נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), תשמ"ד-1984

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח נכות ונכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': ועדה רפואית לעררים

Go

2

סעיף 2

סמכות ועדה רפואית לעררים

Go

2

סעיף 3

דיון בערר לפי מסמכים

Go

2

סעיף 4

אי התייצבות התובע

Go

2

פרק ג': ועדה לעררים

Go

2

סעיף 5

סמכות ועדה לעררים

Go

2

סעיף 6

החלת תקנות

Go

2

פרק ד': הוראות שונות

Go

2

סעיף 7

חוות דעת מיועץ

Go

2

סעיף 8

בדיקות נוספות

Go

2

סעיף 9

סודיות

Go

2

סעיף 10

ביטול תקנות

Go

2

סעיף 11

תחילה

Go

2


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), תשמ"ד-1984*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127לא ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "ועדה רפואית לעררים" ו"ועדה לעררים"- כמשמעותן בסעיפים 127כט ו-127ל לחוק.

פרק ב': ועדה רפואית לעררים

סמכות ועדה רפואית לעררים

2.    (א)  ועדה רפואית לעררים מוסמכת לתת כל החלטה שהרופא המוסמך היה מוסמך לתת.

           (ב)  לצורך מתן החלטה לפי תקנת משנה (א) רשאית ועדה רפואית לעררים לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין שלא נתבקשה.

דיון בערר לפי מסמכים

3.    ועדה רפואית לעררים רשאית, בהסכמת התובע, לדון בערר על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את התובע.

אי התייצבות התובע

4.    ערר התובע ולא התייצב לפני הועדה הרפואית לעררים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בפניו, אולם אם נבצר ממנה להחליט והעורר לא הופיע בפניה לאחר הזמנה נוספת - יידחה הערר; הודיע העורר, לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו, שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שפירש, רשאית הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.

פרק ג': ועדה לעררים

סמכות ועדה לעררים

5.    (א)  ועדה לעררים מוסמכת לתת כל החלטה שפקיד התביעות היה מוסמך לתת, למעט החלטה בעניין ההשתכרות בפועל.

           (ב)  לצורך מתן החלטה לפי תקנת משנה (א) רשאית ועדה לעררים לאשר החלטה כאמור של פקיד התביעות, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין שלא נתבקשה.

החלת תקנות

6.    תקנות 3 ו-4 יחולו על ערר בפני ועדה לעררים, בשינויים המחוייבים.

פרק ד': הוראות שונות

חוות דעת מיועץ

7.    לצורך מתן החלטתה רשאית ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים לבקש מיועץ שיגיש לה חוות דעת על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו בפניו.

בדיקות נוספות

8.    ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים רשאית לדרוש מהתובע להיבדק גם בידי יועץ רפואי או בידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת אחוזי הנכות הרפואית או לקביעת אי הכושר להשתכר.

סודיות

9.    המסמכים הרפואיים אשר בידי המוסד או ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר נזקקים לשירותו לצורך קביעת אחוז הנכות הרפואית או לקביעת אי הכושר להשתכר, ובלבד שחובת הסודיות כאמור תחול גם על מקבל המסמכים לפי תקנה זו.

 

ביטול תקנות

10.   תקנות 1 עד 36 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), תשל"ד-1974 - בטלות.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באדר ב' תשמ"ד (1 באפריל 1984).

א' בניסן תשמ"ד (3 באפריל 1984)                          אהרן אוזן

                                                                                           שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4622 מיום 29.4.1984 עמ' 1376.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות