נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), תשמ"ד-1984

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח נכות ונכים

בריאות – נכים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

החלת הוראות

סעיף 2

2

Go

תנאי לבדיקת  אי כושר לתפקד

סעיף 3

2

Go

הוראות מיוחדות לענין קביעת התאריך הקובע

סעיף 4

2

Go

יסודות להתחשבות בקביעת אי  כושר לתפקד

סעיף 5

2

Go

תוספת תלויים

סעיף 6

2

Go

ביטול

סעיף 7

2

Go

החלת הוראות מעבר

סעיף 8

2

Go

תחילה

סעיף 9


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), תשמ"ד-1984*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127כג ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968 (להלן - החוק), וסעיף 26(א) לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 50), תשמ"ג-1983, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "עקרת בית" ו"עקרת בית נכה" - כמשמעותן בסעיף 127כא לחוק;

           "התאריך הקובע" - התאריך שבו נגרם לעקרת הבית אי כושר לתפקד לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות.

החלת הוראות

2.    בכפוף לאמור בתקנות אלה, הוראות פרק ו'2 לחוק והתקנות שהותקנו מכוחן יחולו על עקרת בית נכה, בשינויים המחוייבים.

תנאי לבדיקת  אי כושר לתפקד

3.    (א)  תנאי לבדיקת אי כושר לתפקד ולקביעת דרגת אי הכושר לתפקד הוא שנקבע לעקרת הבית אחוז נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.

           (ב)  אחוז הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א) ייקבע בהתאם להוראות החלות על קביעת אחוז נכות רפואית לפי סעיף 127כז לחוק.

הוראות מיוחדות לענין קביעת התאריך הקובע

4.    על אף האמור בהגדרת "התאריך הקובע" -

(1)  לא ייקבע תאריך קובע הקודם ליום שבו נוצרה הנכות הרפואית האמורה בתקנה 3;

(2)  לא ייקבע תאריך קובע הקודם לתקופה של 12 החדשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה למוסד, ולא יובא בחשבון אי כושר לתפקד אלא בתקופה של 12 החדשים האמורים.

יסודות להתחשבות בקביעת אי- כושר לתפקד

5.    לצורך קביעת דרגת אי כושר לתפקד של עקרת בית תובא בחשבון גם השפעת גילה של עקרת הבית על כושרה לתפקד.

תוספת תלויים

6.    לעקרת בית נכה הזכאית לקיצבה לא תשולם תוספת תלויים לפי האמור בסעיף 127לז(ב)(1) לחוק.

ביטול

7.    תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות), תשל"ו-1976 - בטלות.

החלת הוראות מעבר

8.    תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראת מעבר), תשמ"ד-1984, יחולו, בשינויים המחוייבים, על עקרת בית.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באדר ב' תשמ"ד (1 באפריל  1984).

ט' בתמוז תשמ"ד (9 ביולי 1984)                            אהרון אוזן

                                                                                          שר העבודה והרווחה



* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4669 מיום 24.7.1984 עמ' 2023.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות