נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

Go

31

סעיף 1

הגדרות

Go

31

סעיף 2

פריסת תשלומים חריגים

Go

35

סעיף 2א

מי שאינו תושב לענין החוק

Go

36

סעיף 3

אגודה שיתופית [2]

Go

36

סעיף 3א

קיבוץ מתחדש

Go

37

סעיף 3ב

שינוי סיווגו של קיבוץ

Go

37

סעיף 4

חבורת עובדים

Go

37

סעיף 5

מי שחדל להיות עובד עצמאי

Go

37

סעיף 6

סמכות לסווג מבוטחים

Go

37

סעיף 6א

מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד

Go

37

סעיף 6ב

מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים

Go

37

סעיף 7

המדינה כמעביד

Go

37

 

פרק ב': המוסד לביטוח לאומי

Go

37

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

37

סעיף 8

יסודות

Go

37

סעיף 9

הטבות סוציאליות

Go

38

סעיף 10

ערעור [200א]

Go

38

 

סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה

Go

38

סעיף 11

הרכב המועצה וכהונתה

Go

38

סעיף 12

תפקידי המועצה

Go

38

סעיף 13

ועדות המועצה

Go

38

סעיף 14

יו"ר המועצה וסגנו

Go

38

סעיף 15

הועדה לביטוח אבטלה

Go

38

סעיף 16

הועדה לענין שירות מילואים

Go

39

סעיף 17

נוהל

Go

39

סעיף 17א

גמול והחזר הוצאות

Go

39

סעיף 18

המינהלה [206]

Go

40

סעיף 19

קיום סמכויות

Go

40

 

סימן ג': המנגנון

Go

40

סעיף 20

המנהל, המשנה והסגנים

Go

40

סעיף 21

מנהלים של ענפי ביטוח

Go

40

סעיף 22

עובדים אחרים

Go

40

סעיף 23

סניפים

Go

40

 

סימן ג'1: החשב

Go

40

סעיף 23א

החשב

Go

40

 

סימן ד': האקטואר

Go

40

סעיף 24

האקטואר

Go

40

 

סימן ה': כספים ומשק

Go

41

סעיף 25

הצעת תקציב

Go

41

סעיף 26

אישור התקציב

Go

41

סעיף 27

אחריות להנהלת חשבונות

Go

41

סעיף 28

חשבונות ענפי הביטוח

Go

41

סעיף 28א

הוראה מיוחדת

Go

41

סעיף 28ב

הוראת שעה

Go

41

סעיף 29

חשבון מיוחד לתשלום הענקת אבטלה

Go

41

סעיף 30

שיפוי הוצאות שירות התעסוקה

Go

41

סעיף 31

מאזן ודו"ח כספי

Go

41

סעיף 32

הקצבות אוצר המדינה למוסד [217]

Go

42

סעיף 34

השקעות

Go

43

סעיף 35

הלוואות

Go

43

סעיף 36

הענקות [220]

Go

43

סעיף 37

נכסים

Go

44

סעיף 38

פטור ממסים

Go

44

 

פרק ג': ביטוח אימהות

Go

44

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

44

סעיף 39

הגדרות [91]

Go

44

סעיף 40

מבוטחת [92]

Go

44

סעיף 41

גמלה למי שאינה מבוטחת

Go

44

 

סימן ב': מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה

Go

44

סעיף 42

הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה [94]

Go

44

סעיף 43

מענק אשפוז

Go

45

סעיף 44

מענק לידה [94ב]

Go

45

סעיף 45

קצבת לידה

Go

45

סעיף 46

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

45

סעיף 47

הסעת יולדת

Go

45

 

סימן ג': דמי לידה

Go

46

סעיף 48

הגדרות

Go

46

סעיף 49

הזכות לדמי לידה  [97]

Go

46

סעיף 49א

זכאות לדמי לידה למי שטרם הלידה הייתה זכאית לדמי אבטלה   הוראת שעה   נגיף הקורונה החדש

Go

47

סעיף 50

תנאי הזכאות

Go

48

סעיף 51

דמי לידה נוספים  [98א]

Go

48

סעיף 52

תקופת דמי לידה

Go

49

סעיף 53

שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם

Go

49

סעיף 54

חישוב שכר עבודה רגיל [101]

Go

49

סעיף 55

תקנות

Go

50

סעיף 56

שלילת הזכות

Go

50

 

סימן ד': גמלאות להורה מאמץ, להורה במשפחת אומנה ולהורה מיועד

Go

50

סעיף 57

גמלאות להורה מאמץ

Go

50

סעיף 57א

גימלאות להורה מיועד

Go

51

סעיף 57ב

גמלאות להורה במשפחת אומנה

Go

51

 

סימן ד'1: תשלום ליולדת חלף דמי אבטלה

Go

51

סעיף 57א

זכאות ליולדת חלף דמי אבטלה הוראת שעה   נגיף הקורונה החדש

Go

51

 

סימן ה': גמלה לשמירת הריון

Go

52

סעיף 58

הגדרות

Go

52

סעיף 59

גמלה לשמירת הריון

Go

52

סעיף 60

שיעור הגמלה [103ה]

Go

52

סעיף 61

תשלומי כפל [103ו]

Go

52

 

סימן ו': תשלומים מיוחדים

Go

52

סעיף 62

תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת שנפטרה [103ב]

Go

52

סעיף 62א

תשלום מיוחד בעד יילוד של מבוטחת נכה

Go

52

סעיף 63

בדיקת מי שפיר

Go

53

 

סימן ז': מימון אשפוז יולדת

Go

53

 

פרק ד': ביטוח ילדים

Go

53

 

סימן א': פרשנות

Go

53

סעיף 65

פרשנות

Go

53

 

סימן ב': קצבת ילדים

Go

53

סעיף 66

זכות לקצבת ילדים [105]

Go

53

סעיף 67

מנין ילדים

Go

53

סעיף 68

סכום הקצבה הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

53

סעיף 69

מקבל הקצבה

Go

54

סעיף 69א

מנין ילדים ממספר נשים

Go

54

סעיף 70

הורה הנעדר מן הארץ

Go

54

סעיף 71

הורה שמת או חדל להיות מבוטח

Go

54

סעיף 72

תקופת הקצבה

Go

55

סעיף 73

פטור הקצבה ממסים

Go

55

 

סימן ג': מענק לימודים

Go

55

סעיף 74

מענק לימודים [115]

Go

55

 

סימן ד': מימון

Go

55

סעיף 74א

מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון

Go

56

 

סימן ה': חיסכון ארוך טווח לילד

Go

56

סעיף 74ב

זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח

Go

56

סעיף 74ג

גיל פדיון סכום החיסכון הצבור הכולל

Go

57

סעיף 74ד

משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל בשל מצב רפואי

Go

57

סעיף 74ה

תקנות   סימן ה'

Go

57

סעיף 74ו

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

58

 

פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה

Go

58

 

סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח

Go

58

סעיף 75

מבוטחים

Go

58

סעיף 76

עובד בחוץ לארץ

Go

58

סעיף 77

חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה

Go

58

סעיף 78

הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים

Go

58

 

סימן ב': פגיעות בעבודה

Go

59

סעיף 79

הגדרות

Go

59

סעיף 80

חזקת תאונת עבודה

Go

59

סעיף 81

הפסקה וסטיה

Go

59

סעיף 82

רשלנות

Go

60

סעיף 83

חזקת סיבתיות

Go

60

סעיף 84

בקע מפשעתי

Go

60

סעיף 84א

ליקוי שמיעה

Go

60

סעיף 85

מחלות מקצוע

Go

60

 

סימן ג': גמלאות בעין

Go

61

סעיף 86

זכות לגמלאות בעין

Go

61

סעיף 87

ריפוי

Go

61

סעיף 88

החלמה ושיקום

Go

61

סעיף 89

דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי

Go

61

סעיף 90

דרכים למתן שיקום מקצועי

Go

61

סעיף 91

יחסי המוסד עם נותן הגמלאות

Go

62

 

סימן ד': דמי פגיעה

Go

62

סעיף 92

הזכות ותחומיה

Go

62

סעיף 93

שלושה ימים ראשונים [49]

Go

62

סעיף 94

תקופת הזכאות הראשונה

Go

62

סעיף 95

המקבל תמורת דמי פגיעה

Go

63

סעיף 96

אסיר ועציר

Go

63

סעיף 97

שיעור דמי פגיעה

Go

63

סעיף 98

חישוב שכר עבודה רגיל

Go

63

סעיף 99

מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי

Go

63

סעיף 100

תקנות

Go

63

סעיף 102

דמי פגיעה מופחתים [58]

Go

63

 

סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה

Go

64

סעיף 103

הגדרות

Go

64

סעיף 104

זכות לקצבה או למענק [60, 62, 66

Go

64

סעיף 105

חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100% [67]

Go

64

סעיף 106

קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ 100%

Go

64

סעיף 107

מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ 20%  [66]

Go

64

סעיף 108

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

64

סעיף 109

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

65

סעיף 110

הצמדה למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

65

סעיף 111

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

65

סעיף 112

גמלאות מיוחדות

Go

65

סעיף 113

מענק במקום קצבה

Go

65

סעיף 114

עליה בנכות המזכה לקצבה

Go

65

סעיף 115

הגדלת קצבה לבני 18 ו 21

Go

65

סעיף 116

ניכוי הוצאות כלכלה

Go

65

סעיף 117

הגדלת קצבת הנכות

Go

65

 

סימן ו': קביעת דרגת נכות

Go

65

סעיף 118

קביעת דרגת נכות

Go

65

סעיף 119

דרגת נכות שאינה יציבה

Go

66

סעיף 120

סייג לקביעת דרגת נכות

Go

66

סעיף 121

התחשבות בנכות קודמת

Go

66

סעיף 122

ערר

Go

66

סעיף 123

ערעור

Go

66

סעיף 124

קביעת דרגה   תנאי לתובענה

Go

67

סעיף 125

קביעת הוצאות מחיה ולינה

Go

67

 

סימן ז': סמל ותעודה לנכי עבודה

Go

67

סעיף 126

סמל ותעודה לנכי עבודה

Go

67

סעיף 127

הצורה ודרכי השימוש

Go

67

סעיף 128

עונשין

Go

67

סעיף 129

פטור

Go

67

 

סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה

Go

67

סעיף 130

פרשנות

Go

67

סעיף 131

זכות לקצבה או מענק

Go

67

סעיף 132

שיעורי קצבת תלויים

Go

68

סעיף 133

מענק לאלמנה

Go

68

סעיף 134

קצבה למפרע לבן זוג תלוי

Go

68

סעיף 135

אלמנה שחזרה ונישאה

Go

68

סעיף 136

קצבה כשיש גם תלויים אחרים

Go

69

סעיף 137

תלויים חלקיים

Go

69

סעיף 138

תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם

Go

69

סעיף 139

גבול קצבאות

Go

69

סעיף 140

הגדלת קצבת התלויים

Go

69

סעיף 141

הצמדת קצבת תלויים למדד הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

69

סעיף 142

הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

69

סעיף 143

מענק ליתום שהגיע למצוות

Go

69

סעיף 144

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום

Go

69

 

סימן ט': שונות

Go

70

סעיף 145

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

Go

70

סעיף 146

ביקורת

Go

70

סעיף 147

פקודת הפיצויים לעובדים

Go

70

סעיף 148

ארגון יציג ודמי חברות [89א]

Go

70

סעיף 149

מימון פעולות בטיחות בעבודה [89ב]

Go

70

סעיף 149א

חיוב מעסיק בתשלום לפי רמת הסיכון להתרחשות פגיעה בעבודה   הוראת שעה

Go

71

 

פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות

Go

72

סעיף 150

הגדרות

Go

72

סעיף 151

הזכות ותחומיה

Go

72

סעיף 152

דמי תאונה

Go

73

סעיף 153

סייג

Go

73

סעיף 154

שיעור דמי תאונה

Go

73

סעיף 155

כפל גמלאות

Go

73

סעיף 156

פרקי זמן שאין משלמים בעדם [90ח]

Go

73

סעיף 157

מועד להגשת התביעה

Go

73

 

פרק ז': ביטוח אבטלה

Go

73

 

סימן א': מבוטחים

Go

73

סעיף 158

הגדרות

Go

73

סעיף 159

תקנות

Go

74

 

סימן ב': תנאי הזכאות

Go

74

סעיף 160

זכאי לדמי אבטלה  [127ג]

Go

74

סעיף 161

תקופת אכשרה [127ד]

Go

75

סעיף 162

תקופות נוספות  [127ה]

Go

75

סעיף 163

מובטל

Go

76

סעיף 165

עבודה מתאימה  [127ז]

Go

76

סעיף 166

סייגים לזכאות  [127ח]

Go

77

 

סימן ג': דמי אבטלה

Go

77

סעיף 167

חישוב דמי אבטלה [127י]

Go

77

סעיף 168

חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש

Go

78

סעיף 170

השכר היומי הממוצע [127יג] הוראות שעה

Go

78

סעיף 171

תקופה מרבית לדמי אבטלה [127יד]

Go

78

סעיף 171א

הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים

Go

79

סעיף 172

תחילת תשלום דמי אבטלה

Go

80

סעיף 173

דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית [127טז]

Go

80

סעיף 174

מענק למי שעבד בעבודה מועדפת [127טז1]

Go

80

סעיף 174א

מענק לחבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש

Go

81

סעיף 175

דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה [127טז2]

Go

81

סעיף 176

דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד [127טז3]

Go

82

סעיף 176א

מענק למובטל שעובד בשכר נמוך

Go

82

 

סימן ד': שונות

Go

82

סעיף 177

ניכוי מס הכנסה

Go

82

סעיף 177א

תשלום דמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום

Go

82

סעיף 177ב

אי התחשבות בימי האבטלה לפי סימנים ה' ו ו' במניין תקופות ימי האבטלה לפי סעיפים מסוימים

Go

82

סעיף 177ג

הוראות מיוחדות לעניין מבוטחת שחל לגביה סעיף 171

Go

83

סעיף 178

הענקת אבטלה

Go

83

סעיף 179

תנאי להענקה

Go

83

 

סימן ה':

Go

83

 

סימן ו': (פקע)

Go

83

 

פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון

Go

85

סעיף 180

הגדרות

Go

85

סעיף 181

מבוטחים

Go

86

סעיף 182

הזכות לגמלה

Go

86

סעיף 183

שיעור הגמלה לעובד [127נו]

Go

86

סעיף 184

שיעור הגמלה לקופת גמל [127נז]

Go

87

סעיף 185

גמלה לחבר קיבוץ שיתופי [127נז1]

Go

87

סעיף 185א

גמלה לחבר קיבוץ מתחדש

Go

87

סעיף 186

פרסום הסכומים המרביים

Go

87

סעיף 187

זקיפת חובות

Go

87

סעיף 188

הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה

Go

88

סעיף 189

הגשת תביעה לגמלה [127סא]

Go

88

סעיף 190

תשלום הגמלה [127סב]

Go

88

סעיף 191

עובד שנפטר

Go

88

סעיף 192

תביעות המוסד כלפי המפרק

Go

88

סעיף 193

שיפוט [127סו]

Go

88

סעיף 194

תקנות [127סד]

Go

88

 

פרק ט': ביטוח נכות

Go

89

 

סימן א': הגדרות

Go

89

סעיף 195

הגדרות

Go

89

 

סימן ב': תנאי הזכאות

Go

89

סעיף 196

הזכאות לגמלת נכות [127כב

Go

89

סעיף 197

הוראות מיוחדות לענין עולים [127כב1

Go

90

סעיף 198

הוראות מיוחדות לענין עקרת בית

Go

90

 

סימן ג': גמלאות

Go

90

סעיף 199

סוגי גמלאות נכות

Go

90

סעיף 200

קצבה מלאה ושיעורה [127לו, 127לז]

Go

90

סעיף 201

קצבה חלקית  [127לח]

Go

91

סעיף 202

ניכוי הכנסות מקצבה

Go

91

סעיף 203

שיקום מקצועי   תנאים

Go

92

סעיף 204

שיקום מקצועי   כללים

Go

92

סעיף 205

שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל פרישה [127מב]

Go

92

סעיף 206

שירותים מיוחדים

Go

92

סעיף 206א

גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה

Go

92

 

סימן ד': קביעת נכות ואי-כושר

Go

93

סעיף 207

תחילת הבירור [127כב

Go

93

סעיף 208

אחוזי נכות רפואית  [127כז]

Go

93

סעיף 209

דרגת אי כושר להשתכר

Go

93

סעיף 210

דרגה זמנית של  אי כושר להשתכר

Go

94

סעיף 211

ערר על החלטת רופא מוסמך או פקיד תביעות

Go

94

סעיף 212

מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן

Go

94

סעיף 213

ערעור

Go

94

סעיף 214

בדיקה מחדש של דרגת אי כושר להשתכר [127לה]

Go

94

 

סימן ה': שונות

Go

94

סעיף 215

הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה [127מז

Go

94

סעיף 217

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

Go

94

סעיף 218

הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות

Go

94

סעיף 219

חובת אדם למסור מידע

Go

94

סעיף 220

מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים  [127נב1]

Go

95

סעיף 220א

שמירת הזכאות להטבות לפי כל דין

Go

95

סעיף 220ב

הגדלת שיעור הקצבאות

Go

95

 

סימן ו': ילד נכה

Go

95

סעיף 221

הגדרת ילד נכה

Go

95

סעיף 222

גמלאות בשל ילד נכה

Go

96

סעיף 222א

מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה

Go

96

סעיף 222ב

גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים

Go

96

סעיף 222ב1

הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר

Go

96

 

סימן ז':

Go

96

 

סימן ח':

Go

96

 

פרק י': ביטוח סיעוד

Go

97

 

סימן א': הגדרות

Go

97

סעיף 223

הגדרות

Go

97

 

סימן ב': גמלאות

Go

98

סעיף 223א

הגדרות

Go

98

סעיף 224

גמלת סיעוד [127פד]

Go

98

סעיף 224א

ביצוע בדיקת תלות במסגרת תכנית ניסיונית   הוראת שעה

Go

100

סעיף 225

תשלום גמלת סיעוד [127פה]

Go

100

סעיף 225א

תשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי

Go

101

סעיף 225ב

קבלת שירותי סיעוד על ידי מי שמקבל גמלה בכסף

Go

102

סעיף 225ג

ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד

Go

102

סעיף 225ד

הוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף

Go

103

סעיף 225ה

מתאם טיפול

Go

103

סעיף 226

תקופת אכשרה

Go

103

סעיף 227

סייג לזכאות [127פז]

Go

103

סעיף 228

מניעת כפל תשלומים [127פח]

Go

103

סעיף 229

תחילת הזכאות [127פט]

Go

104

סעיף 230

בדיקה [127צ]

Go

104

סעיף 230א

הגבלת תקופת הזכאות

Go

104

סעיף 233

השגה על קביעת שירותי סיעוד

Go

104

סעיף 234

הרחבת סוגי זכאים וגמלאות

Go

104

 

סימן ג': ועדה ארצית

Go

104

סעיף 235

ועדה ארצית לעניני סיעוד

Go

104

סעיף 236

תפקידי הועדה הארצית

Go

105

 

סימן ד': מימון

Go

105

סעיף 237

פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים  [127צז]

Go

105

 

פרק י"א: ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים

Go

106

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

106

סעיף 238

הגדרות

Go

106

סעיף 239

תחילת תקופת התשלום

Go

107

 

סימן ב': מבוטחים

Go

107

סעיף 240

מבוטח [7]

Go

107

סעיף 243

סוגים מיוחדים

Go

108

 

סימן ג': ביטוח אזרחים ותיקים

Go

108

סעיף 244

קצבת אזרח ותיק [11] הצמדת גמלאות תשס"ג 2003

Go

108

סעיף 245

גיל קצבת אזרח ותיק וקצבת אזרח ותיק יחסית [12]

Go

108

סעיף 246

תקופת אכשרה [15]

Go

109

סעיף 247

תלויים [17]

Go

109

סעיף 247א

תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80

Go

109

סעיף 248

תוספת ותק [18]

Go

110

סעיף 249

תוספת דחיית קצבה [19]

Go

110

סעיף 250

מבוטח שחדל להיות זכאי

Go

110

סעיף 251

מבוטח שקיבל קצבת נכות [20א]

Go

110

סעיף 251א

שמירת הזכאות להטבות שנלוות לגמלת הבטחת הכנסה

Go

111

 

סימן ד': ביטוח שאירים

Go

111

סעיף 252

גמלת שאירים

Go

111

סעיף 252א

גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית

Go

112

סעיף 253

תקופת אכשרה [22]

Go

112

סעיף 254

מענק ליתום שהגיע למצוות

Go

112

סעיף 255

תשלום מענק

Go

112

סעיף 256

אלמנה שהיה עמה ילד

Go

113

סעיף 256א

תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80

Go

113

סעיף 257

תוספת ותק [24]

Go

113

סעיף 258

גמלה ליותר מאלמנה אחת

Go

113

סעיף 259

קצבה לילדים מנישואין קודמים

Go

113

סעיף 260

חידוש זכות לקצבה

Go

113

סעיף 261

זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת אזרח ותיק  [26ב, לוח ד'1]

Go

113

סעיף 262

אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו

Go

114

סעיף 263

תשלום הקצבה לילדים

Go

114

סעיף 264

סייג לתחולה

Go

114

סעיף 265

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום

Go

114

 

סימן ה': דמי קבורה

Go

114

סעיף 266

דמי קבורה בארץ

Go

114

סעיף 267

דמי קבורה בחוץ לארץ

Go

114

סעיף 268

סייג לאגרות קבורה

Go

115

סעיף 269

סייג לתחולה

Go

115

 

סימן ו': מענק מעבר בשל העלאת גיל הפרישה

Go

115

סעיף 269א

מענק מעבר בשל העלאת גיל הפרישה

Go

115

סעיף 269ב

פנייה יזומה לבחינת זכאות למענק מעבר

Go

115

סעיף 269ג

שיפוי

Go

116

 

פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים

Go

116

סעיף 270

הגדרות

Go

116

סעיף 271

הזכות לתגמול

Go

116

סעיף 272

שיעור התגמול

Go

116

סעיף 273

שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת [127עא]

Go

116

סעיף 274

חישוב התגמול במקרים מיוחדים

Go

117

סעיף 274א

חישוב התגמול למקבל דמי פגיעה

Go

117

סעיף 275

תקנות נוספות ומשלימות

Go

117

סעיף 276

תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול [127עד]

Go

117

סעיף 277

קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול

Go

117

סעיף 278

תשלום מקדמה ע"י צה"ל

Go

118

סעיף 279

תגמול בשירות נוסף במילואים

Go

118

סעיף 280

העברת תגמול באמצעות מעביד

Go

118

סעיף 281

ניכוי חוב

Go

118

סעיף 282

הענקות

Go

118

סעיף 283

המשך תשלומים לקופות ולקרנות

Go

118

סעיף 284

מימון

Go

118

סעיף 285

דיווח

Go

119

סעיף 286

שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת

Go

119

 

פרק י"ג: תגמולים למתנדבים

Go

119

סעיף 287

מתנדב

Go

119

סעיף 288

הגדרות

Go

119

סעיף 289

הזכאות לגמלאות

Go

120

סעיף 290

דרכי חישוב הגמלאות

Go

120

סעיף 290א

גמלאות נוספות למתנדב שפעל שלא בשכר להצלת חיי הזולת

Go

120

סעיף 291

מימון

Go

120

סעיף 292

העברת כספים לאוצר המדינה

Go

120

סעיף 293

ארגונים מאושרים

Go

120

סעיף 294

זכאים ישנים

Go

120

סעיף 295

פיצויים בשל פגיעת מתנדב

Go

120

 

פרק י"ג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון

Go

120

סעיף 295א

הזכאות לגמלאות

Go

121

סעיף 295ב

מסירת מידע לשם החלטה בתביעה

Go

121

סעיף 295ג

מימון

Go

122

 

פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות

Go

122

 

סימן א': תביעות

Go

122

סעיף 296

מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם [128]

Go

122

סעיף 297

הגשת תביעות

Go

122

סעיף 297א

גמלה בתוספת הפרשי הצמדה

Go

123

סעיף 297ב

ניכוי מקדמה או תשלום אחר

Go

123

סעיף 298

החלטת המוסד בתביעות

Go

123

סעיף 299

ועדת תביעות

Go

123

סעיף 300

הרכב ועדת התביעות

Go

123

סעיף 301

בדיקות רפואיות

Go

123

סעיף 302

תשלום מקדמות

Go

123

 

סימן ב': ייעוד הגמלה

Go

124

סעיף 303

מניעת העברת זכות לגמלה

Go

124

סעיף 304

מינוי מקבל גמלה

Go

124

סעיף 305

תשלום לבן זוג

Go

124

סעיף 306

תשלום לקיבוץ שיתופי או לקיבוץ מתחדש [136ב]

Go

124

סעיף 307

חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד [137]

Go

124

סעיף 308

חוב של גמלה

Go

124

סעיף 309

תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים

Go

125

סעיף 310

מענק במקרה פטירה [137ג]

Go

125

סעיף 311

חייב בהליכי חדלות פירעון [138]

Go

125

סעיף 312

קיזוז

Go

125

סעיף 313

עיכוב תשלום קצבת ילדים

Go

126

סעיף 314

ערעור [139ב]

Go

126

סעיף 315

החזרת גמלאות

Go

126

 

סימן ב'1: הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה

Go

126

סעיף 315א

הגדרות   סימן ב'1

Go

126

סעיף 315ב

הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה

Go

127

סעיף 315ג

מהו טיפול בתביעה

Go

129

סעיף 315ד

חלק הגמלה לעניין הגבלת התשלום

Go

131

סעיף 315ה

הגבלה על מועדי גביית התשלומים

Go

132

סעיף 315ו

מהי תביעה אחת

Go

133

סעיף 315ז

התקשרות לעניין טיפול בתביעה

Go

133

סעיף 315ח

סייג להגבלת תשלום בעד טיפול בהליכים מסוימים

Go

134

סעיף 315ט

מס ערך מוסף ושינוי סכומים ועדכונם

Go

134

סעיף 315י

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

134

 

סימן ג': תשלומי גמלה

Go

134

סעיף 316

אי הפחתת קצבה ופקיעת זכות לקצבה  [141]

Go

134

סעיף 317

אופן תשלומן של גמלאות [142]

Go

135

סעיף 318

תחילת זכות

Go

135

סעיף 319

שמירת זכויות

Go

135

סעיף 320

גמלאות כפל

Go

135

סעיף 321

ניכוי מקצבה [143ב]

Go

136

סעיף 322

סכום מרבי לתביעות תלויים ושאירים

Go

136

סעיף 323

גמלאות בחירה

Go

136

סעיף 324

הנמצא בחוץ לארץ [146]

Go

137

סעיף 324א

תנאי לתשלום גמלה למי ששהה מחוץ לישראל

Go

137

סעיף 324ב

שלילת גמלה משוהה שלא כדין

Go

137

סעיף 325

אסיר [147]

Go

138

סעיף 326

שלילת גמלה בגלל פשע [148]

Go

138

סעיף 327

מסירת מידע מטעה

Go

138

 

סימן ד': תביעות נגד צד שלישי

Go

139

סעיף 328

זכות לתביעה [150]

Go

139

סעיף 329

זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה

Go

140

סעיף 330

חלוקת פיצויים מצד שלישי

Go

141

סעיף 331

אין המעביד חב לצד שלישי

Go

141

סעיף 332

גמלה לענין פיצויי נזיקין

Go

141

סעיף 333

היוון

Go

141

 

פרק ט"ו: דמי ביטוח

Go

141

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

141

סעיף 334

פרשנות

Go

141

סעיף 335

הוראות יסוד

Go

141

סעיף 336

תחומה של תקופת תשלום

Go

142

סעיף 337

שיעור דמי ביטוח [159]

Go

142

סעיף 340

דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות [160]

Go

142

סעיף 341

שיעורים מופחתים [160א]

Go

142

סעיף 342

החייבים בתשלום דמי ביטוח [161]

Go

142

סעיף 343

דמי ביטוח מופחתים

Go

143

 

סימן ב': הכנסה לענין דמי ביטוח

Go

144

סעיף 344

חישוב הכנסתו החודשית של עובד

Go

144

סעיף 344א

חישוב הכנסתו של חבר קיבוץ מתחדש

Go

144

סעיף 345

חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר

Go

145

סעיף 345ב

הכנסה מפנסיה מוקדמת

Go

147

סעיף 346

חישוב הכנסתו של מבוטח ברשות

Go

147

סעיף 347

סמכות קביעה

Go

147

סעיף 348

סכום מרבי, סכום מזערי וסכום שלא יובא בחשבון  [167, 167ב]

Go

147

סעיף 349

שינוי לוח י"א [167א]

Go

148

סעיף 350

הכנסות פטורות מדמי ביטוח

Go

148

סעיף 351

פטור מתשלום דמי ביטוח [169]

Go

149

סעיף 352

תקנות בדבר הכנסות מסויימות

Go

150

 

סימן ג': תשלומים ודוחו"ת

Go

150

סעיף 353

מועד התשלום [171]

Go

150

סעיף 354

זקיפת תשלומים

Go

151

סעיף 355

חובת דיווח וייחוס תשלומים [173]

Go

151

סעיף 355א

חובת דיווח וייחוס תשלומים בקיבוץ מתחדש

Go

152

סעיף 356

קנס על אי הגשת דו"ח [173א]

Go

152

סעיף 357

קביעת דמי ביטוח בהעדר דו"ח [174]

Go

153

סעיף 358

קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח

Go

153

סעיף 359

השגה על קביעת דמי ביטוח

Go

153

סעיף 360

שיטת גביה

Go

153

סעיף 361

סמכות למתן הנחה

Go

154

סעיף 362

החזרת תשלומי יתר

Go

154

סעיף 363

מחיקת חוב דמי ביטוח [178א]

Go

154

סעיף 363א

דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בתוך שבע שנים

Go

154

 

סימן ד': פיגורים

Go

155

סעיף 364

תשלומי פיגורים

Go

155

סעיף 365

שמירת זכות לגמלה

Go

155

סעיף 366

הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור

Go

155

סעיף 367

הקלות בגביית דמי ביטוח

Go

155

סעיף 367ב

עיקול רכב

Go

156

סעיף 368

הסכם תשלומים

Go

156

סעיף 369

אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח אחריות המעביד [185]

Go

156

סעיף 370

ויתור [185א]

Go

157

 

סימן ה': הוראות מיוחדות

Go

157

סעיף 371

הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח [186]

Go

157

סעיף 371א

תשלום דמי ביטוח בעד עובד בחופשה ללא תשלום

Go

158

סעיף 373

ניכוי מתשלומים אחרים

Go

158

סעיף 373א

מועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח

Go

158

 

פרק ט"ז: שונות

Go

159

סעיף 374

ביצוע אמנות

Go

159

סעיף 375

הדדיות בביטוח אזרחי חוץ

Go

159

סעיף 376

הוראות מיוחדות לשעת חירום

Go

159

סעיף 377

ביטוח חיילים

Go

159

סעיף 377א

הודעה לחייל משוחרר

Go

159

סעיף 378

סוגים מיוחדים של מבוטחים [192א]

Go

159

סעיף 378א

ביטוח עובד זר המועסק באזור

Go

160

סעיף 379

רישום

Go

160

סעיף 380

מבוטח שלא נרשם

Go

161

סעיף 381

עיגול סכומים

Go

161

סעיף 382

זקיפת תשלומים בחיובים אחדים

Go

161

סעיף 383

פיקוח

Go

161

סעיף 383א

חובת עדכון פרטים

Go

161

סעיף 384

סמכות לדרוש ידיעות רשמיות

Go

161

סעיף 384א

קבלת מידע מרשות המסים בישראל

Go

161

סעיף 385

חישובי מועדים

Go

162

סעיף 386

ייצוג בפני המוסד [198]

Go

162

סעיף 386א

הקצאת שוטרים בתשלום

Go

162

 

פרק י"ז: הענקות

Go

162

סעיף 387

מתן הענקה

Go

162

סעיף 388

מימון

Go

162

סעיף 389

שינוי שיעור ההפרשה

Go

162

סעיף 390

התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה

Go

162

 

פרק י"ח: בית הדין לעבודה

Go

163

סעיף 391

סמכות בית דין אזורי

Go

163

סעיף 392

בעלי הדין

Go

163

סעיף 393

תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד

Go

163

סעיף 394

מניעת טיעון

Go

163

סעיף 395

השתתפות בתקציב בית הדין לעבודה

Go

163

סעיף 396

קביעת מועדים

Go

164

סעיף 397

סיוע משפטי [234]

Go

164

 

פרק י"ט: עונשין וביצוע

Go

164

סעיף 398

עונשין

Go

164

סעיף 399

בית המשפט המוסמך

Go

165

סעיף 400

ביצוע

Go

165

סעיף 401

העברת סמכויות

Go

165

סעיף 402

תחילה

Go

165

סעיף 403

הוראות מעבר

Go

165

סעיף 404

הוראות מתמצות

Go

166

סעיף 405

הוראה מיוחדת לגבי תושב קבע

Go

166

סעיף 406

הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף 9

Go

166

סעיף 407

דמי הסתגלות מיוחדים וגמול פרישה   הוראות מיוחדות

Go

166

 

לוח א'

Go

168

 

לוח א'1

Go

168

 

לוח ב'

Go

170

 

לוח ב'1

Go

170

 

לוח ג'

Go

171

 

לוח ד'

Go

171

 

לוח ה'

Go

171

 

לוח ו'

Go

171

 

לוח ז'

Go

172

 

לוח ח'

Go

172

 

לוח ח'1

Go

173

 

לוח ח'1א

Go

174

 

לוח ח'2

Go

175

 

לוח ט'

Go

176

 

לוח ט'1

Go

176

 

לוח י'

Go

176

 

לוח י"א

Go

177

 

לוח י"א1

Go

178

 

לוח י"ב

Go

178

 

לוח י"ג

Go

178

 

לוח י"ד

Go

178

 

לוח ט"ו

Go

179

 

לוח ט"ז

Go

179

 

לוח י"ז

Go

179

 

לוח י"ח

Go

184

 

לוח השוואה

Go

186

 


חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995*

[א']

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

הגדרות [1]

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 61) תשס"ג-2003

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה;

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 בעמ' 458 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "בעל שליטה"

          "המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק זה;

          "המועצה" – מועצת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

          "המינהלה" – מינהלת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

          "השר" – שר העבודה והרווחה[1];

          "ועדת העבודה והרווחה" – ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

          "בית הדין לעבודה" – כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה;

          "אשתו" – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;

(תיקון מס' 197) תשע"ז-2017

          "גיל הפרישה" –

(1)   לגבי גבר – הגיל הקבוע לו בהתאם לחודש לידתו בחלק א' בלוח א'1;

(2)   לגבי אישה – הגיל הקבוע לה בהתאם לחודש לידתה לפי חלק א' בלוח א'1, ואם היא נולדה בשנת 1956 ואילך – הגיל הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 בעמ' 58 (ה"ח 64)

הוספת הגדרת "גיל הפרישה"

 

מיום 3.8.2017

תיקון מס' 197

ס"ח תשע"ז מס' 2652 מיום 3.8.2017 עמ' 1053 (ה"ח 721)

החלפת הגדרת "גיל הפרישה"

הנוסח הקודם:

"גיל הפרישה" – הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1;

(תיקון מס' 78) תשס"ה-2005

          "גמול פרישה" – גמול פרישה לפי הוראות סעיף 55 בחוק יישום תכנית ההתנתקות;

מיום 18.2.2005

תיקון מס' 78

ס"ח תשס"ה מס' 1982 מיום 18.2.2005 עמ' 189 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "גמול פרישה"

(תיקון מס' 39)  תש"ס-2000

"גמלה" – כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג, ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;

מיום 1.9.2000

תיקון מס' 39

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 268 (ה"ח 2873)

"גמלה" – כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג, ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;

(תיקון מס' 192) תשע"ז-2017

          "גמלת אזרח ותיק מיוחדת" – גמלת זקנה מיוחדת המשתלמת מכוח הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות או מכוח הסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות לתושבי ישראל שחוק השבות אינו חל עליהם;

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 192

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 423 (ה"ח 1046)

הוספת הגדרת "גמלת אזרח ותיק מיוחדת"

(תיקון מס' 78) תשס"ה-2005

          "דמי הסתגלות מיוחדים" – דמי הסתגלות לפי הוראות סעיף 51 בחוק יישום תכנית ההתנתקות;

מיום 18.2.2005

תיקון מס' 78

ס"ח תשס"ה מס' 1982 מיום 18.2.2005 עמ' 189 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "דמי הסתגלות מיוחדים"

(תיקון מס' 192) תשע"ז-2017

          "הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות" – הסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך לפי סעיף 9;

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 192

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 423 (ה"ח 1046)

הוספת הגדרת "הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות"

(תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

          "חבר קיבוץ מתחדש" – חבר קיבוץ מתחדש כמשמעותו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה;

מיום 1.7.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 287 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חבר קיבוץ מתחדש"

(תיקון מס' 61) תשס"ג-2003

          "חברת מעטים" – כמשמעותה בסעיף 76 בפקודת מס הכנסה;

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 בעמ' 458 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "חברת מעטים"

          "חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

          "חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969;

          "חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980;

          "חוק האימוץ" – חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981;

          "חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958;

          "חוק המשטרה" – חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

          "חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

          "חוק הנכים" – חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

(תיקון מס' 16) תשנ"ז-1997

          "חוק העמותות" – חוק העמותות, תש"ם-1980;

מיום 10.6.1997 

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ז מס' 1625 מיום 10.6.1997 עמ' 165(ה"ח 2575)

הוספת הגדרת "חוק העמותות"

          "חוק השבות" – חוק השבות, תש"י-1950;

(תיקון מס' 201) תשע"ח-2018

          "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 201

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 413 (ה"ח 1027)

הוספת הגדרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

          "חוק חופשה שנתית" – חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951;

          "חוק חיילים משוחררים" – חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949;

(תיקון מס' 78) תשס"ה-2005

          "חוק יישום תכנית ההתנתקות" – חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;

מיום 18.2.2005

תיקון מס' 78

ס"ח תשס"ה מס' 1982 מיום 18.2.2005 עמ' 189 (ה"ח 130)

הוספת הגדרת "חוק יישום תכנית ההתנתקות"

(תיקון מס' 60) תשס"ג-2002

          "חוק הכניסה לישראל" – חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 175 (ה"ח 4)

הוספת הגדרת "חוק הכניסה לישראל"

          "חוק משפחות חיילים" – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;

          "חוק נכי המלחמה בנאצים" – חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

          "חוק נכי רדיפות הנאצים" – חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

          "חוק נפגעי פעולות איבה" – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

          "חוק עבודת נשים" – חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954;

          "חוק פיצויי פיטורים" – חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963;

(תיקון מס' 194) תשע"ז-2017

          "חוק שירות אזרחי" – חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 194

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

הוספת הגדרת "חוק שירות אזרחי"

          "חוק שירות בטחון" – חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986;

          "חוק שירות בתי הסוהר" – חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981;

          "חוק שירות המדינה" – חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970;

          "חוק שירות התעסוקה" – חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959;

(תיקון מס' 142) תשע"ב-2012

          "חוק שירותי הכבאות" – (נמחקה);

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 142

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 745 (ה"ח 672)

מחיקת הגדרת "חוק שירותי הכבאות"

הנוסח הקודם:

"חוק שירותי הכבאות" - חוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959;

          "חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

          "חוק תגמול לחייל" – חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה-1965;

          "ילד" – לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(תיקון מס' 158) תשע"ד-2014

          "מעביד", "מעסיק" – מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 158

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 602 (ה"ח 535)

הוספת הגדרת ""מעביד", "מעסיק""

(תיקון מס' 152) תשע"ד-2014

          "משרת בשירות לאומי-אזרחי" – מי שמשרת בשירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 152

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 393 (ה"ח 787)

הוספת הגדרת "משרת בשירות לאומי-אזרחי"

(תיקון מס' 194) תשע"ז-2017

          "מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית" – מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי;

מיום 1.9.2006

תיקון מס' 88

ס"ח תשס"ו מס' 2062 מיום 24.7.2006 עמ' 386 (ה"ח 250)

הוספת הגדרת "מתנדב בשירות לאומי"

 

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 194

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

החלפת הגדרת "מתנדב בשירות לאומי" בהגדרת "מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית"

הנוסח הקודם:

"מתנדב בשירות לאומי" – בת או בן המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238;

הצמדת גמלאות תשס"ג-2003

          "הסכום הבסיסי" –

(1)   לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א)   מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב)   דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג)    דמי תאונה המשתלמים לפי הוראת פרק ו';

(ד)   קצבת נכות המשתלמת לפי הוראת סימן ג' בפרק ט';

(ה)   מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו)    תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז)    מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח)   גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף
9;

(תיקון מס' 164) תשע"ו-2015

(2)   לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', כמפורט להלן:

(א)   בעד הילד הראשון והחמישי ואילך במניין ילדיו של ההורה – 150 שקלים חדשים;

(ב)   בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 188 שקלים חדשים;

(ג)    על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, או תוספת כאמור בסעיף 68(ג) – 140 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 146) תשע"ג-2013

(2א) (נמחקה);

(3)   לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1)   ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת –

(א)   לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כק בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב)   לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(תיקון מס' 113) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 146) תשע"ג-2013

(2)   לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(תיקון מס' 113) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 146) תשע"ג-2013

(3)   לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2015 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(תיקון מס' 200) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 227) תשפ"ב-2021

(4)   על אף הוראת פסקה (2), לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה – משנת 2023 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע המעודכן ב-1 בינואר של השנה הקודמת שבה הקצבה עודכנה; ואולם, לעניין העדכון הראשון יחולו הוראות אלה:

(א)   אם שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע לשנת 2020 עולה על 2.45% – לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע המתוקן; בפסקה זו –

"השכר הממוצע לשנת 2020" – השכר הממוצע כפי שעודכן ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020);

"השכר הממוצע המתוקן" – השכר הממוצע לשנת 2020 בתוספת 2.45%;

(ב)   אם שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע לשנת 2020 אינו עולה על 2.45% – יידחה העדכון לשנה שלאחר מכן ויחול לגביו האמור בפסקת משנה (א);

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 61 –  הצמדת גמלאות למדד החל בשנת 2006

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 469 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "הסכום הבסיסי"

 

מיום 1.7.2009 עד יום 30.6.2010

תיקון מס' 113 – הוראת מעבר

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 215 (ה"ח 436)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – 144 שקלים חדשים למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השלישי והרביעית שבמניין ילדיו של ההורה;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת, לעניין כל גמלה, למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה;

 

מיום 1.7.2009 עד יום 31.3.2012

תיקון מס' 113 – הוראת שעה

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 215 (ה"ח 436)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 144 שקלים חדשים;

(2א) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 259 שקלים חדשים;

(א) בעד הילד השני במשפחה –

(1) בתקופה שמיום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) – 195 שקלים חדשים;

(2) בתקופה שמיום כ"ו באדר ב' התשע"א (1 באפריל 2011) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) – 252 שקלים חדשים;

(ב) בעד הילד השלישי במשפחה –

(1) בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) – 219 שקלים חדשים;

(2) בתקופה שמיום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) – 252 שקלים חדשים;

(ג) בעד הילד הרביעי במשפחה –

בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) – 252 שקלים חדשים;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.7.2010

תיקון מס' 113

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 211 (ה"ח 436)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 144 שקלים חדשים;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) משנת 2007 ואילך לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 113

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 211 (ה"ח 436)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 144 שקלים חדשים;

(2א) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 259 שקלים חדשים;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 31.12.2012

תיקון מס' 113

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 211 (ה"ח 436)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 144 שקלים חדשים;

(2א) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 259 שקלים חדשים;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(3) לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2013 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 146

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 172 (ה"ח 768)

"הסכום הבסיסי" –

(1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה הגמלאות:

(א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

(ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

(ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

(ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

(ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

(ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

(ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

(ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד', למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה144 שקלים חדשים 140 שקלים חדשים;

(2א) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – 259 שקלים חדשים;

(3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים חדשים;

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(3) לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורהמשנת 2013 משנת 2015 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.5.2015

תיקון מס' 164

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 244 (ה"ח 951)

החלפת פסקה (2) להגדרת "הסכום הבסיסי"

הנוסח הקודם:

(2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – 140 שקלים חדשים;

 

מיום 1.3.2018

תיקון מס' 200

ס"ח תשע"ח מס' 2691 מיום 15.2.2018 עמ' 164 (ה"ח 1194)

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(3) לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2015 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(4) על אף הוראת פסקה (2), לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה – משנת 2022 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע המעודכן ב-1 בינואר של השנה הקודמת;

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 227

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 69 (ה"ח 1443)

הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

(1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת -

(א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

(ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005, לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

(2) לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(3) לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – משנת 2015 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;

(4) על אף הוראת פסקה (2), לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה – משנת 2022 משנת 2023 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע המעודכן ב-1 בינואר של השנה הקודמת שבה הקצבה עודכנה; ואולם, לעניין העדכון הראשון יחולו הוראות אלה:

(א) אם שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע לשנת 2020 עולה על 2.45% – לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע המתוקן; בפסקה זו –

"השכר הממוצע לשנת 2020" – השכר הממוצע כפי שעודכן ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020);

"השכר הממוצע המתוקן" – השכר הממוצע לשנת 2020 בתוספת 2.45%;

(ב) אם שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן באותו יום, לעומת השכר הממוצע לשנת 2020 אינו עולה על 2.45% – יידחה העדכון לשנה שלאחר מכן ויחול לגביו האמור בפסקת משנה (א);

          "עגונה" – אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, לרבות אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה;

(תיקון מס' 158) תשע"ד-2014

          "עובד" – לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחסי עבודה, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד; לענין זה, "בן משפחה" – אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 158

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 602 (ה"ח 535)

"עובד" – לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד יחסי עבודה, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד; לענין זה, "בן משפחה" – אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות;

          "עובד לשעה" – עובד שהקשר בינו לבין מעבידו הוא לזמן פחות משבעה ימים, למעט עובד כאמור שלמעשה נמשך הקשר שבעה ימים או יותר;

(תיקון מס' 16) תשנ"ז-1997

          "עובד עצמאי", לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה – מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד (להלן – משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;

(2)   הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע;

(3)   הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א';

לענין הגדרה זו רשאי השר לקבוע שיטת חישוב של ממוצעים וכן שיעור אחר במקום השיעור הקבוע בלוח א';

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ז מס' 1625 מיום 10.6.1997 עמ' 164(ה"ח 2575)

החלפת הגדרת "עובד עצמאי"

הנוסח הקודם:

"עובד עצמאי", לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה – מי שעסק אותה תקופה במשלח ידו, שלא כעובד, לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות הסכום הקבוע בלוח א'; לענין זה רשאי השר לקבוע –

(1) שיטת חישוב של ממוצעים;

(2) סכום אחר במקום הסכום הקבוע בלוח א';

          "פיצוי" – תשלום של תוספת יוקר המשתלמת לפי המדד, תשלום של מקדמה על חשבון תוספת יוקר או תשלום פיצוי בעד התייקרות לעובדים השכירים במשק לפי הסדר בין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה לבין ארגון מעבידים שלדעת השר הינו ארגון יציג ונוגע בדבר;

          "פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "פקודת הנזיקין" – פקודת הנזיקין [נוסח חדש];

          "פקודת השותפויות" – פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975;

(תיקון מס' 201) תשע"ח-2018

          "פקודת פשיטת הרגל" – (נמחקה);

מיום 15.9.2019

תיקון מס' 201

ס"ח תשע"ח מס' 2708 מיום 15.3.2018 עמ' 413 (ה"ח 1027)

מחיקת הגדרת "פקודת פשיטת הרגל"

הנוסח הקודם:

"פקודת פשיטת הרגל" – פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980;

(תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

          "קיבוץ מתחדש" – כהגדרתו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה;

מיום 1.7.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 287 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "קיבוץ מתחדש"

(תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

          "קיבוץ שיתופי" – כהגדרתו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה, לרבות מושב שיתופי או קיבוץ עירוני כהגדרתו בסעיף 61 לאותה פקודה שניתנה לגבי שומתו הוראה לפי אותו סעיף;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 287 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "קיבוץ שיתופי"

(תיקון מס' 121) תש"ע-2010

          "קצבת התאמה" – קצבת התאמה לפי הוראות סעיף 58א לחוק יישום תכנית ההתנתקות;

מיום 28.7.2010

תיקון מס' 121

ס"ח תש"ע מס' 2254 מיום 28.7.2010 עמ' 631 (ה"ח 339)

הוספת הגדרת "קצבת התאמה"

          "שיעור הפיצוי" – השיעור השווה לשיעור הגדלת שכר העבודה לעובדים השכירים במשק כתוצאה מתשלום הפיצוי;

(תיקון מס' 194) תשע"ז-2017

          "שירות לאומי", "התנדבות קהילתית" ו"שירות אזרחי" – כהגדרתם בחוק שירות אזרחי;

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 194

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

הוספת הגדרת ""שירות לאומי", "התנדבות קהילתית" ו"שירות אזרחי""

הוראות שעה (מס' 2) תשס"ב-2002

          "השכר הממוצע"[2] – הצירוף של שניים אלה:

(1)   הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון (להלן בהגדרה זו – ממוצע השכר);

(2)   תוספת לממוצע השכר בשיעור הפיצוי שניתן בתקופה שמתום שלושת החודשים ששימשו בסיס לחישוב ממוצע השכר ועד ליום העדכון;

[198א]

לענין הגדרה זו, "יום העדכון" – 1 בינואר של כל שנת מס, ואם חל פיצוי לאחר מכן – 1 בחודש שבו חל הפיצוי; על כל שינוי בשכר הממוצע יפרסם השר הודעה ברשומות[3];

מיום 1.1.1999 ועד יום 31.12.1999 

הוראות שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 100 (ה"ח 2785)

לענין הגדרה זו,  "יום העדכון" – 1 בינואר של שנת המס, וכן ה-1 בחודש של החודש הראשון מבין אלה:

(1) חודש מאי של אותה שנת מס אם פורסם בו מדד הגבוה ביותר מ-5% מהמדד שפורסם בחודש ינואר של שנת המס;

(2) החודש הראשון מבין החודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר של אותה שנת מס, שבו פורסם מדד הגבוה ביותר מ-4% מהמדד שפורסם בחודש ינואר של שנת המס.

 

מיום 1.3.2002 עד יום 31.12.2002

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 168 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוראות שעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 428 (ה"ח 3115)

על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" יהיה השכר הממוצע, השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001); הוראה זו לא תחול –

(1) לענין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) לענין מקדמות על חשבון דמי ביטוח ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) ועד יום כ"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002).

 

מיום 1.1.2003 עד יום 31.12.2003 

הוראת שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 168 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוראות שעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 428 (ה"ח 3115)

על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" יהיה השכר הממוצע, השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001); הוראה זו לא תחול – לענין מקדמות על חשבון דמי ביטוח ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) ועד יום כ"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002). ואולם לענין הגמלאות המפורטות להלן, השכר הממוצע יהיה השכר הממוצע ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002):

(1) גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) גמלאות שלפי הוראות חוק הביטוח הלאומי יש לחשבן או לעדכנן לפי השכר הממוצע ב-1 בינואר של כל שנה.

 

בשנת הכספים 2021

תיקון מס' 220 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2891 מיום 29.12.2020 עמ' 260 (ה"ח 1382)

על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

          "שנת מס" – כמשמעותה בפקודת מס הכנסה;

          "תקופת אכשרה" – פרק הזמן, בין שהוא רצוף ובין שאינו רצוף, שבו חייב אדם להיות מבוטח כאחד התנאים לגמלה.

פריסת תשלומים חריגים [1א]

2.    (א)  בסעיף זה[4]

          "שכר מדוד" – שכר ממוצע למשרת שכיר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[5];

          "חודש שכר חריג" – החודש האחרון של שנת מס וכן חודש שבו שולמו תוספות בעד ביגוד או בעד הבראה למרבית העובדים השכירים;

          "שכר מדוד מתוקן" – השכר המדוד של החודש האחרון שקדם לחודש שכר חריג (להלן - החודש הקודם), בתוספת 0.5% ממנו ובתוספת פיצוי שחל בחודש השכר החריג; היה החודש הקודם חודש שכר חריג, יובא בחשבון, לענין זה, במקום השכר המדוד של החודש הקודם, השכר המדוד של החודש האחרון שקדם לחודש הקודם בתוספת 0.5% ממנו ובתוספת פיצוי שחל בחודש הקודם.

הוראת שעה  תשס"ב-2002

          (ב)  בחישוב השכר הממוצע, לצורך גמלאות ודמי ביטוח, יחולו שינויים אלה:

(1)   לגבי חודש שכר חריג, במקום השכר המדוד יובא בחשבון השכר המדוד המתוקן;

(2)   השכר הממוצע יחושב בכפוף להוראות פסקה (1) ויוגדל בשיעור השווה לחלק השנים עשר של סך ההפרשים החודשיים לגבי שלושת חודשי השכר החריג האחרונים, ששכרם המדוד ידוע ביום העדכון; לענין זה, "הפרש חודשי" - ההפרש שבין השכר המדוד של חודש שכר חריג לבין השכר המדוד המתוקן של אותו חודש, מחולק בשכר המדוד המתוקן של החודש האמור.

הוראות שעה  תשנ"ט-1999

(3)   (פקעה).

מיום 1.1.1999 עד יום 31.12.1999

הוראות שעה תשנ"ט-1999

ס"ח תשנ"ט מס' 1704  מיום 15.2.1999 עמ' 100 (ה"ח 2785)

(3) ההגדרה "יום העדכון", לענין ההגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1, תהיה:

"יום העדכון" – 1 בינואר של שנת המס, וכן ה-1 בחודש של החודש הראשון מבין אלה:

(1) חודש מאי של אותה שנת מס אם פורסם בו מדד הגבוה ביותר מ-5% מהמדד שפורסם בחודש ינואר של שנת המס;

(2) החודש הראשון מבין החודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר של אותה שנת מס, שבו פורסם מדד הגבוה ביותר מ-4% מהמדד שפורסם בחודש ינואר של שנת המס.

 

מיום 1.3.2002 עד יום 31.12.2002

הוראות שעה תשס"ב-2002

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 168 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" יהיה השכר הממוצע, השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001); הוראה זו לא תחול –

(1) לענין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) לענין מקדמות על חשבון דמי ביטוח ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) ועד יום כ"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002).

 

בשנת הכספים 2021

תיקון מס' 220 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2891 מיום 29.12.2020 עמ' 260 (ה"ח 1382)

על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

מי שאינו תושב לענין החוק (תיקון מס' 60) תשס"ג-2002

2א.     (א)  בסעיף זה –

          "תקנות הכניסה" – תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

          "שנה" – שנים עשר חודשים רצופים.

          (ב)  לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:

(1)   שוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל;

(2)   מי שבידו היתר כאמור בצו הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן), התשכ"ח-1968;

(3)   מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1, ב/2, ב/3 או ב/4, לפי תקנה 5 בתקנות הכניסה;

(תיקון מס' 173) תשע"ו-2016

(3א) מי שבידו אשרה ורישיון לפי תקנה 5א לתקנות הכניסה;

(תיקון מס' 199) תשע"ח-2017

(4)   מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1, לפי תקנה 6(א) בתקנות הכניסה – בתקופות שלהלן, לפי העניין:

(א)   בשנה שתחילתה 183 ימים לפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור (בסעיף זה – השנה הקובעת) – אם התגורר כדין בישראל פחות מ-183 ימים באותה שנה;

(ב)   בתקופה שלפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור – אם התגורר כדין בישראל בשנה הקובעת יותר מ-183 ימים;

(5)   מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/3 לפי תקנה 6(ג) בתקנות הכניסה, וכן קרובו של בעל אשרה ורישיון כאמור שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/4 לפי תקנה 6(ד) בתקנות הכניסה.

(תיקון מס' 199) תשע"ח-2017

          (ג)   מי שאינו אזרחי ישראלי ובידו אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל שאינם מנויים בסעיף קטן (ב)(3) עד (5), לא יראו אותו כתושב ישראל בתקופות שלהלן, לפי העניין:

(1)   בשנה הקובעת – אם התגורר כדין בישראל פחות מ-183 ימים באותה שנה;

(2)   בתקופה שלפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור – אם התגורר כדין בישראל בשנה הקובעת יותר מ-183 ימים.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ב)(4), מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי כאמור באותו סעיף קטן, ניתנה לו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, בתוך השנה שתחילתה ביום מתן האשרה והרישיון האמורים, רשאי המוסד לראות בו תושב ישראל מיום מתן האשרה והרישיון.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 176 (ה"ח 4)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.4.2016

תיקון מס' 173

ס"ח תשע"ו מס' 2538 מיום 20.3.2016 עמ' 635 (ה"ח 956)

הוספת פסקה 2א(ב)(3א)

 

מיום 28.12.2017

תיקון מס' 199

ס"ח תשע"ח מס' 2677 מיום 28.12.2017 עמ' 85 (ה"ח 719)

(ב) לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:

(1) שוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל;

(2) מי שבידו היתר כאמור בצו הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן), התשכ"ח-1968;

(3) מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1, ב/2, ב/3 או ב/4, לפי תקנה 5 בתקנות הכניסה;

(3א) מי שבידו אשרה ורישיון לפי תקנה 5א לתקנות הכניסה;

(4) בשנה שתחילתה ביום מתן מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1, לפי תקנה 6(א) בתקנות הכניסה – מי שבידו אשרה ורישיון כאמור שהתגורר בישראל בשנה האמורה פחות מ-183 ימים; בתקופות שלהלן, לפי העניין:

(א) בשנה שתחילתה 183 ימים לפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור (בסעיף זה – השנה הקובעת) – אם התגורר כדין בישראל פחות מ-183 ימים באותה שנה;

(ב) בתקופה שלפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור – אם התגורר כדין בישראל בשנה הקובעת יותר מ-183 ימים;

(5) מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/3 לפי תקנה 6(ג) בתקנות הכניסה, וכן קרובו של בעל אשרה ורישיון כאמור שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/4 לפי תקנה 6(ד) בתקנות הכניסה.

(ג) מי שאינו אזרחי ישראלי ובידו אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל שאינם מנויים בסעיף קטן (ב)(3) עד (5), שהתגורר בישראל, בשנה שתחילתה ביום מתן האשרה והרישיון האמורים, פחות מ-183 ימים, לא יראו אותו בשנה האמורה כתושב ישראל לענין חוק זה. לא יראו אותו כתושב ישראל בתקופות שלהלן, לפי העניין:

(1) בשנה הקובעת – אם התגורר כדין בישראל פחות מ-183 ימים באותה שנה;

(2) בתקופה שלפני יום מתן האשרה והרישיון כאמור – אם התגורר כדין בישראל בשנה הקובעת יותר מ-183 ימים.

אגודה שיתופית [2] (תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

3.       לענין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד ואת האגודה רואים כמעבידו; ואולם בחבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי רואים את החבר כעובד, ואת הקיבוץ השיתופי כמעבידו, אם החבר עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה ולא על פי התקשרות אישית בינו לבין מעביד אחר, אף אם אין התפקיד מבוצע במפעל האגודה או מטעמה.

מיום 1.7.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 287 (ה"ח 1083)

3. לענין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד ואת האגודה רואים כמעבידו; ואולם בחבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי רואים את החבר כעובד, ואת הקיבוץ או המושב השיתופי כמעבידו, אם החבר עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה ולא על פי התקשרות אישית בינו לבין מעביד אחר, אף אם אין התפקיד מבוצע במפעל האגודה או מטעמה.

קיבוץ מתחדש (תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

3א.     (א)  לעניין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, העובד במפעל האגודה או מטעמה, כעובד, ואת האגודה כמעסיקו.

          (ב)  לעניין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, שאינו עובד במפעל האגודה או מטעמה, כעובד או כעובד עצמאי או כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, לפי העניין.

מיום 1.7.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 287 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3א

שינוי סיווגו של קיבוץ (תיקון מס' 186) תשע"ז-2016

3ב.     אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי ובמהלך שנת המס דיווחה למוסד כי שונה סיווגה מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, או להיפך, יחול השינוי לעניין חוק זה החל משנת המס שלאחר המועד שבו שונה הסיווג.

מיום 1.7.2017

תיקון מס' 186

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 288 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ב

חבורת עובדים [3]

4.    בחבורת עובדים, בין שהיא תאגיד ובין שאינה תאגיד, רואים, לענין חוק זה, את כל אחד מבני החבורה כעובדו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים כך אילו היה קיים קשר ישיר בינו לבין כל אחד מבני החבורה.

מי שחדל להיות עובד עצמאי [4]

5.    עובד עצמאי שהיה למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ייחשב כעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע הוא למוסד, או שהמוסד הודיע לו בדואר או במסירה אישית אף שלא בדואר, על היותו למבוטח כאמור; ואולם רשאי המוסד, לפי שיקול דעתו ולבקשת העובד העצמאי או הזכאי לגמלה מכוחו, לראותו כעובד עצמאי או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהעדרה.

סמכות לסווג מבוטחים [4א]

6.    (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה פלוני או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים; לענין זה, ייחשבו כסוגי עבודה גם עבודות המוגבלות בהיקפן או בזמן הדרוש לביצוען.

          (ב)  בצו לפי סעיף קטן (א) הקובע מי ייחשבו כעובדים ייקבע גם מי ייחשבו כמעבידיהם.

          (ג)   כוחו של צו לפי סעיף זה יפה על אף האמור בכל מקום אחר בחוק זה.

מיום 7.4.2020 עד הקמתה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הקבועה של הכנסת ה-23 [1.6.2020]

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2792 מיום 7.4.2020 עמ' 20 (ה"ח 1295)

(א) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה פלוני או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים; לענין זה, ייחשבו כסוגי עבודה גם עבודות המוגבלות בהיקפן או בזמן הדרוש לביצוען; כל עוד לא הוקמה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יהיה אישור הצו לפי סעיף קטן זה בידי ועדת הכספים של הכנסת, במקום בידי הוועדה האמורה.

מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד (תיקןן מס' 35) תשנ"ט-1999

6א.     (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים שהם חברים בתאגיד או נושאי משרה בתאגיד, כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים.

          (ב)  צו לפי סעיף קטן (א) ייקבע, בשים לב, בין השאר, להיקף העסקים של התאגיד, לזהות החברים ונושאי המשרה בו ולפעולתם בתאגיד, ולשאר נסיבות הענין.

          (ג)   הוראות סעיף 6(ב) ו-(ג) יחולו על צו לפי סעיף זה.

          (ד)  בסעיף זה –

(1)   "חברים בתאגיד", שהוא חברה - בעלי מניות, לרבות בעל מניה בחברה שיש בה בעל מניה אחד;

(2)   המונחים שבו יפורשו כמשמעותם לפי חוק החברות, תשנ"ט- 1999, או לפי הדין החל על אותו תאגיד, והכל ככל שאין להם משמעות לפי חוק זה.

מיום 1.2.2000
תיקון מס' 35
ס"ח תשנ"ט מס' 1711 מיום 27.5.1999 בעמ' 256 (ה"ח 2432)

הוספת סעיף 6א

מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים (תיקון מס' 61) תשס"ג-2003

6ב.     הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 458 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 6ב

 

המדינה כמעביד [4ב]

7.    דין המדינה כשהיא מעבידה, לענין חוק זה, כדין כל מעביד אחר.

[י']

פרק ב': המוסד לביטוח לאומי

סימן א': הוראות כלליות

יסודות [199]

8.    (א)  המוסד לביטוח לאומי הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

          (ב)  הרשות העליונה של המוסד היא המועצה; הרשות המנהלת והמבצעת של המוסד היא המינהלה.

          (ג)   המוסד יעמוד לפיקוחו הכללי של השר, והמינהלה חייבת להגיש לשר כל דין וחשבון וכל תעודה או פנקס שידרוש.

          (ד)  המוסד יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה כאמור בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], ומבקר המדינה יגיש עותק של הדין וחשבון שלו על פעולות המוסד לשר ולמועצה, נוסף לאלה שיש להגיש להם דין וחשבון לפי סעיף 15 לחוק האמור.

הטבות סוציאליות [200] הוראות שעה  חוק ההסדרים תשס"ב-2002

9.    (א)  המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

          (ב)  אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 7.4.2020 עד הקמתה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הקבועה של הכנסת ה-23 [1.6.2020]

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2792 מיום 7.4.2020 עמ' 20 (ה"ח 1295)

(א) המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר; כל עוד לא הוקמה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, תהיה ההתייעצות לפי סעיף קטן זה עם ועדת הכספים של הכנסת, במקום עם הוועדה האמורה.

ערעור [200א] (תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998

10.  קביעה של דרגת נכות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9, או מכוח סעיף 387 או פרק י"ג, ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

מיום 1.10.1995

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ח מס' 1668 מיום 29.5.1998 בעמ' 234 (ה"ח 2681)

10. קביעה של דרגת נכות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9, או מכוח סעיף 374 סעיף 387 או פרק י"ג, ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה

הרכב המועצה וכהונתה [201]

11.  (א)  הרכב המועצה, דרך הקמתה ותנאי הפסקת החברות בה ייקבעו לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה.

          (ב)  תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים.

תפקידי המועצה  [202]

12.  המועצה -

(1)  תפקח על פעולות המוסד והנהלתו;

(תיקון מס' 39)  תש"ס-2000

(2)  תייעץ לשר  בבואו להתקין תקנות, חוץ מתקנות לפי סעיף 11(א) וסעיף 17א;

מיום 1.9.2000

תיקון מס' 39

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 268 (ה"ח 2873)

(2)  תייעץ לשר בבואו להתקין תקנות, חוץ מתקנות לפי סעיף 11(א) וסעיף 17א;

(3)  רשאית להמליץ לפני השר על התקנת תקנות;

(4)  תמלא כל תפקיד אחר המוטל עליה בחוק זה.

ועדות המועצה [203]

13.  (א)  המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

          (ב)  המועצה תמנה, לכל ענף מענפי הביטוח הקיימים לפי חוק זה, ועדה שתייעץ למנהל של אותו ענף.

יו"ר המועצה וסגנו [204]

14.  השר יהיה יושב ראש המועצה; המועצה תבחר בסגן יושב ראש.

הועדה לביטוח אבטלה [204א]

15.  (א)  (1)   השר ימנה ועדה ציבורית מיוחדת לביטוח אבטלה (להלן - הועדה לביטוח אבטלה), והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה.

(2)   חברי הועדה לביטוח אבטלה יהיו מתוך נציגי ארגוני העובדים והמעבידים כאמור בסעיף קטן (ב), עובדי משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר, ונציגי שירות התעסוקה.

(3)   נציגי ארגוני העובדים והמעבידים יהוו, במספר שווה, שני שלישים ממספר חברי הועדה לביטוח אבטלה.

          (ב)  נציגי העובדים והמעבידים בועדה לביטוח אבטלה יתמנו לפי המלצת ארגוני העובדים וארגוני המעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר.

          (ג)   תקופת כהונתה של הועדה לביטוח אבטלה תהיה ארבע שנים.

          (ד)  הועדה לביטוח אבטלה מוסמכת -

(1)   לייעץ לשר בהתוויית המדיניות של ביטוח אבטלה;

(2)   לייעץ לשר בהתקנת תקנות הנוגעות לביטוח אבטלה;

(3)   לאשר את תקציב ענף ביטוח האבטלה;

(4)   לפקח על פעולות ביטוח האבטלה;

(5)   למלא כל תפקיד אחר לפי פרק ז' שיטיל עליה השר.

          (ה)  סמכויות הועדה לביטוח אבטלה, בכל הענינים האמורים בסעיף קטן (ד), אינן נתונות בידי המועצה, ואולם אם במסגרת פרק ז' הטיל השר על הועדה לביטוח אבטלה תפקיד הנוגע גם לענפי ביטוח אחרים, יהא דינה, בכל הנוגע לאותו תפקיד, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף 13.

          (ו)   הועדה לביטוח אבטלה רשאית למנות ועדות משנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

הועדה לענין שירות מילואים [204ב]

16.  (א)  (1)   השר ימנה ועדה ציבורית מיוחדת לענין שירות מילואים (להלן - הועדה לענין שירות מילואים), והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה;

(2)   חברי הועדה לענין שירות מילואים יהיו נציג אחד של השר, נציג אחד של שר האוצר, נציג אחד של שר הבטחון, נציגי עובדים, נציגי מעבידים ונציגי עובדים עצמאיים;

(3)   נציגי העובדים בועדה לענין שירות מילואים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים; נציגי המעבידים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר; נציגי העובדים העצמאיים בועדה לענין שירות מילואים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגונים שלדעת השר הם מייצגים עובדים עצמאיים.

          (ב)  השר יקבע בהודעה ברשומות את מספר חברי הועדה לענין שירות מילואים שהם נציגי עובדים, נציגי מעבידים ונציגי עובדים עצמאיים, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים.

          (ג)   תקופת כהונתה של הועדה לענין שירות מילואים תהיה ארבע שנים.

          (ד)  הועדה לענין שירות מילואים מוסמכת, לענין הנושאים שבפרק י"ב -

(1)   לייעץ לשר בהתוויית המדיניות;

(2)   לייעץ לשר בהתקנת תקנות;

(3)   לפקח על ביצוע הוראות הפרק;

(4)   למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליה השר.

          (ה)  סמכויות הועדה לענין שירות מילואים בכל הענינים האמורים בסעיף קטן (ד) אינן נתונות בידי המועצה, ואולם בענינים הנוגעים גם לענפי ביטוח של המוסד יהא דינה, בכל הנוגע לאותו ענין, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף 13.

          (ו)   הועדה לענין שירות מילואים רשאית למנות ועדות משנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

נוהל [205]

17.  המועצה, ועדותיה, הועדה לביטוח אבטלה והועדה לענין שירות מילואים, יקבעו את סדרי דיוניהן ועבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות.

גמול והחזר הוצאות  (תיקון מס' 39) תש"ס-2000

17א.  (א)  חבר המועצה או חבר ועדה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או בועדה, זכאי לקבל מאת המוסד גמול בעבור השתתפות בישיבת המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג) ובלבד שאינו מקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

          (ב)  חבר המועצה או חבר הועדה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהמוסד החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו מקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

          (ג)   השר, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם המוסד גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה או לחבר ועדה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) ואת שיעוריהם.

          (ד)  בסעיף זה -

          "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" - כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985;

          "ועדה" - ועדת שמונתה לפי הוראות סעיף 13 וכן ועדה ציבורית שמונתה לפי הוראות סעיפים 15 או 16 לרבות ועדות משנה שמונו לפי סעיפים אלה.

מיום 1.9.2000

תיקון מס' 39

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 268 (ה"ח 2873)

הוספת סעיף 17א

המינהלה [206] (תיקון מס' 60) תשס"ג-2002

18.  (א)  חברי המינהלה יהיו המנהל הכללי של המוסד (להלן - מנהל המוסד), המשנה, הסגנים והחשב.

          (ב)  מנהל המוסד יהיה יושב ראש המינהלה.

          (ג)   המינהלה רשאית לאצול מסמכויותיה לחבר מחבריה.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 בעמ' 176 (ה"ח 4)

(א) חברי המינהלה יהיו המנהל הכללי של המוסד (להלן – מנהל המוסד), המשנה והסגנים, הסגנים והחשב.

קיום סמכויות [207]

19.  קיומן של המועצה, של ועדה מועדותיה, של הועדה לביטוח אבטלה, של הועדה לענין שירות מילואים או של המינהלה, ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה ליקוי במינויו.

סימן ג': המנגנון

המנהל, המשנה והסגנים [208]

20.  השר, לאחר שהתייעץ עם המועצה, ימנה את מנהל המוסד שלמרותו יהיו נתונים עובדי המוסד, ורשאי הוא, באותה דרך, למנות לו משנה וסגנים.

מנהלים של ענפי ביטוח [209]

21.  השר, לאחר שהתייעץ עם מנהל המוסד, ימנה מנהל לכל אחד מענפי הביטוח שהם נושא חוק זה.

עובדים אחרים [210]

22.  (א)  במסגרת התקן שאישר השר תמנה המינהלה את יתר עובדי המוסד ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, להוציא את האקטואר של המוסד, שיתמנה בהתאם לסעיף 24, ואת מנהלי הסניפים, שיתמנו בהתאם לסעיף 23.

          (ב)  מינוים של עובדי המוסד לפי סעיף זה יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים שהענין מחייבם, ותנאי עבודתם של עובדי המוסד יהיו כתנאי העבודה של עובדי המדינה.

סניפים [211]

23.  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר פתיחת סניפים של המוסד ובדבר קביעת תחום פעולתם וסמכותם ומינוי מנהליהם.

(תיקון מס' 60) תשס"ג-2002

סימן ג'1: החשב

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 בעמ' 176 (ה"ח 4)

הוספת סימן ג'1

החשב

23א.  על אף הוראות חוק זה –

(1)  חשב המוסד ימונה בידי החשב בכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;

(2)  הממונה על חשב המוסד יהיה החשב הכללי בלבד;

(3)  המוסד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב המוסד; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 בעמ' 176 (ה"ח 4)

הוספת סעיף 23א

סימן ד': האקטואר

האקטואר [223]

24.  (א)  השר ימנה את האקטואר של המוסד בהתייעצות עם המועצה.

          (ב)  נוסף לדין וחשבון האקטוארי, שיצורף לדין וחשבון הכספי השנתי בהתאם לסעיף 31(א), יגיש האקטואר של המוסד לשר ולמועצה דין וחשבון אקטוארי מלא עם תום כל שלוש שנות כספים.

(תיקון מס' 114) תשס"ט-2009

          (ב1) שר האוצר, בהסכמת השר, יורה לאקטואר של המוסד על אופן הגשת דין וחשבון אקטוארי מלא לפי סעיף זה, לרבות מתכונתו, תוכנו, מידת פירוטו וכללים לעריכתו, וכן מתכונת ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו, והכל בהתאם למתכונת עריכת דין וחשבון אקטוארי מלא במוסדות ביטחון סוציאלי בעולם, בשינויים המחויבים (בחוק זה – דין וחשבון אקטוארי מלא).

          (ג)   בפעולתו המקצועית לא יהיה האקטואר כפוף להוראות, והמינהלה חייבת להגיש לו את כל העזרה הדרושה לביצוע חובותיו המקצועיות.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 114

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 246 (ה"ח 436)

הוספת סעיף קטן 24(ב1)

סימן ה': כספים ומשק

הצעת תקציב [212]

25.  (א)  המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי למוסד ותגיש אותה למועצה, אך רשאית המינהלה, בנסיבות מיוחדות באישור המועצה, להגיש תקציב לתקופה הקצרה משנה וכן תקציב מילואים (לכל אחד מאלה ייקרא - תקציב).</