נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת),
תשמ"ג-1983

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – כוחות הבטחון  – חיילים משוחררים

עבודה – פיטורים ואבטלה

בטחון – צה"ל – חיילים – חיילים משוחררים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

עבודה מועדפת

סעיף 2

2

Go

תשלום מענק מלא

סעיף 3

2

Go

זכאות למענק חלקי

סעיף 4

2

Go

חישוב תקופת עבודה

סעיף 5

2

Go

חישוב מענק חלקי

סעיף 6

2

Go

עבודה מועדפת שהיא עבודה מתאימה

סעיף 6א

2

Go

מועדים להגשת התביעה

סעיף 7

2

Go

אין כותרת

סעיף 8

2

Go

תחילה

סעיף 9

2

Go

תוספת

Error! Bookmark not defined.

Go

ללא כותרת


 תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת),
תשמ"ג-1983
*

תק' תשמ"ח-1988

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127טז1 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובהתייעצות עם שר האוצר לענין תקנה 2 ובהסכמתו – לענין תקנה 6א, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.6.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 873

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127טז1 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ולענין תקנה 2 – גם בהתייעצות עם שר האוצר ובהתייעצות עם שר האוצר לענין תקנה 2 ובהסכמתו – לענין תקנה 6א, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "התקופה הקובעת" – שנתיים מיום השחרור משירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב].

עבודה מועדפת

2.    כעבודה מועדפת לענין סעיף 127טז1 לחוק תיחשב עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בתוספת.

תשלום מענק מלא

3.    זכאי למענק לפי סעיף 127טז1(ב) לחוק, ישולם לו מענק בסכום המתקבל מהכפלת מחצית השיעור לחייל, כפי שהשיעור בתוקף ביום התשלום, ב-138 פחות מספר ימי האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה ב-11 החדשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת המזכה במענק לראשונה.

זכאות למענק חלקי

4.    זכאי כאמור בסעיף 127טז1(ב)(1) לחוק, ישולם לו מענק חלקי, אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הוא עבד בעבודה מועדפת שהציעה לו לשכת התעסוקה 25 ימי עבודה רצופים לפחות תוך 21 החדשים הראשונים של התקופה הקובעת;

(2)  הוא עבד ברציפות בעבודה מועדפת שהציעה לו לשכת התעסוקה ב-3 החדשים האחרונים של התקופה הקובעת.

חישוב תקופת עבודה

5.    (א)  הפסיק אדם לעבוד בעבודה מועדפת בשל שירות מילואים או בשל מחלה או בשל אבל במשפחה, תצורף תקופת עבודתו בעבודה מועדפת עובר להפסקה, לתקופת עבודה מועדפת אחרי ההפסקה, ובלבד שחזר ועבד בעבודה מועדפת תוך 7 ימים מיום שחרורו משירות המילואים או מיום החלמתו או מיום סיום ימי האבל, לפי הענין.

           (ב)  בחישוב תקופת העבודה המזכה במענק לא תובא בחשבון תקופת עבודה שלאחר תום התקופה הקובעת.

           (ג)   עבד אדם שבוע עבודה מלא במקום עבודה שנהוג בו לעבוד 5 ימים בשבוע, יראו לענין חישוב תקופת העבודה המזכה במענק כאילו עבד 6 ימים באותו שבוע.

חישוב מענק חלקי

6.    (א)  עבד אדם בעבודה מועדפת תקופה המזכה אותו במענק חלקי כאמור בתקנה 4, ישולם לו מענק בסכום המתקבל מחלוקת המענק המחושב כאמור בתקנה 3 ב-150 כפול במספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.

           (ב)  שולם לזכאי מענק חלקי ולאחר מכן שוב עבד בעבודה מועדפת תקופה המזכה אותו במענק חלקי לפי תקנה 4(1), ישולם לו מענק חלקי חדש בעד תקופת עבודתו הנוספת שיחושב לפי תקנת משנה (א), ובלבד שמספר ימי העבודה שבעדם ישולמו המענקים לאותו זכאי לא יעלה על 150 בסך הכל.

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשמ"ט-1989 תק' תשנ"א-1991

6א.     (פקעה).

מיום 1.6.1988 עד יום 31.8.1990 (ר' תיקון להלן)

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 873

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1325

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5343 מיום 28.3.1991 עמ' 760

הוספת תקנה 6א

הנוסח:

עבודה מועדפת שהיא עבודה מתאימה

6א. לענין סעיף 127טז1(ו) לחוק, ישולם מענק לפי הוראות סעיף 127טז1(א), (ב)(2), (ג) ו-(ד) ובהתאם לתקנות אלה למי שלשכת שירות התעסוקה היפנתה אותו, תוך 21 חדשים מיום שחרורו משירות סדיר, לעבודה מועדפת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 127ז לחוק, ובלבד שאילו לשכת שירות התעסוקה לא היתה מציעה לו עבודה מתאימה הוא היה זכאי לדמי אבטלה; "עבודה מועדפת", לענין תקנה זו - עבודה בבנין ובאתרי גידולים חקלאיים בבתי אריזה ובמפעלי תעשיה כאמור בסעיפים ב' ו-ד' בתוספת וכן עבודה בלתי מקצועית במפעלי תעשיה.

מיום 1.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1325

6א. לענין סעיף 127טז1(ו) לחוק, ישולם מענק לפי הוראות סעיף 127טז1(א), (ב)(2), (ג) ו-(ד) ובהתאם לתקנות אלה למי שלשכת שירות התעסוקה היפנתה אותו, תוך 21 חדשים מיום שחרורו משירות סדיר, לעבודה מועדפת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 127ז לחוק, ובלבד שאילו לשכת שירות התעסוקה לא היתה מציעה לו עבודה מתאימה הוא היה זכאי לדמי אבטלה; "עבודה מועדפת", לענין תקנה זו - עבודה בבנין ובאתרי גידולים חקלאיים בבתי אריזה ובמפעלי תעשיה כאמור בסעיפים ב' ו-ד' בתוספת וכן עבודה בלתי מקצועית במפעלי תעשיה  בבתי אריזה ובמפעלי תעשיה כאמור בסעיפים א', ב' ו-ד' בתוספת.

מועדים להגשת התביעה

7.    תביעה למענק תוגש:

(1)   במענק מלא – בתום תקופת העבודה המזכה במענק, אף אם התובע ממשיך לעבוד בעבודה המועדפת;

(2)   לפי תקנה (4)(1) – בתום ששה חדשים מיום שהתובע החל את עבודתו בעבודה המועדפת המזכה במענק או בתום התקופה הקובעת, לפי המוקדם;

(3)   לפי תקנה 4(2) – בתום התקופה הקובעת.

תק' תשנ"ח-1998

8.    (בוטלה).

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1065

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

הגשת תביעה

8. זכאי למענק יגיש תביעה על גבי טופס שיקבע המוסד ויצרף לתביעה:

(1) אישור המעיד על תאריך השחרור משירות סדיר בצבא-הגנה-לישראל;

(2) מסמכים הדרושים לצורך בדיקת זכאותו לדמי אבטלה;

(3) אישור מאת לשכת שירות התעסוקה על הפנייתו לעבודה מועדפת;

(4) אישור מאת המעביד בעבודה המועדפת על תקופת עבודתו.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בחשון תשמ"ג (4 בנובמבר 1982).

תוספת

(תקנה 2)

רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה מועדפת לענין סעיף 127טז1 לחוק:

א.        במפעלי תעשיה, מלאכה ותידלוק

(א)  עבודות מתכת –

1.     מסגרות וריתוך

2.     חרטות וכרסום

3.     חשמלאות

4.     מכונאות

5.     מכשירנות

6.     משחיזנות

(ב)  הלבשה –

7.     חייטות ותפירה

8.     גזרנות

9.     תפירת עור

(ג)   עבודות בלתי מקצועיות

10.   עבודה בלתי מקצועית בתעשיית המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה בתחנות דלק, הפעלת המכונות ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.

ב.        בבנין

כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית.

ג.        בבתי מלון

1.    מלצרות

2.    טבחות

3.    חדרנות

4.    עבודה בלתי מקצועית לרבות שטיפת כלים ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית.

ד.        אתרי גידולים חקלאים ובתי אריזה

עבודה בלתי מקצועית לרבות עבודת נקיון ולמעט עבודה  פקידותית.

כ"ז בכסלו תשמ"ג (13 בדצמבר 1982)                                   אהרן אוזן

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4446 מיום 6.1.1983 עמ' 534.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 873 – תק' תשמ"ח-1988; תחילתן ביום 1.6.1988 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה. תוקנה ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1325 בתקנה 2 לתק' תשמ"ט-1989. ק"ת תשנ"א מס' 5343 מיום 28.3.1991 עמ' 760.

ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1325 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.6.1989.

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1065 – תק' תשנ"ח-1998.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות