להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), תשמ"ח-1988

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח סיעוד

תוכן ענינים

2

Go

הגשת הערר

סעיף 1

2

Go

מועד להגשת הערר

סעיף 2

2

Go

אופן הגשת הערר

סעיף 3

2

Go

הרכב ועדה לעררים

סעיף 4

2

Go

סמכויות הועדה לעררים

סעיף 5

3

Go

הדיון בערר

סעיף 6

3

Go

ייצוג העורר בפני הועדה

סעיף 7

3

Go

סודיות

סעיף 8

3

Go

החלטה בערר

סעיף 9

3

Go

הודעת ההחלטה

סעיף 10

3

Go

תחילה

סעיף 11


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127צג ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגשת הערר

1.    ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית (להלן - הועדה המקומית) יגיש העורר בעצמו, ואם מפאת לקוייו אינו מסוגל להגיש בעצמו יגיש את הערר אפוטרופסו, ובאין אפוטרופוס - בן זוגו, קרובו, ידיד קרוב או עובד סוציאלי של שירותי הרווחה במקום מגורי העורר.

מועד להגשת הערר

2.    ערר על החלטת ועדה מקומית (להלן - הערר) יוגש תוך ששים ימים מהיום בו נמסרה לעורר ההחלטה נושא הערר.

אופן הגשת הערר

3.    (א)  ערר יוגש באמצעות המוסד ויצויינו בו נימוקי הערר; כתב הערר והמסמכים שהיו בפני הועדה המקומית שנתנה את ההחלטה נושא הערר, יעביר המוסד לועדה לעררים תוך עשרה ימים מיום הגשת הערר למוסד.

           (ב)  ועדה לעררים תקיים דיוניה במקום מושבה והמוסד יספק לה שירותי מינהל הדרושים לעבודתה התקינה.

הרכב ועדה לעררים

4.    (א)  ועדה לעררים תורכב משלושה חברים מבין המנויים להלן:

(1)   נציג המוסד שהוא אחד מאלה:

(א)   מרכז יחידת השיקום;

(ב)   מנהל יחידת הגימלאות;

(ג)    מנהל התחנה ליעוץ לקשיש במקום מושבה של הועדה לעררים.

(2)   אחות בעלת נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בחולים כרוניים בקהילה, שתיבחר מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות;

(3)   עובד סוציאלי בעל נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול באוכלוסיות עם בעיות בריאות, נכות או זיקנה, שייבחר מתוך רשימה שיקבע השר.

           (ב)  את הרכב הועדה לעררים, מקום מושבה ואזורי פעולתה יקבע עובד המוסד שמינהלת המוסד הסמיכה לכך; חבר הועדה, מבין המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3), ישמש כיושב ראש הועדה.

           (ג)   בועדה לעררים לא יהיה חבר מי שהוא חבר בועדה מקומית או היה חבר בועדה המקומית שנתנה ההחלטה נושא הערר, ולא יהיה חבר מי שכפוף מינהלית או אחרת לחבר מחברי אותה ועדה מקומית.

           (ד)  רשימת האחיות ורשימת העובדים הסוציאליים שישמשו כחברי הועדות לעררים יפורסמו ברשומות.

סמכויות הועדה לעררים

5.    ועדה לעררים רשאית לאשר את ההחלטה נושא הערר, לשנותה, לבטלה, לסייגה או להגבילה; ראתה הועדה לעררים, כי ענין פלוני, הדרוש לצורך ההחלטה, לא נבדק על ידי הועדה המקומית או לא נשקל על ידה, רשאית היא להחזיר את הדיון לועדה המקומית ולהורות לה לערוך את הבדיקות הנחוצות ולתת החלטה חוזרת.

הדיון בערר

6.    הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אולם רשאית הועדה, אם מצאה לנכון, לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו במקום הימצאו ולצורך זה למנות מומחה שיערוך את הבדיקה.

ייצוג העורר בפני הועדה

7.    ביקש מבוטח להשמיע טיעוניו בפני הועדה לעררים, תזמנו הועדה לדיון בעררו; המבוטח רשאי להיות מיוצג בעת הדיון על ידי אפוטרופסו, ובאין אפוטרופוס - על ידי בן זוגו, קרובו, ידיד קרוב, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות שירותי הבריאות במקום מגורי העורר.

סודיות

8.    המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה לעררים הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה בערר או לידיעת אדם שהעורר הסכים, בכתב, להביאם לידיעתו; אדם שלידיעתו הובא מסמך שבידי הועדה חייב בשמירת סודיות של המסמך.

החלטה בערר

9.    החלטת ועדה לעררים תתקבל ברוב דעות חבריה.

הודעת ההחלטה

10.   המוסד יודיע לעורר או לבא כוחו בכתב, את החלטת הועדה לעררים ונימוקיה תוך שלושים ימים מיום קבלתה, אלא אם כן החליטה הועדה שאין להביא הנימוקים לידיעת העורר ויש להביאם לידיעת בא כוחו של העורר או אדם אחר המייצג אותו לדעת המוסד.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בניסן תשמ"ח (1 באפריל 1988).

כ"ב בטבת תשמ"ח (12 בינואר 1988)                       משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5098 מיום 31.3.1988 עמ' 690.