להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

 

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

Go

11

סעיף 1

הגדרות

Go

11

סעיף 2

פריסת תשלומים חריגים

Go

14

סעיף 2א

מי שאינו תושב לענין החוק

Go

14

סעיף 3

אגודה שיתופית [2]

Go

14

סעיף 3א

קיבוץ מתחדש

Go

14

סעיף 3ב

שינוי סיווגו של קיבוץ

Go

14

סעיף 4

חבורת עובדים

Go

14

סעיף 5

מי שחדל להיות עובד עצמאי

Go

15

סעיף 6

סמכות לסווג מבוטחים

Go

15

סעיף 6א

מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד

Go

15

סעיף 6ב

מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים

Go

15

סעיף 7

המדינה כמעביד

Go

15

פרק ב': המוסד לביטוח לאומי

Go

15

סימן א': הוראות כלליות

Go

15

סעיף 8

יסודות

Go

15

סעיף 9

הטבות סוציאליות

Go

15

סעיף 10

ערעור [200א]

Go

15

סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה

Go

15

סעיף 11

הרכב המועצה וכהונתה

Go

15

סעיף 12

תפקידי המועצה

Go

15

סעיף 13

ועדות המועצה

Go

16

סעיף 14

יו"ר המועצה וסגנו

Go

16

סעיף 15

הועדה לביטוח אבטלה

Go

16

סעיף 16

הועדה לענין שירות מילואים

Go

16

סעיף 17

נוהל

Go

16

סעיף 17א

גמול והחזר הוצאות

Go

16

סעיף 18

המינהלה [206]

Go

16

סעיף 19

קיום סמכויות

Go

17

סימן ג': המנגנון

Go

17

סעיף 20

המנהל, המשנה והסגנים

Go

17

סעיף 21

מנהלים של ענפי ביטוח

Go

17

סעיף 22

עובדים אחרים

Go

17

סעיף 23

סניפים

Go

17

סימן ג'1: החשב

Go

17

סעיף 23א

החשב

Go

17

סימן ד': האקטואר

Go

17

סעיף 24

האקטואר

Go

17

סימן ה': כספים ומשק

Go

17

סעיף 25

הצעת תקציב

Go

17

סעיף 26

אישור התקציב

Go

17

סעיף 27

אחריות להנהלת חשבונות

Go

17

סעיף 28

חשבונות ענפי הביטוח

Go

17

סעיף 28א

הוראה מיוחדת

Go

18

סעיף 28ב

הוראת שעה

Go

18

סעיף 29

חשבון מיוחד לתשלום הענקת אבטלה

Go

18

סעיף 30

שיפוי הוצאות שירות התעסוקה

Go

18

סעיף 31

מאזן ודו"ח כספי

Go

18

סעיף 32

הקצבות אוצר המדינה למוסד [217]

Go

18

סעיף 34

השקעות

Go

19

סעיף 35

הלוואות

Go

19

סעיף 36

הענקות [220]

Go

19

סעיף 37

נכסים

Go

19

סעיף 38

פטור ממסים

Go

19

פרק ג': ביטוח אימהות

Go

20

סימן א': הוראות כלליות

Go

20

סעיף 39

הגדרות [91]

Go

20

סעיף 40

מבוטחת [92]

Go

20

סעיף 41

גמלה למי שאינה מבוטחת

Go

20

סימן ב': מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה

Go

20

סעיף 42

הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה [94]

Go

20

סעיף 43

מענק אשפוז

Go

20

סעיף 44

מענק לידה [94ב]

Go

20

סעיף 45

קצבת לידה

Go

21

סעיף 46

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

21

סעיף 47

הסעת יולדת

Go

21

סימן ג': דמי לידה

Go

21

סעיף 48

הגדרות

Go

21

סעיף 49

הזכות לדמי לידה  [97]

Go

21

סעיף 50

תנאי הזכאות

Go

22

סעיף 51

דמי לידה נוספים  [98א]

Go

22

סעיף 52

תקופת דמי לידה

Go

23

סעיף 53

שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם

Go

23

סעיף 54

חישוב שכר עבודה רגיל [101]

Go

23

סעיף 55

תקנות

Go

23

סעיף 56

שלילת הזכות

Go

24

סימן ד': גמלאות להורה מאמץ, להורה במשפחת אומנה ולהורה מיועד

Go

24

סעיף 57

גמלאות להורה מאמץ

Go

24

סעיף 57א

גימלאות להורה מיועד

Go

24

סעיף 57ב

גמלאות להורה במשפחת אומנה

Go

25

סימן ה': גמלה לשמירת הריון

Go

25

סעיף 58

הגדרות

Go

25

סעיף 59

גמלה לשמירת הריון

Go

25

סעיף 60

שיעור הגמלה [103ה]

Go

25

סעיף 61

תשלומי כפל [103ו]

Go

25

סימן ו': תשלומים מיוחדים

Go

25

סעיף 62

תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת שנפטרה [103ב]

Go

25

סעיף 62א

תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת נכה

Go

25

סעיף 63

בדיקת מי שפיר

Go

25

סימן ז': מימון אשפוז יולדת

Go

26

פרק ד': ביטוח ילדים

Go

26

סימן א': פרשנות

Go

26

סעיף 65

פרשנות

Go

26

סימן ב': קצבת ילדים

Go

26

סעיף 66

זכות לקצבת ילדים [105]

Go

26

סעיף 67

מנין ילדים

Go

26

סעיף 68

סכום הקצבה הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

26

סעיף 69

מקבל הקצבה

Go

27

סעיף 69א

מנין ילדים ממספר נשים

Go

27

סעיף 70

הורה הנעדר מן הארץ

Go

27

סעיף 71

הורה שמת או חדל להיות מבוטח

Go

27

סעיף 72

תקופת הקצבה

Go

27

סעיף 73

פטור הקצבה ממסים

Go

27

סימן ג': מענק לימודים

Go

27

סעיף 74

מענק לימודים [115]

Go

27

סימן ד': מימון

Go

28

סעיף 74א

מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון

Go

28

סימן ה': חיסכון ארוך טווח לילד

Go

28

סעיף 74ב

זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח

Go

28

סעיף 74ג

גיל פדיון סכום החיסכון הצבור הכולל

Go

29

סעיף 74ד

משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל בשל מצב רפואי

Go

29

סעיף 74ה

תקנות סימן ה'

Go

29

סעיף 74ו

דיווח לכנסת הוראת שעה

Go

29

פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה

Go

29

סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח

Go

29

סעיף 75

מבוטחים

Go

29

סעיף 76

עובד בחוץ לארץ

Go

30

סעיף 77

חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה

Go

30

סעיף 78

הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים

Go

30

סימן ב': פגיעות בעבודה

Go

30

סעיף 79

הגדרות

Go

30

סעיף 80

חזקת תאונת עבודה

Go

30

סעיף 81

הפסקה וסטיה

Go

30

סעיף 82

רשלנות

Go

30

סעיף 83

חזקת סיבתיות

Go

31

סעיף 84

בקע מפשעתי

Go

31

סעיף 84א

ליקוי שמיעה

Go

31

סעיף 85

מחלות מקצוע

Go

31

סימן ג': גמלאות בעין

Go

31

סעיף 86

זכות לגמלאות בעין

Go

31

סעיף 87

ריפוי

Go

31

סעיף 88

החלמה ושיקום

Go

31

סעיף 89

דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי

Go

31

סעיף 90

דרכים למתן שיקום מקצועי

Go

32

סעיף 91

יחסי המוסד עם נותן הגמלאות

Go

32

סימן ד': דמי פגיעה

Go

32

סעיף 92

הזכות ותחומיה

Go

32

סעיף 93

שלושה ימים ראשונים [49]

Go

32

סעיף 94

תקופת הזכאות הראשונה

Go

32

סעיף 95

המקבל תמורת דמי פגיעה

Go

32

סעיף 96

אסיר ועציר

Go

32

סעיף 97

שיעור דמי פגיעה

Go

32

סעיף 98

חישוב שכר עבודה רגיל

Go

33

סעיף 99

מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי

Go

33

סעיף 100

תקנות

Go

33

סעיף 102

דמי פגיעה מופחתים [58]

Go

33

סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה

Go

33

סעיף 103

הגדרות

Go

33

סעיף 104

זכות לקצבה או למענק [60, 62, 66

Go

33

סעיף 105

חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100% [67]

Go

34

סעיף 106

קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ 100%

Go

34

סעיף 107

מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ 20%  [66]

Go

34

סעיף 108

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

34

סעיף 109

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

34

סעיף 110

הצמדה למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

34

סעיף 111

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

34

סעיף 112

גמלאות מיוחדות

Go

34

סעיף 113

מענק במקום קצבה

Go

34

סעיף 114

עליה בנכות המזכה לקצבה

Go

34

סעיף 115

הגדלת קצבה לבני 18 ו 21

Go

34

סעיף 116

ניכוי הוצאות כלכלה

Go

34

סעיף 117

הגדלת קצבת הנכות

Go

34

סימן ו': קביעת דרגת נכות

Go

35

סעיף 118

קביעת דרגת נכות

Go

35

סעיף 119

דרגת נכות שאינה יציבה

Go

35

סעיף 120

סייג לקביעת דרגת נכות

Go

35

סעיף 121

התחשבות בנכות קודמת

Go

35

סעיף 122

ערר

Go

35

סעיף 123

ערעור

Go

35

סעיף 124

קביעת דרגה תנאי לתובענה

Go

35

סעיף 125

קביעת הוצאות מחיה ולינה

Go

35

סימן ז': סמל ותעודה לנכי עבודה

Go

35

סעיף 126

סמל ותעודה לנכי עבודה

Go

35

סעיף 127

הצורה ודרכי השימוש

Go

35

סעיף 128

עונשין

Go

36

סעיף 129

פטור

Go

36

סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה

Go

36

סעיף 130

פרשנות

Go

36

סעיף 131

זכות לקצבה או מענק

Go

36

סעיף 132

שיעורי קצבת תלויים

Go

36

סעיף 133

מענק לאלמנה

Go

37

סעיף 134

קצבה למפרע לבן זוג תלוי

Go

37

סעיף 135

אלמנה שחזרה ונישאה

Go

37

סעיף 136

קצבה כשיש גם תלויים אחרים

Go

37

סעיף 137

תלויים חלקיים

Go

37

סעיף 138

תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם

Go

37

סעיף 139

גבול קצבאות

Go

37

סעיף 140

הגדלת קצבת התלויים

Go

37

סעיף 141

הצמדת קצבת תלויים למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

37

סעיף 142

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

37

סעיף 143

מענק ליתום שהגיע למצוות

Go

37

סעיף 144

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום

Go

37

סימן ט': שונות

Go

38

סעיף 145

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

Go

38

סעיף 146

ביקורת

Go

38

סעיף 147

פקודת הפיצויים לעובדים

Go

38

סעיף 148

ארגון יציג ודמי חברות [89א]

Go

38

סעיף 149

מימון פעולות בטיחות בעבודה [89ב]

Go

38

פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות

Go

39

סעיף 150

הגדרות

Go

39

סעיף 151

הזכות ותחומיה

Go

39

סעיף 152

דמי תאונה

Go

39

סעיף 153

סייג

Go

39

סעיף 154

שיעור דמי תאונה

Go

39

סעיף 155

כפל גמלאות

Go

39

סעיף 156

פרקי זמן שאין משלמים בעדם [90ח]

Go

40

סעיף 157

מועד להגשת התביעה

Go

40

פרק ז': ביטוח אבטלה

Go

40

סימן א': מבוטחים

Go

40

סעיף 158

הגדרות

Go

40

סעיף 159

תקנות

Go

40

סימן ב': תנאי הזכאות

Go

40

סעיף 160

זכאי לדמי אבטלה  [127ג]

Go

40

סעיף 161

תקופת אכשרה [127ד]

Go

41

סעיף 162

תקופות נוספות  [127ה]

Go

41

סעיף 163

מובטל

Go

41

סעיף 165

עבודה מתאימה [127ז]

Go

42

סעיף 166

סייגים לזכאות  [127ח]

Go

42

סימן ג': דמי אבטלה

Go

43

סעיף 167

חישוב דמי אבטלה [127י]

Go

43

סעיף 168

חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש

Go

43

סעיף 170

השכר היומי הממוצע [127יג] הוראות שעה

Go

43

סעיף 171

תקופה מרבית לדמי אבטלה [127יד]

Go

43

סעיף 171א

הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים

Go

44

סעיף 172

תחילת תשלום דמי אבטלה

Go

44

סעיף 173

דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית [127טז]

Go

44

סעיף 174

מענק למי שעבד בעבודה מועדפת  [127טז1]

Go

44

סעיף 174א

מענק לחבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש

Go

45

סעיף 175

דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה  [127טז2]

Go

45

סעיף 176

דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד [127טז3]

Go

45

סעיף 176א

מענק למובטל שעובד בשכר נמוך

Go

46

סימן ד': שונות

Go

46

סעיף 177

ניכוי מס הכנסה

Go

46

סעיף 178

הענקת אבטלה

Go

46

סעיף 179

תנאי להענקה

Go

46

פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

Go

46

סעיף 180

הגדרות

Go

46

סעיף 181

מבוטחים

Go

46

סעיף 182

הזכות לגמלה

Go

47

סעיף 183

שיעור הגמלה לעובד [127נו]

Go

47

סעיף 184

שיעור הגמלה לקופת גמל [127נז]

Go

47

סעיף 185

גמלה לחבר קיבוץ שיתופי [127נז1]

Go

47

סעיף 185א

גמלה לחבר קיבוץ מתחדש

Go

47

סעיף 186

פרסום הסכומים המרביים

Go

47

סעיף 187

זקיפת חובות

Go

47

סעיף 188

הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה

Go

48

סעיף 189

הגשת תביעה לגמלה [127סא]

Go

48

סעיף 190

תשלום הגמלה [127סב]

Go

48

סעיף 191

עובד שנפטר

Go

48

סעיף 192

תביעות המוסד כלפי המפרק

Go

48

סעיף 193

שיפוט [127סו]

Go

48

סעיף 194

תקנות [127סד]

Go

48

פרק ט': ביטוח נכות

Go

49

סימן א': הגדרות

Go

49

סעיף 195

הגדרות

Go

49

סימן ב': תנאי הזכאות

Go

49

סעיף 196

הזכאות לגמלת נכות [127כב

Go

49

סעיף 197

הוראות מיוחדות לענין עולים [127כב1

Go

50

סעיף 198

הוראות מיוחדות לענין עקרת בית

Go

50

סימן ג': גמלאות

Go

50

סעיף 199

סוגי גמלאות נכות

Go

50

סעיף 200

קצבה מלאה ושיעורה [127לו, 127לז]

Go

50

סעיף 201

קצבה חלקית [127לח]

Go

50

סעיף 202

ניכוי הכנסות מקצבה

Go

51

סעיף 203

שיקום מקצועי   תנאים

Go

51

סעיף 204

שיקום מקצועי   כללים

Go

51

סעיף 205

שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל פרישה [127מב]

Go

51

סעיף 206

שירותים מיוחדים

Go

51

סימן ד': קביעת נכות ואי-כושר

Go

52

סעיף 207

תחילת הבירור [127כב

Go

52

סעיף 208

אחוזי נכות רפואית  [127כז]

Go

52

סעיף 209

דרגת אי כושר להשתכר

Go

52

סעיף 210

דרגה זמנית של  אי כושר להשתכר

Go

52

סעיף 211

ערר על החלטת רופא מוסמך או פקיד תביעות

Go

52

סעיף 212

מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן

Go

52

סעיף 213

ערעור

Go

53

סעיף 214

בדיקה מחדש של דרגת אי כושר להשתכר [127לה]

Go

53

סימן ה': שונות

Go

53

סעיף 215

הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה [127מז

Go

53

סעיף 217

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

Go

53

סעיף 218

הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות

Go

53

סעיף 219

חובת אדם למסור מידע

Go

53

סעיף 220

מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים  [127נב1]

Go

53

סעיף 220א

שמירת הזכאות להטבות לפי כל דין

Go

53

סעיף 220ב

הגדלת שיעור הקצבאות

Go

54

סימן ו': ילד נכה

Go

54

סעיף 221

הגדרת ילד נכה

Go

54

סעיף 222

גמלאות בשל ילד נכה

Go

54

סעיף 222א

מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה

Go

54

סעיף 222ב

גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים

Go

54

סעיף 222ב1

הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר

Go

54

סימן ז':

Go

54

פרק י': ביטוח סיעוד

Go

54

סימן א': הגדרות

Go

54

סעיף 223

הגדרות

Go

54

סימן ב': גמלאות

Go

55

סעיף 223א

הגדרות

Go

55

סעיף 224

גמלת סיעוד [127פד]

Go

55

סעיף 224א

ביצוע בדיקת תלות במסגרת תכנית ניסיונית   הוראת שעה

Go

56

סעיף 225

תשלום גמלת סיעוד [127פה]

Go

56

סעיף 225א

תשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי

Go

57

סעיף 225ב

קבלת שירותי סיעוד על ידי מי שמקבל גמלה בכסף

Go

57

סעיף 225ג

ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד

Go

58

סעיף 225ד

הוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף

Go

58

סעיף 225ה

מתאם טיפול

Go

58

סעיף 226

תקופת אכשרה

Go

59

סעיף 227

סייג לזכאות [127פז]

Go

59

סעיף 228

מניעת כפל תשלומים [127פח]

Go

59

סעיף 229

תחילת הזכאות [127פט]

Go

59

סעיף 230

בדיקה [127צ]

Go

59

סעיף 230א

הגבלת תקופת הזכאות

Go

59

סעיף 233

השגה על קביעת שירותי סיעוד

Go

59

סעיף 234

הרחבת סוגי זכאים וגמלאות

Go

59

סימן ג': ועדה ארצית

Go

59

סעיף 235

ועדה ארצית לעניני סיעוד

Go