ביטוח בריאות;

(3)   בדבר הכרה, על בסיס הדדי, בשירותי בריאות הניתנים מחוץ לישראל.

          (ב)  הסדרים לפי סעיף קטן (א) פסקה (1)(א), (ג) ו-(ד) ופסקאות (2) ו-(3) ייקבעו באישור שר העבודה והרווחה6; הסדרים לפי סעיף קטן (א)(1)(ד) ייקבעו גם באישור שר האוצר.

פטורים ושיעורים מיוחדים

57.  שר הבריאות ושר האוצר, באישור שר העבודה והרווחה6, רשאים לקבוע שיעור דמי ביטוח בריאות מיוחדים ופטורים וכן דרכי גביה -

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          (1)  (נמחקה);

          (2)  למנויים בסעיף 56(א)(1);

(תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1994

          (3)  (נמחקה).

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1496 מיום 28.12.1994 עמ' 54 (ה"ח 2321)

57. שר הבריאות ושר האוצר, באישור שר העבודה והרווחה, רשאים לקבוע שיעור דמי ביטוח בריאות מיוחדים ופטורים וכן דרכי גביה -

(1) למבוטח המתגורר או השוהה מחוץ לישראל;

(2) למנויים בסעיף 56(א)(1);

(3) למנויים בסעיף 186(1), (2), (3) ו-(5) לחוק הביטוח הלאומי.

הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל (תיקון מס' 9)  תשנ"ט-1999

58.  (א)  בסעיף זה -

          "שנת היעדרות" - תקופה של 12 חודשים רצופים שבמהלכם התגורר אדם 182 ימים מחוץ לישראל, ובלבד שבמנין הימים האמורים לא תובא בחשבון -

(תיקון מס' 15) תשס"א-2001

(1)   תקופה שקדמה ליום י"ד באדר תשס"א (1 במרס 2001);

(2)   תקופה שקדמה למועד שבו נעשה לראשונה לעולה לפי חוק השבות;

(3)   תקופה שקדמה למועד שבו ניתנו לו לראשונה אשרה או רשיון לישיבת קבע, לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב- 1952;

(4)   תקופה של 24 חודשים שחלה תכוף לאחר תום השירות הסדיר של חייל משוחרר, או מיום סיום שירות קבע של תקופה שאינה עולה על 24 חודשים; לענין זה -

"חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994;

"שירות קבע" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], תשמ"ה-1985;

(5)   תקופה שבה היה קטין, לרבות תקופה שחלה תכוף לאחריה, ובלבד שפקיד שומה קבע לגביו לענין סעיף 35 לפקודת מס הכנסה, כי דינו כדין עולה;

(6)   תקופה שבה תושב ישראל באזור, כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח הלאומי, התגורר באזור;

(7)   תקופה שלכל אורכה הוא היה תושב ואשר בעדה שילם למוסד את דמי ביטוח הבריאות החלים עליו לפי חוק זה; לענין זה ייחשב אדם כמי ששילם דמי ביטוח בריאות בעד תקופה כאמור, אם לא היה קיים לגביו חוב של דמי ביטוח בריאות בעד אותה תקופה או בעד כל חלק ממנה, שהפיגור בתשלומו עולה על 12 חודשים;

          "תקופת היעדרות" - שתי שנות היעדרות רצופות לפחות.

(תיקון מס' 15) תשס"א-2001 (תיקון מס' 31) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 41) תשס"ח-2008

          (ב)  מי שהיה תושב, במועד שקדם לתקופת היעדרות, לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, למשך תקופה של חודש כנגד כל שנת היעדרות שבתקופת ההיעדרות, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים (להלן - תקופת המתנה). לענין סעיף קטן זה, "חודש" - תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל של אדם במהלך שנה, שהיא אינה שנת היעדרות של אותו אדם, או תקופה קצרה יותר של ימי שהייה כאמור, שקבע המוסד