נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), תשמ"ח-1988

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח סיעוד

תוכן ענינים

2

Go

בדיקה מחדש  לפי בקשת הזכאי

סעיף 1

2

Go

תחילת השינוי

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), תשמ"ח-1988*

תק' תשס"א-2001

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 230 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 13.10.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127צ ו-242 סעיפים 230 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 תשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בדיקה מחדש לפי בקשת הזכאי

1.    ביקש הזכאי או אדם אחר מטעמו, לבדוק מחדש את מידת תלותו בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום (להלן – בדיקה מחדש) והמציא מסמכים המעידים על שינויים שחלו בתיפקודו, תיערך לו בדיקה מחדש.

בדיקה מחדש ביזמת המוסד תק' תשס"א-2001

2.    חלפו 6 חודשים מיום שנתקבלה ההחלטה הקודמת בדבר מידת תלותו של הזכאי בעזרת הזולת, רשאי המוסד לערוך לזכאי בדיקה מחדש.

מיום 13.10.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. נתגלו או נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להשפיע על הקביעה בדבר מידת תלותו של הזכאי בעזרת הזולת, וחלפו ששה חודשים לפחות מיום הקביעה הקודמת – רשאי המוסד לערוך לזכאי בדיקה מחדש.

תחילת השינוי תק' תשע"ח-2018

3.    (א)  שינוי בגמלת סיעוד עקב בדיקה מחדש, תחילתו 7 ימים לאחר היום שבו הגיש הזכאי בקשה לבדיקה מחדש כאמור בתקנה 1, או 7 ימים לאחר המועד שבו נערכה הבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לפי העניין.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יפחת היקף גמלת הסיעוד ולא תישלל הזכאות לגמלת הסיעוד עקב הבדיקה מחדש.

מיום 13.10.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071

3. שינוי בגימלת סיעוד עקב הבדיקה מחדש תחילתו ב-1 לחודש שלאחר החודש שבו נתקבלה ההחלטה על השינוי ואם הוגדלה הגימלה המשולמת לפי סעיף 127פה(ג) - ב-1 לחודש שלאחר החודש שבו ביקש הזכאי בדיקה מחדש כאמור בתקנה 1, או שבו נערכה הבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לפי הענין.

מיום 2.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7986 מיום 15.4.2018 עמ' 1805

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

תחילת השינוי

3. שינוי בגימלת סיעוד עקב הבדיקה מחדש תחילתו ב-1 לחודש שלאחר החודש שבו ביקש הזכאי בדיקה מחדש כאמור בתקנה 1, או שבו נערכה הבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לפי הענין.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בניסן תשמ"ח (1 באפריל 1988).

י"ב בשבט תשמ"ח (31 בינואר 1988)                                    משה קצב

                                                                                                              שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5088 מיום 25.2.1988 עמ' 523.

תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1071 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 4 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ח מס' 7986 מיום 15.4.2018 עמ' 1805 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על הגשת בקשה לבדיקה מחדש או על ביצוע בדיקה מחדש, לפי העניין, מיום התחילה ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות