תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), תשנ"ה-1995

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי – ביטוח נכות ונכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק שני: ועדת עררים לשירותים מיוחדים, סמכויות והרכב

Go

2

סעיף 2

מי רשאי לערור

Go

2

סעיף 3

הרכב ועדת עררים לשירותים מיוחדים

Go

2

סעיף 4

סמכויות ועדת עררים לשירותים מיוחדים

Go

3

 

פרק שלישי: ועדת עררים לילד נכה סמכויות והרכב

Go

3

סעיף 5

הרכב ועדת עררים לילד נכה

Go

3

סעיף 6

סמכויות ועדת עררים לילד נכה

Go

3

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

3

סעיף 7

מועד ואופן הגשת ערר

Go

3

סעיף 8

הזמנה לועדה

Go

3

סעיף 9

נוכחות זרים וייצוג

Go

4

סעיף 10

בדיקות נוספות וחוות דעת מיועץ

Go

4

סעיף 11

אי התייצבות לבדיקה

Go

4

סעיף 12

החזר הוצאות לינה, כלכלה ונסיעה

Go

4

סעיף 14

הודעה על

Go

5

סעיף 15

סודיות

Go

5

 


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), תשנ"ה-1995*

תק' תשנ"ז-1997

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 212, 222(ד) ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

מיום 29.5.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127לא, 127מט2 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 212, 222(ד) ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "תקנות שירותים מיוחדים" – תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל"ט-1978;

תק' תשנ"ט-1999

          "תקנות ילד נכה" – תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), תשנ"ח-1998;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

"תקנות ילד נכה" – תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), תש"ם-1980 תשנ"ח-1998;

תק' תשנ"ט-1999

          "תלוי בעזרת הזולת" – כמשמעותו בתקנות שירותים מיוחדים ולגבי ילד נכה – כמשמעותו בתקנות ילד נכה;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

החלפת הגדרת "תלוי בעזרת הזולת"

הנוסח הקודם:

"תלוי בעזרת הזולת" – כמשמעותו בתקנות שירותים מיוחדים ובתקנות ילד נכה, לפי הענין;

          "השגחה" ו"קיצבה מיוחדת" – כהגדרתן בתקנות שירותים מיוחדים;

          "גימלת ילה נכה" – כמשמעותה בתקנות ילד נכה;

תק' תשנ"ט-1999

          "זקוק להשגחה מתמדת" – כמשמעותו בתקנות ילד נכה;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

הוספת הגדרת "זקוק להשגחה מתמדת"

תק' תשנ"ט-1999

          "טיפול רפואי מיוחד" – כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ילד נכה;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

הוספת הגדרת "טיפול רפואי מיוחד"

תק' תשנ"ט-1999

          "ילד נכה" – כהגדרתו בתקנות ילד נכה;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

החלפת הגדרת "ילד נכה" ו"ילד התלוי בעזרת הזולת" בהגדרת "ילד נכה"

הנוסח הקודם:

"ילד נכה" ו"ילד התלוי בעזרת הזולת" – כהגדרתם בתקנות ילד נכה;

תק' תשנ"ט-1999

          "פעוט נכה" ו"עיכוב התפתחותי" – (נמחקה);

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

מחיקת הגדרת "פעוט נכה" ו"עיכוב התפתחותי"

הנוסח הקודם:

"פעוט נכה" ו"עיכוב התפתחותי" – כמשמעותם בתקנה 3א לתקנות ילד נכה;

תק' תשנ"ט-1999

          "ליקוי מיוחד" – אחד הליקויים המנויים בתוספת השניה לתקנות ילד נכה;

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

החלפת הגדרת "ליקוי רפואי מיוחד" בהגדרת "ליקוי מיוחד"

הנוסח הקודם:

"ליקוי רפואי מיוחד" – אחד הליקויים המנויים בתוספת הראשונה לתקנות ילד נכה וכן ירידה בשמיעה כאמור בהגדרת ילד הסובל מירידה בשמיעה בתקנות האמורות.

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 973

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1476

הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896

הוספת הגדרת "חוק בתי דין מינהליים"

הנוסח:

"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "מזכיר" – מי שמנהל המוסד, או עובד המוסד שהוא הסמיכו לכך, מינה אותו להיות מזכיר ועדות לפי תקנות אלה. לעניין מזכיר שאינו עובד מוסד שמונה כאמור בסעיף 22 לחוק, בלבד שמתקיימים בו התנאים להלן:

(1)   לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת מנהל המוסד לכהן כמזכיר, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2)   השתתף בתכנית הכשרה שקיים המוסד לביטוח לאומי, וקיבל אישור על כך שסיים את התכנית בהצלחה;

(3)   בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החינוך אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות;

(4)   לא מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 9 לחוק בתי דין מינהליים, בשינויים המחויבים;

(5)   התחייב בכתב לעמוד בסעיף 15 לחוק בתי הדין המינהליים, בשינויים המחויבים.

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 973

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1476

הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896

הוספת הגדרת "מזכיר"

הנוסח:

"מזכיר" – מי שמנהל המוסד, או עובד המוסד שהוא הסמיכו לכך, מינה אותו להיות מזכיר ועדות לפי תקנות אלה. לעניין מזכיר שאינו עובד מוסד שמונה כאמור בסעיף 22 לחוק, בלבד שמתקיימים בו התנאים להלן:

(1) לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת מנהל המוסד לכהן כמזכיר, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) השתתף בתכנית הכשרה שקיים המוסד לביטוח לאומי, וקיבל אישור על כך שסיים את התכנית בהצלחה;

(3) בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החינוך אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות;

(4) לא מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 9 לחוק בתי דין מינהליים, בשינויים המחויבים;

(5) התחייב בכתב לעמוד בסעיף 15 לחוק בתי הדין המינהליים, בשינויים המחויבים.

פרק שני: ועדת עררים לשירותים מיוחדים, סמכויות והרכב

מי רשאי לערור

2.    (א)  הרשאי לערור לועדת עררים לשירותים מיוחדים על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת (להלן – העורר) הוא אחד מאלה:

תק' תשנ"ז-1997

(1)   נכה כהגדרתו בתקנות שירותים מיוחדים ואלמנה שמתקיים לגביה האמור בסעיף 216 לחוק, אם נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות;

(2)   מי שתובע קיצבה מיוחדת לפי תקנה 10א לתקנות שירותים מיוחדים, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות;

(3)   מי שהיה זכאי לקיצבה מיוחדת בטרם מלאו לו 60 שנים באשה ו-65 שנים לגבר.

תק' תשנ"ז-1997

          (ב)  בתקנה זו, "אחוז נכות רפואית" – אחוז נכות שנקבע לפי סעיף 208 לחוק, בכפוף לאמור בתקנה 2(ב) לתקנות שירותים מיוחדים.

מיום 29.5.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698

2. (א) הרשאי לערור לועדת עררים לשירותים מיוחדים על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת (להלן - העורר) הוא אחד מאלה:

(1) נכה כהגדרתו בתקנות שירותים מיוחדים ואלמנה שמתקיים לגביה האמור בסעיף 127מז(ב) 216 לחוק, אם נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות;

(2) מי שתובע קיצבה מיוחדת לפי תקנה 10א לתקנות שירותים מיוחדים, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות;

(3) מי שהיה זכאי לקיצבה מיוחדת בטרם מלאו לו 60 שנים באשה ו-65 שנים לגבר.

(ב) בתקנה זו, "אחוז נכות רפואית" - אחוז נכות שנקבע לפי סעיף 127כז 208 לחוק, בכפוף לאמור בתקנה 2(ב) לתקנות שירותים מיוחדים.

הרכב ועדת עררים לשירותים מיוחדים

3.    (א)  שר העבודה והרווחה יקבע רשימת חברים בועדת עררים לשירותים מיוחדים (להלן – הרשימה); הרשימה תפורסם ברשומות.

          (ב)  ועדת עררים לשירותים מיוחדים תהיה בהרכב של שניים או שלושה חברים מבין בעלי המקצוע המפורטים, להלן, ששמותיהם כלולים ברשימה:

(1)   רופא מומחה;

(2)   אח בעל נסיון של שנה אחת לפחות בבדיקת מידת התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום;

(3)   פסיכולוג מומחה, פזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת שהם בעלי תעודה מקצועית מוכרת בידי משרד הבריאות.

          (ג)   יושב ראש ועדת העררים לשירותים מיוחדים יהיה חבר הועדה שהוא רופא וחבריה האחרים יהיו מבין בעלי המקצוע האמורים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3).

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          (ד)  המזכיר יקבע את הרכב ועדת העררים לשירותים מיוחדים שתדון בערר.

          (ה)  אח ורופא שבדקו את העורר לצורך ההחלטה נושא הערר וכן אח ורופא שאישרו בדיקה כאמור, לא ישמשו חברים בועדה שתדון בערר על אותה החלטה.

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 974

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1476

הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896

החלפת תקנת משנה 3(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) פקיד תביעות, שמנהל אגף גימלאות נכות במוסד הסמיכו לכך ושאינו פקיד התביעות שעל החלטתו הוגש הערר, יקבע את הרכב ועדת העררים לשירותים מיוחדים שתדון בערר.

הנוסח:

(ד) המזכיר יקבע את הרכב ועדת העררים לשירותים מיוחדים שתדון בערר.

סמכויות ועדת עררים לשירותים מיוחדים

4.    בערר על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת רשאית ועדת עררים לשירותים מיוחדים לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

(1)  מידת התלות של העורר בעזרת הזולת;

(2)  הצורך בהשגחה על העורר;

(3)  התקופה שבה היה העורר תלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה.

פרק שלישי: ועדת עררים לילד נכה סמכויות והרכב

הרכב ועדת עררים לילד נכה

5.    (א)  ועדת עררים לילד נכה תהיה בהרכב של שניים או שלושה חברים מבין בעלי המקצוע המפורטים להלן, ששמותיהם כלולים ברשימת החברים בועדת עררים לילד נכה:

(1)   רופא מומחה;

(2)   אח בעל נסיון של שנה אחת לפחות בבדיקת תלותם של ילדים נכים בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום;

(3)   פסיכולוג מומחה, פזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת שהם בעלי תעודה מקצועית מוכרת בידי משרד הבריאות.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  יושב ראש ועדת עררים לילד נכה יהיה חבר הועדה שהוא רופא וחבריה האחרים יהיו מבין בעלי המקצוע האמורים בתקנת משנה (א), בפסקאות (1), (2) או (3).

          (ג)   הוראות תקנה 3(ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין ועדת עררים לילד נכה, ועל קביעת רשימת החברים בועדת עררים לילד נכה יחולו הוראות תקנה 3(א).

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

(ב) יושב ראש ועדת עררים לילד נכה יהיה חבר הועדה שהוא רופא וחבריה האחרים יהיו מבין בעלי המקצוע האמורים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3) בתקנת משנה (א), בפסקאות (1), (2) או (3) ואולם ועדת עררים לילד נכה הדנה בהחלטה בענין ילד עם ליקוי רפואי מיוחד או בענין פעוט נכה, תהיה מורכבת משניים או שלושה רופאים.

סמכויות ועדת עררים לילד נכה תק' תשנ"ט-1999

6.    (א)  בערר על החלטת פקיד תביעות בענין גימלת ילד נכה רשאית ועדת העררים לילד נכה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

(1)   מידת התלות של הילד בעזרת הזולת;

תק' תשנ"ט-1999

(2)   הליקוי המיוחד ממנו סובל הילד;

תק' תשנ"ט-1999

(3)   הטיפול הרפואי המיוחד שהילד זקוק לו;

תק' תשנ"ט-1999

(4)   התקופה שבה היה הילד ילד נכה;

תק' תשנ"ט-1999

(5)   מידת הצורך של הילד בהשגחה מתמדת.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  בערר על החלטה בענין גמלה בעד ילד שמתקיים בו האמור בפרט (7) בחלק ב' של התוספת הראשונה לתקנות ילד נכה, יביא מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר שהמנהל האמור מינהו לענין זה, בפני הועדה מידע רפואי עדכני לענין נדירותה של התסמונת או המחלה.

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

6. (א) בערר על החלטת פקיד תביעות בענין גימלת ילד נכה רשאית ועדת העררים לילד נכה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

(1) מידת התלות של הילד בעזרת הזולת;

(2) הליקוי הרפואי המיוחד ממנו סובל הילד;

(3) המחלה בה לוקה הפעוט והטיפול שהוא מקבל בגינה, ליקוי הראיה שממנו סובל הפעוט או חומרת העיכוב ההתפתחותי שממנו הוא סובל;

(3) הטיפול הרפואי המיוחד שהילד זקוק לו;

(4) התקופה שבה היה הילד ילד נכה תלוי בעזרת הזולת או לוקה בליקוי רפואי או מחלה כאמור בפסקאות (2) ו-(3);

(5) מידת הצורך של הילד בהשגחה מתמדת.

(ב) בערר על החלטה בענין גמלה בעד ילד שמתקיים בו האמור בפרט (7) בחלק ב' של התוספת הראשונה לתקנות ילד נכה, יביא מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר שהמנהל האמור מינהו לענין זה, בפני הועדה מידע רפואי עדכני לענין נדירותה של התסמונת או המחלה.

פרק רביעי: הוראות שונות

מועד ואופן הגשת ערר

7.    (א)  ערר על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת או בענין גימלת ילד נכה יוגש תוך 90 ימים מיום שנמסרה לתובע הגימלה, הודעה על ההחלטה; הערר יוגש בכתב, באמצעות המוסד, ויצויינו בו נימוקי הערר.

          (ב)  הדיון בערר יחל בתוך 60 ימים מיום שנתקבלו במוסד הודעת הערר ונימוקיו.

הזמנה לועדה

8.    (א)  ועדת עררים לשירותים מיוחדים וועדת עררים לילד נכה (בפרק זה – הועדה), לפי הענין, תבדוק את העורר או את הילד שבענינו הוגש הערר ואולם רשאית הועדה בהסכמת העורר, או בהסכמת מי שהגיש את הערר בעניינו של הילד (להלן – מגיש הערר) לדון בערר על סמך מסמכים בלבד.

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          (ב)  בדיקת העורר או הילד, תבוצע במקום ובמועד שצויינו בהזמנה ששלח המזכיר למגיש הערר (בפרק זה – ההזמנה).

          (ג)   ההזמנה תישלח למגיש הערר 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבדיקה אלא אם כן הסכים מגיש הערר להתייצב לבדיקה או להעמיד את הילד לבדיקה תוך זמן קצר יותר, אף ללא הזמנה כאמור.

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 974

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1476

הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896

(ב) בדיקת העורר או הילד, תבוצע במקום ובמועד שצויינו בהזמנה ששלח המוסד המזכיר למגיש הערר (בפרק זה – ההזמנה).

נוכחות זרים וייצוג

9.    (א)  הועדה תבדוק את העורר ואת הילד ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה, אם הסכים לכך מגיש הערר.

          (ב)  העורר והילד רשאים להיות מיוצגים בפני הועדה גם על ידי הרופא שטיפל בהם או רופא מומחה.

בדיקות נוספות וחוות דעת מיועץ

10.  הועדה רשאית לדרוש –

(1)  כי העורר או הילד, לפי הענין, ייבדקו בידי יועץ רפואי או בידי מומחה אחר או כי יעמדו לבדיקות אחרות הדרושות, לדעת הועדה, לצורך ההחלטה בערר, וכן רשאית היא לבקש מיועץ או מומחה כאמור להגיש לה חוות דעת בעניינים שתקבע, על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו בפני היועץ או המומחה;

תק' תשנ"ז-1997

(2)  מאת המוסד ביצוע חקירה לבירור ולאימות נתונים ועובדות הדרושים, לדעת הועדה, לצורך ההחלטה בערר, ובלבד שההחלטה בערר לא תידחה מפאת קיומה של חקירה כאמור, לתקופה העולה על 90 ימים מיום שנדרשה החקירה. חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה יועברו אף לעורר.

מיום 29.5.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698

(2) ביצוע חקירה לאימות מאת המוסד ביצוע חקירה לבירור ולאימות נתונים ועובדות הדרושים, לדעת הועדה, לצורך ההחלטה בערר, ובלבד שההחלטה בערר לא תידחה מפאת קיומה של חקירה כאמור, לתקופה העולה על 90 ימים מיום שנדרשה החקירה. חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה יועברו אף לעורר.

אי התייצבות לבדיקה

11.  (א)  לא התייצב העורר או הילד בפני הועדה במועד או במקום הנקובים בהזמנה, או לא התייצב לבדיקה כאמור בתקנה 10, יוזמן העורר או הילד לועדה או לבדיקה במועד נוסף.

          (ב)  לא התייצב העורר או הילד בפני הועדה גם במועד הנוסף ומגיש הערר לא הודיע על כך למוסד לפני המועד האמור בהזמנה או שלא נתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי ההתייצבות, ייבדק העורר או הילד במועד אחר רק לאחר שמגיש הערר שילם למוסד, לפי דרישת המוסד, את ההוצאות שנגרמו עקב אי ההתייצבות.

          (ג)   לא התייצב העורר או הילד לבדיקה פעם נוספת, מבלי שמגיש הערר הודיע על כך למוסד או מבלי שניתנה סיבה המתקבלת על דעת המוסד לאי ההתייצבות, וכן אם לא שילם מגיש הערר את סכום ההוצאות שדרש המוסד, תוך 30 ימים מיום הדרישה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בנוכחות העורר או הילד, ואולם אם נבצר מהועדה להחליט - יידחה הערר.

החזר הוצאות לינה, כלכלה ונסיעה

12.  (א)  הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני הועדה או לשם התייצבות לבדיקה אחרת כאמור בתקנה 10, נגרמו לעורר הוצאות לינה, כלכלה או נסיעה, יחזיר לו המוסד, לפי דרישתו, את ההוצאות שנגרמו לו במישרין עקב ההתייצבות, כלהלן:

(1)   הוצאות לינה וכלכלה בשיעורים המשתלמים לעובד מדינה על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה;

(2)   הוצאות נסיעה לפי התעריף המקובל בתחבורה הציבורית, ואולם אם לא יכול העורר בשל מצב בריאותו או מקום מגוריו, להשתמש בתחבורה ציבורית – לפי התעריף הזול ביותר לתחבורה המתאימה בנסיבות הענין.

          (ב)  האמור בתקנת משנה (א) יחול, בשינויים המחוייבים, גם בערר בענין ילד נכה.

החלטה בערר

13.  (א)  בועדה המורכבת משלושה חברים תינתן החלטת הועדה ברוב דעות חבריה; לא התקבלה החלטה ברוב דעות, תמונה ועדה חדשה של שלושה חברים בדרך האמורה בתקנה 3 או בתקנה 5, לפי הענין.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  בועדה המורכבת משני חברים תינתן החלטת הועדה פה אחד; נחלקו הדעות בועדה, ימונה חבר שלישי שמקצועו שונה ממקצועות שני החברים האחרים.

          (ג)   דיוני הועדה והחלטתה בצירוף נימוקיה, יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם בידי חברי הועדה בציון שמותיהם ותאריהם המקצועיים.

          (ד)  הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול.

מיום 25.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438

(ב) בועדה המורכבת משני חברים תינתן החלטת הועדה פה אחד; נחלקו הדעות בועדה, ימונה חבר שלישי שמקצועו שונה ממקצועות שני החברים האחרים; היה ערר בענין ילד עם ליקוי מיוחד או בענין פעוט נכה – ימונה רופא שלישי או שתמונה ועדה חדשה של שלושה רופאים.

הודעה על החלטה בערר (הוראת שעה) תשע"ו-2016

14.  המזכיר יודיע למגיש הערר, בכתב, את החלטת הועדה, ולבקשתו ימציא לו המזכיר גם העתק של ההחלטה, של נימוקיה ושל חוות דעת שנתן מומחה שמונה כאמור בתקנה 10, ואולם אם החליטה הועדה שאין להביא לידיעת מגיש הערר את ההחלטה או את נימוקיה או את חוות דעת המומחה כאמור, יובאו ההחלטה, הנימוקים או חוות הדעת, לפי הענין, לידיעת בא כוחו של מגיש הערר או אדם אחר המייצג אותו, לדעת המזכיר.

מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 974

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1477

הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896

14. המוסד המזכיר יודיע למגיש הערר, בכתב, את החלטת הועדה, ולבקשתו ימציא לו המוסד המזכיר גם העתק של ההחלטה, של נימוקיה ושל חוות דעת שנתן מומחה שמונה כאמור בתקנה 10, ואולם אם החליטה הועדה שאין להביא לידיעת מגיש הערר את ההחלטה או את נימוקיה או את חוות דעת המומחה כאמור, יובאו ההחלטה, הנימוקים או חוות הדעת, לפי הענין, לידיעת בא כוחו של מגיש הערר או אדם אחר המייצג אותו, לדעת המוסד המזכיר.

סודיות

15.  המסמכים הרפואיים אשר בידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר נזקקים לשירותו לצורך קבלת החלטה בערר ובלבד שחובת הסודיות כאמור תחול גם על מקבל המסמכים לפי תקנה זו.

 

 

ה' בתמוז תשנ"ה (3 ביולי 1995)                                          אורה נמיר

                                                                                                      שרת העבודה והרווחה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1666.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 698 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 438 – תק' תשנ"ט-1999; ר' תקנה 5 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 973 – הוראת שעה תשע"ו-2016; תוקפה מיום 1.5.2016 עד יום 1.5.2024. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8580 מיום 1.6.2020 עמ' 1476 – תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תש"ף-2020. ק"ת תשפ"ב מס' 10159 מיום 15.5.2022 עמ' 2896 – הוראת שעה תשע"ו-2016 (תיקון מס' 2) תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 1.5.2022 ותחולתן על מי שעניינו נדון בוועדה לעררים מיום התחילה.