נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), תשנ"ה-1995

בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – דמי ביטוח ותשלומים – ניכוי

ביטוח – ביטוח בריאות ממלכתי – דמי ביטוח ותשלומים – ניכוי

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעות מחלות קשות ועלותן

סעיף 2

2

Go

העברת מידע

סעיף 3

2

Go

הסכום הכולל לחציון

סעיף 4

2

Go

ניכוי התשלום החודשי

סעיף 5

2

Go

העברת העלויות לקופות החולים

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7


 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), תשנ"ה-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו-60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובהסכמת שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "חציון" – תקופה רצופה של שישה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה;

          "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו לענין תקנות אלה.

קביעות מחלות קשות ועלותן תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ע-2010

2.    (א)  המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

                                                                                                       העלות בשקלים

                                      המחלה                                                      חדשים למבוטח

(1)     אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה)                   207,378

(2)     גושה                                                                      374,525

(3)     תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה                                   78,560

(4)     המופיליה                                                                129,597

תק' תשנ"ט-1998

(5)     AIDS או נשאות HIV של מבוטחים המטופלים באמצעות מעכבי פרוטיזה (PROTEASE)                                                                       77,328

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  סכומי העלות השנתית שבתקנת משנה (א) יתעדכנו, ב-1 ביולי של כל שנה, בשיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה שקדמה לה, לעומת שיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה הקודמת.

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 525

2. (א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

העלות בשקלים

המחלה חדשים למבוטח

(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 91,000 104,000

(2) גושה 167,000

(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 34,000

(4) המופיליה 70,000

(ב) פורסם היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, ישתנו סכומי העלות השנתית שבתקנת משנה (א) בשיעור ההעלאה שהותרה כאמור; המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) שהשתנה כאמור.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5886 מיום 12.3.1998 עמ' 507

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. (א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

העלות בשקלים

המחלה חדשים למבוטח

(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 148,000 לשנת 1995, 164,000 לשנת 1996 ו-178,000 לשנת 1997

(2) גושה 204,000 לשנת 1997

(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 42,000 לשנת 1997

(4) המופיליה 86,000 לשנת 1997

(ב) פורסם היתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, ישתנו סכומי העלות השנתית שבתקנת משנה (א) בשיעור ההעלאה שהותרה כאמור; המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) שהשתנה כאמור.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 187

הוספת פסקה 2(א)(5)

מיום 1.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6421 מיום 12.9.2005 עמ' 957

2. (א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

העלות בשקלים

המחלה חדשים למבוטח

(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 192,000 193,000

(2) גושה 220,000 339,000

(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 45,000 41,000

(4) המופיליה 93,000 111,000

(5) AIDS או נשאות HIV של מבוטחים המטופלים באמצעות מעכבי פרוטיזה (PROTEASE) 48,000 39,000

(ב) פורסם צו להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996, ישתנו סכומי העלות השנתית המפורטים בתקנת משנה (א) בשיעור ההעלאה שנקבעה כאמור.

(ב) סכומי העלות השנתית שבתקנת משנה (א) יתעדכנו, ב-1 ביולי של כל שנה, בשיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה שקדמה לה, לעומת שיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה הקודמת.

מיום 1.7.2006

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6554 מיום 23.1.2007 עמ' 474

(א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

העלות בשקלים

המחלה חדשים למבוטח

(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 193,000 195,934

(2) גושה 339,000 344,153

(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 41,000 41,623

(4) המופיליה 111,000 119,524

(5) AIDS או נשאות HIV של מבוטחים המטופלים באמצעות מעכבי פרוטיזה (PROTEASE) 39,000 39,593

מיום 1.7.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6920 מיום 18.8.2010 עמ' 1502

(א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:

העלות בשקלים

המחלה חדשים למבוטח

(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 195,934 207,378

(2) גושה 344,153 374,525

(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 41,623 78,560

(4) המופיליה 119,524 129,597

(5) AIDS או נשאות HIV של מבוטחים המטופלים באמצעות מעכבי פרוטיזה (PROTEASE) 39,593 77,328

העברת מידע

3.    ב-1 בדצמבר וב-1 ביוני של כל שנה תעביר כל קופת חולים מידע למנהל בדבר מספר חבריה הלוקים בכל אחת מן המחלות הקשות המנויות בתקנה 2.

הסכום הכולל לחציון

4.    ב-15 בדצמבר וב-15 ביוני של כל שנה יודיע המנהל למוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד), את הסכום הכולל של העלויות בעד השירותים הרפואיים לכלל המבוטחים הלוקים במחלות קשות בכל קופות החולים, לחציון שתחילתו לאחר מועד ההודעה (להלן – הסכום הכולל לחציון).

ניכוי התשלום החודשי

5.    ב-25 בכל חודש ינכה המוסד מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות את החלק השישי של הסכום הכולל לחציון (להלן – התשלום החודשי), ויעבירנו למשרד הבריאות.

העברת העלויות לקופות החולים

6.    ב-1 בכל חודש יעביר משרד הבריאות לכל קופת חולים את חלקה בתשלום החודשי, לפי מספר חבריה הלוקים במחלות קשות, בהתאם למידע שהעבירה למנהל לפי תקנה 3.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

כ"ו בטבת תשנ"ה (29 בדצמבר 1994)                                  אפרים סנה

                                                                                                             שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5649 מיום 1.1.1995 עמ' 492.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 525 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5886 מיום 12.3.1998 עמ' 507 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1997 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשנ"ט מס' 5942 מיום 17.12.1998 עמ' 187 – תק' תשנ"ט-1998; תחילתן ביום 1.1.1999 ור' תקנה 3 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשס"ה מס' 6421 מיום 12.9.2005 עמ' 957 – תק' תשס"ה-2005; ר' תקנות 2, 3 לענין תחולה והוראות מעבר.

ק"ת תשס"ז מס' 6554 מיום 23.1.2007 עמ' 474 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.7.2006.

ק"ת תש"ע מס' 6920 מיום 18.8.2010 עמ' 1502 – תק' תש"ע-2010; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות