נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), תשנ"א-1991

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

תוכן ענינים

2

Go

אישור תקופת העבודה

סעיף 3

2

Go

חובת הודעה למוסד

סעיף 4

2

Go

פרטים נוספים

סעיף 5

2

Go

אישור רפואי להמשך תשלום

סעיף 7

2

Go

סייג לתשלום גמלה

סעיף 9

2

Go

תחילה

סעיף 10


 תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), תשנ"א-1991*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 103ד ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

תק' תשנ"ח-1998

1.    (בוטלה).

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1064

ביטול תקנה 1

הנוסח הקודם:

תביעה לגמלה

1. תביעה לגמלה לשמירת היריון תוגש לסניף המוסד, לפי מקום מגורי התובעת, בטופס שיקבע המוסד.

תק' תש"ס-2000

2.    (בוטלה).

מיום 30.7.1998

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

האישור הרפואי

2. רופא מומחה למחלות נשים ולידה (להלן – המומחה) יאשר בטופס שקבע המוסד, כי על פי ממצאי בדיקה רפואית עדכנית של התובעת עליה להיות בשמירת הריון ואת תקופת שמירת ההריון, תוך ציון הפרטים האחרים שבטופס (להלן – האישור הרפואי); ניתן האישור הרפואי לתקופה שקדמה ליום הוצאתו, יאשר בו המומחה גם את המועדים שבהם נבדקה התובעת.

אישור תקופת העבודה

3.    (א)  היתה התובעת עובדת, יאשר המעסיק בטופס התביעה את תקופת עבודתה והשכר ששולם לה.

           (ב)  היתה התובעת עובדת עצמאית, תיקבע תקופת עבודתה על פי פרק הזמן שבעדו שילמה דמי ביטוח.

חובת הודעה למוסד

4.    התובעת תודיע למוסד בכתב –

(1)  על המועד שבו הפסיקה בפועל לעבוד בשל שמירת ההריון;

(2)  על המועד שבו חידשה עבודתה בתקופה שלגביה ניתן האישור הרפואי;

(3)  על כל תשלום בשל שמירת הריון, שהיא זכאית לו על פי כל חיקוק והסדר אחר האמור בסעיף 103ו לחוק;

(4)  על מועד סיום ההריון.

פרטים נוספים תק' תש"ס-2000

5.    (א)  המוסד רשאי לדרוש בכל עת פרטים נוספים הדרושים לבדיקת זכאות התובעת לגמלה לשמירת הריון.

           (ב)  רופא שהסמיך לכך המוסד (להלן – הרופא המוסמך) רשאי לדרוש, בכל עת, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל ענין הקשור באישור הרפואי ולחוות דעתו בדבר הצורך בשמירת הריון ותקופתה.

           (ג)   בהחלטתו בתביעה רשאי פקיד התביעות להביא בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1064

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

פרטים נוספים

5. (א) המוסד רשאי לדרוש בכל עת פרטים נוספים הדרושים לבדיקת זכאות התובעת לגמלה לשמירת הריון.

(ב) רופא שהסמיך לכך המוסד (להלן - הרופא המוסמך) רשאי לדרוש, בכל עת, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל ענין הקשור באישור הרפואי ולחוות דעתו בדבר הצורך בשמירת הריון ותקופתה.

(ג) בהחלטתו בתביעה רשאי פקיד התביעות להביא בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

מיום 30.7.1998

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411

הוספת תקנה 5

תק' תשנ"ה-1995

6.    (בוטלה).

מיום 5.3.1991

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1205

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

מועד הגשת תביעה

6. התביעה לגמלה, בצירוף האישור הרפואי הראשון המזכה בגמלה, תוגש לא יאוחר מששה חודשים מתום התקופה הרצופה הראשונה של שמירת ההריון.

אישור רפואי להמשך תשלום

7.    אישור רפואי לתקופת שמירת הריון נוספת יוגש למוסד לא יאוחר מששה חודשים מתום התקופה הרצופה הנוספת של שמירת ההריון.

תק' תשנ"ח-1998

8.    (בוטלה).

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1064

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

תשלום גמלה

8. גמלה לשמירת הריון, בעד כל תקופה שאישר המוסד, תשולם לתובעת לחשבון הבנק שציינה בטופס התביעה.

סייג לתשלום גמלה

9.    לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים שקדמו ליום שבו נערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע כי היא זקוקה לשמירת הריון.

תחילה

10.   תחילתן של תקנות אלה בתום 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ח בטבת תשנ"א (14 בינואר 1991)                                    יצחק שמיר

                                                                                                                  ראש הממשלה

                                                                                                            ושר העבודה והרווחה



* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5329 מיום 3.2.1991 עמ' 486.

תוקנו ק"ת תשנ"ה מס' 5668 מיום 9.3.1995 עמ' 1205 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 5.3.1991.

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1064 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 30.7.1998 ותחולתן על תביעה לגימלה שהוגשה מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות