נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד), תשל"ג-1973

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

סעיף 1

קיצבה מיוחדת

Go

2

סעיף 2

תגמול מיוחד

Go

2

סעיף 2א

פרטים נוספים

Go

2

סעיף 3

מניעת תשלום כפל

Go

3

סעיף 4

תחילה

Go

3

 

תק' תשע"ה-2014


תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד), תשל"ג-1973*

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 338

הוספת כותרת לתקנות

תק' תשע"ה-2014

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62, 62א ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 338

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 לפי סעיפים 62, 62א ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

קיצבה מיוחדת תק' תשמ"א-1981 תק' תשע"ה-2014

1.    (א)  מבוטחת לפי סעיף 40 לחוק, שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה (להלן – מבוטחת שנפטרה), ישלם המוסד בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קיצבה חדשית מיוחדת בשיעור של 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, מיום הפטירה, במשך תקופה של עשרים וארבעה חדשים; משתלמת קיצבת שאירים או קיצבת תלויים בעד היילוד, ישלם המוסד את הקיצבה החדשית המיוחדת במשך תקופה של שנים-עשר חדשים.

תק' תשע"ה-2014

           (א1)        מבוטחת לפי סעיף 40 לחוק שנקבעה לה דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור 100%, וניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל ביילוד שילדה (בתקנות אלה – מבוטחת נכה) והיא הורה עצמאי, ישלם המוסד בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קצבה חודשית מיוחדת בשיעור של 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק במשך תקופה של שלוה חודשים ממועד הלידה; לעניין זה, "אישור רפואי" ו"הורה עצמאי" – כהגדרתם בסעיף 62א לחוק.

תק' תשמ"א-1981

           (ב)  האמור בסעיף 28 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 37), תש"ם-1980, לא יחול לגבי משמעות "השכר הממוצע" בתקנה זו.

מיום 5.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412

1. (א) מבוטחת לפי סעיף 92 לחוק, שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה (להלן - המבוטחת), ישלם המוסד בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קיצבה חדשית מיוחדת בשיעור של 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, מיום הפטירה, במשך תקופה של עשרים וארבעה חדשים; משתלמת קיצבת שאירים או קיצבת תלויים בעד היילוד, ישלם המוסד את הקיצבה החדשית המיוחדת במשך תקופה של שנים- עשר חדשים.

(ב) האמור בסעיף 28 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 37), תש"ם-1980, לא יחול לגבי משמעות "השכר הממוצע" בתקנה זו.

 

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 338

(א) מבוטחת לפי סעיף 92 40 לחוק, שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה (להלן – המבוטחת) (להלן – מבוטחת שנפטרה), ישלם המוסד בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קיצבה חדשית מיוחדת בשיעור של 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, מיום הפטירה, במשך תקופה של עשרים וארבעה חדשים; משתלמת קיצבת שאירים או קיצבת תלויים בעד היילוד, ישלם המוסד את הקיצבה החדשית המיוחדת במשך תקופה של שנים-עשר חדשים.

(א1) מבוטחת לפי סעיף 40 לחוק שנקבעה לה דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור 100%, וניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל ביילוד שילדה (בתקנות אלה – מבוטחת נכה) והיא הורה עצמאי, ישלם המוסד בעד כל יילוד שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קצבה חודשית מיוחדת בשיעור של 30% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק במשך תקופה של שלוה חודשים ממועד הלידה; לעניין זה, "אישור רפואי" ו"הורה עצמאי" – כהגדרתם בסעיף 62א לחוק.

תגמול מיוחד תק' תשע"ה-2014

2.    (א)  המוסד ישלם לבן זוגה של מבוטחת שנפטרה תגמול מיוחד בעד פרק הזמן שלרגל פטירתה אין הוא עובד או עוסק במשלח-ידו.

תק' תשע"ה-2014

           (א1)        המוסד ישלם לבן זוגה של מבוטחת נכה תגמול מיוחד בעד פרק הזמן כאמור בתקנת משנה (ב) שתחילתה ביום הלידה, שבו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא עובד או עובד עצמאי כמשמעו בסעיף 40(ב)(1) לחוק, בשינויים המחויבים;

(2)   שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע; לעניין פסקה זו, "היום הקובע" – יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד או לעסוק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, לפי המאוחר.

תק' תשע"ה-2014 תק' תשע"ט-2018

           (ב)  התגמול המיוחד ישולם בעד פרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן כאמור בסעיף 50(א)(1) לחוק, ואם חלות הסיבות שהיו מאפשרות למבוטחת להאריך את חופשת הלידה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ד) שבסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 – פרק הזמן כאמור בסעיף 50(א)(1) לחוק בתוספת תקופת ההארכה כמפורט בסעיפים הקטנים האמורים, לפי סעיף 51(א) או (א1) לחוק.

תק' תשע"ה-2014

           (ג)   שיעור התגמול המיוחד ליום יהיה כשיעור דמי לידה ליום לפי סעיף 49(ה)(3) לחוק כאילו היה בן הזוג זכאי לדמי לידה, או בשיעור האמור בתקנה 1(א) או (א1), לפי העניין, מחולק ב-30, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 338

2. (א) המוסד ישלם לבן זוגה של המבוטחת מבוטחת שנפטרה תגמול מיוחד בעד פרק הזמן שלרגל פטירתה אין הוא עובד או עוסק במשלח-ידו.

(א1) המוסד ישלם לבן זוגה של מבוטחת נכה תגמול מיוחד בעד פרק הזמן כאמור בתקנת משנה (ב) שתחילתה ביום הלידה, שבו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא עובד או עובד עצמאי כמשמעו בסעיף 40(ב)(1) לחוק, בשינויים המחויבים;

(2) שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע; לעניין פסקה זו, "היום הקובע" – יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד או לעסוק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, לפי המאוחר.

(ב) התגמול המיוחד ישולם בעד פרק זמן שלא יעלה על שנים-עשר שבועות ארבעה עשר שבועות, ואם חלות הסיבות שהיו מאפשרות למבוטחת להאריך את חופשת הלידה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ד) שבסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 – ארבעה עשר שבועות בתוספת תקופת ההארכה כמפורט בסעיפים הקטנים האמורים, לפי סעיף 51(א) או (א1) לחוק.

(ג) שיעור התגמול המיוחד ליום יהיה כשיעור דמי פגיעה ליום לפי סעיף 53 לחוק כאילו היה בן הזוג זכאי לדמי פגיעה כשיעור דמי לידה ליום לפי סעיף 49(ה)(3) לחוק כאילו היה בן הזוג זכאי לדמי לידה, או בשיעור האמור בתקנה 1 בתקנה 1(א) או (א1), לפי העניין, מחולק ב-30, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

 

מיום 11.11.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8105 מיום 11.11.2018 עמ' 1312

(ב) התגמול המיוחד ישולם בעד פרק זמן שלא יעלה על ארבעה עשר שבועות פרק הזמן כאמור בסעיף 50(א)(1) לחוק, ואם חלות הסיבות שהיו מאפשרות למבוטחת להאריך את חופשת הלידה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ד) שבסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 – ארבעה עשר שבועות פרק הזמן כאמור בסעיף 50(א)(1) לחוק בתוספת תקופת ההארכה כמפורט בסעיפים הקטנים האמורים, לפי סעיף 51(א) או (א1) לחוק.

פרטים נוספים תק' תשע"ה-2014

2א.     (א)  רופא שהסמיך לכך המוסד (להלן – הרופא המוסמך) רשאי לדרוש בכל עת הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל עניין הקשור לאישור הרפואי שניתן למבוטחת נכה לפי תקנה 1(א1) ולחוות דעתו בדבר מסוגלותה לטפל בילד.

           (ב)  בהחלטתו בתביעה לתשלום מיוחד בעד מבוטחת נכה, רשאי פקיד תביעות להביא בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 339

הוספת תקנה 2א

מניעת תשלום כפל תק' תשע"ה-2014

3.       (א)  לא תשולם קיצבה חדשית מיוחדת לפי תקנה 1 בעד התקופה שבה משתלם לבן הזוג תגמול מיוחד לפי תקנה 2.

תק' תשע"ה-2014

           (ב)  לא תשולם למבוטחת נכה או לבן זוגה קצבה מיוחדת או תגמול מיוחד, לפי העניין, בעד תקופה שבעדה משולמים לה או לבן זוגה דמי לידה בעבור אותו יילוד.

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 339

3. (א) לא תשולם קיצבה חדשית מיוחדת לפי תקנה 1 בעד התקופה שבה משתלם לבן הזוג תגמול מיוחד לפי תקנה 2.

(ב) לא תשולם למבוטחת נכה או לבן זוגה קצבה מיוחדת או תגמול מיוחד, לפי העניין, בעד תקופה שבעדה משולמים לה או לבן זוגה דמי לידה בעבור אותו יילוד.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בניסן תשל"ג (20 באפריל 1973).

תק' תשע"ה-2014

5.    (בוטלה).

מיום 4.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 339

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

השם

5. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל"ג-1973".

 

 

ג' בתמוז תשל"ג (3 ביולי 1973)                            יוסף אלמוגי

                                                                                                  שר העבודה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3043 מיום 2.8.1973 עמ' 1735.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4201 מיום 5.2.1981 עמ' 412 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.1.1981.

ק"ת תשע"ה מס' 7451 מיום 4.12.2014 עמ' 338 – תק' תשע"ה-2014; ר' תקנה 8 לענין תחולה.

8. תקנות אלה יחולו לגבי מבוטחת שילדה ביום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד-2014 או לאחריו. [מיום 15.7.2014]

ק"ת תשע"ט מס' 8105 מיום 11.11.2018 עמ' 1312 – תק' תשע"ט-2018; תחולתן על בן זוג של מבוטחת אשר זכאי לתשלום מיוחד מיום התחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות